LOS HECHOS 3

1Te ɨɨⁿ nduu òré caá úní sacuaa, òré xǐcáháⁿ‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí cuáháⁿ té Pèlú ndɨhɨ té Juàá veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu sácúú‑xí ñǎyiu isràél. 2Te ndècu ɨɨⁿ tée yacua, te ducaⁿ‑ni càa‑dé ní cacu‑dé. Te sàháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te sàcóo‑dé ɨɨⁿ xio yuyèhe veñúhu sá nání Yèhe Vii Caa, chi ducaⁿ nàni‑xi, te xìcáⁿ ndàhú‑dé núú nchàa ñáyiu sàháⁿ veñúhu. 3Te ní xiní‑dé té Pèlú ndɨhɨ té Juàá cuánguɨhu‑güedé veñúhu, te xìcáⁿ ndàhú‑dé núú‑güedě. 4Te ní ndacoto‑güedé núú‑dě, te ní xáhaⁿ tě Pèlú xii tée yacua‑ǎⁿ: —Cundehe ñàha xii‑ndɨ́ —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xii‑dé. 5Te ní xíndéhé ñàha‑dé xii‑güedé, chi ní cáháⁿ‑dě sá ìó ɨɨⁿ sá cuǎñaha‑güedě. 6Te ní xáhaⁿ tě Pèlú: —Ñá túú tnàhí díhúⁿ néhè‑í dico chindee ñàha‑í xii‑n, te Xítohó Jesucrìstú Yaá ní xíndecu ñuú Nazàrét, ndacu‑gá cada tátna ñaha‑gǎ xii‑n, ndacuɨ́ñɨ́ te caca‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 7Te té Pèlú ní tnɨɨ‑dé ndaha cùha tée yacua‑ǎⁿ, te ní ngüíta‑dé ndácàni ñaha‑dé, te òré xíáⁿ nǐ naníhí ndéé‑dě, te ní ndúha sáhá‑dě. 8Te ní ndacuɨ́ñɨ́ cunu mee‑dě te ní xica‑dé, te ní cachí‑dé sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí cuèndá sá nǐ ndúha‑dé, te ta sǎndava‑dé cuánguɨhu ndɨhɨ ñaha‑güedě veñúhu. 9Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ xiní‑yu sá nǐ nduu váha‑dé, te ndèhé‑yu ndàcáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí. 10Te ní naquiní ñáhǎ‑yu xii‑dé sá dɨ́ú těe xìcáⁿ ndàhú tée ní xóo cunucóo yuyèhe veñúhu sá nání Yèhe Vii Caa cuu‑dé, te ní cuñúhu vìhí‑yu sá nǐ ndúha‑dé. 11Te sátá véñǔhu càa corredór sá néhé dɨ̀u ndíi Salòmón. Yàcáⁿ ndécú tě Pèlú ndɨhɨ té Juàá ndɨhɨ tée ní ndúha sáhá‑xi, te ñá cuìní tée ní ndúha sáhá‑xi‑áⁿ daña‑dě quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé dandǒo ñaha‑güedě xii‑dé. Te chìtú‑yu ní quexìo coyó‑yu núú ndécú‑güedě, te ní cuñúhu vìhí‑yu sá nǐ ndúha sáhá těe cùhú‑áⁿ. 12Te té Pèlú ní xiní‑dé ní quexìo coyó‑yu, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —Nchòhó ñáyiu isràél, ¿ná cuèndá ndéé dúcáⁿ ndèhe ñaha‑ndo xii‑ndɨ́ te cùñúhu‑ndo sǎ nǐ ndúha tée yacua‑áiⁿ? Nchòhó cáháⁿ‑ndó sǎ méé‑ndɨ̌ ní quide tátna‑ndɨ́‑dé sá ǐo váha iní‑ndɨ́, dico ñáhá chi ñá dɨ́ú mèe‑ndɨ́ ní quìde tátna‑ndɨ́‑dé. 13Chi Yá Ndiǒxí ní ndadúha ñaha‑gǎ xii‑dé, chi dɨu‑gá cúú Ndiǒxí ndǐi Àbrahám ndɨhɨ ndíi Isàác ndɨhɨ ndíi Jàcób, te dɨu‑ni cue tée‑áⁿ cúú ñàní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha vìhi. Te dɨu‑ni Ndiǒxí‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii Déhe‑gá Jèsús sá táxí tnùní‑gá nchaa sá ìó andɨu ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a, dico mee‑ndo nǐ sáha cuèndá‑ndó Jèsús núú těe cùchiuⁿ. Te té Pìlatú ní cuiní‑dé dacǎcu‑dé Jèsús ní cùu, te mee‑ndo ñǎ ní cuìní‑ndó. 14Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá ǐo váha iní Jèsús te ñá túú tnàhí cuéchi‑gá. Te mee‑ndo ñà túú ní cuìní‑ndó cǎcu‑gá nǔu ní xáhaⁿ‑ndo xìi té Pìlatú sá vǎha‑gá dacǎcu‑dé ɨɨⁿ tée ndècu vihi cuéchi‑xi, te vá dácǎcu‑dé Jèsús. 15Te ní xáhaⁿ‑ndo sǎ cáhní‑güedě Jèsús Yaá quídé nchìto‑o ndecu‑o, dico Yá Ndiǒxí ní dándótó ñàha‑gá, te ní xiní‑ndɨ́ sá ndàá ní ndoto‑gá. 16Te nchúhú sa nàha‑ndɨ́ sá dɨ́ú Xǐtohó Jesucrìstú ní ndadúha‑gá tée yacua, te nái‑dé nútnɨ̌ɨ‑a. Te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi ní sándáá iní ñáhá‑dě xii‑gá, te vitna ní xiní‑ndó sǎ ndàá ní ndúha‑dé. 17’Te nchòhó ndɨhɨ cue tée cùnuu ní sahni‑ndo Xǐtohó Jesucrìstú, chi ñá ní cùtnuní iní‑ndó sǎ nǐ quide‑ndo. 18Te cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ chídó tnùní‑güedé nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii‑güedé sá Crìstú quixi‑gá ñuyíú‑a, te ndoho vìhi‑gá, te xíǎⁿ nǔu ducaⁿ nǐ cuu ío ní ndoho‑gá. 19Te vitna te daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo. Te quɨndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ te cada càhnu iní‑gá nchaa sá ñà túú vǎha ní quide‑ndo ñùyíú‑a, te canu ichi ñaha‑gǎ xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ ichi váha. 20Te ní tendaha‑gǎ Crìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá dɨ́ú Crìstú taunihnu ñaha‑gǎ xii‑ndo. 21Te dacuɨtɨ́í cùndecu‑gá andɨu nděé ná sàá nduu nàtaxi ndecu‑gá nchaa sá ndécú ñùyíú nàcuáa sàni iní méé‑gǎ. Te dɨu ducaⁿ nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí nǔu ducaⁿ nǐ chídó tnùní cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha. 22Te ndíi Moìsés ní xáhaⁿ ndǐi xii cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha: “Yá Ndiǒxí tendaha‑gǎ ɨɨⁿ tée quixi‑dé cáháⁿ‑dé tnúhu‑gá dàtná cuìní‑ndó nǐ quide ñaha‑gǎ xii yúhú, te tée‑áⁿ cuu‑dé ɨɨⁿ ñaní tnáhá‑ndó. Te cundedóho váha‑ndo nchàa tnúhu cáháⁿ‑dé. 23Te nchaa ñáyiu vá quɨ̀ndáá iní tnúhu cáháⁿ‑dé, te cuíta nihnú‑yu chi vá quɨ̀hɨ́ⁿ‑yu núú quɨ̌hɨ́ⁿ ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí”, duha ní xáhaⁿ ndǐi Moìsés xií‑yu —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 24Te ní xáhaⁿ tùcu té Pèlú xií‑yu: —Ndíi Sàmuél ndɨhɨ nchaa cue tée nchìcúⁿ‑gá ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ cáháⁿ‑güedé nàcuáa cada‑xi vitna. 25Te Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑gá ndɨhɨ cue tée ní cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha. Te ní quide ndáá‑gá ndɨhɨ nchaa ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha nàcuáa cada‑gá naníhí tàhú‑ó. Te duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi Àbrahám: “Ìó nduu cacu ɨɨⁿ tnàha‑n, te tée‑áⁿ cada‑dé te naníhí tàhú ñáyiu ñuyíú‑a”, duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi Àbrahám. 26Núu xíǎⁿ ní tendaha‑gǎ Déhe‑gá ní quixi‑gá núú ndécú‑ndó cuèndá daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo, te naníhí tàhú‑ndó —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\