LOS HECHOS 10

1Te ndècu ɨɨⁿ tée nàni‑dé Còrneliú ñuú Cèsareá te cùu‑dé capìtáⁿ, te ndècu ndɨhɨ‑dé ɨɨⁿ cièndú sandàdú. Te cue tée‑áⁿ nání‑güedě Sandàdú Itàlianú. 2Te tée cùu capitáⁿ ío váha iní‑dé, te mee‑dě ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé ndɨhɨ nchaa landú‑dé ío nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, te sáha‑dé ñáyiu ndàhú ñáyiu isràél díhúⁿ, te ío càháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí. 3Te ɨɨⁿ nduu dàtná òré caá úní sacuaa ní dácótó nǔú ñáhá‑xí xìi‑dé sá ni sǎháⁿ ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí núú‑dě, te ní xáhaⁿ‑xi: —Còrneliú —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 4Te ní xiní‑dé ndɨ ndùú xio núú‑dě espíritú‑áⁿ. Te ío ní yùhú‑dé. Te ní xáhaⁿ‑dě: —¿Ná chíúⁿ věxi‑n? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te xǎhaⁿ‑xi: —Ío càháⁿ ndɨhɨ‑n Yǎ Ndiǒxí, te ñáyiu ndàhú sǎñaha‑n dǐhúⁿ‑n, te nchaa xíǎⁿ sa nàha‑gá. 5Te vitna tendaha‑n cuè tée na quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé ñuú Jòpé quɨ́ngana‑güedé ɨɨⁿ tée nàni Xímú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, te candeca ñaha‑güedě quixi. 6Te òré quexìo‑dé te cachí tnúhu‑dé nchaa dava‑gá sá cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑n. Te ndècu‑dé vehe ɨngá tucu tée nàni Xímú tée dàcuitá ñɨɨ, te vehe tée‑áⁿ cáá ɨ̀ɨⁿ xio yuhu lamár —càchí‑xi xáhaⁿ‑xi xìi‑dé. 7Te sátá cuǎháⁿ espíritú‑áⁿ, te té Còrneliú ní cana‑dé úú tnàhá cue tée xìnu cuechi núú‑dě ndɨhɨ ɨɨⁿ sandàdú xínú cuèchi tucu núú‑dě, te tnàhá sandàdú‑áⁿ ǐo càháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí. 8Te té Còrneliú ní cani‑dé cuèndú núú‑güedě nàcuáa ní cáháⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí. Te ní tendaha ñàha‑dé xii‑güedé cuáháⁿ‑güedé ñuú Jòpé. 9Te nduu tněé‑áⁿ ñúhú‑ní‑güedě ichi cuáháⁿ‑güedé, te cùu‑xi datná òré caúxúú nduu ta cùyatni‑güedé ñuú‑áⁿ, te òré‑áⁿ nǐ sáá té Pèlú dɨ́quɨ́ véhé càháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí. 10Te òré‑áⁿ sa xìhí‑dé docó cuìní‑dé caxi‑dé, te nɨni càdúha‑yu sá cáxí‑dě ní dácótó nǔú ñáhá‑xí 11sǎ nǐ xiní‑dé ɨɨⁿ sá ndécú àndɨu, te càa datná cáá ɨ̀ɨⁿ dóó cáhnú nchìcúⁿ yoho ndɨ cùmí xɨ́quɨ́‑xi véxi cuuⁿ núú ñúhú. 12Te núú dǒó‑ǎⁿ yódó cǒó ndɨhɨ quɨtɨ ndàva ndɨhɨ nchaa núú quɨtɨ ndèé cúmí sǎhá‑xi. 13Te ní tecú dóho‑dé càháⁿ ɨɨⁿ sá càháⁿ, te xǎhaⁿ sǎ càháⁿ‑áⁿ xii‑dé: —Pèlú, ndacuɨ́ñɨ́ cahni‑n nděda‑ni càa quɨtɨ‑a caxi‑n‑dɨ —cachí sá càháⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 14Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě: —Vá cáhnì‑í‑dɨ chi càchí tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii nchúhú ñáyiu isràél sá vǎ cúú càxi‑ndɨ́ nchaa quɨtɨ‑a chi cuu cuéchi, te vátá cáxí‑gǎ‑í‑dɨ ni ɨ̀ɨⁿ xito —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 15Te ní cáháⁿ tucu sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑xi: —Vá cúú càchí‑n sǎ vǎ cúú càxi‑n‑dɨ, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá dɨ́ú nchàa quɨtɨ‑a cuu caxi‑o vitna —cachí sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 16Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ ǔní xito, te dǎtnùní cuándaa tucu dóó‑ǎⁿ andɨu. 17Te té Pèlú ñá ní cùtnuní iní‑dé ná cuèndá ducaⁿ nǐ dácótó nǔú ñáhá‑xí xìi‑dé, núu xíǎⁿ ío cuéhé nǐ sani iní‑dé. Te òré‑áⁿ nǐ quexìo cue tée ní tendaha té Còrneliú ndéé yuyèhe, chi ndɨ vehe ndɨ vehe cuáháⁿ‑güedé ndúcú tnǔhu‑güedé ndèé cáá vèhe té Xǐmú tée dii vèhe‑xi ndecu té Pèlú. 18Te ní cáháⁿ níhi‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě: —Ñá túú cùdana iha ndecu ɨɨⁿ tée nànducu‑ndɨ́ nání‑dě Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 19Te té Pèlú vài sani iní‑dé sá nǐ dácótó nǔú ñáhá‑xí xìi‑dé. Te òré‑áⁿ nǐ xáhaⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑dé: —Cundedóho‑n ɨ̀ɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Ní quexìo úní cue tée nànducu ñaha xii‑n. 20Yáchí, cuandèe chi quɨ́hɨ́ⁿ‑n ndɨ̀hɨ‑güedé, te vá yùhú‑n chi yúhú ní xáhaⁿ‑ǐ véxi cuaca ñaha‑güedě xii‑n —càchí Espíritú‑gá xǎhaⁿ‑xi xìi té Pèlú. 21Te ní xica‑dé cuándee‑dé núú ndécú cuè tée xìca nanducu ñaha xii‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé: —Yúhú cúú těe nànducu‑ndo‑áⁿ. Náu‑í‑a núu ná chíúⁿ cuìní ñáhá‑ndó —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 22Te xǎhaⁿ‑güedě: —Tée cùu capitáⁿ tée nàni Corneliú ní tendaha ñàha‑dé véxi‑ndɨ́, te tée‑áⁿ ǐo váha iní‑dé, chi ío sàndáá iní‑dé Yǎ Ndiǒxí, te nchaa ñáyiu isràél ío váha càháⁿ‑yu cuèndá‑dé. Te ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑xi xìi‑dé sá cáná ñàha‑dé xii‑n quɨ̌hɨ́ⁿ‑n vèhe‑dé dacuàha‑n‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí —càchí cue tée ní tendaha té Còrneliú xǎhaⁿ‑güedě xii té Pèlú. 23Te ní xáhaⁿ tě Pèlú sá quɨ̌hu‑güedé vehe‑dé, te candeca tnàha‑güedé ndɨhɨ‑dé quɨ́hɨ́ⁿ ndéé nduu tněé. Te nduu tněé‑áⁿ nǐ xica‑güedé ndécá tnàha‑güedé ndɨhɨ té Pèlú cuáháⁿ, te tnàhá ɨɨⁿ ǔú cue tée sàndáá iní tnúhu Jèsús ñuú Jòpé cuáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑dé. 24Te ndéé ɨngá nduu ní quexìo‑güedé ñuú Cèsareá. Te té Còrneliú ndétú ñàha‑dé xii‑güedé vehe‑dé te sa ndècu túha‑dé ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé ndɨhɨ nchaa landú‑dé ndɨhɨ cue tée ío váha tnàhá tnúhu ndɨhɨ‑dé, chi ní cana ñaha‑dě ní nítnáhǎ‑yu ndɨhɨ‑dé cundetú‑yu té Pèlú. 25Te sátá nǐ quèxio té Pèlú vehe té Còrneliú, te ní quee‑dé quehé, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú tě Pèlú chíñùhu ñaha‑dé ní cùu. 26Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě: —Ndacuɨ́ñɨ́ vá ngüɨ̀ñɨ́ xɨ́tɨ́‑n nǔù‑í chi ñá dɨ́ú Ndiǒxí cúù‑í, dìcó ɨɨⁿ tée ñuyíú‑a cùu‑í —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xii‑dé. 27Te ta cǎháⁿ té Pèlú ndɨhɨ té Còrneliú cuánguɨhu‑güedé xɨtɨ́ vehe, te chitu ñǎyiu xìxɨ́hɨ xɨtɨ́ vehe. 28Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xií‑yu: —Sa nàha‑ndo sá càchí tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii nchúhú ñáyiu isràél sá vǎ cúú quìxi‑ndɨ́ vehe ni ɨ̀ɨⁿ nchohó ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél te ni vǎ cúú tnàhá tnúhu ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo. Dico Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá vǎ cúú cǎháⁿ‑í sá vǎ cúú cǎháⁿ ndɨhɨ‑í ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, chi cuu cuéchi. 29Núu xíǎⁿ ndɨ̌hɨ‑ni véxi‑í òré ní quexìo tnúhu sá cáná ñàha‑ndo. Te cachí tnúhu‑ndo nǎ cuèndá cáná ñàha‑ndo —cachí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 30Te té Còrneliú ní xáhaⁿ‑dě: —Ní cuu cúmí nduu, te dɨu‑ni dàtná òré iha cùu‑xi, te yúhú ndècu‑í dɨu‑ni vehe‑í, te ñá túú tnàhí ná xéxì‑í cáháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí, te òré‑áⁿ nǐ quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ níhnú‑xí dǒó cuìxíⁿ dóó chàhnchí. 31Te càchí‑xi: “Còrneliú, ní xíndedóho Yá Ndiǒxí tnúhu ní cáháⁿ‑n ndɨ̀hɨ‑gá, te xìní‑gá sá sǎñaha‑n dǐhúⁿ xii ñáyiu ndàhú. 32Te ñuú Jòpé ndécú ɨ̀ɨⁿ tée nàni Xímú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, te ndècu‑dé vehe ɨɨⁿ tée nàni tucu Xímú tée dàcuitá ñɨɨ, te càa vehe‑dé ɨɨⁿ xio yuhu làmár, te cana‑n‑dě ná quìxi‑dé ndatnúhu‑n ndɨ̀hɨ‑dé”, duha ní cáháⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí. 33Núu xíǎⁿ ndɨ̌hɨ‑ni ní cana ñaha‑ǐ xii‑n. Te táxǎhu xii‑n sǎ věxi‑n chi iha ndècu‑ndɨ́ nchaa‑ndɨ́ ndétú ñàha‑ndɨ́ xii‑n cùndedóho‑ndɨ́ tnúhu Yá Ndiǒxí, te cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nchàa tnúhu ní cachí Yǎ Ndiǒxí cáháⁿ‑n —càchí té Còrneliú xǎhaⁿ‑dě. 34Te té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu: —Vitna ní xiní‑í sá Yǎ Ndiǒxí càháⁿ ndɨhɨ‑gá ñáyiu cuěi nděda‑ni càa ñuú, te ɨɨⁿ‑ni quìde‑gá ndɨhɨ nchaá‑yu. 35Te nchaa ñáyiu nèhe sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, te xǐquide váha‑yu, te nchaá‑yu cùu váha iní ñáhá‑gǎ xií‑yu. Te ñá túú quìde cuendá‑gá cuěi ná ñáyiu ñuú cúǔ‑yu. 36Te Yá Ndiǒxí ní tendaha‑gǎ Xítohó Jesucrìstú ní sáháⁿ‑gá ní xíndecu‑gá nàcióⁿ Isràél, te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu ɨɨⁿ tnúhu váha nàcuáa cuu váha iní‑yu. Te dɨu‑ni mee Jèsús cúnùu‑gá núú ñǎyiu nɨ càa xico ñuyíú. 37Te nàha‑ndo sá dǐhna‑gá ndíi Juàá ní cáháⁿ ndíi tnúhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu, te ní dácuándùte ñaha ndíi xií‑yu. Te dǎtnùní ní ngüíta Jèsús ní cáháⁿ‑gá tnúhu‑gá distrìtú Galìleá, te dǎtnùní ní sáháⁿ‑gá nɨhìí nàcióⁿ Isràél ní cáháⁿ‑gá tnúhu‑gá núú ñǎyiu. 38Te sa nàha‑ndo sá Yǎ Ndiǒxí ní sáñaha‑gǎ Espíritú‑gá xii Jèsús tée ñuú Nazàrét ndécú ndɨ̀hɨ‑dé chíndèe ñaha‑xi xii‑dé. Te nàha‑ndo sá nǐ xica cuu Jèsús ní quide tátna‑gá nchaa ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha. Te ío vài‑gá sá vǎha ní quide ñaha‑gǎ xií‑yu, te ducaⁿ nǐ quide‑gá, chi Yá Ndiǒxí ní chindee ñàha‑gá. 39Te mee‑ndɨ̌ ní xiní‑ndɨ́ nàcuáa ní quide Jèsús ñuú Jerusàlén ndɨhɨ nɨhìí nàcióⁿ Isràél. Te ní sata caa ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí te yàcáⁿ ní xíhí‑gá. 40Te núú ùní nduu ní dándótó ñàha Yá Ndiǒxí xii‑gá. Te ní cuiní‑gá sá cúndècu Xítohó Jesucrìstú tɨtnɨ́ nduu sátá nǐ ndoto‑gá cuèndá cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑ndɨ́ nchaa‑ndɨ́ nàcuáa ní xica cuu‑ndɨ́ ndɨhɨ‑gá. 41Te ñá ncháá ñǎyiu ni xìní ñáhá xìi‑gá, chi mee‑ni nchǔhú cue tée ní cachí‑gá sá càháⁿ ndáá‑ndɨ́ sá nǐ ndoto‑gá, chi ní xíndecu ndɨhɨ‑ndɨ́‑gá, te ní xihi ní xexi‑ndɨ́ ndɨhɨ‑gá, núu càháⁿ ndáá‑ndɨ́ sá nǐ ndoto‑gá. 42Te ní cachí‑gá sá nchǔhú quɨ́hɨ́ⁿ‑ndɨ́ cúñaha‑ndɨ̌ xii ñáyiu sá méé Yǎ Ndiǒxí ní táúchíúⁿ‑gǎ sá Jèsús cada ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu ndècu vívú ndɨhɨ cuéchi nchaa ñáyiu ní xíhí. Te ducaⁿ nì xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Jèsús, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ cachí Jèsús cáháⁿ‑ndɨ́. 43Te cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ cáháⁿ‑güedé sá quíxí Jèsús, te ní cachí‑güedé sá ncháá ñǎyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi Jesús, te cada càhnu iní‑gá nchaa cuéchi‑yu —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 44Te mei òré càháⁿ‑dé ndèdóho‑yu ní quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ nchaa ñáyiu‑áⁿ. 45Te cue tée isràél cuáháⁿ ndɨhɨ té Pèlú, cue tée ní sándáá iní tnúhu Jèsús ní cuñúhu vìhi‑güedé sá nǐ quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ́‑yu, chi cuèndá sá ñà dɨ́ú ñǎyiu isràél cúǔ‑yu núu xíǎⁿ ní cuñúhu‑güedé. 46Te ní cutnùní sá nǐ quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ́‑yu, chi ní ngüíta‑yu càháⁿ‑yu tnúhu sá dácàhu iní ñáhá Espíritú‑gá, tnúhu sá ñà túú xìní‑yu cáháⁿ‑yu. Te ní ndacáⁿ táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa sá nǐ quide‑gá. 47Te dǎtnùní ní xáhaⁿ tě Pèlú: —Vitna te cuandute ñáyiu ní natuha ichi Xítohó Jesucrìstú chi sa ndècu ndɨhɨ́‑yu Espíritú Yǎ Ndiǒxí dàtná cuìní‑ndó ndècu ndɨhɨ nchoo, núu xíǎⁿ vá cúú càchí dava‑gá ñáyiu sá vǎ cúú cuànduté‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 48Te dǎtnùní ní xáhaⁿ‑dě xii ñáyiu: —Vitna te cuandute‑ndo, te òré‑áⁿ te cacunehe‑ndo Xǐtohó Jesucrìstú —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. Te dǎtnùní ní cáháⁿ ndàhú‑yu núú tě Pèlú cundecu ndɨhɨ ñaha‑dě xií‑yu ɨɨⁿ ǔú nduu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\