LOS HECHOS 21

1Te ní quide ndee ìní‑ndɨ́ nchaa cue tée cùnuu. Te ní quée‑ndɨ́ bàrcú cuáháⁿ ndáá ichi‑ndɨ́ ñuú Cǒs. Te nduu tněé ní sáháⁿ‑ndɨ́ ñuú Ròdás, te ní yáha‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́ ñuú Pàtará. 2Te yàcáⁿ ní naníhí‑ndɨ̌ ɨɨⁿ bàrcú ñúhú ìchi‑xi quɨ́hɨ́ⁿ‑xi distrìtú Fèniciá, xíǎⁿ ní quée‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́. 3Te ichi cuáháⁿ‑ndɨ́ ní xiní‑ndɨ́ distrìtú Chìpré cáá cuǎdava xɨtɨ́ làmár, te ní yáha‑ndɨ́, te ní quendóo ñuú‑áⁿ xio dàtni‑ndɨ́. Te cuáháⁿ‑ndɨ́ ñuú Tìrú ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Sìriá cuèndá yàcáⁿ tava‑güedé nchaa sá nchídó bàrcú. 4Te yàcáⁿ ní naníhí tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús, te ní xíndecu‑ndɨ́ úsá nduu ndɨhɨ́‑yu. Te ní xáhǎⁿ‑yu sá vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ té Pǎblú ñuú Jerusàlén, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑xi xìí‑yu sá ndóhó vìhi‑dé nǔu na quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé. 5Te sátá nǐ yáha nduu úsá, te ní quee‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́ yuhu làmár. Te ní quee nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá, tée, ñadɨ̀hɨ́, nchaa landú, nchaá‑yu ní sándeca ñàhá‑yu yuhu làmár, te òré ní quexìo‑ndɨ́, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑ndɨ̌ ní cáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí. 6Te ní quide ndee ìní tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ́‑yu, te dǎtnùní ní quée‑ndɨ́ bàrcú, te ní naquehéⁿ‑yu ichi cuánuhú‑yu vehé‑yu. 7Te ní xica bàrcú ñúhú‑ndɨ̌ ní quee‑xi ñuú Tìrú cuáháⁿ‑ndɨ́ ndɨhɨ‑xi ñuú Tolèmaidá. Te xíáⁿ nǐ sáá‑xi te ní quene‑ndɨ́, te ní sáháⁿ‑ndɨ́ ní cáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ nchaa ñáyiu sàndáá iní‑xi tnúhu Jèsús, te ní xíndecu‑ndɨ́ ndɨhɨ́‑yu ɨɨⁿ nduu. 8Te nduu tněé ní ndée tucu‑ndɨ́ bàrcú cuáháⁿ‑ndɨ́ ñuú Cèsareá, te yàcáⁿ ní quene tucu‑ndɨ́ bàrcú, te cuáháⁿ‑ndɨ́ vehe té Lìpé cundecu‑ndɨ́ ndɨhɨ‑dé. Te tée‑áⁿ nǐ xóo cada chìuⁿ ndɨhɨ‑dé íñú‑gá cue tée ní chindee ñàha xii ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá ñuú Jerusàlén ní xóo cuáñaha‑güedě sá nǐ xóo caxí‑yu. Te dǎtnùní mee‑nǎ tnúhu Yá Ndiǒxí càháⁿ‑dé xícá cùu‑dé. 9Te té Lìpé‑áⁿ ndècu cúmí děhe dɨ̀hɨ́‑dé, te ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu vátá ndúcú ñàha‑gá tée xií‑yu, te nchaá‑yu càháⁿ‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí tnúhu sá dácàhu iní ñáhá mèe‑gá. 10Te xíáⁿ nǐ cuu tɨtnɨ́ nduu ndècu‑ndɨ́, te ní quexìo ɨɨⁿ tée nàni Agabú ñuú‑áⁿ, véxi‑dé distrìtú Jùdeá, te tée‑áⁿ tnàhá‑dé càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí. 11Te ní níhí‑dě tnúhu núú ndécú‑ndɨ̌ nǔu ní quixi‑dé ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑dě xii‑ndɨ́. Te ní xícáⁿ‑dé cìnchú té Pǎblú, te ní ngóo‑dé, te ní ngüíta‑dé ní dácútú‑dě sáhá‑dě ndɨhɨ ndaha‑dé, te ní cachí‑dé xii‑ndɨ́: —Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑xi sá těe dii cìnchú‑xi‑a tnɨɨ ñaha cuè tée isràél ñuú Jerusàlén, te duha dacùtu ñaha‑güedé xii‑dé, te cuáha cuèndá ñáhá‑güedě xii‑dé núú cuè tée ñuú Ròmá. Duha ní cáháⁿ Espíritú‑gá —càchí té Àgabú. 12Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑dé, te ní xáhaⁿ‑ndɨ̌ nchaa‑ndɨ́ sá vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ té Pǎblú ñuú Jerusàlén. 13Te té Pǎblú ní cachí‑dé: —¿Ná cuèndá ndéé dúcáⁿ ndàhyú‑ndó dàndɨhú iní ñáhá‑ndó xìi‑í‑i? Te ñá túú nǎ cuu cuěi na dàcutu ñaha‑güedé, àdi cuéi na càhni ñaha‑güedé xii‑í cuèndá sá càháⁿ ndɨhɨ‑í Jèsús, chi sa ndècu túha‑í sá cùú‑í —càchí‑dé. 14Te ñá túú ní sàndáá iní‑dé sá dúcáⁿ xǎhaⁿ‑ndɨ̌, núu xíǎⁿ ñá túú‑gǎ ná ní xǎhaⁿ‑ndɨ̌ xii‑dé sá vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé, te ní xítnàha‑ndɨ́: —Mee‑ni‑gǎ Yǎ Ndiǒxí ná cùnaha‑gá nása sàni iní‑gá cada‑gá —xǐtnàha‑na‑ndɨ́. 15Te ní queheⁿ‑ndɨ́ ndàchiuⁿ‑ndɨ́, te ní xica‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́ ñuú Jerusàlén. 16Te cuáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ ɨɨⁿ ǔú cue tée Cèsareá, cue tée ní sándáá iní tnúhu Jèsús. Te ndèca ñaha‑güedé xii‑ndɨ́ cuáháⁿ vehe té Mnàsón, te tée‑áⁿ cúú‑dě tée distrìtú Chìpré, te ndècu‑dé ñuú Jerusàlén, te sa ní cuu vài nduu ní sándáá iní‑dé tnúhu‑gá, te vehe tée‑áⁿ nǐ xíndecu‑ndɨ́. 17Te òré ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Jerusàlén, te nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús ní quixí‑yu ní dándácǒo váha ñàhá‑yu, chi ní cudɨ́ɨ́ víhí ìní‑yu sá nǐ quexìo‑ndɨ́. 18Te nduu tněé cuáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ té Pǎblú cuèndá cáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ té Jàcobó, te òré ní quexìo‑ndɨ́ núú ndécú‑dě, te ndècu ndɨhɨ‑dé nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús. 19Te té Pǎblú ní dándácǒo váha ñaha‑dě xii‑güedé, te ní xáhaⁿ‑dě nàcuáa ní quide Yá Ndiǒxí ní chindee ñàha‑gá xii‑dé ní cáháⁿ‑dé tnúhu‑gá núú ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 20Te sátá nǐ yáha ní cáháⁿ‑dé, te ní ndácáⁿ táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa sá nǐ quide‑gá. Te dǎtnùní ní xáhaⁿ‑güedě xii té Pǎblú: —Yòhó sa nàha‑n sá nǐ cuu tɨtnɨ́ mǐl ñáyiu isràél ní sándáá iní‑yu tnúhu Jèsús, te càchí‑yu sá ǐo xìni ñuhu‑xi cadá‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ tnúhu sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés. 21Te ní níhǐ‑yu tnúhu sá dácuàha‑n ñáyiu isràél ñáyiu ndècu ñuú xícá cuèndá sá vǎ cádá‑gǎ‑yu nàcuáa ní cachí ndíi Moìsés cadá‑yu. Te xǎhaⁿ‑n xìí‑yu sá vǎ cuǎha‑gá‑yu sèñá ñɨɨ landú‑yu, te vá cádá‑gǎ‑yu dàtná ní xóo cada ñáyiu ndéé sanaha, duha dàcuaha‑n ñáyiu ní níhǐ‑yu tnúhu. 22Te na nìhí‑yu tnúhu sá ndécú‑n ìha, te tnàvíí ngüíta‑yu cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá‑n. 23Te na càchí tnúhu‑ndɨ́ nàcuáa cada‑n. Ndècu cúmí cue tée vátá cádá‑gǎ‑güedé nàcuáa ní cáháⁿ méé‑güedě sá cádá‑güedě cuèndá nduu vétú iní Yǎ Ndiǒxí. 24Te quɨ́hɨ́ⁿ‑n ndɨ̀hɨ‑güedé te cada‑n nchàa nacuáa ní xóo cada ñáyiu ndéé sanaha cuèndá nduu vétú iní Yǎ Ndiǒxí. Te tava‑n dǐhúⁿ cuu núú‑güedě cháhu‑güedé veñúhu, te ducaⁿ te dǎtnùní ndacu dèté dɨ́quɨ́‑güedě. Nchaa xíǎⁿ cada‑n, te quiní ñáyiu sá ñǎ ndàá tnúhu càháⁿ nchaa ñáyiu càháⁿ cuèhé cuèndá‑n. Te na cùtnuní iní‑yu sá tnàhá‑n quìde‑n nchaa nacuáa ní chídó tnùní ndíi Moìsés cadá‑yu. 25Te sa ní quide ndáá‑ndɨ́ cuèndá nchaa ñáyiu ñuú xícá, nchaa ñáyiu ní tuha ichi Jèsús. Te sa ní cadúha‑ndɨ́ tutú ní tendaha‑ndɨ̌ cuáháⁿ ndaha nchaa ñáyiu‑áⁿ sǎ vǎ cáxǐ‑yu nchaa sá nchító‑ó ndùu táhú nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí ní cadúha cue ñáyiu ñuyíú‑a. Te ní xáhaⁿ‑ndɨ̌ sá vǎ cáxǐ‑yu nɨ́ñɨ́, te vá cáxǐ‑yu cuñú nchaa quɨtɨ cuèhné. Te vá càháⁿ ndɨhɨ cue tée ñadɨ̀hɨ́ te núu ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu, te ni cuè ñáyiu dɨ̀hɨ́ vá càháⁿ ndɨhɨ́‑yu tée te núu ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ́‑yu cùu‑güedé. Duha ní tee‑ndɨ́ núú tùtú cuáháⁿ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii té Pǎblú. 26Te nduu tněé cuáháⁿ té Pǎblú ndɨhɨ cúmí cue tée veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu núú ñǎyiu isràél cada‑güedé nàcuáa ní xóo cada ñáyiu ndéé sanaha cuèndá nduu vétú iní Yǎ Ndiǒxí. Te ní quɨ́hu‑dé veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě ná daha‑gá nduu cùmání dandɨ̀hɨ‑güedé nàcuáa ní xóo cada ñáyiu ndéé sanaha, te dǎtnùní cànehe‑güedé sá ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí quɨ́hɨ́ⁿ veñúhu. 27Te cùmání‑gǎ cuu úsá nduu sá nǐ sáháⁿ‑güedé veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te sa ndècu tucu té Pǎblú veñúhu. Te cue tée isràél véxi distrìtú Àsiá ní xiní‑güedé té Pǎblú yɨ́hɨ́‑dě veñúhu, te ní tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑dé, te ío ní cáháⁿ cuèhé‑güedé cuèndá‑dé núú dàva‑gá ñáyiu yɨ̀hɨ veñúhu cuèndá sá cúděěⁿ‑yu núú tě Pǎblú. 28Te níhi ní cáháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu: —¡Nchòhó ñáyiu isràél, yáchí‑ndó chì cuánùndaha ñaha‑ndo! Chi tée‑a yayàcáⁿ cuáháⁿ‑dé càháⁿ‑dé sá ñà túú nàndɨ́hɨ‑o, te càháⁿ‑dé sá vǎ cádá‑ó nchàa nacuáa càháⁿ tnúhu sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés, te càchí‑dé sá ñà túú nàndɨ́hɨ veñúhu‑a. Te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ chi sa ní quɨ́hu‑dé veñúhu‑a ndɨhɨ cue tée ñá túú cùu ñáyiu isràél, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑dé, te ñá túú‑gǎ ní cǎnehe íí‑dě xɨtɨ́ veñúhu. Te veñúhu‑a cùu‑xi vehe Yá Ndiǒxí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu. 29Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé chi ní sani iní‑güedé sá nǐ quɨ́hu ndɨhɨ‑dé té Trǒfimú veñúhu‑güedé, chi ní xiní‑güedé xícá cùu ndɨhɨ ñaha‑dé xɨtɨ́ ñuú. Te tée‑áⁿ cúú‑dě tée ñuú Éfesú, te ñá dɨ́ú těe isràél cúú‑dě. 30Te chitu ñǎyiu ñuú‑áⁿ nǐ tacá‑yu ní tnɨɨ́‑yu té Pǎblú táñùhu ñahá‑yu ní ndee veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te òré‑ni ní nacadɨ́‑güedé yèhe veñúhu‑áⁿ. 31Te sa cahní‑yu té Pǎblú ní cùu, te ní sáháⁿ ɨɨⁿ ǔú‑güedé núú ndécú těe cùu capitáⁿ cúnùu‑gá, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑dé sá ncháá ñǎyiu ñuú Jerusàlén xǐnàá‑yu. 32Te òré‑áⁿ cuǎháⁿ tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá ndɨhɨ dava‑gá cue tée nchìcúⁿ‑gá ndɨhɨ sandàdú‑dé. Te òré ní xiní‑yu ní quexìo coyo‑güedé núú xǐxúcu‑yu, te ní yùhú‑yu ñá túú‑gǎ ní càní‑yu té Pǎblú. 33Te tée cùu capitáⁿ ní sátuha‑dé té Pǎblú, te ní xáhaⁿ‑dě xii cue sandàdú‑dé sá tnɨ́ɨ́ ñàha‑güedé dacùtu ñaha‑güedé úú cadèná. Te dǎtnùní ní xícáⁿ tnúhú‑dě núǔ‑yu, te xǎhaⁿ‑dě: —¿Ná cúú těe‑a? ¿Ná ní quide‑dé? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 34Te tée cùu capitáⁿ‑áⁿ ñǎ ní cùtnuní iní‑dé nǔu ná cúú sǎ nǐ quide té Pǎblú, chi uuⁿni ní cuáá‑yu. Te tucu càháⁿ ɨɨⁿ, tucu càháⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu, núu xíǎⁿ ní xáhaⁿ‑dě cue sandàdú‑dé sá cándèca ñaha‑güedé xii‑dé quɨ́hɨ́ⁿ cuàrtél núú ndécú‑güedě. 35- 36Te nchìcúⁿ ñáhǎ‑yu cuáháⁿ ní quexìo ndéé nàcuáa càa nchio cuìní‑yu cahni ñàhá‑yu xii‑dé ni cùu. Te níhi ní cáháⁿ‑yu xǎhǎⁿ‑yu sá cáhní ñàha‑güedé, te xíǎⁿ ní ndacani ñaha‑güedě ndécá ñàha‑güedé cuásaá nchio‑ǎⁿ. 37Te cuánguɨhu‑güedé cuàrtél ndɨhɨ té Pǎblú ní cùu, te ní xáhaⁿ‑dě xii tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá: —Càháⁿ ndàhú‑í núú‑n cùndetu‑n na cúñaha‑ǐ ɨɨⁿ ǔú tnúhu xií‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te tée tàxi tnuní‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě: —¿Náa tnàhá yòhó càháⁿ‑n tnǔhu grìégú? 38Te ní cáhàⁿ‑í sá těe ègiptú cúú‑n, chi dɨu‑n nǐ ndúcú‑n cuè tée ní nàá ndɨhɨ tée cùchiuⁿ Cesár ní cáhàⁿ‑í, chi dɨu ɨɨⁿ tée yàcáⁿ ní ndúcú‑dě cúmí mǐl cue tée ní sahni ndɨ́yɨ. Te ndèca tnaha‑güedé ní sáháⁿ xɨtɨ́ yucu ní xɨ́hɨ váha‑güedé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii té Pǎblú. 39Te té Pǎblú ní xáhaⁿ‑dě: —Ñá dɨ́ú těe ègiptú cúù‑í, chi tée isràél cúù‑í, chi dɨu‑ni tée isràél cúú tǎtà‑í, te dìcó‑ni sá nǐ cacu‑í ñuú Tàrsú ñuú cáhnú, te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Cìliciá. Te cuìní‑í cada ndee ìní‑n dàña‑n na caháⁿ ndɨhɨ‑í‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 40Te ní xáhaⁿ těe cùu capitáⁿ cúnùu‑gá sá cúú cǎháⁿ té Pǎblú, núu ní ngúnutnɨ́ɨ‑dé núú nchio, te ní quide‑dé ndaha‑dé sá cúndèdóho‑yu. Te ní sadɨ́‑yu yuhú‑yu, te ní cáháⁿ‑dé tnúhu ñáyiu isràél, te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\