LOS HECHOS 25

1Te ní cuu úní nduu sá nǐ quexìo té Fèstú ñuú Cèsareá ní queheⁿ‑dé chìuⁿ, te ní quee‑dé cuáháⁿ‑dé ñuú Jerusàlén. 2Te yàcáⁿ ní naníhí tnáhá‑dě ndɨhɨ nchaa dútú cúnùu ndɨhɨ nchaa cue tée tàxi tnuní ñáhá xìi ñáyiu isràél, te xǎhaⁿ‑güedě xii té Fèstú sá ndàá ndècuéchi té Pǎblú. 3Te ní cáháⁿ ndàhú‑güedé núú‑dě sá téndàha‑dé sandàdú‑dé quɨ́ngueñuhu ñaha‑güedě vecaá xii‑dé ndéé ñuú Cèsareá te candeca ñaha‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑güedé, chi ní ndatnúhu‑güedé sá cáhní ñàha‑güedé xii té Pǎblú ichi ni cùu. 4Te té Fèstú ní xáhaⁿ‑dě: —Vá cúú quìxi‑dé ndéé ndíha. Na cùndetu‑dé ñuú Cèsareá chi sacú‑ni nduu cuyaa‑ǐ iha te dǎtnùní núhú‑í yàcáⁿ. 5Te yáchí‑gá quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ‑í cue tée cùnuu‑gá, te yàcáⁿ cuu cáháⁿ‑ndó nǔu ndáá ndècuéchi‑dé àdi cáháⁿ méé‑dě nǔu ndáá ndècuéchi‑dé àdi ñáhá, te cutnùní iní‑ndó —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 6Te ní xíndecu té Fèstú úná úxí nduu ñuú Jerusàlén, te dǎtnùní cuánuhú‑dé ñuú Cèsareá. Te nduu tněé cuáháⁿ‑dé vechìuⁿ, te òré ní quexìo‑dé, te ní xáhaⁿ‑dě xii cue sandàdú xínú cuèchi sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé queñuhu‑güedé té Pǎblú vecaá te candeca ñaha‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ vechìuⁿ. 7Te òré ní quexìo té Pǎblú vechìuⁿ, te sa ndècu cue tée isràél cue tée ní quee ñuú Jerusàlén, te cuánguɨhu‑güedé ndéé dɨ̀ñɨ té Pǎblú ní ngúnutnɨ́ɨ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě xii cue tée cùchiuⁿ sá ndècuéchi vìhi‑dé, dico ñá túú ní cùndee tnúhu‑güedé. 8Te té Pǎblú ní xáhaⁿ‑dě xii té Fèstú: —Ñá túú ndècuéchi‑í, ñá túú nǎ ní quìde‑í, chi ñá túú tnàhá iní‑í cada‑í ɨɨⁿ sá càchí lèí sá vǎ cúú càda‑o. Te ni xɨ̀tɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ñá túú nǎ quídè‑í, te ni té Cèsár tée yɨ̀ndaha cuéhé nàcióⁿ ñá túú càháⁿ cuèhé‑í cuèndá‑dé —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑dé. 9Te té Fèstú ní cuiní‑dé cada‑dé nàcuáa cudɨ̀u‑dé núú cuè tée isràél ní cùu, núu xíǎⁿ ní xáhaⁿ‑dě xii té Pǎblú: —¿Cundee ìní‑n quɨ̌hɨ́ⁿ‑n ñùú Jerusàlén‑ǎⁿ? Te yàcáⁿ cundáá cuéchi sá sàá dɨ́quɨ́‑n —càchí té Fèstú xǎhaⁿ‑dě xii té Pǎblú. 10Te xǎhaⁿ tě Pǎblú: —Dɨu‑ni ɨɨⁿ vechìuⁿ tée cùchiuⁿ Cesár ndécù‑í iha, te dɨu‑ni iha cada ndáá‑n nǔu cuìní‑n ní cùu. ¿Te ná cuèndá candeca ñaha‑n quɨ̌hɨ́ⁿ ɨngá xichi? Yòhó tnàhá‑n xìní‑n sǎ ñà túú nǎ quídè‑í ñáyiu isràél. 11Chi núu dìcó yúhú ní quìde‑í ɨɨⁿ cuéchi càhnu, te ñá túú nǎ cada‑xi cuěi na càhni ñaha‑ndo xii‑í ní cùu. Te sa ní cutnùní iní‑n sǎ ñǎ ndàá, chi mee‑ni tnǔhu ndehnde xǐcáháⁿ‑güedé, te ñá túú ndùu váha‑xi ducaⁿ càda‑n cúñaha‑n sǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑í ndɨhɨ‑güedé ɨngá xichi. Te xíǎⁿ cuìní‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑í núú tě Cèsár tée yɨ̀ndaha cuéhé nàcióⁿ, te yàcáⁿ cáháⁿ méé‑dě nǔu ndáá ndècuéchi‑í —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii té Fèstú. 12Te ní ndatnúhu té Fèstú ndɨhɨ cue tée chìndee tnúhu ñaha xìi‑dé, te dǎtnùní ní xáhaⁿ‑dě xii té Pǎblú: —Te sa ní cáháⁿ‑n sǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑n quɨ̌tnahá‑n tě Cèsár te dɨu‑ni quɨ́hɨ́ⁿ‑n, te quiní‑n nǎsa cáháⁿ tée‑ǎⁿ yàcáⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii té Pǎblú. 13Te sátá nǐ cuu cuéhé nduu, te ní quee té Àgripá tée yɨ̀ndaha nacióⁿ Isràél cuáháⁿ‑dé ñuú Cèsareá ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé, te ñaha‑áⁿ nání‑áⁿ Berènicé te òré ní quexìó‑yu, te ní cáháⁿ ndɨhɨ́‑yu té Fèstú. 14Te sátá nǐ cuu tɨtnɨ́ nduu, te ní cáháⁿ té Fèstú cuèndá té Pǎblú ní xíi‑dé té Àgripá: —Ndècu ɨɨⁿ tée ní dándǒo té Juělí vecaá nání‑dě Pǎblú. 15Te cútnàhá ní sáháⁿ‑í ñuú Jerusàlén ní nanítnáhà‑í ndɨhɨ cue dútú cúnùu ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél. Te ní dácáá dɨ̌quɨ́‑güedě té Pǎblú cuéchi, te ní cachí‑güedé sá táúchìuⁿ‑í cahni ñaha‑güedě xii‑dé ní cùu. 16Te ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑güedé sá vǎ cúú, chi ñá túú dùcaⁿ quide nchúhú cue tée ròmá cùtexínu cada castìú‑ndɨ́ ñáyiu, chi díhna‑gá ndúcú tnǔhu‑ndɨ́ núú ñǎyiu sàá cuéchi dɨ́quɨ́‑xi cuèndá quiní‑ndɨ́ nǔu nása cáháⁿ méě‑yu ndɨhɨ ñáyiu sàcáⁿ cuéchi cuèndá‑yu, te òré‑áⁿ cútnùní iní‑ndɨ́ nǔu ndáá ndècuéchi‑yu àdi ñáhá, te ducaⁿ te nìhí‑ndɨ́ nàcuáa quìde ndáá‑ndɨ́ cuèndá‑yu, duha ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑güedé —càchí té Fèstú xǎhaⁿ‑dě xii té Àgripá. 17Te ní xáhaⁿ tùcu té Fèstú: —Te sátá nǐ quexìo‑güedé ndéé ndíha, te nduu tněé ní sáháⁿ‑ni‑ndɨ́ vechìuⁿ. Te ní xáhaⁿ‑ǐ sá quɨ̌ngueñuhu‑güedé té Pǎblú candeca ñaha‑güedě quixi, te òré ní quexìo‑dé, 18te ní ngüíta‑güedé xǎhaⁿ‑güedě sá ndècuéchi‑dé. Te ní sani iní‑í sá ɨ́ɨ́ⁿ cuěchi càhnu tee ñaha‑güedé dico ñáhá, chi dìcó‑ni sá ɨ́ɨ́ⁿ tnǔhu ní cáháⁿ‑dé, xíǎⁿ ducaⁿ nǐ quide‑güedé. 19Te ní tenàá ñáhá‑güedě xii‑dé, chi càchí‑güedé sá ñà túú càháⁿ váha‑dé cuèndá ndiǒxí‑güedě. Te tnàhá‑ni cuèndá ɨɨⁿ tée nàni Jesús càháⁿ‑dé, chi càchí‑dé sá nǐ xíhí tée‑áⁿ te ní ndoto‑dé càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé, càchí‑güedé. 20Te ñá ní cùtnuní iní‑í nása cúñaha‑ǐ xii‑güedé cuèndá téhndé cuéchi‑dé. Te xíǎⁿ ní xícáⁿ tnúhu‑í núú tě Pǎblú nǔu cundee ìní‑dé quɨ́hɨ́ⁿ‑dé ñuú Jerusàlén, te ndéé ndíácǎⁿ cada ndáá‑ndɨ́ cuèndá‑dé, te núu ndáá ndècuéchi‑dé nàcuáa càháⁿ‑güedé àdi ñáhá ní cùu. 21Te dǎtnùní té Pǎblú ní cachí‑dé sá cúndècu tnaa‑dé vecaá te dǎtnùní quɨ́hɨ́ⁿ‑dé núú tě Cèsár, te tée‑áⁿ cada ndáá‑dé cuèndá‑dé. Te cuèndá sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ té Pǎblú, xíǎⁿ nǔu ní xáhaⁿ‑ǐ sá cúndèé ñáhá cuè sandadú xii‑dé, nɨni na còto‑í nása cada‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑dé núú tě Cèsár, duha ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑güedé —càchí té Fèstú xǎhaⁿ‑dě xii té Àgripá. 22Te té Àgripá ní xáhaⁿ‑dě xii té Fèstú: —Te tnàhá yúhú ío cudɨ́ɨ́ ìní‑í cundedóho‑í tnúhu càháⁿ‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te ní xáhaⁿ tě Fèstú: —Tneé cana‑í‑dé te cundedóho‑n nǎsa cáháⁿ‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 23Te nduu tněé ní quexìo té Àgripá ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé tá Berènicé vechìuⁿ, te ío ní quide càhnu ñaha‑güedé xií‑yu. Te cuánguɨhú‑yu vechìuⁿ ndɨhɨ cue tée cùu capitáⁿ cúnùu‑gá ndɨhɨ cue tée cùnuu ñuú Cèsareá. Te té Fèstú ní xáhaⁿ‑dě sá quɨ̌ngueñuhu‑güedé té Pǎblú vecaá, te òré ní quexìo‑dé, 24te ní xáhaⁿ tě Fèstú xii té Àgripá ndɨhɨ nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ: —Chí cúndèhe tée iha chi tée‑a càchí cue tée isràél sá ndècuéchi‑dé, te cútnàhá ní xíndecu‑í ñuú Jerusàlén ní cachí‑güedé sá ndàá ndècuéchi‑dé, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ‑güedé iha. Te nchaa‑güedé ní cuáá‑güedé te càchí‑güedé sá táúchìuⁿ‑í cahni ñaha‑güedě xii‑dé ní cùu. 25Te sátá nǐ ndɨhɨ cuèndú ní cáháⁿ‑güedé, te ní cutnùní iní‑í sá ñà túú nì ɨɨⁿ cuéchi càhnu ni quide‑dé, núu ñá túú ní tàuchiuⁿ‑í cahni ñaha‑güedě xii‑dé. Te mee‑dě ní cachí‑dé sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé núú tě Cèsár tée yɨ̀ndaha cuéhé nàcióⁿ, te ní xáhaⁿ‑ǐ sá cúú quɨ̌hɨ́ⁿ‑dé. 26Te ñá túú ní xìní váha‑í nása ní quide‑dé, núu xíǎⁿ ñá ní nǐhì‑í nàcuáa cadúha‑í tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha té Cèsár, te xíǎⁿ ní cana‑í‑dé véxi‑dé iha cuèndá nchaa‑ndo cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑dě. Te ducaⁿ cànuu cadíhna‑gá yòhó tǎtá Àgripá cácáⁿ tnúhú‑n nǔú‑dě nǔu nása cáháⁿ‑dé, te òré‑áⁿ cutnùní iní‑í nása cada‑í cadúha‑í tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha té Cèsár. 27Chi sàni iní‑í sá ñà túú ndùu váha‑xi sá quɨ̀hɨ́ⁿ ɨɨⁿ tée tàú cuéchi te núu vá códó tnùní núú ɨɨⁿ tutú nàcuáa càa cuéchi tàú‑dé —càchí té Fèstú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\