LOS HECHOS 24

1Te sátá nǐ cuu úhúⁿ nduu, te té Anàniás dútú cúnùu‑gá cuáháⁿ‑dé ñuú Cèsareá ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé ndɨhɨ ɨɨⁿ tée nàni Tértulú tée càháⁿ yuhu‑güedé. Te cuáháⁿ‑güedé núú těe cùu gobiernú cuáháⁿ dácuándèhnde‑güedé núú‑dě sá ndècuéchi té Pǎblú. 2Te ní sánguaca‑güedé té Pǎblú. Te òré ní quexìo‑dé núú‑güedě, te ní ngüíta té Těrtulú xǎhaⁿ‑dě xii té Juělí nàcuáa càa cuéchi tèe‑güedé té Pǎblú: —Ío càhnu cada iní tǎtá gobernàdór. Duha ndùu chiuⁿ ndéé iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑n věxi‑ndɨ́, núu nása cachí‑n cùnduu. Táxǎhu xii‑n, chi ío váha ndècu nchaa ñáyiu, te ñá túú nàá‑yu chi ío váha quìde‑n. 3Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu chi nchaa‑ni nduu xǐndecu váha‑yu nchaá‑yu, te ío táxǎhu Ndiǒxí xii‑n sǎ dúcáⁿ quìde‑n. 4Te cada càhnu iní, cuìní‑í ndatnúhu‑o ɨ̀ɨⁿ úú‑ni cuèndú cuèndá sá vǎ cúyàa‑o dacuíta‑í chìuⁿ‑n. 5Te ɨɨⁿ tée iha ío dàsatú iní ñáhá‑dě, chi nděni ní cuu cuáháⁿ‑dé ndátnǔhu‑dé ndɨhɨ ñáyiu isràél dánàá‑dé‑yu. Te nèhé quídé‑dě chi cuáháⁿ‑dé dácàháⁿ‑dé nchaa ñáyiu cuèndá quɨ́ndáá iní‑yu tnúhu tée ní xíndecu ñuú Nazàrét. 6Chi ducaⁿ càháⁿ cue tée iha sá nǐ sáháⁿ‑dé veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te cuìní‑dé daquèe tɨ́hú‑dě veñúhu cuèndá cuìní‑dé xocàni‑dé sá ìí ndécú, núu xíǎⁿ ní tnɨɨ ñaha‑güedě ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ núú cuè tée cùchiuⁿ cuendá cácáⁿ tnúhú‑güedě núú‑dě nǔu ná cuèndá ducaⁿ cuìní‑dé cada‑dé, chi ducaⁿ càa leí ndécú ndɨ̀hɨ‑güedé sá cádá ndǎá‑güedé nǔu ná ɨɨⁿ sá cúú. 7Te té Lìsiú tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá ní quexìo‑dé ndɨhɨ sandàdú, te ní dácúnú‑güedě nchaa cue tée nùtnɨ́ɨ ndɨhɨ té Pǎblú, te dǎtnùní ní tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑dé ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ. 8Te sátá xǐǎⁿ, te ní xáhaⁿ‑dě sá quíxí‑güedě ndéé ndíha cundáá cuéchi‑dé. Te yòhó cundee ìní‑n càcáⁿ tnúhú‑n nǔú‑dě, te núu ndáá ducaⁿ nǐ quide‑dé àdi ñáhá —càchí té Těrtulú xǎhaⁿ‑dě xii té Juělí tée cùu gobiernú. 9Te dava‑gá cue tée isràél xǐnutnɨ́ɨ xíáⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé sá ndàá càháⁿ té Těrtulú. 10Te tée cùu gobiernú ní quide‑dé ndaha‑dé núú tě Pǎblú cuèndá cáháⁿ‑dé, te té Pǎblú ní xáhaⁿ‑dě: —Yòhó sa ní cuu tɨtnɨ́ cuíá ndécú‑n ìha xehndé‑n cuěchi nchaa ñáyiu xǐnàá, núu xíǎⁿ ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í sá ndǐha téhndé cuéchi tèe ñaha‑güedé xii‑í. Te cundee ìní‑n cùndedóho‑n na càni‑í cuèndú nàcuáa ní cuu. 11Te nducu tnǔhu‑n te quiní‑n nǎ càháⁿ ndáá‑í, chi sa ní cuu úxúú nduu sá nǐ sáháⁿ‑í veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ñuú Jerusàlén ní cáháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí. 12Te ni ñà túú ní nàá‑í ndɨhɨ ñáyiu xɨtɨ́ veñúhu, te ñá túú ní xǎhaⁿ‑ǐ nàá‑yu ni ɨ̀ɨⁿ xichi, te ni ɨ̀ɨⁿ veñúhu lǐhli ní sáháⁿ‑í ñá túú nǎ ní xǎhaⁿ‑ǐ cadá‑yu. 13Te ni ñà túú quèñuhu‑güedé cue tée cáháⁿ ndáá te núu ndáá ducaⁿ nǐ quide‑í. 14Te yúhú càháⁿ ndáá‑í sá càháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí, chi dɨu‑ni Yá Ndiǒxí ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ ñáyiu ndéé sanaha, núu xíǎⁿ ní tuha‑í ichi‑gá. Te cue tée‑a càchí‑güedé sá ñà dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ ichi váha ni tuha‑í. Te yúhú sàndáá iní‑í nchaa sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha. 15Te sàndáá tucu iní‑í sá ndótó nchàa ñáyiu ní xíhí, cuěi ñáyiu váha iní‑xi, te cuěi ñáyiu úhú iní‑xi, dico ndotó‑yu. Te ducaⁿ nǐ xóo quɨndáá iní nchaa ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha. 16Te yúhú ío ndùcu ndee‑í quídè‑í nchaa sá càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá vǎ cúú càhaⁿ núù‑í núú‑gǎ ndɨhɨ núú ñǎyiu ñuyíú‑a. 17’Te sa ní cuu tɨtnɨ́ cuíá sǎ ñà túú‑gǎ sàháⁿ‑í ñuú Jerusàlén, te ní sáháⁿ tucu‑í néhè‑í díhúⁿ nǐ taxi ñáyiu ñuú xícá cuèndá cuáñaha‑ǐ xii ñáyiu ñuú Jerusàlén. Te ní ndúcù‑í sá cuǎha táhù‑í Yǎ Ndiǒxí. 18Te ní xíndecu‑í veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ní quide‑í nchaa nàcuáa ní xóo cada ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha cuèndá nduu vétú iní Yǎ Ndiǒxí. Te ñá túú chìtú‑yu ni sǎháⁿ, te ni ñà túú nǎ ní cùu, te ní naníhí ñáhá ɨ̀ɨⁿ úú cue tée isràél xii‑í, cue tée véxi distrìtú Àsiá. 19Te quixi mee‑güedě iha cáháⁿ‑güedé, te núu sá ndàá ní xini‑güedé sá yǔhú ndècuéchi‑í ní cùu, 20àdi ñáhá. Dico cachí tnúhu cue tée‑áⁿ nǎsa ní cuu òré ní xíndecu‑í jùndá‑güedé nǔu ndècuéchi‑í àdi ñá túú ndècuéchi‑í. 21Dico ñá túú cuěchi‑í chi ɨɨⁿdìi‑ni tnúhu ni cáháⁿ‑í ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑güedé sá sàndáá iní‑í sá ndótó nchàa ñáyiu ní xíhí, te dɨu‑ni núu xíǎⁿ càchí‑güedé sá ndècuéchi‑í —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii té Juělí. 22Te té Juělí sa xìní váha‑dé nàcuáa cuáháⁿ tnúhu Jèsús, núu xíǎⁿ ñá ní cuìní‑gá‑dé ndatnúhu‑dé ndɨhɨ té Pǎblú, te ní xáhaⁿ‑dě: —Sa ní cuu, cundetu‑n na quèxio té Lìsiú tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá, te òré‑áⁿ cundáá cuèndá‑n —càchí té Juělí xǎhaⁿ‑dě. 23Te ní xáhaⁿ‑dě xii tée cùu capitáⁿ: —Cundeé‑n tě Pǎblú‑ǎⁿ, te núu nása càchí‑dé cada‑n, te daña‑n na càháⁿ ndɨhɨ‑dé cue tée xìní tnáhá ndɨ̀hɨ‑dé nǔu cuáñaha‑güedě nchaa sá xíní ñùhu‑dé àdi nása cada‑güedé —càchí té Juělí xǎhaⁿ‑dě xii tée cùu capitáⁿ. 24Te ní cuu tɨtnɨ́ nduu, te ní sáháⁿ té Juělí vechìuⁿ ndɨhɨ ñadɨhɨ́‑dé, te ñaha‑áⁿ nání‑áⁿ Drùsilá, te ñaha isràél cúú‑áⁿ. Te ní xáhaⁿ‑dě sá quɨ̌ngueñuhu‑güedé té Pǎblú, te òré ní quexìo‑dé vechìuⁿ, te ní cáháⁿ‑dé núǔ‑yu nchaá‑yu sá quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 25Te ní xáhaⁿ‑dě: —Mee‑ni sǎ vǎha cada‑ndo. Te coto‑ndo mèe‑ndo, te vá cádá‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, chi ɨɨⁿ nduu cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndědacàa ñáyiu váha iní‑xi, te ndědacàa ñáyiu úhú iní‑xi —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě. Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě, te ní yùhú té Juělí, te ní xáhaⁿ‑dě: —Vá càháⁿ‑gá‑ó tnàvíí, cuàháⁿ, te òré cúyǎchí‑í, te cana ñaha‑ǐ xii‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 26Te té Juělí ní quide‑dé cuèndá sá cuǎñaha tě Pǎblú díhúⁿ te vá ndɨ̌hu‑gá‑dé vecaá ní cùu, núu xíǎⁿ tɨtnɨ́ xito ní cana‑dé té Pǎblú vechìuⁿ ní ndatnúhu ndɨhɨ tnàha‑güedé, dico ñá túú ní chǎhu‑dé. 27Te úú cuíá ducaⁿ nǐ quide‑güedé, te dǎtnùní ní xínu té Juělí chìuⁿ‑dé, te ní ngúnutnɨ́ɨ té Pòrsiú Fèstú. Te òré ní xínu té Juělí chìuⁿ‑dé, te ní dándǒo‑dé té Pǎblú yɨ́hɨ́‑ni‑dě vecaá. Te ducaⁿ nǐ quide‑dé cuèndá ní cuiní‑dé cudɨ̀u‑dé núú cuè tée isràél.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\