LOS HECHOS 1

1Te duha ní cáháⁿ té Lùcá ní xíi‑dé té Těofilú: Yúhú sa ní chídó tnùní‑í núú lìbrú ndéé díhna nchaa sá nǐ quide Jèsús, ndɨhɨ nchaa sá nǐ dácuáhá‑gǎ ñáyiu. Te ní chídó tnùní‑í nchaa sá nǐ quide‑gá ndéé nduu nǐ quesaha‑gǎ quídé chìuⁿ‑gá, 2ndɨhɨ nchaa sá nǐ quide‑gá ndéé òré cuándaa‑gá andɨu. Te sa ta cùyatni nduu ndaa‑gá andɨu, te ní ndatnúhu‑gá ndɨhɨ cue tée ní cáháⁿ‑gá dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá, te mee Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑xi xii‑gá ní xáhaⁿ‑gǎ nàcuáa cada‑güedé. 3Te sátá nǐ xíhí‑ gá te ní ndoto‑gá, te ní xíndecu‑gá údico nduu. Te tɨtnɨ́ xito ní sáháⁿ‑gá núú nǐ xíndecu‑güedé, te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá quiní‑güedé sá ndàá ní ndoto‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ nàcuáa quìde Yá Ndiǒxí ndɨ̌hu ndaha‑gǎ ñáyiu. 4Te ɨɨⁿ nduu ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑güedé, te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Vá quéé‑ní‑ndó ñùú Jerusàlén, chi cundetu‑ndo quìxi Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo, chi sa ní cachí tnúhu‑í sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu nacuáa cunduu. 5Te ndáá sá ndǐi Juàá ní dácuándùte ñaha ndíi xii‑ndo, dico vitna ñá túú‑gǎ cuéhé nduu, te quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 6Te òré ní xíndecu‑güedé ndɨhɨ Jèsús, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nǔu sa ta cùyatni nduu chindee‑n ñáyiu ñuú Isràél cuèndá taxi tnùní tucú‑yu ñuú‑yu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 7Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé: —Ñá túú xìni ñuhu‑xi cunaha nchohó xíǎⁿ, chi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí náhá‑gǎ ná nduu càda‑gá nchaa sá nǐ cáháⁿ‑gá. 8Te òré quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo, te cuyɨɨ‑ndo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó cǎháⁿ‑ndó tnǔhu‑í núú ñǎyiu ñuú Jerusàlén ndɨhɨ núú ñǎyiu distrìtú Jùdeá ndɨhɨ núú ñǎyiu distrìtú Sàmariá. Te ducaⁿ‑ni cǎháⁿ‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó nɨ̀ caxico ñuyíú —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 9Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá, te ndèhe‑güedé ní ndanchita‑gá cuándaa‑gá andɨu cuǎndɨhu‑gá xɨtɨ́ vícó, te ñá túú‑gǎ ní xìní ñáhá‑güedě xii‑gá. 10Te ndèhe vihi‑güedé andɨu núu ndèé quiní ñáhá‑güedě xii‑gá yòtnúhu, te ní quexìo cunu úú cue tée nìhnu dóó cuìxíⁿ núú ndécú‑güedě. 11Te xǎhaⁿ‑güedě: —Nchòhó cue tée Galìleá, ¿ná cuèndá ndéhé‑ndó àndɨu? Te dàtná‑ni càa Jesús cuándaa‑gá andɨu vìtna, te ducaⁿ‑ni cùnduu‑gá quixi tucu‑gá —càchí cue tée nìhnu dóó cuìxíⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑güedě. 12Te ní ndee‑güedé yucu Òlívú cuánuhú‑güedé ñuú Jerusàlén, te ní xúhuⁿ‑güedé cuědìcó cuádava òré ichi. 13Te òré ní ndexìo‑güedé ñuú‑áⁿ, te cuándaa‑güedé cuàrtú ndéé núú nǐnu, chi vehe yòdo tnaha ndecu‑güedé. Te ní naníhí tnáhá‑güedě nchaa‑güedé té Pèlú, té Jàcobó, té Juàá, té Ndrǐxí, té Lìpé, té Mǎxí, té Bartolòmé, té Màteú, té Jàcobó déhe té Àlfeú, ndɨhɨ té Xǐmú tée ní cundɨhɨ cue tée canànistá, ndɨhɨ té Jùdás ñaní té Jàcobó. 14Te ní naníhí tnáhá‑güedě nchaa‑güedé yàcáⁿ ndɨhɨ tá Màriá nǎná Jèsús, ndɨhɨ cue ñaní‑gá ndɨhɨ dava‑gá cue ñáyiu dɨ̀hɨ́. Te ɨɨⁿ‑ni nǐ cuú‑yu ní cáháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. 15Te ɨɨⁿ nduu ní xíndecu dàtná ɨɨⁿ cièndú ócó mee‑ni ñǎyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús, te ní ngúnutnɨ́ɨ té Pèlú núǔ‑yu, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: 16- 17—Nchòhó cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, na càni‑í cuèndú núú‑ndó nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Dàvií tée ní xíndecu ndéé sanaha nàcuáa ní cáháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí cuèndá té Jùdás. Te dacuɨtɨ́í dùcaⁿ ní cuu, chi tnàhá té Jùdás ní xíndecu ndɨhɨ‑o, te ní xinu cuechi‑o ndɨ̀hɨ‑dé núú‑gǎ sá dǐhna, te ducaⁿ nǐ quide‑dé ní sáha cuèndá‑dé Jèsús núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá. 18Te ní cháhu ñaha‑güedě xii‑dé cuèndá sá nǐ sáha cuèndá ñáhá‑dě xii‑gá. Te ní sáháⁿ‑dé ɨɨⁿ xichi ní sata caa‑dé méé‑dě, te ní ngava‑dé, te ní cahndɨ́ duuⁿ xɨtɨ́‑dé te xíáⁿ nǐ xíhí‑dé. Te ní naqueheⁿ‑güedé díhúⁿ sǎ nǐ cháhu‑güedé ndíi, te ní nacuaaⁿ‑güedé ñuhu núú nǐ ngava ndíi‑áⁿ. 19Te nchaa ñáyiu Jerusàlén ní níhǐ‑yu tnúhu, te ní dánánǐ‑yu ñuhu‑áⁿ Acèldamá. Te tnúhu mèé‑yu quèe‑xi: Ñuhu núú nǐ satɨ nɨ́ñɨ́. 20Te duha ní cáháⁿ ndíi Dàvií ní chídó tnùní ndíi núú lìbrú Sǎlmú ní dándǒo ndíi: “Nà ndóo nahi vèhe‑dé, vá yǒo ɨɨⁿ quɨ́hɨ́ⁿ cundecu”, duha ní cáháⁿ ndíi. Te ɨngá tucu tnúhu ní cachí ndíi: “Na nànducu‑güedé ɨngá tée nucúnutnɨ́ɨ núú ndǐi”, duha ní cáháⁿ ndíi Dàvií —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 21- 22Te ní xáhaⁿ tùcu‑dé: —Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ ndíi Dàvií, te vitna xìni ñuhu‑xi nanducu‑o ɨɨⁿ tée nucúnutnɨ́ɨ‑dé núú ndǐi Jùdás, te xìni ñuhu‑xi dɨu‑ni ɨɨⁿ tée ní xica cuu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní xica cuu‑o ndɨ̀hɨ‑gá, ɨɨⁿ tée ní xiní ndéé òré ní dácuándùte ñaha ndíi Juàá xii‑gá, te ndéé òré cuándaa‑gá andɨu. Te tée nanducu‑o cùndecu‑dé cáháⁿ‑dé nàcuáa ní cuu ní ndoto‑gá —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 23Te ní cacunehe‑güedé úú tnàhá‑güedé nǔu ndědacàa‑güedé nduu táhú‑güedě nucúnutnɨ́ɨ‑güedé núú ndǐi. Te ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Chèé Barsàbás, àdi Justú chi úú dɨ̀u‑dé, te ɨngá‑dé nání‑dě Màtiá. 24Te ní cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Yòhó Dútú Ndiǒxí xìní‑n ìní nchaa ñáyiu, te mee‑n nàha‑n núu nděda càa núú ùú cue tée‑a tnàhá iní‑n 25cǎháⁿ‑güedé tnúhu‑n nǔú ñǎyiu, te tée‑áⁿ nucúnutnɨ́ɨ‑dé núú ndǐi Jùdás, chi cuáháⁿ ndíi núú ùhú núú ndàhú núú tàú‑xi quɨ́hɨ́ⁿ ndíi —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 26Te ní xito ndéé‑güedé, te ní cutnùní sá těe nàni Matiá quendóo‑dé ndɨhɨ úxí ɨɨⁿ cue tée ní táúchíúⁿ‑gǎ dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\