LOS HECHOS 20

1Te òré ñá túú‑gǎ ní quìde dusáⁿ‑yu, te ní cana ñaha tě Pǎblú xii nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús ní cáháⁿ‑dé dóho‑yu nàcuáa cadá‑yu. Te ní quide ndee ìní ñáhá‑dě xií‑yu, te ní tnɨɨ‑dé ichi cuáháⁿ‑dé distrìtú Macèdoniá. 2Te tayǎha‑dé cuáháⁿ ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu Macedoniá. Te càháⁿ‑dé dóho nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús nàcuáa cadá‑yu, te ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu cadá‑yu nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cadá‑yu sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑dé dóho‑yu. Té ní quexìo‑dé distrìtú Grèciá. 3Te xíáⁿ nǐ xíndecu‑dé úní yóó. Te xíáⁿ quěe‑dé bàrcú quɨ́hɨ́ⁿ‑dé distrìtú Sìriá ní cùu, te ní níhí‑dě tnúhu sá ndétú ñàha ɨɨⁿ úú cue tée isràél cahni ñaha‑güedě xii‑dé ní cùu, núu xíǎⁿ ní tnɨɨ‑dé ichi cuáháⁿ‑dé ní yáha‑dé ichi distrìtú Macèdoniá. 4Te cuáháⁿ ndɨhɨ‑dé té Sopàtér tée ñuú Bèreá, ndɨhɨ té Arìstarcú, ndɨhɨ ɨɨⁿ tée nàni Segundú. Te ndɨ ndùú cue tée‑áⁿ cúú‑güedě cue tée ñuú Tesàlónicá. Te tnàhá té Gǎyú tée ñuú Dèrbé, ndɨhɨ té Timùteú cuáháⁿ ndɨhɨ‑dé, te tnàhá té Tìquicú ndɨhɨ té Trǒfimú cuáháⁿ ndɨhɨ‑dé, te úú cue tée‑áⁿ cúú‑güedě cue tée distrìtú Àsiá. Te nchaa cue tée‑áⁿ cuǎháⁿ ndɨhɨ‑güedé té Pǎblú. 5- 6Te ní quexìo‑güedé ñuú Fìlipú, te yàcáⁿ ní naníhí ñáhá‑güedě xii‑ndɨ́. Te té Pǎblú ní tendaha‑dě cue tée ndɨhɨ‑dé cuáháⁿ‑güedé ñuú Tròás, te ní xáhaⁿ‑dě sá dɨ́ú‑ní yàcáⁿ cundetu ñaha‑güedě xii‑ndɨ́. Te ní ndóo‑í ndɨhɨ‑dé, te ní xíndecu‑ndɨ́ vico xèxí‑yu pàá sá ñà túú yɨ̀hɨ levadurá. Te sátá nǐ yáha vico, te ní quée‑ndɨ́ bàrcú cuáháⁿ‑ndɨ́, te ní xúhuⁿ‑ndɨ́ ichi úhúⁿ nduu, te ní quexìo‑ndɨ́ ñuú‑áⁿ. Te yàcáⁿ ní naníhí tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ cue tée yòdo nuu cuáháⁿ ní xíndecu‑ndɨ́ úsá nduu. 7Te ɨɨⁿ nduu ndumìngú ní naníhí tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ nchaa ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús ní xexi‑ndɨ́ pàá ndɨhɨ́‑yu. Te ducaⁿ nǐ quide‑ndɨ́, chi ní cachí Jèsús sá dúcáⁿ càda‑o cuendá sá vǎ nácuànaa‑o sá nǐ xíhí‑gá cuèndá naníhí tàhú‑ó. Te té Pǎblú ní ngüíta‑dé càháⁿ‑dé tnúhu‑gá, te càháⁿ‑dé ní cuu dava niú, chi cuèndá ná tǔndaá ɨngá nduu‑áⁿ, te caca‑dé quɨ́hɨ́ⁿ‑dé ɨngá xichi. 8Te ndècú‑yu vehe yòdo tnaha, te yɨ̀hɨ́‑yu ndéé cuàrtú cúú ùní núú nǐnu, te càyú víhí ñùhú xɨtɨ́ cuàrtú‑áⁿ. 9Te ɨɨⁿ tée sa ta cùu sacuéhé luha nàni‑dé Eùticú núcǒo‑dé yèhe ventaná, cuìní‑dé cúdú‑dé, chi ní cunaha vìhi caháⁿ té Pǎblú, te ní tnɨɨ ñaha sàní xii‑dé ní xídí‑dé, te ní ngava‑dé ndéé ñuhu. Te ní nuú‑yu núú ñúhú cuèndá ndacani ñàhá‑yu, te sa ní xíhí‑dé, chi ío dùcúⁿ ní ngava‑dé. 10Te tnàhá té Pǎblú nchìcúⁿ‑dé ní nuu. Te ní quexìo cunu‑dé núú cátùu tée ní xíhí‑áⁿ, te ní numi ñaha‑ni‑dě, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —Vá ndɨ̀hú iní‑ndó, chi ní ndoto‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 11Te dǎtnùní cuándaa ndɨhɨ ñaha tùcu‑dé xií‑yu cuàrtú núú yɨ́hɨ̌‑yu ni cùu, te yàcáⁿ ní xexi ndɨhɨ ñaha‑dě xií‑yu, dǎtnùní ní ngüíta‑dé vài‑gá tnúhu ní cáháⁿ‑dé, te càháⁿ‑ni‑dé ní túndaá, te dǎtnùní ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé. 12Te tée ní ngava‑áⁿ ní sánúndeca ñàhá‑yu xii‑dé ndéé vehe‑dé, te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu sá nǐ ndoto‑dé. 13Te té Pǎblú ní cachí‑dé sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndɨ́ ndɨhɨ bàrcú ndéé ñuú Àsón, te mee‑dě caca saha‑dě, te yàcáⁿ naníhí tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ‑dé te quée‑dé bàrcú, te ní quée‑ndɨ́ bàrcú cuáháⁿ‑ndɨ́. 14Te ní naníhí tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ‑dé ñuú Àsón, te yàcáⁿ ní quée‑dé bàrcú tnàhá‑dé cuáháⁿ‑ndɨ́ ñuú Mitìlené. 15Te ní quexìo‑ndɨ́ ndéé ɨngá nduu yatni ñuú Quɨ̀ú, te ndéé nduu tněé ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Sǎmú te yàcáⁿ ní yáha‑ndɨ́, te ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Trògiliú. Te ndéé nduu ìdá ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Mìletú. 16Te té Pǎblú ñá ní cuìní‑dé yáha‑ndɨ́ ñuú Éfesú, chi ñá túú ní tnàhá iní‑dé cuyaa‑dě ichi, chi ío ndɨ̌hɨ iní‑dé cuèndá cuìní‑dé quiní‑dé nǔu vá ndácú‑dě ndexìo‑dé ñuú Jerusàlén cundecu‑dé vico Pentecòstés. 17Te òré ndécú tě Pǎblú ñuú Mìletú, te ní cana‑dé cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús ñuú Éfesú sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé núú ndécú‑dě. 18Te sátá nǐ quexìo‑güedé, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: —Nàha‑ndo nacuáa ní quide‑í ndéé cútnàhá ní quexìo‑í distrìtú Àsiá. 19Chi ní quide‑í nàcuáa ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑í, ñá túú ní tùhío‑í, te ñá túú ní quìde cahnu‑í méè‑í, te ío ní ndáhyú‑í sá quídé dàvá‑yu, chi ío sàá iní‑yu. Te sa nàha‑ndo sá tɨ̀tnɨ́ xito ní cuiní ñáyiu isràél cahni ñàhá‑yu xii‑í ní cùu, te ío ní ndoho‑í ní cácu‑í. 20Te sa nàha‑ndo sá ncháándɨ̀ túhú sa ní cachí tnúhu‑í nàcuáa cada‑ndo cuèndá sá chíndèe ñaha Yá Ndiǒxí xii‑ndo. Te ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó nchàa‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quixi‑í ndɨ tnahá vehe‑ndo nǐ cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó. 21Te ní xáhaⁿ‑ǐ xii ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél sá dáñǎ‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu te quɨndáá iní‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 22Te dacuɨtɨ́í quɨ̌hɨ́ⁿ‑í ñuú Jerusàlén, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑xi sá dáí quɨ̌hɨ́ⁿ‑í, te ñá túú xìní‑í nándɨ cada ñaha‑güedě xii‑í yàcáⁿ te núu na quèxio‑í. 23Te ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú núú sàháⁿ‑í càchí tnúhu Espíritú‑gá sá chíhí ñàha‑güedé vecaá, te cada úhú ñáhá‑güedě. 24Dico ñá túú tnàhí ná cuu cuěi na càhni ñaha‑güedé xii‑í, dico cuìní‑í sá dɨ̌ɨ́ ìní dandɨ̀hɨ‑í nchaa sá nǐ cachí Xítohó Jesucrìstú cada‑í. Te ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá càháⁿ‑í núú ñǎyiu sá ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xií‑yu, te naníhí tàhú‑yu núu na quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu‑gá. 25’Te sa ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo nchàa‑ndo sá nǔu na quɨ̀ndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xii‑ndo. Te na càchí tnúhu‑í sá nì ɨɨⁿ nduu‑gá vá quìní ñáhá‑ndó xìi‑í ñuyíú‑a. 26- 27Te yúhú ñá túú cuěchi‑í nǔu ìó ñáyiu vá nánìhí tàhú, chi sa ní cachí tnúhu‑í nchaa sá nǐ cáháⁿ méé Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo. 28Te coto‑ndo mèe‑ndo, te coto‑ndo tnàhá ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá, chi Espíritú‑gá ní cachí‑xi sá cúnùu‑ndo núǔ‑yu dacuàha‑ndó‑yu tnúhu‑gá. Te cada‑ndo cuèndá sá dàtná mběé‑ndó cùú‑yu, te mee‑ndo cùu‑ndo datná toli xìto‑ndó‑yu ducaⁿ càda‑ndo cuendá, chi nàha‑ndo sá Jèsús ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ, te ní xíhí‑gá cuèndá naníhí tàhú‑ó ndɨ̀hɨ́‑yu. 29Te yúhú sa cùtnuní iní‑í sá òré ñá túú‑gǎ‑í ndécú, te quixi ñáyiu dandàhú ñáhá xìi‑ndo cuendá daña‑ndo tnǔhu Yá Ndiǒxí, te cada ñàhá‑yu xii‑ndo dàtná quídé ñǎñá òré tnɨ́ɨ́‑dɨ́ mběé. 30Te dɨu‑ni ɨɨⁿ ǔú cue tée ndècu ndɨhɨ‑ndo, cue tée‑áⁿ dacuàndehnde‑güedé, te cudana davá‑yu quɨndáá iní‑yu chítnáhá ñáhǎ‑yu xii‑güedé. 31Te xíǎⁿ nǔu càchí tnúhu‑í sá ǐo quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá. Te nàha‑ndo sá yǔhú ní xíndecu‑í úní cuíá nǐ cáháⁿ‑í tnúhu Jèsús núú ñǎyiu cuěi nduu cuěi niú. Te áma ní xóo ndáhyú‑í, chi ñá ní cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu nchaá‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑í —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 32Te xǎhaⁿ tùcu‑dé: —Nchòhó cue tée ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ío cuìní‑í sá méé Yǎ Ndiǒxí chindee ñàha‑gá xii‑ndo. Te mee‑gǎ ní cáháⁿ‑gá sá ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhá‑gǎ xii‑ndo. Te naníhí tàhú‑ndó ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu cùu cuendá‑gá, te chindee ñàha‑gá xii‑ndo cuèndá cada‑ndo nchàa sá càháⁿ‑gá. 33Te òré ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo, te ni dǐhúⁿ ni dǒó ñà túú ní cùdɨ́ɨ́ ìní‑í. 34Te mee‑ndo sà naha‑ndo sá yǔhú ní quide chìuⁿ‑í, te ní níhì‑í nchaa sá nǐ nandɨ́hɨ‑í ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑í. 35Te sa ní xiní‑ndó nàcuáa ní quide‑í ní quide chìuⁿ‑í, te dɨu‑ni ducaⁿ càda chiuⁿ‑ndo cuendá chindee‑ndo nchàa ñáyiu ndàhú, chi sa nàha‑ndo nacuáa ní cachí Xítohó Jesucrìstú, te duha ní cachí‑gá: “Cùdɨ́ɨ́‑gǎ iní‑ó cuǎha‑o ñǎyiu ndàhú sá xíní ñùhú‑yu dàcúúxí sǎ táxǐ‑yu xii mee‑o”, duha ní cachí‑gá —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 36Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑dé, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě ndɨhɨ dava‑gá‑güedé, te ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí. 37Te sátá nǐ túhú tnúhu ní cáháⁿ‑dé ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te ní ndáhyú víhí‑güedě sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé, te ní numi ñaha‑güedě, te ní teyuhu ñàha‑güedé. 38Te ní ndɨ́hú víhí ìní‑güedé, chi ní xáhaⁿ tě Pǎblú sá nì ɨɨⁿ nduu‑gá vá nánǐhí tnáhá‑güedě cáháⁿ ndɨhɨ tnàha‑güedé. Te cuáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑dé núú ndécú bàrcú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\