LOS HECHOS 26

1Te dǎtnùní ní xáhaⁿ tě Àgripá tée yɨ̀ndaha nacióⁿ Isràél xii té Pǎblú: —Te vitna cáháⁿ‑n nǔu nása ní cuu cuèndá‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te té Pǎblú ní ndacani‑dé ndaha‑dé sá cúndèdóho‑güedé, te ní xáhaⁿ‑dě xii té Àgripá tée yɨ̀ndaha nacióⁿ Isràél: 2- 3—Tǎtá Àgripá, ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í sá nǐ naníhí tnáhá‑ó vìtna, chi yòhó ío váha xìní‑n nchàa nacuáa quìde ñáyiu isràél quídé càhnú‑yu Yá Ndiǒxí, te ío váha xìní‑n nchàa tnúhu xǐtnàhá‑yu. Te vitna cundee ìní‑n cùndedóho‑n ɨ̀ɨⁿ úú tnúhu na càháⁿ‑í. Na càchí tnúhu‑í sá ñǎ ndàá ní quìde‑í nchaa sá càháⁿ cue tée isràél. 4’Te sa nàha nchaa cue tée cùnuu núú ñǎyiu isràél nàcuáa ní quide‑í ñuú‑í ndɨhɨ ñuú Jerusàlén cútnàhá ní cuu landú‑í. 5Te mee‑güedě náhá‑güedě sá ndèé lǐhli‑í ní chitnahá‑í cue tée cùu fariséú. Te núu cuìní‑güedé cáháⁿ‑güedé sá těe farìséú cúù‑í àdi ñáhá dico nchaa‑güedé sa nàha‑güedé sá cuè tée‑áⁿ nǐ chitnahá‑í. Te cue tée cùu fariséú‑áⁿ ǐo cuìní‑güedé cada‑güedé nchaa nàcuáa nchìcúⁿ nihnu ñáyiu quìdé‑yu. Te yúhú nchaa sá nchìcúⁿ nihnú‑yu quìdé‑yu‑áⁿ nǐ quide‑í. 6Te vitna ndècu‑í iha, te cáháⁿ‑n nǔu váha‑ni quìde‑í àdi ñáhá, chi cue tée‑ǎⁿ téé ñàha‑güedé cuéchi xii‑í cuèndá sá sàndáá iní‑í sá ndótó nchàa ñáyiu ní xíhí. Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii nchaa ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha. 7Te nchaa ñáyiu‑áⁿ xǐndetú‑yu nduu ndòto ñáyiu ní xíhí ní cùu. Te dɨu‑ni ducaⁿ ndètu nchaa ñaní tnáhá‑ó ndècu ñuyíú‑a ndéé vitna, te xíǎⁿ nǔu cuěi nduu cuěi niú càháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. Te sá sàndáá iní‑í nǔu xíǎⁿ ní cáháⁿ‑í, te tèe ñaha cue tée isràél cuéchi xii‑í. 8¿Te ná cuèndá nchòhó cue tée isràél ñá túú cuìní‑ndó quɨ̀ndáá iní‑ndó sǎ dándòto Yá Ndiǒxí nchaa ñáyiu ní xíhí? —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě. 9Te ní xáhaⁿ tùcu té Pǎblú: —Ndéé dàvá‑áⁿ nǐ quide úhú‑í ñáyiu sàndáá iní‑xi tnúhu Jèsús Yaá ní quee ñuú Nazàrét, te ní cáhàⁿ‑í sá vǎha‑ni ní quide‑í sá dúcáⁿ nǐ quide‑í. 10Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide‑í ñuú Jerusàlén. Te cue dútú cúnùu ní taxi‑güedé ɨɨⁿ tutú cuèndá tnɨɨ‑í ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús, te vàí‑yu ní chihi‑í vecaá. Te òré ní cáháⁿ‑güedé sá cáhní‑güedě ñáyiu‑áⁿ, te tnàhá‑í ní cáháⁿ‑í sá cúú càhni ñaha‑güedé xií‑yu. 11Te tɨtnɨ́ xito ní sáháⁿ‑í nchaa veñúhu ñáyiu isràél, te ní cani‑í‑yu te ní xáhaⁿ‑ǐ sá dáñǎ‑yu ichi Jèsús. Te cuèndá ío ní cudéèⁿ‑í núǔ‑yu, xíǎⁿ ní sáháⁿ‑í nchaa ñuú xícá nǐ sánúndúcù‑í dava‑gá ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá cuèndá dandòho ñaha‑güedé xií‑yu. 12’Te cuèndá xíǎⁿ ní xica tucu‑í cuáháⁿ‑í ñuú Dàmascú, néhè‑í tutú ní taxi cue dútú cúnùu cuáháⁿ, cuèndá sá ndácù‑í tnɨɨ‑í nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús ní cùu. 13Te òré caúxúú nduu ñùhu‑í ichi cuáháⁿ‑í, te uuⁿni ní quee ñuhú andɨu nǐ dáyèhé‑xi ndéé núú nútnɨ̌ɨ‑í ndɨhɨ cue tée ndèca tnaha ndɨhɨ‑í, te níhi‑gá ní dáyèhé‑xi dàcúúxí nchǐcanchii. 14Te nchaa‑ndɨ́ ní nduá‑ndɨ́ ndéé ñuhu, te ní tecú dóho‑í càháⁿ ɨɨⁿ sá càháⁿ tnúhu ñáyiu isràél, te càchí‑xi: “Yòhó Sàulú, ¿Ná cuèndá cúú ǔhú iní ñáhá‑n xìi‑í dándòho ñaha‑n? Te ío dàndoho‑n mee‑n, chi dàtná cuìní‑n quìde ndɨcutu quide‑n chi quɨtɨ‑áⁿ òré cǔxi‑güedé‑dɨ pùyá te sǎha‑dɨ patàdá núú‑xi, te sá dúcáⁿ quìde‑dɨ te quìde úhú‑dɨ mee‑dɨ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yohó chi ñá túú sàndáá iní ñáhá‑n xìi‑í”, càchí sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ. 15Te ní xáhaⁿ‑ǐ: “¿Ná cúú yòhó sá nǐ cáháⁿ‑áiⁿ?”, xǎhaⁿ‑ǐ. Te càchí sá càháⁿ‑áⁿ: “Yúhú cúù‑í Jèsús Yaá cúú ǔhú iní‑n”, duha ní cachí sá càháⁿ‑áⁿ. Te xíǎⁿ ní cutnùní iní‑í sá Jèsús càháⁿ. 16Te ní cachí‑gá: “Ndacuɨ́ñɨ́‑n chi yúhú càháⁿ‑í chi cuìní‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑n càda‑n chiuⁿ‑í, chi quɨ́hɨ́ⁿ‑n cǎháⁿ‑n nǔú ñǎyiu nàcuáa ní cuu ní xiní ñáhá‑n xìi‑í vitna, te quixi tucu‑í cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑n, te cúñaha‑n xìí‑yu nàcuáa cáháⁿ‑í. 17Chi cuìní‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑n cǎháⁿ‑n tnǔhu‑í núú ñǎyiu isràél ndɨhɨ núú ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te coto ñaha‑ǐ xii‑n cuèndá vá cáhní ñàhá‑yu xii‑n. 18Te cuìní‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑n cǔñaha‑n xìí‑yu sá dáñǎ‑yu nchaa ichi cuèhé ichi duha ndècú‑yu, te tuhá‑yu ichi váha cuèndá vá quɨ̀ndáá iní‑yu cadá‑yu sá càháⁿ yucu ñǎvǎha, te quɨndáá iní‑yu cadá‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te núu na quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu càháⁿ‑í, te cada càhnu iní‑í nchaa cuéchi‑yu, te naníhí tàhú‑yu ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu sa ní xócuɨ̀ñɨ́ nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ xíndecu iní‑yu”, duha ní cachí‑gá xii‑í —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii té Àgripá tée yɨ̀ndaha nacióⁿ Isràél. 19Te ní xáhaⁿ tùcu té Pǎblú xii té Àgripá: —Ñá túú dàña ndeé‑í quídè‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ Jèsús òré ní cáháⁿ‑gá andɨu. 20Te díhna‑gá ñáyiu ñuú Dàmascú ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núǔ‑yu, te ní xáhaⁿ‑ǐ xií‑yu sá dáñǎ‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, te cáháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí, te cadá‑yu mee‑ni sǎ vǎha cuèndá cutnùní iní dava‑gá‑yu sá nǐ dáñǎ‑yu nchaa sá ñà túú vǎha ní xóo cadá‑yu. Te ducaⁿ‑ni nì xáhaⁿ‑ǐ xii ñáyiu ñuú Jerusàlén ndɨhɨ ñáyiu nɨhìí nàcióⁿ Isràél ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 21Te cuèndá sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑í nǔu ní tnɨɨ ñaha cuè tée isràél xii‑í cútnàhá ní sáháⁿ‑í veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu cahni ñaha‑güedé ní cùu. 22Te dɨu‑ni mee Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑gá xii‑í nǔu ndècu‑í iha tnàvíí càháⁿ‑í tnúhu‑gá, te mee‑ni tnǔhu‑gá càháⁿ ndɨhɨ‑í nchaá‑yu, cuěi ñáyiu cuica, te cuěi ñáyiu ndàhú. Te ndíi Moìsés ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ cáháⁿ‑güedé nàcuáa cada‑xi vitna, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ‑í nchaa‑ni nduu. 23Te cue tée‑áⁿ nǐ cachí‑güedé sá Crìstú Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a ndoho tnahá‑gá, te cuú‑gá, te dǎtnùní ndoto‑gá. Te ducaⁿ càda‑xi nchaa ñáyiu ní xíhí ndotó‑yu núu na sàá nduu chi ducaⁿ càda‑xi ní cachí méé Yǎ Ndiǒxí. Te cuèndá sá dúcáⁿ nǐ ndoto‑gá, xíǎⁿ cútnùní sá cúú nàníhí tàhú ñáyiu, cuěi ñáyiu isràél, te cuěi ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. Te dàtná‑ni ndùu tnúhu ní cáháⁿ cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha‑ǎⁿ, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ yúhú tucu —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě. 24Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ té Pǎblú, te ní cáháⁿ níhi té Fèstú, te xǎhaⁿ‑dě: —Pǎblú, ¡ío lùcú càháⁿ‑n! Cuèndá ío vài ní dácuáhá‑n, núu xíǎⁿ ndádá lùcú ñáhá‑xí xìi‑n —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 25Te ní xáhaⁿ tě Pǎblú: —Ñáhá, vá dúcáⁿ cǎháⁿ‑n chi ñá dɨ́ú sǎ lùcú‑í duha càháⁿ‑í, chi tnúhu ndáá càháⁿ‑í. 26Te té Àgripá‑a sa nàha‑dé ndɨhɨ nchaa ñáyiu isràél nàcuáa ní cuu, chi sa ní níhí‑dě tnúhu ndɨhɨ dava‑gá‑yu nàcuáa ní cáháⁿ‑í, núu xíǎⁿ cúyɨ̀ɨ‑í càháⁿ ndɨhɨ‑í‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii té Fèstú. 27Te ní xáhaⁿ‑dě xii té Àgripá: —Yúhú sa xìní‑í sá sàndáá iní‑n tnǔhu ní chídó tnùní cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 28Te ní xáhaⁿ tě Àgripá: —¿Quìde‑n cuendá sá ɨ́ɨ́ⁿ ǔú tnúhu ní cáháⁿ‑n te quɨndáá iní‑í tnúhu Jèsús cáháⁿ‑n‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 29Te ní xáhaⁿ tùcu té Pǎblú: —Cuěi vitna te cuěi ndéé cuèé‑gá dico cuìní‑í sá dàcuɨtɨ́í sǎ quɨ̀ndáá iní‑n tnǔhu Jèsús. Te dɨu‑ni ducaⁿ xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ncháá ñǎyiu ndècu ndɨhɨ‑o iha quɨndáá iní‑yu tnúhu‑gá dàtná cuìní‑n nǐ quide yúhú, ducaⁿ càdá‑yu. Dìcó‑ni sá nǔu vá quɨ̀hɨ́ⁿ‑ni‑yu vecaá dàtná cuìní‑n ndòho yúhú —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii té Àgripá. 30Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑dé, te ní ngúnutnɨ́ɨ té Àgripá tée yɨ̀ndaha nacióⁿ Isràél, ndɨhɨ té Fèstú tée cùu gobiernú, ndɨhɨ tá Berènicé ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu xǐnucóo yatni. 31Te ní tnahá‑yu ndèca tnahá‑yu cuáháⁿ ɨɨⁿ xio. Te ní xítnàhá‑yu: —Tée‑ǎⁿ ñá túú nǎ cuéchi ni quìde‑dé nǔu chihi ñaha‑güedě vecaá àdi cahni ñaha‑güedé —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 32Te té Àgripá ní xáhaⁿ‑dě xii té Fèstú: —Cuéchi mee‑dě chi ní cachí‑dé sá quɨ̌tnahá‑dé té Cèsár, xíǎⁿ nǔu ndɨ́hu tucu‑dé vecaá, te núu ñá túú dùcaⁿ ni cáháⁿ‑dé, te cácu‑dé ní cùu —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii té Fèstú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\