2 TIMOTEO 1

1Yúhú té Pǎblú ní tendaha ñàha Yá Ndiǒxí càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu, chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu. Te càháⁿ‑í dàtná ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá ncháá nchòo ñáyiu ndècu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú naníhí tàhú‑ó. 2Te yúhú té Pǎblú cádǔha‑í tutú‑a daquìxi‑í ndaha yòhó té Timùteú chi ío cùu iní ñáhà‑í xii‑n, te dɨu‑í ní sanu ichi ñaha‑ǐ xii‑n ìchi Xítohó Jesucrìstú, te xìcáⁿ táhù‑í núú Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑n, te cundàhú iní ñáhá‑gǎ, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑n cùndecu‑n. 3Te cuěi nduu cuěi niú ducaⁿ‑ni càháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑n, te ndàcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ, te xìnu cuechi‑í núú‑gǎ dàtná ní quide cue ñaní tnáhà‑í ní xíndecu ndéé sanduu, te cùtnuní iní‑í sá quídé ndǎá‑í núú‑gǎ dàtná ní xóo cada‑güedé. 4Te ío sàni iní‑í naníhí tnáhá‑ó cuèndá ío cudɨ́ɨ́ ìní‑í, chi ndàcu iní‑í sá ǐo ní ndáhyú‑n sǎ ndɨ̀hú iní‑n cǔtnàhá ní quide ndee ìní‑í tnáhá‑ó. 5Te nàha‑í sá sàndáá ndisa iní‑n Yǎ Ndiǒxí dàtná ní ngüíta díhna‑gá xǐtná‑n tǎ Lòidá ndɨhɨ nǎná‑n tǎ Eùnicé quídě‑yu, te cùtnuní ndáá iní‑í sá dɨ́ú tnàhá‑n ǐo váha sàndáá iní‑n‑gǎ. 6Te xíǎⁿ dándàcu iní ñáhà‑í xii‑n cuèndá sá ǐo‑gá nducu ndèe‑n cada‑n chiuⁿ ní nduu táhú‑n nǔú Yǎ Ndiǒxí cada‑n, chi ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní ní ngúndecu ndɨhɨ‑n cǔtnàhá ní sacáⁿ ndodo‑í ndaha‑í dɨ́quɨ́‑n sǎ dɨ́ú chìuⁿ‑gá cada‑n. 7Te Espíritú sá nǐ taxi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o ñá túú cùu‑xi ɨɨⁿ Espíritú sá cádá nàcuáa yùhú‑ó, chi cùu‑xi ɨɨⁿ Espíritú sá táxí tnǔhu ndee ìní cada‑o chìuⁿ‑gá, te dɨu‑xi quìde cuu iní tnáhá‑ó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o, te dɨu‑ni tucu‑xi quìde cutnuní iní‑ó nàcuáa cada‑o cùndecu‑o. 8Te xíǎⁿ nǔu vá cúcàhaⁿ núú‑n cǎháⁿ váha‑n cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te ni vǎ cúcàhaⁿ núú‑n sǎ dúhá yɨ̀hɨ‑í vecaá sá cuèndá‑gá, te xìni ñuhu‑xi sá tnàhá‑n ndòho‑n sá cuèndá tnúhu‑gá, te cundee ìní‑n ndòho‑n, chi Yá Ndiǒxí chindee ñàha‑gá xii‑n. 9Te Yá Ndiǒxí ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú, te ní cachí‑gá sá cádá‑ó nchàa nacuáa cuìní méé‑gǎ cunduu, te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi ducaⁿ nǐ sani iní méé‑gǎ cunduu sá cádá vǎha ñaha‑gǎ xii‑o, te ñá dɨ́ú sǎ ǐo váha quìde‑o ndecu‑o ducaⁿ ni quide‑gá. Te ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú nǐ cachí‑gá sá cádá vǎha ñaha‑gǎ xii nchaa nchoo ñǎyiu ní ngúndecu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú vitna. 10Te vitna cùtnuní iní‑ó sǎ ǐo váha quìde ñaha‑gá xii‑o, chi ní quixi Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú, te Yaá‑áⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá vǎ cùú‑gá‑ó cùú dúcáⁿ‑ó, chi ní cachí‑gá sá cúndècu‑o nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó tnǔhu‑gá. 11Te ní cachí‑gá sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél te dacuàha váha‑í‑yu tnúhu‑gá, te cuěi nděni ní cuu ndècú‑yu te quɨ́hɨ́ⁿ‑í cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núǔ‑yu chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá cunduu. 12Te cuèndá xíǎⁿ nándɨ sá ndóhò‑í vitna cuèndá‑gá, dico ñá túú cùcahaⁿ núù‑í chi cùtnuní váha iní‑í nàcuáa sàni iní Xítohó Jesucrìstú Yaá sàndáá iní‑í, te yúhú ní dáñà‑í méè‑í núú ndáhá‑gǎ, te cùtnuní ndáá iní‑í sá cótó ñàha‑gá xii‑í ndéé ná sàá nduu nàcuaca ñaha‑gá. 13Te vá dáñá ndèé‑n càda‑n nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu váha ní dánèhé ñáhà‑í xii‑n, te ío quɨndáá iní‑n Yǎ Ndiǒxí, te nchaa‑o nàcuáa ndècu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú ío cuu iní tnáhá‑ó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o. 14Te cada cuèndá váha‑n sǎ vǎ dǎma tnúhu Yá Ndiǒxí sá nǐ taxi‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑n, te Espíritú‑gá sá nǐ taxi‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o chindee ñaha‑xi xii‑n. 15Te yòhó sa xìní‑n sǎ nchàa ñáyiu ndècu distritú Àsiá, ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú ní dáñá ñàhá‑yu xii‑í, te tnàhá té Fígeló ndɨhɨ té Hèrmógenés ní dáñá ñàha‑güedé xii‑í. 16Te xìcáⁿ táhù‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná chìndee‑gá cue ñáyiu cùu ndɨ mee té Onèsíforó, chi dɨu‑dé ío vài xito ní quixi‑dé ní quide cuèndá ñáhá‑dě xii‑í, te ní taxi‑dé tnúhu ndee ìní, te ñá túú ní cùcahaⁿ núú‑dě sá yɨ́hɨ̀‑í vecaá. 17Te cútnàhá ní xíndecu‑dé ñuú Ròmá ducaⁿ‑ni nǐ xóo nanducu ñàha‑dé xii‑í ndèé ndéé naníhí ñáhá‑dě. 18Te xìcáⁿ táhú tùcu‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná cùndahú iní ñáhá‑gǎ xii‑dé nduu na sàá cundáá cuéchi nchaa ñáyiu. Te yòhó sa xìní ndáá‑n sǎ ǐo ní chindee ñàha‑dé xii‑o cǔtnàhá ní xíndecu‑o ñùú Éfesú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\