LOS HECHOS 27

1- 2Te ní ndatnúhu‑güedé sá quɨ̀hɨ́ⁿ té Pǎblú ndɨhɨ bàrcú nàcióⁿ Itàliá, te tnàhá yúhú quɨ́hɨ́ⁿ‑í ndɨhɨ‑dé. Te tnàhá ɨɨⁿ tée nàni Aristarcú cuìní‑dé quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́‑dé, te cùu‑dé tée ñuú Tesàlónicá, te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Macèdoniá. Te ní sáha cuèndá‑güedé té Pǎblú ndɨhɨ ɨɨⁿ ǔú‑gá cue tée xìxɨ́hɨ vecaá ní queheⁿ cuèndá ñáhá tě Jǔliú tée cùu capitáⁿ, tée yɨ̀ndaha nchaa sandadú nání Àugustú, te ní quée‑ndɨ́ nchaa‑ndɨ́ bàrcú ñuú Adràmitiú. Te ní xica bàrcú‑áⁿ cuǎháⁿ‑ndɨ́ ndɨhɨ‑xi te cuita yáha‑ndɨ́ ɨɨⁿ ǔú ñuú yɨ́ndèhu distritú Àsiá quɨ́hɨ́ⁿ. 3Te nduu tněé ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Sìdón. Te ío váha ní quide té Jǔliú, chi ní dáñá‑dě ní quene té Pǎblú ní sáháⁿ‑dé ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé cue tée ío váha tnàhá tnúhu ndɨhɨ‑dé nǔu cudana cundàhú iní ñáhá‑güedě cuáñaha‑güedě nchaa sá xíní ñùhu‑dé. 4Te dǎtnùní ní ndée tucu‑dé bàrcú cuáháⁿ‑ndɨ́. Te ío níhi táchí te ñá ní dàña‑xi caca ndáá bàrcú, te ní sáháⁿ bàrcú ndéé yatni yuhu dìstritú Chìpré, te distrìtú‑áⁿ cáá cuǎdava xɨtɨ́ làmár, te xíáⁿ ñà túú cuěhé tǎchí ni yǎha‑ndɨ́. 5Te ta yǎha‑ndɨ́ cuáháⁿ, te ní yáha‑ndɨ́ ɨɨⁿ xio yuhu dìstritú Cìliciá ndɨhɨ yuhu dìstritú Pànfiliá, te ní sáá‑ndɨ́ ndéé ñuú Mǐrá ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Lìciá. 6Te ní quene tée cùu capitáⁿ cuándúcú‑dě ɨngá bàrcú, te ní níhí‑dě ɨɨⁿ bàrcú tée ñuú Alejàndriá, ñúhú ìchi‑xi quɨ́hɨ́ⁿ‑xi nàcióⁿ Itàliá. Te ní ndɨcuaca ñaha‑dě xii‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́ ní quée‑ndɨ́ bàrcú‑áⁿ, te ní xica‑xi cuáháⁿ‑xi. 7Te ío cuèé cuáháⁿ bàrcú‑áⁿ, cuéhé nduu ní xúhuⁿ‑xi ichi, te yica‑ni nǐ quexìo‑ndɨ́ yuhu ñùú Nìdú, te ñá ní dàña‑gá táchí quɨ̌hɨ́ⁿ ndáá bàrcú nǔu ní xícó ndùú‑xi. Te ní yáha‑ndɨ́ ɨɨⁿ xio yuhu dìstritú Crětá núú ñà túú quène vihi táchí, te dɨu‑ni cuádava tucu làmár cáá dìstritú‑áⁿ. Te ní yáha‑ndɨ́ yuhu ñùú Sàlmón, te dɨu‑ni Crětá yɨ́ndàha‑xi ñuú‑áⁿ. 8Te ní yáha‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́ mee‑nǎ núú ràyá distrìtú Crětá, te ío ní ndoho‑ndɨ́ ní sáá‑ndɨ́ ɨɨⁿ xichi núú nání Puèrtú Váha, yatni vií‑ni‑gá ñuú Làseá. 9Te ní cuyaa vìhi‑ndɨ́ ichi, ducaⁿ‑ni cùu‑ndɨ́ ní tnahá yóó cúúⁿ dǎú táchí, te ío úhú yǎha bàrcú nǔu na quɨ̀hɨ́ⁿ‑ni‑xi. 10Te ní xáhaⁿ tě Pǎblú xii‑güedé: —Nchaa‑ndo cùndedóho‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í‑a. Ío úhú núú na càda yica‑o quɨ́hɨ́ⁿ‑ó ndɨ̀hɨ barcú chi cuíta càrgá te cuíta bàrcú, te cuu‑ni iní‑xi tnàhá‑ni mee‑o cùú‑ó chi cáhá‑ó nǔu na ngàunihnu‑o xɨtɨ́ ndute —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 11Te tée cùu capitáⁿ ñá ní sàndáá iní‑dé tnúhu ní cáháⁿ té Pǎblú. Dico tnúhu ní cáháⁿ tée dàcaca barcú ndɨhɨ xítohó‑xi chi ní sándáá iní‑dé. 12Te ñá ní tnàhá iní‑güedé Puèrtú Váha cuèndá sá nǐ tnahá yóó cúúⁿ dǎú táchí, te ñá túú dǎhu váha táchí xǐáⁿ, núu vài‑güedé ní cuiní‑güedé yáha‑güedé quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé sáá‑güedé ndéé ñuú Fènicé ní cùu. Te yàcáⁿ cundecu‑güedé yóó cúúⁿ dǎú táchí cuěi ñá túú càváha vìhi, chi nchìí nàcuáa yǎha bàrcú, te yàcáⁿ quɨ̌hu táchí, dico dǎhu‑gá. Núu xíǎⁿ ndéé ndíácǎⁿ nátàcá bàrcú yóó cúúⁿ dǎú táchí, te dɨu‑ni Crětá yɨ́ndàha‑xi ñuú‑áⁿ. 13Te duha ní quene nuu luha táchí, xíǎⁿ ní sani iní‑güedé sá ndácú‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé, núu ní natava‑güedé caá ndètnɨ́ɨ ndéé bàrcú, te ní xica‑xi cuáháⁿ‑xi ní yáha‑ndɨ́ yatni vií yuhu dìstritú Crětá. 14Te tnaa‑ni ní cuu sá nǐ xica bàrcú, te duha ní cunuu dǎú táchí ɨɨⁿ xio yuhu ñùú‑áⁿ 15te nchìta ichi cuáháⁿ bàrcú. Te ñá ní ndàcu‑gá‑xi quɨ́hɨ́ⁿ ndáá‑xi nàcuáa cuáháⁿ‑xi ni cùu, núu ní dáñá‑ndɨ̌ cuáháⁿ méé‑nǎ bàrcú. 16Te ní yáha‑ndɨ́ ɨɨⁿ ñuú nání Clàudá, te ñuú‑áⁿ cáá cuǎdava xɨtɨ́ làmár. Te ɨɨⁿ xio yuhu ñùú núú ñà túú quène vihi táchí nǐ yáha‑ndɨ́, te bàrcú lǐhli sá nchìcúⁿ sátá bàrcú cáhnú, chi ní ndacu‑ndɨ́ ní taxúha‑ndɨ́ xɨtɨ́ bàrcú cáhnú. 17Te sátá nǐ ndacu‑ndɨ́ ní taxúha‑ndɨ́ bàrcú lǐhli, te ní ducuⁿ nuu‑güedé yoho bàrcú cáhnú. Te ío ní yùhú‑güedé sá yǎha bàrcú ndéé núú ñúhú cǔchí yuhu ñùú Sǐrté, núu xíǎⁿ ní ndɨhɨ dóó nchítá dɨ̌quɨ́ bàrcú ní nuu nehe‑güedé, chi dóó‑ǎⁿ ǐo níhi chìndaha táchí, núu xíǎⁿ cuáháⁿ bàrcú ɨɨⁿ xio. Te ní dáñá‑güedě ñá túú‑gǎ ní dàcaca‑güedé, núu cuáháⁿ méé‑nǎ‑xi ta chìndaha táchí cuǎháⁿ. 18Te ío níhi dáú táchí, te ñá ní cuìní tnàhí‑xi yáha. Te nduu úú sá dúcáⁿ ñà túú‑gǎ ní dàcaca‑güedé bàrcú te ní ngüíta‑güedé ní dángǒyo‑güedé sá nchídó‑xí cuèndá cuìní‑güedé nduu ñamá‑xi. 19Te nduu úní ní dǎngoyo‑güedé nchaa ndachìuⁿ cánehe chìuⁿ‑güedé xɨtɨ́ bàrcú. 20Te cuéhé nduu ñá túú ní xìní‑ndɨ́ ni chòdíní ni nchǐcanchii, chi ío níhi ní cuuⁿ dáú táchí, núu ní cáháⁿ‑ndɨ̌ sá vǎ cǎcu‑ndɨ́, chi ndɨhɨ‑ndɨ́ cáhá ní cáháⁿ‑ndɨ̌. 21Te ní cuu tɨtnɨ́ nduu ñá túú‑gǎ xéxí‑ndɨ̌, núu xíǎⁿ ní ngúnutnɨ́ɨ té Pǎblú núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑dě: —Quɨndáá iní‑ndó tnǔhu ní cáháⁿ‑í, te cundecu nahi‑o Crětá ní cùu. Te núu ni tnɨ̀ɨ‑ndo tnúhu‑í, te vá dácuǐta‑o càrgá ndɨhɨ dava‑gá ndàchiuⁿ ni cuu. 22Te vá yùhú‑ndó chi vá cùú ni ɨ̀ɨⁿ‑ndo dico bàrcú chi cuíta. 23Te nàha‑ndo sá yǔhú càháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí te quìde‑í nàcuáa càháⁿ‑gá. Te dɨu‑ni mee‑gǎ ní techìuⁿ‑gá ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ní quixi, 24te ní cachí‑xi xii‑í: “Vá yùhú‑n chi vá cùú‑n, dico dacuɨtɨ́í quɨ̌hɨ́ⁿ‑n cǎháⁿ ndɨhɨ‑n tě Cèsár. Te ni ɨ̀ɨⁿ tée ndɨhɨ‑n vǎ cùú, chi ío cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑n”, duha ní cáháⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ní cachí tnúhu‑xi xii‑í. 25Núu xíǎⁿ càchí tnúhu‑í sá vǎ yùhú‑ndó, chi sa cùtnuní iní‑í sá cádá Yǎ Ndiǒxí nàcuáa ní cáháⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ. 26Te mee tǎchí chindaha‑xi bàrcú daquɨ̀hɨ́ⁿ‑xi ndéé yuhu ndùte —cachí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 27Te sa ní cuu sáhúⁿ nduu sáhúⁿ niú sá nǐ ngüíta‑xi cùuⁿ dáú táchí, te ñá túú‑gǎ dácàca‑güedé bàrcú, chi mee‑nǎ táchí tá chìndaha‑xi barcú cuáháⁿ núú ndute làmár Àdriá. Te sátá nǐ cuu dava niú, te ní quide cuèndá cue tée dàcaca barcú sá tá cùyatni‑güedé ñuhu yìchí. 28Te ní chicuàhá‑güedé ná daha‑gá mětrú néhé‑xí sǎ cùnú xɨtɨ́ ndute cuèndá cutnùní iní‑güedé sá tá cùyatni‑xi ndéé yuhu làmár, te nèhe‑xi ócó sáhúⁿ ɨɨⁿ‑ni‑gá mětrú. Te ní xica tucu bàrcú luha‑gá, te dǎtnùní ní chicuàhá tucu‑güedé, te xíáⁿ néhé‑xí ǒcó úsá‑ni‑gá mětrú. 29Te ní yùhú‑güedé sá candaundeé‑xi cava, te ní queheⁿ‑güedé cúmí caá náhnú sǎ nchìcúⁿ yoho, te ní dáquěe‑güedé xɨtɨ́ ndute ndàa sátá bàrcú, te dǎtnùní ní ngüɨ́ñɨ́‑xi ñá ní xìca‑gá‑xi, te ní cuiní‑güedé sá òré‑ni túndaá ní cùu. 30Te cue tée dàcaca barcú ní natava‑güedé bàrcú lǐhli dàndée‑güedé núú ndute ni cùu, te ní cachí‑güedé sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé ndàa núú bàrcú dàquée‑güedé úú‑gá caá cuèndá cuita candeé‑xi bàrcú cáhnú cuèndá sá vǎ cácá‑xí. Te cuìní‑güedé dandàhú‑güedé dava‑gá nchúhú cue tée ñùhu ndɨhɨ‑güedé bàrcú, chi ní ndatnúhu‑güedé sá cúnú‑güedě ní cùu. 31Te té Pǎblú ní xáhaⁿ‑dě xii tée cùu capitáⁿ ndɨhɨ dava‑gá sandàdú: —Te núu na dàndóo ñaha cuè tée dàcaca barcú cunu‑güedé, te vá cǎcu‑o —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 32Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě nǔu ní sáháⁿ sandàdú ní xehndé‑güedé yoho nchìcúⁿ bàrcú lǐhli dángáúnìhnu‑güedé xɨtɨ́ ndute cuáháⁿ‑xi. 33Te váha váha‑ni ta tǔndaá cuáháⁿ, te ní xáhaⁿ tě Pǎblú: —Sa ní cuu sáhúⁿ nduu ñá túú tnàhí xèxi‑ndo sá ndɨ̀hú iní‑ndó. 34Te vitna yáchí‑ndó, chi caxi‑ndo cuèndá naníhí ndéé‑ndó, te vá yùhú‑ndó chi ñá túú nǎ tnahá ni ɨ̀ɨⁿ‑ndo —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 35Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑dé, te ní queheⁿ‑dé ɨɨⁿ pàá, te ní ndacáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí, te núú‑güedě nchaa‑güedé ducaⁿ nǐ quide‑dé, te dǎtnùní ní táhú‑dě luha ní xexi‑dé. 36Te ducaⁿ te dǎtnùní ní cuyɨɨ‑güedě ní xexi‑güedé nchaa‑güedé. 37Te úú cièndú únídico sáhúⁿ ɨɨⁿ‑ndɨ́ ñúhú bàrcú núú tnàhá té Pǎblú, te nchaa‑ndɨ́ ní xexi ndɨhɨ‑ndɨ́‑dé. 38Te ní xexi‑ndɨ́ ní ndahá xɨtɨ́‑ndɨ́. Te dǎtnùní ní ngüíta‑güedé ní tava‑güedé nchaa ngohnchi trìú ní dǎngoyo‑güedé xɨtɨ́ ndute cuèndá nduu ñamá‑gá bàrcú. 39Te sátá nǐ túndaá, te ñá ní cùtnuní‑gá iní‑güedé ndèé cúú‑xí nǔú nǐ sáá‑güedé, te ní xiní‑güedé ɨɨⁿ xichi núú nǐ xícó ndùú luha yuhu làmár, te vài vihi cúchí dándáá‑xí yùhu ndute, te xíáⁿ ñà túú dàcandá víhí tǎchí ndute. Te ní ndatnúhu‑güedé sá ndácú‑güedě dacàca‑güedé bàrcú quɨ́hɨ́ⁿ‑xi ndéé núú ñúhú cǔchí. 40Te xíǎⁿ nǔu ní sáháⁿ‑güedé ní xehndé‑güedé nchaa yoho nchìcúⁿ caá tácàndeé bàrcú ní ndóo xɨtɨ́ làmár, te ní nadatàyá‑güedé vítú sǎ dácuìco‑xi barcú, te ní nacata caa‑güedé ɨɨⁿ dóó dɨ̌quɨ́ bàrcú, te ta chìndaha táchí cuǎháⁿ yuhu làmár tá cùyatni‑xi ñuhu yichí cuáháⁿ. 41Te ndècu ɨɨⁿ xichi ní natacá víhí cǔchí xɨtɨ́ ndute, te xíáⁿ nǐ nguɨ́ndǔxi nihnu bàrcú‑güedé, te ní cutɨɨ‑xi xɨtɨ́ cúchí, te ñá ní nǐhí‑gǎ‑güedé nàcuáa cada‑güedé nene‑xi. Te ío níhi ní dácàndá táchí ndute, te ní chúcú ndèé‑xi ndàa sátá bàrcú, te ní ndɨhɨ ní táhú‑xí. 42Te cue sandàdú ní xítnàha‑güedé sá cáhní‑güedě nchaa cue tée ní xɨ́hɨ vecaá cuèndá sá vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé núú ndute te cunu‑güedé. 43Te tée cùu capitáⁿ ñá ní dàña‑dé cahni‑güedé cue tée ní xɨ́hɨ vecaá, chi ñá ní cùndee iní‑dé cahni‑güedé tnàhá té Pǎblú. Te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé sá cuè tée xǐcuu cada quɨ́hɨ́ⁿ núú ndute te na yǎha‑güedé ndute quene‑güedé yuhu làmár. 44Te dava cue tée ñá cúú càda, ní xáhaⁿ‑dě nanducu‑güedě vítú nɨ́ɨ́ àdi vítú nǐ táhú sǎ nǐ xɨ́hɨ bàrcú, te núú xǐǎⁿ caundodo‑güedé yáha‑güedé ndute quene‑güedé ndéé yuhu làmár. Núu duha ní cuu ní cácu‑ndɨ́ nchaa‑ndɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\