LOS HECHOS 11

1Te cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá, ndɨhɨ cue ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá, ñáyiu ndècu distritú Jùdeá ní níhǐ‑yu tnúhu sá ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní sándáá iní‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí. 2Te òré ní ndexìo té Pèlú ñuú Jerusàlén, te ñáyiu isràél ñáyiu ní cachí sá cádá nchàa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés ní satnuhu ñàhá‑yu xii‑dé. 3Te ní xáhǎⁿ‑yu xii té Pèlú: —¿Ná cuèndá ní sáháⁿ‑n nděé ndíácǎⁿ ní cáháⁿ ndɨhɨ‑n ñǎyiu‑ǎⁿ, te ñá túú quìdé‑yu dàtná quídé nchòo‑i? Te ní sáháⁿ‑n yàcáⁿ ní xexi‑n ndɨ̀hɨ́‑yu —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé. 4Te té Pèlú ní cani‑dé cuèndú nàcuáa ní cuu núú nǐ sáháⁿ‑dé, te xǎhaⁿ‑dě: 5—Ní xíndecu‑í ñuú Jòpé. Te òré càháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí, te ní dácótó ñàha‑xi xii‑í sá věxi cuuⁿ ɨɨⁿ dóó cáhnú àndɨu, te ndùtu ndɨ cumí xɨ́quɨ́‑xi, te ní ngava‑xi núú ndécù‑í. 6Te ní xíndéhé vǎha‑í, te ní xiní‑í nchaa quɨtɨ yòdo núú‑xi. Te ɨɨⁿ xichi yòdo quɨtɨ cúmí sáhá‑xi, te ɨɨⁿ xichi yòdo quɨtɨ dééⁿ, te ɨɨⁿ xichi yòdo cóó, te ɨɨⁿ xichi yòdo quɨtɨ ndava. 7Te ní tecú dóho‑í càháⁿ ɨɨⁿ sá càháⁿ, te càchí‑xi: “Pèlú, ndacuɨ́ñɨ́ cahni‑n nděda‑ni càa quɨtɨ‑a caxi‑n‑dɨ”, cachí sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ. 8Te ní xáhaⁿ‑ǐ: “Vá cáhnì‑í‑dɨ chi càchí tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii nchúhú ñáyiu isràél sá vǎ cúú càxi‑ndɨ́ nchaa quɨtɨ‑a”, xǎhaⁿ‑ǐ. 9Te ní tecú dóho‑í càháⁿ‑ni tucu núú nǐnu, te càchí sá càháⁿ‑áⁿ: “Vá cúú càchí‑n sǎ vǎ cúú càxi‑n‑dɨ, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá dɨ́ú nchàa quɨtɨ‑áⁿ cuu caxi‑o”, càchí sá càháⁿ‑áⁿ. 10Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ sá nì cáháⁿ‑áⁿ ǔní xito, te dǎtnùní cuándaa dóó‑ǎⁿ ndɨhɨ nchaa quɨtɨ‑áⁿ andɨu. 11Te òré‑ni ní quexìo úní cue tée vehe núú ndécù‑í. Te cue tée‑áⁿ nǐ tendaha ñàha ɨɨⁿ tée ñuú Cèsareá nándùcu ñaha‑güedé xii‑í. 12Te mee Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑xi sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑í ndɨhɨ‑güedé, te ní cachí‑xi sá ñà túú nǎ cani iní‑í. Te tnàhá íñú cue tée ndècu iha ní sáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑í, te nchaa‑ndɨ́ ní sáháⁿ‑ndɨ́ vehe té Còrneliú ñuú Cèsareá. 13Te ní cani‑dé cuèndú nàcuáa ní cuu ní sáháⁿ ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí vehe‑dé, te ní quɨ́hu‑xi ndéé xɨtɨ́ vehe‑dé, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑dé: “Tendaha‑n cuè tée na quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé ñuú Jòpé quɨ́ngana‑güedé ɨɨⁿ tée nàni Xímú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé. Te candeca ñaha‑güedě quixi. 14Te tée‑áⁿ cachí tnúhu‑dé nása cada‑n nàníhí tàhú‑n ndɨ̀hɨ ñadɨhɨ́‑n, ndɨhɨ landú‑n, ndɨhɨ nchaa ñáyiu xìnu cuechi vehe‑n”, duha ní xáhaⁿ espíritú‑áⁿ xii té Còrneliú. 15Te òré ní ngüíta‑í càháⁿ ndɨhɨ‑í‑yu ní quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ́‑yu dàtná ní quide‑xi cútnàhá ní taxi Yá Ndiǒxí Espíritú‑gá ndéé díhna ní ngúndecu ndɨhɨ nchoo. 16Te ní ndacu iní‑í nàcuáa ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú, te duha ní cachí‑gá: “Té Juàá ní xóo dacuàndute‑dé ñáyiu, dico yúhú sǎñaha‑ǐ Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ́‑yu”, duha ní cachí‑gá. 17Te Yá Ndiǒxí ní sáñaha‑gǎ Espíritú‑gá cundecu ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél dàtná ní quide‑gá cútnàhá ní sándáá iní‑ó tnǔhu Jèsús, núu xíǎⁿ vá càchí‑í sá vǎ cúú càda‑í ɨɨⁿ sá cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑í —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 18Te sátá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ tě Pèlú, te ñá túú‑gǎ ná tnúhu ni cǎháⁿ‑yu, te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu nchaa nàcuáa ní quide Yá Ndiǒxí, te ní xítnàhá‑yu: —Tnàhá nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél naníhí tàhú‑yu núu na dàñá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, chi ducaⁿ cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 19Te sátá nǐ sahni‑güedé té Těvá, te ní cuiní‑güedé cada úhú‑güedé nchaa ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús, te ní xíté nuú‑yu ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú. Te davá‑yu cuáháⁿ‑yu ndéé distrìtú Fèniciá ndɨhɨ distrìtú Chìpré ndɨhɨ ñuú Antiòquiá. Te ní cáháⁿ‑yu tnúhu Jèsús núú mee‑ni ñǎyiu isràél, te ñá ní xǐtnǔhu‑yu dava‑gá‑yu. 20Te dava‑gá ñáyiu distrìtú Chìpré ndɨhɨ ñáyiu ñuú Cìrené ní sáháⁿ‑yu ñuú Antiòquiá. Te ñá dɨ́ú mèe‑ni ñáyiu isràél ní cǎháⁿ ndɨhɨ́‑yu, chi tnàhá ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní xáhǎⁿ‑yu tnúhu Jèsús. 21Te ní chindee ñàha‑gá xii ñáyiu càháⁿ tnúhu‑gá, te vài‑gá‑yu ní sándáá iní‑yu‑gá chi ní tuhá‑yu ichi‑gá. 22Te ñáyiu ndècu ñuú Jerusàlén ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús ní níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa ní cuu, núu xíǎⁿ ní tendàhá‑yu té Bèé cuáháⁿ‑dé ñuú Antiòquiá. 23Te òré ní quexìo té Bèé, te ní xiní‑dé nàcuáa ní quide ñaha‑gǎ xií‑yu sá nǐ naníhí tàhú‑yu, núu xíǎⁿ ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé. Te ní dácáhú ìní ñáhá‑dě, te ní xáhaⁿ‑dě: —Ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nchaa sá càchí Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 24Te té Bèé cúú‑dě ɨɨⁿ tée váha iní‑xi, te ndècu ndɨhɨ‑dé Espíritú Yǎ Ndiǒxí, te ío sàndáá iní‑dé tnúhu Jèsús. Te vài vihi ñáyiu ní tuhá‑yu ichi‑gá. 25Te dǎtnùní cuáháⁿ té Bèé ñuú Tàrsú cuánúndúcú‑dě té Sàulú. 26Te òré ní naníhí ñáhá‑dě, te ndèca ñaha‑dé cuáháⁿ ñuú Antiòquiá, te yàcáⁿ ní xíndecu‑güedé ɨɨⁿ cuíá ndɨhɨ ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús, te vàí‑yu ní dácuáhá ñàha‑güedé tnúhu‑gá. Te dɨu‑ni ñuú Antiòquiá ní dánání ñàhá‑yu Cristiànú xii nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús. 27Te ndéé dàvá‑áⁿ nǐ quee ɨɨⁿ ǔú cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ñuú Jerusàlén cuáháⁿ‑güedé ñuú Antiòquiá. 28Te ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Àgabú, te ní chindee ñàha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑dé, te ní sáháⁿ‑dé núú nchàa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu sá quíxí ɨ̀ɨⁿ tnamá nɨhìí ñuyíú. Te ducaⁿ nǐ cuu sátá nǐ ngúnutnɨ́ɨ té Clàudiú tée yɨ̀ndaha cuéhé nàcióⁿ. 29Núu xíǎⁿ nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús ñuú Antiòquiá ní ndatnúhu‑yu sá chíndèé‑yu nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá ndécú dìstritú Jùdeá cuèndá vá ndóhó vìhí‑yu docó. Te nàcuáa ní níhǐ‑yu, te ducaⁿ nǐ sacáⁿ tnáhǎ‑yu. 30Te ní tacá díhúⁿ‑ǎⁿ, te nèhe té Bèé ndɨhɨ té Sàulú cuáháⁿ, cuáha‑güedé cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\