LOS HECHOS 12

1Te ndéé dàvá‑áⁿ nǐ ngüíta té Hèrodés tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél ní quide úhú‑dé ɨɨⁿ ǔú ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí. 2Te ní táúchíúⁿ‑dě ní tnɨɨ‑güedé té Jàcobó ñaní té Juàá, te ní sahni ñaha‑güedě ndɨhɨ machìtí. 3Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní dava ñáyiu isràél cuèndá sá nǐ sahni ñaha‑güedě xii té Jàcobó, núu xíǎⁿ ní tendaha tùcu té Hèrodés sandàdú‑dé ní sáháⁿ tnɨɨ tucu‑güedé té Pèlú. Te ducaⁿ nǐ quide‑dé cútnàhá ní xóo vico ní xexí‑yu pàá sá ñà túú yɨ̀hɨ levadurá. 4Te ní naníhí‑güedě té Pèlú, te ní tnɨɨ ñaha‑güedě ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ vecaá. Te té Hèrodés ní táúchíúⁿ‑dě cuáháⁿ sáhúⁿ ɨɨⁿ sandàdú cùndeé‑güedé té Pèlú. Te ní xáhaⁿ‑dě: —Cundeé‑ndó ndɨ̀ cúmí ndɨ cúmí‑ndó těe‑ǎⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. Te té Hèrodés ní sani iní‑dé queñuhu‑dé té Pèlú vecaá òré ná yǎha vico cuèndá cahni ñaha‑güedě cáháⁿ‑dě ní cùu. 5Te ní xɨ́hɨ‑ni té Pèlú vecaá, te ní xíndeé cuaa ñaha sàndadú xii‑dé. Te cue ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí ío ní xícáⁿ táhǔ‑yu núú‑gǎ cuèndá sá ñà túú nǎ cada ñaha‑güedě xii‑dé. 6Ɨɨⁿ niú‑gá quɨhɨ té Pèlú vecaá ní cùu, te nduu tněé tauchìuⁿ té Hèrodés quɨ́hɨ́ⁿ sandàdú queñuhu ñaha‑güedě xii‑dé vecaá cuèndá quiní nchaa ñáyiu nása cada ñaha‑güedě ní cùu. Te té Pèlú cáá‑dě xìdí‑dé xɨtɨ́ vecaá, te ndɨ ndùú dúcúⁿ ndáhá‑dě ndútú càdená, te xio xio dɨ̀ñɨ‑dé ndécú sàndadú, te dava‑gá sandàdú xǐndeé‑güedé yèhe vecaá. 7Te ní quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xɨtɨ́ vecaá núú cáá tě Pèlú xìdí‑dé, te uuⁿni ní dáyèhé‑xi xɨtɨ́ vecaá, te ní dánguɨ̌hɨ ñaha‑xi xìi‑dé, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé: —Yáchí, ndàcóo —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. Te ní ndacóo‑dé, te nchaa cadèná ndútú dǔcúⁿ ndáhá‑dě ní nandáxí. 8Te ní xáhaⁿ tùcu espíritú‑áⁿ xii‑dé: —Yáchí, nucuíhnu dóó‑n, te ndɨ́hu‑n chàú‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. Te ní ndɨ́hu nuu‑dé dóó‑dě, te ní xáhaⁿ tùcu espíritú‑áⁿ: —Candixi dóó‑n, te na quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 9Te té Pèlú ní chinchícúⁿ‑dé espíritú‑áⁿ, te ñá ní cùtnuní iní‑dé nǔu ndáá ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ quìde àdi ñáhá, te dàcoto ñaha‑xi xii‑dé ní sani iní‑dé. 10Te nděndaha‑ni‑dě espíritú‑áⁿ cuǎháⁿ ní yáha‑dé nàcuáa xǐnutnɨ́ɨ sandàdú, te ta yǎha‑gá‑dé núú ndécú dàva‑gá‑güedé. Te ní sáá‑dé ndéé yuyèhe núú ndèdɨ́ caá nàcuáa ní yáha ichi sá cuàháⁿ ndéé xɨtɨ́ ñuú, te ní nacaáⁿ méé yèhe‑áⁿ, te ní quee‑dé cuáháⁿ‑dé ndɨhɨ espíritú‑áⁿ. Te ní tnahá‑dé ɨɨⁿ tnuú, te yàcáⁿ ní dándǒo ñaha espíritú‑áⁿ xii‑dé. 11Te dǎtnùní ní nene váha saní núú‑dě, te ní cutnùní iní‑dé, te ní cachí‑dé: —Ndáá sá Yǎ Ndiǒxí ní tendaha‑gǎ espíritú‑ǎⁿ ní quixi‑xi ní dácǎcu ñaha‑xi xìi‑í cuèndá sá và cáhní ñàha té Hèrodés. Te dava ñáyiu isràél ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu cuèndá sá nǐ cuiní té Hèrodés cahni ñaha‑dě xii‑í —duha ní cachí‑dé sátá nǐ cutnùní iní‑dé. 12Te sátá nǐ cutnùní iní‑dé sá nǐ cácu‑dé, te cuáháⁿ‑dé vehe ɨɨⁿ ñaha nàni Mariá nǎná tě Juàá, àdi Mácú chi úú dɨ̀u‑dé, te xíáⁿ ndécú vàí‑yu càháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. 13Te té Pèlú ní quexìo‑dé ndéé yuyèhe ní dácásáⁿ‑dě, te ní quixi ɨɨⁿ xíchí nání Ròdé ní quixi ndehe‑xi nǎ cúú ñǎyiu dàcasaⁿ. 14Te ní nucúhuⁿ ndudú‑xi sá dɨ́ú tě Pèlú, te ní cudɨ́ɨ́ víhí ìní‑xi, dico ñá ní nàcaáⁿ‑xi yuyèhe. Te ní quene cunu‑xi cuáháⁿ ngúñaha‑xi xìí‑yu sá nútnɨ̌ɨ té Pèlú yuyèhe ndaa quehé. 15Te ñá ní sàndáá iní‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑xi, te xǎhǎⁿ‑yu xii‑xi: —¡Ná tnúhu vìhi cáháⁿ‑ǒⁿ xíchí lùcú! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu. Te xǎhaⁿ‑xi sǎ ndàá nútnɨ̌ɨ‑dé, te xǎhǎⁿ‑yu: —Ñá dɨ́ú tě Pèlú chi espíritú sá xító ñàha xii‑dé cúú sǎ càháⁿ —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑xi. 16Te òré ducaⁿ xǐtnàhá‑yu, te té Pèlú ní dácásáⁿ tùcu‑dé yuyèhe. Te ní sáháⁿ‑yu ní nacaáⁿ‑yu yuyèhe, te ní xiní‑yu sá dɨ́ú tě Pèlú, te ní cuñúhu vìhí‑yu. 17Te ní quide‑dé ndaha‑dé núǔ‑yu cuèndá cadɨ́‑yu yuhú‑yu. Te ní ngüíta‑dé ní cani‑dé cuèndú nàcuáa ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑dé sá nǐ dácǎcu ñaha ɨ̀ɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ xii‑dé vecaá, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —Cúu‑ndo tě Jàcobó ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús nàcuáa ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. Te sátá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě, te ní quee‑dé cuáháⁿ‑dé ɨngá xichi. 18Te sátá nǐ túndaá, te ní ngüíta nchaa sandàdú càháⁿ ɨɨⁿ càháⁿ ɨɨⁿ‑güedé, te xǐtnàha‑güedé: —Ñá túú‑gǎ té Pèlú yɨ́hɨ́ vècaá, ¿te nása cada‑o‑i? —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 19Te té Hèrodés ní tendaha‑dě tɨtnɨ́ sandàdú cuáháⁿ‑güedé cuánúndúcú ñàha‑güedé, te ñá ní nàníhí ñáhá‑güedě xii‑dé. Te dǎtnùní ní cana‑dé sandàdú cue tée ní xíndeé ñáhá xìi té Pèlú, te ní tenàá ñáhá‑dě xii‑güedé, te ní xáhaⁿ‑dě xii dava‑gá cue sandàdú‑dé: —Cahni‑ndo cuè tée‑ǎⁿ —càchí té Hèrodés xǎhaⁿ‑dě. Te dǎtnùní ní quee té Hèrodés distrìtú Jùdeá cuáháⁿ‑dé ñuú Cèsareá, yàcáⁿ ní ngúndecu‑dé. 20Té Hèrodés ní cudééⁿ‑dě núú ñǎyiu ñuú Tìrú ndɨhɨ núú ñǎyiu ñuú Sìdón. Te xíǎⁿ ní ndatnúhu‑yu ní cuu ɨɨⁿnuu tnǔhu‑yu, te ní xicá‑yu cuáháⁿ‑yu cuáháⁿ ndatnúhu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑dé, te ní ndatnúhu ndɨhɨ́‑yu té Blàstú. Te tée‑áⁿ cúú‑dě chìuⁿ quide‑dé núú tě Hèrodés, te ní chindee tnǔhu ñaha‑dě xií‑yu, chi ní cáháⁿ ndàhú‑yu núú tě Hèrodés sá vǎ cádá ǔhú ñáhá‑dě xií‑yu. Te ducaⁿ nǐ quidé‑yu cuèndá ñuú té Hèrodés‑áⁿ quéé sǎ xéxǐ‑yu. 21Te ní xáhaⁿ tě Hèrodés ná nduu quɨ̌hɨ́ⁿ‑yu ndatnúhu ndɨhɨ ñaha‑dě xií‑yu, te nduu‑ǎⁿ nǐ quɨ́unuu‑dé ɨɨⁿ dóó vǎha, ɨɨⁿ sá sácuǐhnu tée tàxi tnuní. Te ní ngóo‑dé núú xìlé váha, xìlé sá sácǒo nchihi tée tàxi tnuní, te ní ngüíta‑dé ní cáháⁿ sàhú‑dé dóho‑yu. 22Te uuⁿni ní cuáá‑yu te càchí‑yu: —¡Tée‑a càháⁿ‑dé dico ñá dɨ́ú těe ñuyíú‑a cùu‑dé chi ndiǒxí cúú‑dě! —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 23Te dɨu‑ni òré‑áⁿ nǐ yáha ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te ní sáñaha‑xi cuěhé xii té Hèrodés. Te ducaⁿ nǐ tnahá‑dé chi mee‑dě ñá ní xǎhaⁿ‑dě sá ñǎyiu cùu‑dé, te ní cáhǎⁿ‑yu sá ndiǒxí cúú‑dě. Te nchìto‑gá‑dé ní sanú ñáhá tɨ̀ndácú xii‑dé, te dǎtnùní ní xíhí‑dé. 24Te ío tɨtnɨ́ xichi ní sáháⁿ ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑yu tnúhu‑gá, te ío chìtú‑yu ní sándáá iní‑yu tnúhu‑gá. 25Te té Bèé ndɨhɨ té Sàulú ní ndɨhɨ chìuⁿ‑güedé, te ní ndee‑güedé ñuú Jerusàlén cuáháⁿ‑güedé ndɨhɨ té Juàá, àdi Mácú chi úú dɨ̀u‑dé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\