LOS HECHOS 19

1Te cútnàhá ndécú‑gǎ té Àpolós ñuú Còrintú, te ní xica té Pǎblú cuáháⁿ‑dé tá yǎha‑dé mee‑ni xɨ̀tɨ́ yucu cuáháⁿ, te ní sáá‑dé ndéé ñuú Éfesú. Te ñuú‑áⁿ nǐ naníhí tnáhá‑dě ndɨhɨ cue tée sàndáá iní tnúhu Jèsús. 2Te ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑dě: —¿Sa ní quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo nděé òré ní sándáá iní‑ndó Jèsús‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě: —Ñá túú xìní‑ndɨ́ sá ìó Espíritú Yǎ Ndiǒxí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. 3Te ní xáhaⁿ tùcu‑dé: —¿Nása ní cáháⁿ tée ní dácuándùte ñaha xii‑ndo‑i? —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě: —Ní cáháⁿ‑dé nàcuáa ní xóo cáháⁿ ndíi Juàá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. 4Te ní xáhaⁿ tě Pǎblú: —Ndíi Juàá ní dácuándùte ñaha ndíi xii ñáyiu, chi ní cuiní‑yu sá dáñǎ‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. Te ní xáhaⁿ ndǐi xií‑yu: “Quɨndáá iní‑ndó tnǔhu Jèsús chi dacuɨtɨ́í quìxi‑gá ɨɨⁿ nduu”, duha ní xáhaⁿ ndǐi Juàá xií‑yu —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 5Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé, núu xíǎⁿ ní sandute‑güedé nàcuáa ní dándǒo tnúhu Jèsús. 6Te ní sacáⁿ ndodo té Pǎblú ndahá‑dé dɨ́quɨ́‑güedě, te òré‑ni ní quexìo Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní ngúndecu ndɨhɨ‑güedé, te ní ngüíta‑güedé ní cáháⁿ‑güedé tnúhu sá dácàhu iní ñáhá Espíritú‑gá, tnúhu sá ñà túú xìní‑güedé cáháⁿ‑güedé, te ní cáháⁿ‑güedé tnúhu Yá Ndiǒxí nàcuáa ní dácáhú ìní ñáhá Espíritú‑gá xii‑güedé. 7Te cùu datná úxúú tnàhá‑güedé. 8Te té Pǎblú ní sáháⁿ‑dé veñúhu ñáyiu isràél ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé‑yu, te úní yóó nǐ xínu ní xica cuu‑dé veñúhu‑yu. Te ío váha ñùhu dɨ́quɨ́‑dě tnúhu cáháⁿ‑dé, núu xíǎⁿ ní cuyɨɨ‑dě ní cáháⁿ‑dé, te ní xáhaⁿ‑dě sá quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu Jèsús, te ducaⁿ te ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu. 9Te davá‑yu ío sàá iní‑yu ñá ní cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu, te ío ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá Jèsús xɨtɨ́ veñúhu núú dàva‑gá‑yu. Te té Pǎblú ní ndee‑dé veñúhu cuáháⁿ‑dé ndɨhɨ ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús. Te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ní sáháⁿ‑dé scuèlá té Tìranú ní dácuáhá ñàha‑dé xií‑yu. 10Te úú cuíá ducaⁿ nǐ sáháⁿ‑dé scuèlá ní dácuáhá‑dě ñáyiu. Te nchaa ñáyiu isràél ñáyiu ndècu nɨhií distrìtú Àsiá ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní xíndedóho‑yu tnúhu Jèsús. 11Te té Pǎblú ío ní chindee ñàha Yá Ndiǒxí xii‑dé ní quide‑dé vài núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada. 12Te pàñú dɨ́quɨ́‑dě ndɨhɨ dóó cándèé núú yɨ́quɨ́‑dě ní xícáⁿ‑yu nèhé‑yu ní sáháⁿ núú ndécú ñǎyiu cùhú, te xíǎⁿ ní tnɨɨ ñáyiu cùhú ndɨhɨ ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha, te ní ndúha‑yu. 13Te ñuú Isràél véxi cue tée tatna xìca cuu‑güedé quídé tǎtna‑güedé ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha. Te ní ngüíta‑güedé ní cacu nèhe‑güedé Jèsús cuèndá quee espíritú‑áⁿ yɨquɨ cùñú‑yu, te ní xáhaⁿ‑güedě: —Xocuɨ̀ñɨ́‑n, chi càchí Jèsús sá vǎ cúndècu ndɨhɨ‑gá‑n těe‑a. Te dɨu‑ni Jèsús cácú nèhe té Pǎblú òré càháⁿ‑dé tnúhu‑gá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii espíritú‑áⁿ. 14Te úsá tnàhá‑güedé ducaⁿ nǐ xóo cada‑güedé. Te tǎtá‑güedě ní xínani‑dě Èsevá, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé dútú cúnùu. 15Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé, te ní xáhaⁿ espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ xii‑güedé: —¿Te ná cúú nchòhó nǔu dayùhú ñáhá‑ndó? Te xìní‑í Jèsús, te xìní‑í yoo cùu té Pǎblú, te nchòhó ñá túú xìní ñáhà‑í xii‑ndo —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑güedé. 16Te tée yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ nǐ ndanchita‑dé ní tnɨɨ‑dé cue tée quìde tátna‑áⁿ, te ní ndɨhɨ dóó‑güedě ní ndátá‑dě, te ní dánǐcuèhé ñáhá‑dě xii‑güedé, te ní xinu‑güedé cuáháⁿ‑güedé. 17Te nchaa ñáyiu isràél ndécú ñùú Éfesú ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu ndècu dɨu‑ni ñuú‑áⁿ nǐ níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa ní cuu, te ío ní yùhú‑yu, te vàí‑yu ní cachí sá ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú. 18Te dava ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús ní sáháⁿ‑yu núú ndécú tě Pǎblú, ndɨhɨ núú ndécú nchàa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá ní náhmá‑yu nàcuáa ní xóo cadá‑yu. 19Te tɨtnɨ́ ñáyiu ni xóo cada ndùu nehé‑yu tutú‑yu ní sáháⁿ núú ndécú nchàa ñáyiu sàndáá iní‑xi tnúhu‑gá, te yàcáⁿ ní ndada cuèndá‑yu sá ǐo yahu ní sáha‑yu tutú‑yu, chi ndéé údico úxí mǐl díhúⁿ cuìxíⁿ ní sáha‑yu núú ncháá. Te nchaá‑yu ní sahmí‑yu tutú‑yu. 20Te sátá nǐ cáyú nchaa tutú‑áⁿ, te vài‑gá ñáyiu ní tuhá‑yu ichi Yá Ndiǒxí, te ní sáha‑yu cuèndá sá ǐo xìni ñuhu tnúhu Yá Ndiǒxí. 21Te ní cachí té Pǎblú sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé distrìtú Macèdoniá ndɨhɨ distrìtú Acǎyá, te dǎtnùní núhú‑dé ñuú Jerusàlén, te ducaⁿ te dǎtnùní quɨ́hɨ́ⁿ‑dé ñuú Ròmá. 22Te ndècu ndɨhɨ‑dé té Timùteú ndɨhɨ té Èrastú cue tée chìndee ñaha xii‑dé. Te té Pǎblú ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé sá códó nùu‑güedé quɨ́hɨ́ⁿ Macèdoniá, te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé, te mee‑dě ní quendóo‑dé. 23Te dàvá‑áⁿ ǐo ní cudéěⁿ‑yu núú nchàa ñáyiu ní tuha ichi Yá Ndiǒxí. 24Te ɨɨⁿ tée ñuú Éfesú nání‑dě Demètriú. Te tée‑áⁿ nǐ xóo canehe chìuⁿ‑dé mee‑ni dǐhúⁿ cuìxíⁿ ní xóo cadúha‑dé veñúhu lǐhli, dàtná cuìní‑ndó càa veñúhu Diàná sá cúú ndiǒxǐ‑yu. Te vài díhúⁿ nǐ xóo níhí‑dě ndɨhɨ cue tée ní xóo cada chìuⁿ ndɨhɨ‑dé. 25Te ní cana‑dé cue tée quìde chiuⁿ ndɨhɨ‑dé, ndɨhɨ nchaa cue tée quìde chiuⁿ ndɨhɨ díhúⁿ cuìxíⁿ, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: —Nàha‑ndo sá ǐo váha nìhí‑ó dǐhúⁿ cuèndá chìuⁿ quide‑o. 26Te nàha‑ndo sá càchí té Pǎblú sá ñà dɨ́ú ndiǒxí cúú sǎ nǐ cadúha ñáyiu ñuyíú‑a. Te ducaⁿ càháⁿ‑dé ñuú‑ó, te ducaⁿ‑ni càháⁿ‑dé nɨhìí distrìtú Àsiá, te ío‑gá vài ñáyiu sàndáá iní tnúhu càháⁿ‑dé. 27Te ío úhú nǔu na cuǐta chìuⁿ quide‑o, vá yǒo‑gá cuaaⁿ sá cádǔha‑o. Te ngüíta‑yu cáháⁿ‑yu sá veñúhu Diàná ñá túú càváha, te vá cádá càhnu‑gá‑yu sàndú‑ó. Te nàha‑ndo sá ǐo càhnu cuu Dianá, chi nchaa ñáyiu distrìtú Àsiá quídé càhnu ñahá‑yu ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu nɨ càa xico ñuyíú —càchí té Demètriú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 28Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ té Demètriú, xíǎⁿ ní cudééⁿ‑güedě núú tě Pǎblú, te uuⁿni ní cuáá‑güedé te càchí‑güedé: —¡Ío càhnu cuu Dianá sàndú ñáyiu Éfesú! —càchí‑güedé. 29Te nchaa ñáyiu ñuú Éfesú ndɨ̀ coyo ndɨ coyó‑yu xǐcáháⁿ‑yu. Te tnàhá úú cue tée distrìtú Macèdoniá xícá cùu‑güedé ndɨhɨ té Pǎblú, ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Gǎyú, te ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Arìstarcú. Te ní tnɨɨ‑güedé úú cue tée‑áⁿ, te cuánguɨhu coyo ndɨhɨ ñaha‑güedě vehe núú quídé‑güedě jùndá. 30Te té Pǎblú cuìní‑dé quɨ́hu‑dé tnàhá‑dé vehe‑áⁿ cǎháⁿ ndɨhɨ ñaha‑dě ní cùu, te ñá ní dàña cue tée ní sándáá iní tnúhu‑gá. 31Te ɨɨⁿ ǔú cue tée cùnuu distritú Àsiá ní cáháⁿ váha‑güedé cuèndá té Pǎblú, te ní xáhaⁿ‑güedě xii ɨɨⁿ tée xìnu cuechi núú‑güedě ní sáháⁿ‑dé ní xáhaⁿ‑dě xii té Pǎblú sá vǎ quɨ̌hu‑dé vehe núú quídé‑güedě jùndá. 32Te uuⁿni ní cuáá‑yu nchaá‑yu, te ñá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní tnǔhu ni cǎháⁿ‑yu, chi ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ tnǔhu ní cáháⁿ‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu. Te chitu‑gǎ ñáyiu ñá ní cùtnuní iní‑yu ná cuèndá ní dátàcá ñáhá‑güedě xɨtɨ́ vehe‑áⁿ, chi ñá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní tnǔhu ni cǎháⁿ‑yu. 33Te davá‑yu ní cáháⁿ‑yu sá cuěchi té Lìjandrú cúú‑xí, chi ní xáhaⁿ ñǎyiu isràél xii‑dé sá càháⁿ‑dé yuhú‑yu chindee tnǔhu ñaha‑dě xií‑yu. Te ní quide‑dé ndaha‑dé núǔ‑yu sá cúndèdóho‑yu tnúhu cáháⁿ‑dé chindee tnúhu ñaha‑dě xií‑yu yòtnúhu. 34Te ní cutnùní iní‑yu sá těe isràél cúú‑dě, te uuⁿni ní cuáá tucú‑yu, ñá ní dàñá‑yu cáháⁿ‑dé, te càchí‑yu: —¡Ío cùnuu Dianá sàndú ñuú Éfesú! —càchí‑yu. Te dàtná úú òré ɨɨⁿ‑ni tnǔhu ní cáháⁿ‑yu. 35Te tée cùu secretariú‑ni‑gá ní cáháⁿ‑dé, te dǎtnùní cuèé cuèé ní sadɨ́‑yu yuhú‑yu. Te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —Nchaa‑ndo cùndedóho‑ndo ɨ̀ɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Ío cùnuu Dianá, te nchaandɨ túhú ñáyiu sa nàhá‑yu sá ncháá‑ó ǐo nèhe cuendá‑ó vèñúhu‑ǎⁿ. Te nàhá‑yu sá néhé cuèndá‑ó sàndú‑áⁿ, chi véxi cuuⁿ‑gá andɨu. 36Te vá yǒo ɨɨⁿ càchí sá ñǎ ndàá. Te coto‑ndo mèe‑ndo, te vá cuìdó‑ndó càda‑ndo, te vá cuìdó‑ndó cǎháⁿ‑ndó. 37Te ná cuèndá ndécá‑ndó cuè tée‑áⁿ věxi, te ñá túú nǎ ní quìde‑güedé, te ñá túú nǎ ní dùhu‑güedé veñúhu, te ñá túú càháⁿ cuèhé‑güedé cuèndá Diàná. 38Te núu ìó yoo nàá ndɨhɨ ñaha xìi té Demètriú ndɨhɨ cue tée quìde chiuⁿ ndɨhɨ‑dé, te quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé cacáⁿ cuéchi‑güedé núú cuè tée cùchiuⁿ. Te cue tée cùchiuⁿ na cundoho‑güedé nǔu quehndé‑güedé cuéchi‑yu àdi ñáhá. 39Àdi ío‑gá ná cuèndú ñúhú ìní‑ndó, te cáháⁿ‑ndó òré ná cóó jùndá. 40Te ío úhú nǔu na nìhí tée tàxi tnuní ñáhá xìi‑o tnúhu sá dúhá ǐo quìde dusaⁿ‑o, te cachí‑dé sá ndècuéchi‑o chi ñá túú sàndáá iní‑ó‑dě quesaha‑dě. Te ñá túú tnàhí ndùu váha‑xi sá dúhá càda‑o ni cuu, te vitna duha ní quide‑o, te ñá cútnùní iní‑ó nǎsa cúñaha‑o xìi tée tàxi tnuní ñáhá xìi‑o núu na càna ñaha‑dé —càchí tée cùu secretariú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 41Te ní xáhaⁿ‑dě sá nùhú‑yu te ní ndɨhɨ́‑yu cuánuhú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\