2 TESALONICENSES 1

1Yúhú té Pǎblú cádǔha‑í tutú‑a ndɨhɨ té Sìlvanú, ndɨhɨ té Timùteú cuèndá daquìxi‑í ndaha nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Tesàlónicá, chi tnàhá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ Tátá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. 2Te xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná chìndee chitúu ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo. 3Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú, càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cúnàha‑ndo sá ñà túú dàña ndee‑ndɨ́ ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó, chi dacuɨtɨ́í dùcaⁿ taú‑xi cunduu chi ío‑gá tá sàndáá iní‑ndó‑gǎ cuáháⁿ, te ducaⁿ ùuⁿ‑gá tá cùu iní tnáhá‑ndó nàcuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. 4Núu xíǎⁿ nchúhú ío váha càháⁿ‑ndɨ́ cuèndá‑ndó nǔú nchàa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí nchaa núú tàcá‑yu dàcuahá‑yu tnúhu‑gá, chi ío sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te ñá túú dàña ndeé‑ndó nchìcúⁿ nihnu‑ndo ìchi‑gá, te quìde cahnu‑ni iní‑ndó cuěi nándɨ sá yǎha‑ndo ndècu‑ndo ichi‑gá. 5Te sá dúcáⁿ quìde váha‑ndo ndècu‑ndo xíǎⁿ cútnùní nàcuáa cada ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo na sàá nduu, chi nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo núú táxí tnùní‑gá, te ducaⁿ càda‑gá chi cùu‑gá Yaá quídé ndǎá cuɨtɨ. Te vitna ndòho‑ndo nacuáa ndɨ́hu ndaha‑gǎ dava‑gá ñáyiu. 6Te Yá Ndiǒxí ío váha ndáá quídé‑gǎ, chi mee‑gǎ nachinaa‑gá nchaa sá quídé ñàha ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo, 7te nchoo ñǎyiu ndòho cuendá Xítohó Jesucrìstú nucúndecu váha‑o na sàá nduu nùu túu‑gá andɨu, te tnàhá cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí cuuⁿ ndɨhɨ‑gá, te cue espíritú‑áⁿ quídé‑xí nchàa núú chìuⁿ tahu‑gá. Te òré nuu túu‑gá andɨu ndɨ̀hɨ cue espíritú‑áⁿ, te ío dàtásaⁿ‑xi andɨu. 8Te dandòho‑gá nchaa ñáyiu ñá túú tnàhá tnúhu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑yu. 9Te nchaa ñáyiu‑áⁿ ǐo dandòho ñaha‑gá xií‑yu, chi ndohó‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te vá cúndècú‑yu núú ǐo váha càa ndecu‑gá táxí tnùní‑gá. 10Te ducaⁿ càda ñaha‑gá xií‑yu na sàá nduu, te dàvá‑áⁿ ǐo cada càhnu ñaha nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá. Te tnàhá nchaa nchòhó ñáyiu ní sándáá iní tnúhu ní cáháⁿ‑ndɨ́ ducaⁿ càda‑ndo, te nchaa‑o ǐo cuñúhu‑o‑gǎ dàvá‑áⁿ. 11Te cuèndá xíǎⁿ nǔu ío xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Dǔtú Ndiǒxí sá ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo cùndecu váha‑ndo ìchi‑gá dàtná cuìní méé‑gǎ cundecu nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá. Te xìcáⁿ táhú tùcu‑ndɨ́ núú‑gǎ sá ǐo na chìndee ñaha‑gá xii‑ndo càda‑ndo nchaa sá vǎha sàni iní‑ndó, ndɨhɨ cuèndá chìuⁿ quide‑ndo cuendá‑gá, te ducaⁿ chi sàndáá iní‑ndó‑gǎ. 12Te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te cáháⁿ váha ñáyiu cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te tnàhá‑ni nchòhó cáháⁿ váha‑yu cuèndá‑ndó, chi mee Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú cúndàhú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\