LOS HECHOS 16

1Te té Pǎblú ndɨhɨ té Sìlás cuáháⁿ‑güedé ñuú Dèrbé ndɨhɨ ñuú Lìstrá, te ñuú Lìstrá yàcáⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ tée nàni Timuteú. Te tée‑áⁿ sàndáá iní‑dé tnúhu Jèsús, te tnàhá nǎná‑dě sàndáá iní‑aⁿ tnúhu‑gá, te ñaha isràél cúú‑áⁿ, te tée grìégú cúú tǎtá‑dě. 2Te nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá ñáyiu ndècu ñuú Lìstrá, ndɨhɨ ñáyiu ñuú Ìconiú, nchaa ñáyiu‑áⁿ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu nàcuáa quìde‑dé. 3Te ní cuiní té Pǎblú sá tnàhá té Timùteú quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ‑dé dava‑gá ñuú, núu xíǎⁿ díhna‑gá sèñá ní sáha té Pǎblú ñɨɨ té Timùteú, chi ñá ní tnàhá iní té Pǎblú sá càháⁿ cuèhé ñáyiu isràél cuèndá té Timùteú. Te nchaa ñáyiu isràél ndécú ñùú‑áⁿ xìní‑yu sá těe grìégú cúú tǎtá‑dě, te ñá dɨ́ú těe isràél cúú‑dě, te xíǎⁿ ní sáha té Pǎblú sèñá ñɨɨ té Timùteú. 4Te ndɨ tnahá ñuú ndɨ tnahá ñuú cuáháⁿ‑güedé càháⁿ ndɨhɨ‑güedé nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús. Te ní xáhaⁿ‑güedě nàcuáa càháⁿ tutú ní cadúha cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá, ndɨhɨ cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá ñuú Jerusàlén. 5Te cuèndá ducaⁿ nǐ sáháⁿ‑güedé nchaa ñuú núú ndécú ñǎyiu sàndáá iní tnúhu‑gá ní dácuáhá ñàha‑güedé xií‑yu, núu xíǎⁿ tá cùu túha‑gá‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, te vài‑gá‑yu ní tuhá‑yu ichi‑gá. 6Te ñá ní dàña Espíritú Yǎ Ndiǒxí quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá distrìtú Àsiá, núu ní sáháⁿ‑güedé distrìtú Frìgiá ndɨhɨ distrìtú Gàlaciá cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá. 7Te ní sáá‑güedé yuhu distrìtú Mìsiá. Te quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé distrìtú Bìtiniá ní cùu, dico ñá ní dàña Espíritú Yǎ Ndiǒxí quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé yàcáⁿ. 8Te ní yáha‑güedé Mìsiá, te ní quexìo‑güedé ñuú Tròás, te yàcáⁿ ní nanítnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ‑dé. 9Te ɨɨⁿ niú ní dácótó‑xí nǔú tě Pǎblú sá nǐ xiní‑dé ɨɨⁿ tée distrìtú Macèdoniá nútnɨ̌ɨ‑dé, te ní xáhaⁿ těe‑áⁿ xii té Pǎblú: “Cada ndee ìní‑n quɨ̌hɨ́ⁿ‑n Màcedoniá chi dacuàha ñaha‑n nchaa sá xìní‑n”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě, ní dácótó ñàha‑xi xii té Pǎblú. 10Te cuèndá sá dúcáⁿ nǐ dácótó ñàha‑xi xii té Pǎblú nǔu ní ndatnúhu‑ndɨ́ quɨ́hɨ́ⁿ‑ndɨ́ Macèdoniá, chi ní cutnùní iní‑ndɨ́ sá cáná ñàha Yá Ndiǒxí quɨ́hɨ́ⁿ‑ndɨ́ cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá núú ñǎyiu yàcáⁿ. 11Te ní quée‑ndɨ́ bàrcú ñuú Tròás, te cuáháⁿ ndáá‑ndɨ́ ñuú Samòtraciá, te yàcáⁿ ní quexìo‑ndɨ́, te ní yáha‑ni‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́. Te nduu tněé ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Nèápolís. 12Te yàcáⁿ ní quene‑ndɨ́ bàrcú, te xìca‑na‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́ ñuú Fìlipú te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Macèdoniá. Te yàcáⁿ ní cudíi‑ndɨ́ ní xíndecu tnaa‑ndɨ́. Te ñuú Fìlipú‑áⁿ ǐo cùnuu‑xi, chi ío chitu ñǎyiu ròmá ní ngóo‑yu. 13Te nduu ndètatú‑yu ní quee‑ndɨ́ ñuú cuáháⁿ‑ndɨ́ ɨɨⁿ xio yuhu yǔte, chi yàcáⁿ sàháⁿ‑yu càháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. Te òré ní quexìo‑ndɨ́, te ní naníhí tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ mee‑ni ñǎyiu dɨ̀hɨ́, te ní cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu Yá Ndiǒxí ní xíndedóho‑yu. 14Te ndècu ɨɨⁿ ñaha nani Lidiá ní xíndedóho‑aⁿ nàcuáa ní cáháⁿ‑ndɨ́, te ñaha ñuú Tiàtirá cúú‑áⁿ, te dìco‑aⁿ dóó muràdú, te ío càháⁿ ndɨhɨ‑aⁿ Yá Ndiǒxí. Te dɨu‑ni mee Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑gá ní sándáá iní‑aⁿ tnúhu ní cáháⁿ té Pǎblú. 15Te ní sandute‑aⁿ ndɨhɨ landú‑aⁿ, ndɨhɨ nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú‑aⁿ, te ní cachí‑aⁿ xii‑ndɨ́: —Te núu ní cutnùní iní‑ndó sǎ nǐ sándáá ndisa iní‑í tnúhu Jèsús, te cundecu tnaa‑ndo vèhe‑í —càchí‑aⁿ xii‑ndɨ́. Te ní quide yica‑aⁿ nǐ xíndecu‑ndɨ́ vehe‑aⁿ. 16Te ɨɨⁿ nduu ñùhu‑ndɨ́ ichi cuáháⁿ‑ndɨ́ núú càháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí, te ní naníhí‑ndɨ̌ ɨɨⁿ xíchí ñúhú ìchi, te yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii‑xi. Te xíǎⁿ ní quide ní cáháⁿ‑xi nchaa sá vǎ yǒo tnàhí cùtnuní iní‑xi núú nchàa ñáyiu ní sángándɨhɨ ñaha xìi‑xi. Te ñáyiu dii vèhe‑xi xinu cuechi‑xi ío vài díhúⁿ nǐ níhǐ‑yu chi ní cháhu nchaa ñáyiu ní sángándɨhɨ ñaha xìi‑xi. 17Te xíchí‑ǎⁿ nǐ chinchícúⁿ ñáhá‑xí xìi‑ndɨ́ ndɨhɨ té Pǎblú nděndaha ñàha‑xi cuáháⁿ, te ní cáháⁿ níhi‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi dava‑gá ñáyiu: —Cue tée‑a xìnu cuechi‑güedé núú Yǎ Ndiǒxí, chi ío càhnu cuu‑gá, te càchí tnúhu‑güedé nása cada‑ndo nàníhí tàhú‑ndó —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìí‑yu. 18Te tɨtnɨ́ xito ní yáha‑ndɨ́ ducaⁿ‑ni nǐ cáháⁿ‑xi. Te ñá ní cùndee‑gá iní té Pǎblú sá dúcáⁿ càháⁿ‑xi, núu ní nanchocuíhnu‑dé núú nútnɨ̌ɨ‑xi, te ní xáhaⁿ‑dě xii espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii‑xi: —Ío càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú, núu xíǎⁿ càchí‑í sá xócuɨ̀ñɨ́‑n vǎ quɨ́hɨ́‑gǎ‑n yɨ̀quɨ cuñú xíchí‑a —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te òré‑ni ní quee espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ yɨquɨ cùñú‑xi. 19- 20Te ñáyiu dii vèhe‑xi xinu cuechi‑xi‑áⁿ nǐ cutnùní iní‑yu sá vǎ nìhí‑gá‑yu díhúⁿ cuèndá tnúhu càháⁿ‑xi, núu ní tnɨɨ́‑yu té Pǎblú ndɨhɨ té Sìlás ndécá ñàhá‑yu cuáháⁿ núú cuè tée cùchiuⁿ Romá, te xáhǎⁿ‑yu xii‑güedé: —Cue tée‑a cùu‑güedé cue tée isràél, te ío dusaⁿ xǐquide‑güedé ñuú‑ó. 21Te cuìní‑güedé cada‑o nàcuáa quìde‑güedé, te vá cúú dùcaⁿ cada‑o chi ñáyiu nàcióⁿ Ròmá cúú‑ó —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii cue tée cùchiuⁿ. 22Te uuⁿni ní cáháⁿ nchaá‑yu, te xǎhǎⁿ‑yu sá ñà túú quìde váha té Pǎblú ndɨhɨ té Sìlás. Te cue tée cùchiuⁿ ní cándeé‑güedé dóó tě Pǎblú ndɨhɨ dóó tě Sìlás ní ndátá‑güedě, te ní táúchíúⁿ‑güedě caniha‑güedě ndɨhɨ tnudìi xii‑güedé. 23Te ní caniha‑güedě, te dǎtnùní ní chihi ñaha‑güedě vecaá. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii tée nděnchito vecaá sá cádá cuèdadú víhí‑dě cuèndá ná canú‑güedé vecaá. 24Te cuèndá sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé, núu tée nděnchito vecaá ní dáyǎha ñaha‑dě ɨngá cuàrtú ndécú xɨ̀tɨ́ vecaá, te ní chihi‑dé sáhá‑güedě yaú nduhu, te ní quide tɨɨ‑dé. 25Te dava niú ní cáháⁿ ndɨhɨ té Pǎblú ndɨhɨ té Sìlás Yǎ Ndiǒxí, te ní xita‑güedé ndudú ní quide càhnu ñaha‑güedé xii‑gá. Te dava‑gá cue tée yɨ̀hɨ vecaá ní xíndedóho‑güedé nàcuáa ní xita‑güedé. 26Te uuⁿni níhi vìhi ní tnáa ní quɨdɨ‑xi ndéé cimièntú vecaá, te ní nacaáⁿ nchaa yèhe vecaá, te ní ndɨhɨ cadèná ndútú cuè tée yɨ̀hɨ vecaá ní nandáxí. 27Te ní ndɨquɨ́ú cúnú ìní tée nděnchito vecaá, te ní quide cuèndá‑dé nchìí nchaa yèhe vecaá. Te ní tava‑dé machìtí‑dé cahni‑dé méé‑dě ní cùu, chi ní cáháⁿ‑dě sá nǐ ndɨhɨ cue tée yɨ̀hɨ vecaá ní xinu ni cùu. 28Te té Pǎblú ní cáháⁿ níhi‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii tée nděnchito vecaá: —Vá dúcáⁿ càda‑n cahni‑n mee‑n, chi nchaa‑ni‑ndɨ́ yɨ́hɨ́ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii tée nděnchito vecaá. 29Te dǎtnùní ní xícáⁿ tée nděnchito vecaá ñuhú, te xìnu‑dé cuánguɨhu xɨtɨ́ vecaá núú yɨ́hɨ́ tě Pǎblú ndɨhɨ té Sìlás, te quɨ̀dɨ ñaha‑ná‑xi xii‑dé ní quexìo‑dé ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú‑güedě. 30Te dǎtnùní ndécá ñàha‑dé xii‑güedé ní ndee vecaá, te ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑dě: —Nchòhó cachí tnúhu‑ndo nǎsa cada‑í naníhí tàhú‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 31Te ní xáhaⁿ‑güedě: —Quɨndáá iní‑n ndɨ̀hɨ ñadɨhɨ́‑n, ndɨhɨ landú‑n, ndɨhɨ nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú‑n tnǔhu càháⁿ Xítohó Jesucrìstú, te naníhí tàhú‑ndó —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 32Te ní dácuáhá ñàha‑güedé xii tée nděnchito vecaá ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndècu vehe‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí. 33Te dɨu‑ni òré‑áⁿ nǐ naquete‑dé sátá‑güedě núú nǐ ñáni, te dǎtnùní ní sandute‑dé ndɨhɨ́‑yu. 34Te ndèca ñaha‑dé cuáháⁿ vehe‑dé ní sáñaha‑dě sá nǐ xexi‑güedé, te ní cudɨ́ɨ́ víhí ìní tée nděnchito vecaá ndɨhɨ nchaa‑dé vehe‑dé sá nǐ tuhá‑yu ichi Yá Ndiǒxí. Te cuándɨhu tucu té Pǎblú ndɨhɨ té Sìlás vecaá. 35Te nduu tněé ní xáhaⁿ cuè tée cùchiuⁿ xii poleciá cuáháⁿ‑güedé cúu‑güedé tée nděnchito vecaá queñuhu‑dé úú cue tée cuánguɨhu ndedɨ́ nduu ìcu núhú‑güedé. 36Te tée nděnchito vecaá ní xáhaⁿ‑dě xii té Pǎblú ndɨhɨ té Sìlás: —Cue tée cùchiuⁿ ní cachí‑güedé sá quéé‑ndó nǔhú‑ndó, chi ñá túú‑gǎ ná cada‑güedé, chi sa ní yáha cuèndá‑ndó —càchí tée nděnchito vecaá xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 37Te té Pǎblú ní xáhaⁿ‑dě xii cue tée cùu poleciá: —Tée ròmá cúú‑ndɨ̌, te vá cúú dùcaⁿ‑ni cunduu, chi ní caniha‑güedě tnudìi xii‑ndɨ́, te ní xiní‑yu nchaá‑yu. Te ñá túú tnàhí ni xìcáⁿ tnúhú‑güedě nǔu ndáá ndècuéchi‑ndɨ́ àdi ñáhá, chi cuèndá‑ni ní chihi ñaha‑güedě vecaá xii‑ndɨ́. Te vitna cuìní‑güedé dacǎcu ñaha‑güedě núhú‑ndɨ́ cuèndá sá vǎ yǒo quiní ñáhá nǔhú‑ndɨ́ cáháⁿ‑güedě, dico vá cúú dùcaⁿ cada ñaha‑güedé xii‑ndɨ́. Chí cuàháⁿ cúñaha‑ndo na quìxi mee‑güedé queñuhu ñaha‑güedě —càchí té Pǎblú xǐi‑dé cue polecìá. 38Te cue tée cùu poleciá cuánuhú‑güedé núú ndécú cuè tée cùchiuⁿ, te ní xáhaⁿ‑güedě nàcuáa ní cáháⁿ té Pǎblú. Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ pòleciá sá těe ròmá cúú‑güedě, xíǎⁿ ní yùhú‑güedé. 39Te ní sáháⁿ cue tée cùchiuⁿ yehe vecaá, te ní xáhaⁿ‑güedě sá cádá càhnu iní‑güedé sá nǐ chihi ñaha‑güedě vecaá, te ní ndeñuhu ñaha‑güedě vecaá. Te ní cáháⁿ ndàhú‑güedé núú cuè tée ní xɨ́hɨ vecaá sá ndéé‑güedě ñuú‑áⁿ nǔhú‑güedé. 40Te ní ndee‑güedé vecaá, te cuáháⁿ‑güedé vehe tá Lìdiá, te ní ndatnúhu‑güedé ndɨhɨ nchaa ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús, te ní xáhaⁿ‑güedě xií‑yu nàcuáa cadá‑yu, te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu, te ducaⁿ te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\