3 JUAN 1

1Te yúhú té Juàá tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús, chìdo tnuní‑í tnúhu‑a ɨɨⁿ núú tùtú sá cúú‑xí yòhó té Gǎyú tée ío cùu iní‑í, chi ndècu ndɨhɨ‑n tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí. 2Te yòhó tée ío cùu iní‑í, xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá cúndècu váha‑n ñà túú nǎ cumání xii‑n, te vá cùhú‑n, chi sa nàha‑í sá ndécú vǎha‑n nǔú Yǎ Ndiǒxí. 3Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑í òré ní sáá ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te ní cachí tnúhu‑yu sá sàndáá ndisa iní‑n tnǔhu ndáá dɨu‑ni tnúhu‑gá te tnɨ̀ɨ‑n nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ. 4Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í ní níhì‑í tnúhu sá ncháá‑ní ñǎyiu ní sanu ichi‑í ichi Yá Ndiǒxí ndécú‑nǐ‑yu ichi‑gá, te quìde‑ní‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ‑gá. 5Te yòhó tée ío cùu iní‑í, ío váha quìde‑n núú Yǎ Ndiǒxí, chi chìndee‑n nchaa ñáyiu véxi dava‑gá ñuú xícá, ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí. 6Te nchaa ñáyiu‑áⁿ càháⁿ‑yu núú tàcá ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí iha sá ǐo cùu iní‑n nchàa tnaha ñáyiu‑n dàtná càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te yúhú càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ cádá ndèe‑ni iní‑n chìndee‑n nchaa ñáyiu‑áⁿ nchaa sá xíní ñùhú‑yu ichi. Te núu ducaⁿ na càda‑n te quìde‑n nacuáa cùu iní Yǎ Ndiǒxí, te xìnu cuechi‑n tnahá‑n nǔú‑gǎ. 7Chi nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ tnɨɨ́‑yu ichi cuáháⁿ‑yu càháⁿ‑yu tnúhu Jèsús. Te ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu ni ɨ̀ɨⁿ sá sǎñaha ñǎyiu ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí. 8Te núu xíǎⁿ nchoo xìni ñuhu‑xi chindee‑o nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú‑gǎ ñáyiu càháⁿ tnúhu‑gá, te ducaⁿ te cutnùní iní‑ó sǎ tnàhá‑ó xìnu cuechi‑o ndɨhɨ́‑yu núú‑gǎ. 9Te yúhú ní tendaha‑ǐ tutú cuáháⁿ núú tàcá ñáyiu chìñuhú‑yu Yá Ndiǒxí, dico ɨɨⁿ tée ndècu‑áⁿ nání‑dě Dìótrefés, te ñá sàndáá iní‑dé nchaa tnúhu càháⁿ‑í, chi cuìní‑dé cunuu‑dě núǔ‑yu. 10Te òré quixi‑í te cada ndáá‑ó nchàa tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑dé cuèndá‑í. Te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ quídé‑dě, chi nchaa ñáyiu véxi ɨngá ñuú càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ñá túú càháⁿ ñáhá‑dě vehe‑dé, te ni ñǎ dáñá‑dě cáháⁿ ndɨhɨ ñaha dàva‑gá ñáyiu xií‑yu. Te nchaa ñáyiu cuìní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha xìí‑yu, te quèñuhu ñaha duuⁿ‑ni‑dé ñá dáñá‑gǎ‑dé níhí tnáhǎ‑yu ndɨhɨ nchaa ñáyiu tàcá dácuàha tnúhu Yá Ndiǒxí. 11Te yòhó tée ío cùu iní‑í, vá cúndècu‑n ichi cuehé ichi duha dàtná quídé nchàa dava‑gá ñáyiu, cada‑n mèe‑ni sá vǎha. Chi nchaa ñáyiu quìde váha ndècú‑yu ichi Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá ñà túú ndècú‑yu ichi Yá Ndiǒxí. 12Te nchaa ñáyiu càháⁿ váha‑yu cuèndá té Demètriú, chi quìde ndáá‑dé dàtná càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te tnàhá yúhú càháⁿ‑í cuèndá‑dé sá ǐo váha quìde‑dé, te nchòhó sa nàha‑ndo sá yǔhú càháⁿ ndáá‑í. 13Te vài‑gá tnúhu cuìní‑í cachí tnúhu‑í xii‑n ni cùu, dico ñá ní tèe‑gá‑í, 14chi cuìní‑í quixi ndɨ̌hɨ‑í, te cáháⁿ‑ó nǔú nǔú‑ó. 15Te ío cada ndee ìní, te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ná cùndecu váha‑n ñà túú nǎ cuu cundecu‑n. Te nchaa cue ñáyiu xìní tnáhá ndɨ̀hɨ‑o ndecu iha quide ndee iní ñáhǎ‑yu xii‑n. Te yòhó cúñaha‑n nchàa ñáyiu xìní tnáhá ndɨ̀hɨ‑í ndécú xǐáⁿ ná càda ndee iní‑yu. Te ío cada ndee ìní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\