LOS HECHOS 18

1Te té Pǎblú ní quee‑dé ñuú Àtenás cuáháⁿ‑dé ñuú Còrintú. 2Te yàcáⁿ ní naníhí tnáhá‑dě ndɨhɨ ɨɨⁿ tée isràél nání‑dě Àquilú, te tée‑áⁿ cúú‑dě tée distrìtú Pòntó, te ní xíndecu‑dé ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé tá Prìscilá ñuú Ròmá. Te té Cèsár tée yɨ̀ndaha cuéhé nàcióⁿ, tée nàni Claudiú ní xáhaⁿ‑dě sá vǎ cúú‑gǎ cundecu ñáyiu isràél ñuú Ròmá, te xíǎⁿ nǔu ní ndee té Àquilú ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé cuáháⁿ‑yu ñuú Còrintú. Te sácú‑ni nduu ní cuu sá nǐ quexìó‑yu ñuú‑áⁿ, te ní sáháⁿ té Pǎblú ní ndatnúhu ndɨhɨ ñaha‑dě xií‑yu vehé‑yu. 3Te ní xáhǎⁿ‑yu sá cúndècu‑dé cada chìuⁿ ndɨhɨ ñahá‑yu, chi ɨɨⁿ‑ni chìuⁿ quide‑dé ndɨhɨ́‑yu, te ní xóo dacàá‑yu vehe dóó. Te núu xíǎⁿ ní xíndecu ndɨhɨ ñaha tě Pǎblú ní quide chìuⁿ ndɨhɨ ñaha‑dé xií‑yu. 4Te núú ùná núú ùná nduu, nduu ndètatú‑yu, ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ‑dé veñúhu ñáyiu isràél. Te ní ndatnúhu‑dé ndɨhɨ ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te ní xáhaⁿ‑dě sá quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu Jèsús. 5Te té Sìlás ndɨhɨ té Timùteú ní quee‑güedé distrìtú Macèdoniá cuáháⁿ‑güedé núú ndécú tě Pǎblú. Te òré ní quexìo‑güedé, te ní cáháⁿ‑ni té Pǎblú tnúhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu isràél, te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu sá Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a. 6Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑dé nǔu ní nàá ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑dé, te ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá‑dé, núu xíǎⁿ ní naquɨdɨ‑dé dóó‑dě. Te ducaⁿ nǐ quide‑dé cuèndá sá cútnùní iní‑yu sá ñǎ ní tnàhá iní‑dé nàcuáa ní cáháⁿ‑yu, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —Yúhú ñá túú cuěchi‑í, te núu ní xíta nihnu‑ndo, xíǎⁿ quèndóo cuéchi mee‑nǎ‑ndó. Te vitna quɨ́hɨ́ⁿ‑í cáháⁿ ndɨhɨ‑í ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te vá nándùcu‑gá‑í nchòhó ñáyiu isràél cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 7Te ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé vehe ɨɨⁿ tée nàni Justú, te tée‑áⁿ ndécú yàtni‑dé núú cáá vèñúhu, te tnàhá‑dé càháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí. 8Te té Crìspú tée yɨ̀ndaha veñúhu‑áⁿ nǐ sándáá iní‑dé Jèsús ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé ndɨhɨ landú‑dé. Te vài ñáyiu ñuú Còrintú ní sáháⁿ‑yu ní xíndedóho‑yu tnúhu‑gá, te ní sándáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te ní sanduté‑yu. 9Te ɨɨⁿ niú ní cáháⁿ saní té Pǎblú sá nǐ xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii‑dé: —Cáháⁿ‑ni‑n tnǔhu‑í, te vá yùhú‑n nchàa tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ ñáyiu, 10chi yúhú chindee ñàha‑í xii‑n, te vá yǒo ɨɨⁿ cada úhú ñáhá xìi‑n, te vài‑gá ñáyiu ñuú‑áⁿ quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ núú sàní‑dé. 11Te ñuú Còrintú ní xíndecu té Pǎblú ɨɨⁿ cuíá dava, te mee‑ni tnǔhu Yá Ndiǒxí ní xóo dacuàha‑dé ñáyiu. 12Te ndècu‑gá‑dé ñuú‑áⁿ nǐ ngóo té Gàlión chìuⁿ taxi tnuní‑dé distrìtú Acǎyá. Te dàvá‑áⁿ nǐ cudééⁿ ñǎyiu isràél núú tě Pǎblú, te ní tnɨɨ ñàhá‑yu xii‑dé ndécá ñàhá‑yu cuáháⁿ núú cuè tée cùchiuⁿ. 13Te ní xáhǎⁿ‑yu xii té Gàlión tée cùu gobiernú: —Tée‑a ní quexìo‑dé ñuú‑ó xìca cuu‑dé te cuìní‑dé dandàhú ñáhá‑dě chitnahá‑ndɨ́‑dé cada‑ndɨ́ nàcuáa quìde‑dé quídé càhnu‑dé Ndiǒxí‑dě, te daña‑ndɨ̌ vá cádá‑gǎ‑ndɨ́ nàcuáa càháⁿ tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cundecu‑o cuìní‑dé —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii tée cùu gobiernú. 14Te té Pǎblú cuìní‑dé cani‑dé cuèndú ní cùu, te ní ngüíta té Gàlión càháⁿ‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu: —Nchòhó ñáyiu isràél, cundedóho‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í‑a. Te núu ndècu núú ɨɨⁿ cuéchi ní quide‑dé àdi ní sahni‑dé ɨɨⁿ ndɨ́yɨ, te cuu cundáá‑xi iha, te cáháⁿ‑ndó nǔu nándɨ cùu sá nǐ quide‑dé, 15àdi dico‑ni sá ɨ́ɨ́ⁿ tnǔhu ní cáháⁿ‑dé, te yáchí‑gá chí cuàháⁿ yàcáⁿ ndatnúhu‑ndo nǔú méé‑ndó, chi mee‑ni sǎ ñà túú quìde‑dé nàcuáa càháⁿ tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑ndo caháⁿ‑ndó, te yúhú ñá túú tnàhá iní‑í cada ndáá‑í nchaa xíǎⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 16Te ní cudééⁿ‑dě, te ní ndeñuhu ñaha‑dě xií‑yu vechìuⁿ. 17Te ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní tnɨɨ́‑yu té Sǒstenés tée yɨ̀ndaha veñúhu ñáyiu isràél, te ndèhe té Gàlión tée cùu gobiernú ní canìhá‑yu xii‑dé, dico ñá túú tnàhí ná tnúhu ni cǎháⁿ‑dé taunihnu‑dé tée ní caní‑yu‑áⁿ. 18Te tɨtnɨ́‑gá nduu ní xíndecu té Pǎblú ñuú Còrintú, te ní quide ndee ìní‑dé nchaa ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús, te ní tnɨɨ‑dé ichi cuáháⁿ‑dé distrìtú Sìriá ndɨhɨ té Àquilú ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ té Àquilú‑áⁿ tǎ Prìscilá, te ní quexìó‑yu ñuú Cèncreá. Te cùmání‑gǎ tnɨɨ́‑yu ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑yu ñuú Éfesú, te ní dèté dɨ́quɨ́ tě Pǎblú, chi ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii Yá Ndiǒxí sá nděé xínu ɨɨⁿ chìuⁿ ní sani iní‑dé cada‑dé cuèndá‑gá, te dǎtnùní dèté‑dé. Te ní quée‑yu bàrcú cuáháⁿ‑yu. 19Te ní quexìó‑yu ñuú Éfesú, te yàcáⁿ ní xáhaⁿ tě Pǎblú sá cúndècu té Àquilú ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé, te mee‑dě quɨ́hɨ́ⁿ‑dé dava‑gá ñuú. Te cùmání‑gǎ caca‑dé quɨ́hɨ́ⁿ‑dé, te ní sáháⁿ‑dé veñúhu ñáyiu isràél ní ndatnúhu ndɨhɨ ñaha‑dě xií‑yu. 20Te ní xáhǎⁿ‑yu sá cúndècu‑dé tɨtnɨ́ nduu, te ñá ní cuìní‑dé cundecu‑dé. 21Te ní xáhaⁿ‑dě: —Núhú‑í chi dacuɨtɨ́í xìni ñuhu‑xi cundecu‑í vico coo ñuú Jerusàlén, te quixi tucu‑í te núu Ndiǒxí ná càchí‑gá, te vitna chí cádá ndèe iní —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. Te ní quée‑dé bàrcú cuáháⁿ‑dé. 22Te ní quexìo‑dé ñuú Cèsareá, te ní quene‑dé bàrcú, te ní xica‑dé cuánuhú‑dé ñuú Jerusàlén, te ní ndexìo‑dé, te ní dándácǒo váha‑dé ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te dǎtnùní ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé ñuú Antiòquiá. 23Te yàcáⁿ ní xíndecu‑dé tɨtnɨ́ nduu, te dǎtnùní ní tnɨɨ‑dé ichi cuáháⁿ‑dé. Te ní sáháⁿ‑dé nɨhìí distrìtú Gàlaciá ndɨhɨ distrìtú Frìgiá. Te ndɨ tnahá ñuú ní sáháⁿ‑dé ní cáháⁿ‑dé ndɨhɨ ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí, te ní ndúcú ndéé‑gǎ‑yu ní quidé‑yu nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ‑dě cadá‑yu. 24Te dàvá‑áⁿ nǐ quèxio ɨɨⁿ tée isràél ñuú Éfesú, te nàni‑dé Àpolós, te cùu‑dé tée ñuú Alejàndriá, te ío váha túha‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí, te ío váha ñùhu dɨ́quɨ́‑dě nàcuáa cáháⁿ‑dé, 25chi sa xìní‑dé nàcuáa ní xóo cáháⁿ ndíi Juàá cútnàhá ní xóo dacuàndute ndíi ñáyiu. Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé ní cáháⁿ‑dé nchaa nàcuáa ní cuu cuèndá Jèsús, dico vátá dácuàha‑gá‑dé nchaa tnúhu ní cáháⁿ méé Jèsús. 26Te ní sáháⁿ‑dé veñúhu ñáyiu isràél, te yàcáⁿ ní cáháⁿ‑dé nɨ yùhu nɨ iní‑dé. Te ndècu té Àquilú ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé tá Prìscilá ndèdóho‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑dé, te ní xáhǎⁿ‑yu sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé vehé‑yu, te ní sáháⁿ‑dé, te ní xítnǔhu ñàhá‑yu xii‑dé dava‑gá tnúhu Yá Ndiǒxí sá ñà túú xìní‑dé. 27Te ní cachí té Àpolós sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé distrìtú Acǎyá, núu xíǎⁿ ní cadúha ñáyiu ñuú Éfesú ɨɨⁿ tutú canehe‑dé quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá xǐndecu Acǎyá. Te xǎhǎⁿ‑yu núú tùtú‑yu: “Cáháⁿ váha‑ndo ndɨ̀hɨ té Àpolós nǔu ní quexìo‑dé”, càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu núú tùtú‑yu. Te ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé, te ní quexìo‑dé Acǎyá. Te nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá yàcáⁿ, dɨu‑ni mee Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑gá ní sándáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. Te té Àpolós ío váha ní cáháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí núǔ‑yu, te xíǎⁿ ío ní ndúcú ndéé‑gǎ‑yu ní quidé‑yu chìuⁿ‑gá. 28Te té Àpolós ní ndatnúhu‑dé ndɨhɨ ñáyiu isràél, te ní xíndedóho dava‑gá‑yu. Te ío váha ní cani‑dé cuèndú nchaa nàcuáa ní xóo cáháⁿ cue tée ndéé sanaha sǎ quíxí Crìstú ñuyíú‑a. Te ní cáháⁿ ndáá‑dé ní xáhaⁿ‑dě sá dɨ́ú‑ní Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a. Te ñáyiu isràél xǐndatnúhu‑yu sá ñǎ ndàá nàcuáa càháⁿ‑dé, dico ñá ní nǐhǐ‑yu tnúhu cúñàhá‑yu xii‑dé, chi ío váha ñùhu dɨ́quɨ́‑dě tnúhu cáháⁿ‑dé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\