LOS HECHOS 28

1Te sátá nǐ cácu‑ndɨ́ ní nene‑ndɨ́ ñuhu yìchí, te ní níhí‑ndɨ̌ tnúhu nàcuáa nàni ñuú núú nǐ sáá‑ndɨ́, te ñuú‑áⁿ nání‑xí Mǎltá, te càa‑xi cuádava làmár. 2Te ío quìde víxiⁿ‑xi cuèndá ío cùuⁿ dáú. Te ñáyiu ñuú‑áⁿ nǐ cundàhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndɨ́, ní dátnàhá‑yu ñuhú te ní cana ñàhá‑yu ní sáháⁿ‑ndɨ́ ní nacuídí‑ndɨ̌. 3Te té Pǎblú dátàcá‑dé nducú, te tnàhá‑ni ɨɨⁿ cóó děéⁿ nǐ tnɨɨ nihnu‑dé‑dɨ, te òré cuáháⁿ ndaha‑dé chucu‑dě núú ñùhú, te ní ñáni‑dɨ cahni, te ní ndee‑dɨ xɨtɨ́ nducú ní sánduú‑dɨ ndaha‑dé, te ní xexihaⁿ‑dɨ xìi‑dé. 4Te nchaa ñáyiu ndèhé‑yu sá tácàndeé‑dɨ ndaha‑dé, te ní ngüíta‑yu ní xítnàhá‑yu: —Váa ndɨ́yɨ ní sahni tée‑a, te ñá ní xǐhí‑dé làmár, te dacuɨtɨ́í sǎ cùú‑dé vitna, chi sa nàha Yá Ndiǒxí ná ní quide‑dé ñuyíú‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 5Te té Pǎblú ní quɨdɨ‑dé ndaha‑dé ní ngaunihnu‑dɨ núú ñùhú, te ñá túú tnàhí ná ní cùu núú nǐ xexi‑dɨ. 6Te ñáyiu ñuú‑áⁿ xǐndéhě‑yu núu daquɨ̀hɨ́ⁿ‑xi chúhúⁿ àdi nduá‑dé cuú‑dé. Te naha nǐ xíndéhé ñàhá‑yu núu nása cada ñaha‑xi xìi‑dé, te ñá túú tnàhí ná ní quìde ñaha‑xi, te ní xítnàhá‑yu: —Váa ndiǒxí cúú těe‑a núu dàcáⁿ ñá túú tnàhí ná ní quìde‑xi ndaha‑dé núú nǐ xexi cóó —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 7Te yatni núú dúcáⁿ nǐ xexihaⁿ cǒó‑ǎⁿ cáá ñùhu xitu tée nàni Publiú, te tée‑áⁿ táxí tnùní‑dé nɨhìí ñuú cáá cuǎdava xɨtɨ́ làmár núú ndécú‑ndɨ̌ nduu‑ǎⁿ. Te ío váha iní‑dé chi ní cana ñaha‑dě ní sáháⁿ‑ndɨ́ ní xíndecu‑ndɨ́ úní nduu vehe‑dé. 8Te tǎtá tě Pùbliú‑áⁿ cáá‑dě cùhú‑dé ñúhú‑dě cahni, te tnàhá‑dé daxi. Te té Pǎblú ní sáháⁿ‑dé núú cáá‑dě, te ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí, te ní sacáⁿ ndodo‑dé ndaha‑dé dɨ́quɨ́ těe cùhú‑áⁿ, te ducaⁿ‑ni nǐ quide‑dé, te ní ndúha tée cùhú‑áⁿ. 9Te sátá dúcáⁿ nǐ quide té Pǎblú, te ní quixi nchaa ñáyiu cùhú núú ndécú‑ndɨ̌, te ní quide tátna ñaha tě Pǎblú xií‑yu te ní ndúha‑yu. 10Te òré ndécú‑ndɨ̌ xíáⁿ, te vài sá nǐ taxi táhú‑güedě, te òré ní xica‑ndɨ́ ní taxi tucu‑güedé nchaa sá xíní ñùhu‑ndɨ́ ichi. 11Te yàcáⁿ ní xíndecu‑ndɨ́ úní yóó, te sa ndècu ɨɨⁿ barcú tée ñuú Alejàndriá òré ní quexìo‑ndɨ́, te ní xíndecu‑xi nɨhìí yóó cúúⁿ dǎú táchí. Te núú‑xi càndodo sandú sá dánàni‑güedé Càstór ndɨhɨ sàndú sá dánàni‑güedé Pǒlúx, te xɨtɨ́ bàrcú‑áⁿ nǐ quée‑ndɨ́ cuáháⁿ‑ndɨ́. 12Te ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Siràcusá, te yàcáⁿ ní xíndecu‑ndɨ́ úní nduu. 13Te ní xica tucu bàrcú cuáháⁿ‑xi, te ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Règiú. Te nduu tněé duha ní quene nuu táchí. Te ní xica bàrcú cuáháⁿ‑xi, te ndéé nduu úú ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Pùteolí. 14Te yàcáⁿ ní naníhí tnáhá‑ndɨ̌ ndɨhɨ ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús, te ní cachí‑yu sá cúndècu‑ndɨ́ úná nduu, núu xíǎⁿ ní xíndecu‑ndɨ́ úná nduu ndɨhɨ́‑yu. Te ní xica tucu bàrcú cuáháⁿ‑xi, te ní quexìo‑ndɨ́ ñuú Ròmá. 15Te ñáyiu ròmá ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús, ní níhǐ‑yu tnúhu sá cuàháⁿ‑ndɨ́, te ní quixí‑yu ní quixi tnahá ñáhǎ‑yu ichi. Te davá‑yu ní naníhí‑ndɨ̌ ñuú Fòrú Àpiú, te davá‑yu ní naníhí‑ndɨ̌ ñuú Úní Tàbernás. Te òré ní xiní té Pǎblú nchaa ñáyiu véxi tnahá ñáhá xìi‑ndɨ́, te ndee ndèe ní cuu iní‑dé, te ní ndacáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ nǐ quidé‑yu. 16Te sátá nǐ quexìo‑ndɨ́ ñuú Ròmá, te cue tée cùchiuⁿ ní xáhaⁿ‑güedě xii té Pǎblú sá cúndècu dɨɨⁿ‑dé, te ní xíndeé ñáhá cuàa sandadú xii‑dé. 17Nduu úní sá nǐ quexìo té Pǎblú, te ní cana‑dé cue tée cùnuu núú ñǎyiu isràél ndécú ñùú Ròmá, te ní sáháⁿ‑güedé núú ndécú‑dě, te ní xáhaⁿ‑dě: —Nchòhó cue tée isràél, càchí tnúhu‑í sá ñà túú nǎ ní quìde‑í ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu cútnàhá ní xíndecu‑í ñuú Jerusàlén. Te ñá túú ní cǎháⁿ cuèhé‑í sá quídě‑yu nchaa nàcuáa ní xóo cada cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha, te ñá túú nǎ ní quìde‑í te ní tnɨɨ ñaha‑güedě ní sáha cuèndá ñáhá‑güedě xii‑í núú cuè tée ròmá, cue tée ndècu yacáⁿ. 18Te cue tée‑áⁿ nǐ ndúcú tnǔhu‑güedé nǔu ndáá ndècuéchi‑í, te ní cutnùní iní‑güedé sá ñǎ túú nǎ ní quìde‑í, te xíǎⁿ cuìní‑güedé queñuhu ñaha‑güedě xii‑í vecaá ní cùu. 19Te dɨu‑ni cue tée isràél ñá ní dàña‑güedé cácu‑í, chi cuìní‑güedé sá cáhní ñàha cue tée ròmá, cue tée xǐndecu yàcáⁿ xii‑í ní cùu, te xíǎⁿ nǔu ní xáhaⁿ‑ǐ sá quíxì‑í cáháⁿ ndɨhɨ‑í té Cèsár cuèndá iha cada ndáá méé‑dě cuèndá‑í, te vá yǒo ɨɨⁿ tee‑í cuéchi. 20Núu xíǎⁿ ní cana ñaha‑ǐ xii‑ndo cuèndá cunaha‑ndo nàcuáa ní cuu. Te ní xáhaⁿ‑ǐ sá sàndáá iní‑í sá ndótó ñǎyiu ní xíhí, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ dava‑gá ñáyiu isràél, te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑í, te ní chihi ñaha‑güedě vecaá, te xǐndeé ñáhá‑güedě ndéé vitna —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 21Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑dé: —Ñá túú tnàhí tutú ní tèndaha cue tée distrìtú Jùdeá quixi cuèndá‑n. Te ni cuè tée isràél ñá túú ní quìxi‑güedé cáháⁿ cuèhé‑güedé cuèndá‑n. 22Te cuìní‑ndɨ́ cundedóho‑ndɨ́ nása cunduu tnúhu cáháⁿ‑n, chi sa ní níhí‑ndɨ̌ tnúhu sá ncháá xìchi ío xǐcáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii té Pǎblú. 23Te ní xáhaⁿ‑güedě nduu cùyáchí‑güedé te quixi‑güedé cundedóho‑güedé dava‑gá cuèndú cáháⁿ té Pǎblú. Te ní tnahá nduu nǐ ndatnúhu‑güedé quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé núú quídé vèhe‑dé, te vàí‑yu ní sáháⁿ‑yu ní xíndedóho‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑dé, te nchàca nchaa ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé‑yu. Te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu sá ndǐi Moìsés ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ chídó tnùní‑güedé núú tùtú‑güedé sá dɨ́ú‑gǎ tendaha‑gǎ Crìstú quixi‑gá ñuyíú‑a. Te ní chídó tnùní‑güedé nchaa nàcuáa cada‑gá, te dɨu‑ni nàcuáa càháⁿ tutú‑güedé cada Crìstú, te ducaⁿ nǐ quide‑gá cútnàhá ní xica cuu‑gá ñuyíú‑a, núu xíǎⁿ ní cutnùní sá dɨ́ú Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a. Te núu quɨndáá iní‑yu, te ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu. 24Te davá‑yu ní sándáá iní‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑dé, te davá‑yu ñá túú ní sàndáá iní‑yu. 25Te cuèndá sá ñǎ ɨ́ɨ́ⁿ‑ní tnǔhu ni cǎháⁿ‑yu, núu xíǎⁿ cuìní‑yu núhú‑yu ni cùu. Te ní xáhaⁿ tě Pǎblú sá cúndètu tnaá‑yu cáháⁿ‑dé ɨngá tnúhu, te xǎhaⁿ‑dě: —Ní xáhaⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii ndíi Chàiá nàcuáa cáháⁿ ndíi núú nchàa ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha. Te ní cáháⁿ Espíritú‑gá ɨɨⁿ sá ndàá ní xáhaⁿ‑xi xìi ndíi, te duha ní xáhaⁿ‑xi: 26Quɨ́hɨ́ⁿ‑n te cúñaha‑n xìi ñáyiu: Nchòhó mee‑ni cùndedóho‑ndo tnǔhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, dico ni vǎ tècú tnùní‑ndó. Te cada‑gá tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, dico ni vǎ cútnùní iní‑ndó nàcuáa ndùu sá cádá‑gǎ, 27chi cuèndá sá ǐo sàá iní‑ndó, xíǎⁿ ducaⁿ ñà túú sǎha‑ndo cuèndá nása cuáháⁿ tnúhu càháⁿ‑gá, chi ñá cuìní‑ndó cùndedóho‑ndo, te ni ñǎ sàndáá iní‑ndó. Te ni ñǎ cuìní‑ndó dàña‑ndo nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo cuendá xocàni‑gá nchaa xíǎⁿ iní‑ndó, duha cúñaha‑n xìí‑yu. Càchí Espíritú‑gá xǎhaⁿ‑xi xìi ndíi. 28Te na càchí tnúhu‑í sá quɨ̀hɨ́ⁿ cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núú ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, chi ñáyiu isràél ñá túú cuìní‑yu cundedóho‑yu. Dico ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél chi cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu cundedóho‑yu, núu xíǎⁿ naníhí tàhú‑yu —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 29Te sátá nǐ ndɨhɨ cuèndú ní xáhaⁿ‑dě, te ní ndeé‑yu cuánuhú‑yu ta ndàtnúhu‑yu cuáháⁿ. 30Te úú cuíá nǐ xínu ní xíndecu té Pǎblú ɨɨⁿ vehe ní cháhu‑dé. Te ní xóo cáháⁿ váha‑dé ndɨhɨ nchaa ñáyiu ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ vehe‑dé. 31Te ní xáhaⁿ‑dě sá ndɨ̌hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu núu quɨndáá iní‑yu tnúhu‑gá, te vá yǒo ɨɨⁿ ni sàdɨ́ yuhu‑dé. Te mee‑ni tnǔhu Xítohó Jesucrìstú ní cáháⁿ‑dé núǔ‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\