LOS HECHOS 14

1Te ní quexìo té Pǎblú ndɨhɨ té Bèé ñuú Ìconiú. Te ní sáháⁿ‑güedé veñúhu ñáyiu isràél, te ío váha ní cáháⁿ‑güedé tnúhu Yá Ndiǒxí, te vài ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní sándáá iní‑yu tnúhu‑gá. 2Te dava ñáyiu isràél ñá ní sàndáá iní‑yu, te ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá té Pǎblú ndɨhɨ té Bèé cuèndá sá vǎ quɨ̀ndáá iní ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 3Te ní xíndecu‑güedé tɨtnɨ́ nduu, te ñá túú tnàhí ni yùhú‑güedé ní dácuáhá‑güedě ñáyiu tnúhu Yá Ndiǒxí. Te mee‑gǎ ní chindee ñàha‑gá ní quide‑güedé tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te ío ní cuñúhu‑yu. Te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá cutnùní iní‑yu sá ndàá càháⁿ‑güedé sá méé‑gǎ ío cùu iní ñáhá‑gǎ xií‑yu, te naníhí tàhú‑yu núu na quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu‑gá. 4Te ní quee dava ñáyiu ñuú Ìconiú, davá‑yu cùndɨhɨ́‑yu ñáyiu isràél ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu Jèsús. Te davá‑yu cùndɨhɨ́‑yu cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús càháⁿ tnúhu‑gá. 5Te ñáyiu isràél ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu ñá túú sàndáá iní‑xi ní cuu ɨɨⁿnùú‑yu ndɨhɨ cue tée cùnuu sá cánǐ‑yu‑güedé, te cuáha yúú ñáhǎ‑yu xii‑güedé. 6Te té Pǎblú ndɨhɨ té Bèé ní níhí‑güedě tnúhu sá cuìní‑yu canìhá‑yu, núu xíǎⁿ dayuhu nǐ quee‑güedé cuáháⁿ‑güedé ñuú Lìstrá ndɨhɨ ñuú Dèrbé. Te ndɨ ndùú ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi Licaoniá. Te ní sáháⁿ‑güedé dava‑gá ñuú lǐhli càa yatni xíáⁿ. 7Te nchaa ñuú‑áⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé tnúhu Jèsús. 8Te ñuú Lìstrá ndécú ɨ̀ɨⁿ tée yacua, mee‑ni nùcóo‑dé chi ducaⁿ tnàhí càa‑dé ní cacu‑dé. 9Te ndèdóho‑dé tnúhu càháⁿ té Pǎblú, te ní cutnùní iní té Pǎblú sá ǐo sàndáá iní tée yacua‑ǎⁿ sǎ Yǎ Ndiǒxí cada tátna ñaha‑gǎ xii‑dé, núu xíǎⁿ ní xíndéhé ñàha váha té Pǎblú xii‑dé. 10Te té Pǎblú ní cáháⁿ níhi‑dé, te ní xáhaⁿ‑dě: —Ndacuɨ́ñɨ́ cunutnɨ́ɨ váha‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te ní ndacuɨ́ñɨ́ cunu‑dé te ní xica‑ni‑dé. 11Te òré ní xiní‑yu sá tě Pǎblú ní quide tátna‑dé tée yacua‑ǎⁿ, te nchaá‑yu ní cáháⁿ‑yu tnúhu mèé‑yu tnúhu Licàoniá. Te ní cáháⁿ níhi‑yu, te xǐtnàhá‑yu: —Cue tée‑ǎⁿ sànuu sá ñǎyiu cùu‑güedé dico ñáhá, chi ndiǒxí cúú‑güedě te ní quexìo‑güedé ñuyíú‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 12Te ní cachí‑yu sá tě Bèé cúú‑dě ndiǒxí dánàní‑yu Jǔpitér, te té Pǎblú cúú‑dě ndiǒxí dánàní‑yu Mèrcuriú, chi cuèndá tée‑áⁿ cúú‑dě tée càháⁿ. 13Te càa ɨɨⁿ veñúhu yuhu ñùú‑áⁿ núú quídé càhnú‑yu ndiǒxí sá dánàní‑yu Jǔpitér. Te dútú yɨ́ndàha veñúhu‑áⁿ ndécá‑dě ɨɨⁿ ǔú ndɨcutu cuáháⁿ quehé veñúhu, te ñùhu itá dúcúⁿ‑güedɨ. Te cue quɨtɨ‑áⁿ cahni‑dé cada càhnu‑dé ndɨhɨ́‑yu té Bèé ndɨhɨ té Pǎblú ní cùu, chi ducaⁿ quìdé‑yu quìde cahnú‑yu ndiǒxǐ‑yu. 14Te té Bèé ndɨhɨ té Pǎblú ní níhí‑güedě tnúhu nàcuáa sàni iní‑yu cadá‑yu, te ní ndátá‑güedě dóó‑güedě cuèndá cutnùní iní‑yu sá ñǎ tnàhá iní‑güedé nàcuáa sàni iní‑yu cadá‑yu. Te xìnu‑güedé cuánguɨhu‑güedé tnuú‑yu, te níhi ní cáháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě: 15—¿Ná cuèndá ducaⁿ cuìní‑ndó càda‑ndo? Te dɨu‑ni tnàha ñáyiu‑ndo cùu‑ndɨ́, dìcó‑ni tnúhu Yá Ndiǒxí véxi‑ndɨ́ dacuàha ñaha‑ndɨ́ xii‑ndo cuèndá sá vǎ cádá‑gǎ‑ndó nàcuáa quìde‑ndo, te quɨndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, chi ɨɨⁿdìi‑ni Yá Ndiǒxí ndécú. Te dɨu‑gá ní cadúha‑gá andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú‑a ndɨhɨ làmár ndɨhɨ nchaandɨ túhú sá ìó ñuyíú‑a. 16Te ndéé sanaha nǐ dáñá Yǎ Ndiǒxí ní quidé‑yu nàcuáa cuáháⁿ iní méě‑yu. 17Te ní xóo cada‑gá sá vǎha cuèndá cutnùní iní‑yu sá ǐo váha iní‑gá. Te dɨu‑gá dácùuⁿ‑gá dáú, te tàxi‑gá sá nchító‑ó chi xìto‑gá nchaa tatá xítú‑ó, te xíǎⁿ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑ó ndècu‑o ñuyíú‑a —càchí té Pǎblú ndɨhɨ té Bèé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu. 18Te cuěi ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑güedě nchaa tnúhu‑áⁿ, dico ío úhú ní sándáá iní‑yu ñá ní sàhní‑yu ndɨcutu‑áⁿ chi cuèndá ducaⁿ tnàhí quìdé‑yu sàhní‑yu ndɨcutu òré quídé càhnú‑yu ndiǒxǐ‑yu. 19Te ñuú Antiòquiá ndɨhɨ ñuú Ìconiú xǐndecu dava ñáyiu isràél, te ní queé‑yu cuáháⁿ‑yu ñuú Lìstrá núú ndécú tě Pǎblú. Te xíáⁿ nǐ quexìó‑yu te ní xáhǎⁿ‑yu xii ñáyiu dii ñùú xíáⁿ sǎ cáhnǐ‑yu té Pǎblú. Te ní sáha yúú ñáhǎ‑yu xii‑dé, te ní cáhǎⁿ‑yu sá nǐ xíhí‑dé, te ní tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑dé, te tàñuhu ñaha‑güedé xii‑dé cuáháⁿ ɨɨⁿ xio yuhu ñùú ní sá dáquéné ñàha‑güedé. 20Te ní quexìo cue ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús núú cátùu‑dé‑áⁿ, te ní nadúcúⁿ ndèé ñáhǎ‑yu xii‑dé, te nɨni xǐnutnɨ́ɨ‑yu‑áⁿ nǐ ndacóo‑dé cuánuhú ndɨhɨ ñaha tùcu‑dé xií‑yu xɨtɨ́ ñuú. Te nduu tněé‑áⁿ nǐ ndee‑dé ndɨhɨ té Bèé cuáháⁿ‑güedé ñuú Dèrbé. 21Te ní cáháⁿ‑güedé tnúhu Yá Ndiǒxí ñuú‑áⁿ, te ío vài ñáyiu ní sándáá iní‑yu tnúhu‑gá. Te dǎtnùní ní quee‑güedé cuáháⁿ tucu‑güedé ñuú Lìstrá, ndɨhɨ ñuú Ìconiú, ndɨhɨ ñuú Antiòquiá. 22Te ní xáhaⁿ‑güedě xií‑yu sá vǎ dáñá nìhnú‑yu tnúhu Jèsús. Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé, te vìhi‑gá ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu cadá‑yu nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cadá‑yu, te ní xáhaⁿ‑güedě: —Dacuɨtɨ́í cùndecu‑o ñuyíú‑a ndoho‑o, te dǎtnùní ducaⁿ te nacuaca ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑o —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu. 23Te ní sáháⁿ‑güedé ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi núú ndécú ñǎyiu dàcuaha tnúhu Yá Ndiǒxí, te ní taxi ndecu‑güedé cue tée quɨndaha ñàha xií‑yu, te ní cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te ñá túú tnàhí ná ní xèxi‑güedé cuèndá sá nǐ cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé‑gá. Te ní xáhaⁿ‑güedě sá Yǎ Ndiǒxí coto ñaha‑gǎ xií‑yu chi dɨu‑ni‑gá ní sándáá iní‑yu. 24- 25Te dǎtnùní ní quee té Pǎblú ndɨhɨ té Bèé cuáháⁿ‑güedé, ní yáha‑güedé distrìtú Pìsidiá. Te ní quexìo‑güedé ñuú Pèrgé, xíáⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé tnúhu Jèsús. Te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi Panfiliá. Te dǎtnùní cuáháⁿ‑güedé ñuú Àtaliá. 26Te yàcáⁿ ní quée‑güedé bàrcú cuánuhú tucu‑güedé ñuú Antiòquiá. Te ñuú‑áⁿ cúú‑xí ñùú núú nǐ xícáⁿ táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá chíndèe ñaha‑gá xii‑güedé chìuⁿ quide‑güedé. Te cuèndá sá nǐ ndɨhɨ chìuⁿ‑güedé nchaa ñuú núú nǐ sáháⁿ‑güedé, núu xíǎⁿ cuánuhú‑na‑güedé. 27Te ní ndexìo‑güedé ñuú‑áⁿ, te ní cana‑güedé nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá, te ní cani‑güedé cuèndú núǔ‑yu nchaa nàcuáa ní cuu núú nǐ sáháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě: “Yá Ndiǒxí ío ní chindee ñàha‑gá xii‑ndɨ́ ní cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá núú nǐ sáháⁿ‑ndɨ́, te mee‑gǎ ní quide sá tnàhá ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní xíndedóho‑yu tnúhu‑gá cuèndá quɨ́ndáá iní‑yu”, càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu. 28Te vài nduu ní xíndecu‑güedé ñuú Antiòquiá ndɨhɨ nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\