2 TIMOTEO 3

1Te càchí tnúhu‑í xii‑n cuèndá cunaha‑n nàcuáa cada‑xi òré sa ta cùyatni sáá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú, chi dàvá‑áⁿ ǐo cada úhú‑xi. 2Chi ngüíta ñáyiu cuhuⁿ iní‑yu mee‑ni sǎ cúú‑xí mèé‑yu, te cuhuⁿ iní‑yu mee‑ni dǐhúⁿ, te ío cada càhnú‑yu mèé‑yu, te cunduu yíchí iní‑yu, te cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá Yǎ Ndiǒxí, te vá quɨ̀ndáá‑gá iní‑yu ni tǎtǎ‑yu ni nǎnǎ‑yu, te ni vǎ ndàcáⁿ táhú nǔú tnáhǎ‑yu cuèndá nchaa sá vǎha cada tnàhá‑yu, te cadá‑yu mee‑ni sǎ ñà túú tnàhá iní Yǎ Ndiǒxí. 3Te vá cúú ìní tnáhá ndɨ̀ meé‑yu, te nàá‑yu te vá cuánàá‑yu, te tee tnàhá‑yu cuéchi neñùú, te vá cuánàá‑yu cadá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑yu, te ío cunduu cuihna ìní‑yu, te vá tnàhá iní‑yu nchaa sá vǎha. 4Te dayuhu cuǎha cuèndá tnáhǎ‑yu núú cuè tée cùchiuⁿ, te ío cunduu yɨɨ ìní‑yu cadá‑yu nándɨ sá ñà túú vǎha, te ío cada nínu‑yu mèé‑yu, te mee‑ni nchàa sá cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu cadá‑yu, te vá cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu nanducu nìhnú‑yu Yá Ndiǒxí. 5Te quesàhá‑yu sá tnàhá‑yu ndècú‑yu ichi Yá Ndiǒxí dico vá cádǎ‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ‑gá. Te yúhú càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ vǎ nìhí tnáhá‑n ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu ducaⁿ quìde. 6Te dava ñáyiu‑áⁿ quɨ̌hɨ́ⁿ‑yu dava vehe núú xǐndecu ñáyiu, te ngüíta‑yu dandàhú‑yu ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñá túú xìní dana cuèndá Yǎ Ndiǒxí, te ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ndècu vihi cuéchi‑xi, chi ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu quìdé‑yu nchaa náni sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑yu. 7Te cuěi ío dàcuahá‑yu, dico ñá túú cùtnuní iní‑yu nása cuáháⁿ tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí. 8Te ñáyiu ducaⁿ dàndahú ñáhá xìi cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ ñà túú càháⁿ váha‑yu cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí, chi quìdé‑yu dàtná ní quide ndíi Jǎnés ndɨhɨ ndíi Jǎmbrés chi cue ndíi‑áⁿ ñà túú ní cùu váha iní cue ndíi núú ndǐi Moìsés cuèndá tnúhu ní cáháⁿ ndíi. Te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu sàni iní mee nìne‑ni nchaa sá cuèhé sá dúhá, te cuěi càchí‑yu sá sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá sá sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. 9Dico vá ndácú‑gǎ‑yu dandàhú‑yu vài ñáyiu, chi nchaa ñáyiu cutnùní iní‑yu sá ǐo nɨɨ dɨ̌quɨ̌‑yu, te ñá túú càháⁿ ndáá‑yu dàtná ní quide cue tée úú ñá túú ní tnàhá iní tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 10Te yòhó quídé‑n nchàa nacuáa ní dánèhé ñáhà‑í xii‑n, te ní xiní‑n nchàa nacuáa quìde‑í ndécù‑í, te cùtnuní iní‑n nàcuáa sàni iní‑í ndécù‑í ñuyíú‑a, te xìní‑n sǎ ǐo sàndáá iní‑í Yǎ Ndiǒxí, te ío càhnu iní‑í, te cùu iní‑í nchaa ñáyiu, te xìní tucu‑n sǎ ǐo quìde cahnu iní‑í cuěi nándɨ sá yǎha‑í ndécù‑í dico ñá túú dàña ndeé‑í ichi‑gá. 11Te ío vài sá quídé ñàha ñáyiu xii‑í dándòho ñahá‑yu sá ndécù‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, te sa nàha tucu‑n datná ní quide ñàhá‑yu xii‑í cútnàhá ní xíndecu‑í ñuú Antiòquiá, ndɨhɨ ñuú Ìconiú, ndɨhɨ ñuú Lìstrá, chi ío ní dándóhó ñàhá‑yu xii‑í sá cuèndá‑gá. Dico Xítohó Jesucrìstú ío ní xito ñaha‑gǎ xii‑í te ní chindee ñàha‑gá cuěi nándɨ cùu sá nǐ yáha‑í. 12Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑n sǎ ǐo vài sá ñà túú vǎha cada ñaha ñǎyiu xii nchaa ñáyiu cuìní sá ñà túú nǎ cumání nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu Xítohó Jesucrìstú. 13Dico dava ñáyiu càchí‑yu sá càháⁿ‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑yu tnúhu‑gá, ñáyiu‑áⁿ uuⁿ‑gá cuita cada‑gá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quɨ̌hɨ́ⁿ, te ducaⁿ‑ni ǐo dandàhú tnáhǎ‑yu. 14Te yòhó chi ío váha ní sándáá iní‑n tnǔhu Yá Ndiǒxí sá dácuàha‑n, te vitna càháⁿ‑í dóho‑n sǎ vǎ dáñá ndèé‑n quɨ̀ndáá iní‑n tnǔhu‑áⁿ, te yòhó sa nàha‑n ná cúú ñǎyiu ní dánèhé ñáhá xìi‑n tnúhu‑gá. 15Te yòhó chi ndéé cútnàhá cúú làndú‑n nǐ ngüíta‑n dàcuaha‑n tnúhu ndèé núú tùtú Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni nchaa tnúhu‑gá canu ichi ñaha‑xi xìi‑n te naníhí tàhú‑n, chi sàndáá iní‑n Xǐtohó Jesucrìstú. 16Te nchaa cue tée ní tee tnúhu Yá Ndiǒxí, chi dɨu‑ni mee‑gǎ ní dácáhú ìní ñáhá‑gǎ xii‑güedé nàcuáa tee‑güedé, te tnúhu‑gá ío váha dacuàha‑o nchaa dava‑gá ñáyiu, te càháⁿ‑xi dóho‑o sǎ vǎ cúndècu‑gá‑ó ìchi cuehé ichi duha, te núu ñá túú quìde ndáá‑ó ndècu‑o te nàcanu ichi ñaha‑xi, te dànehé ñáhá‑xí nàcuáa cada‑o cùndáá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. 17Te dɨu‑ni tnúhu‑gá dátǔha ñaha vǎha‑xi xii nchoo cuè ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑gá cuèndá cada‑o nchàa núú sǎ vǎha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\