LOS HECHOS 4

1Te té Pèlú ndɨhɨ té Juàá càháⁿ dúcáⁿ‑ni‑güedě ndɨhɨ ñáyiu, ní quexìo cue dútú ndɨhɨ tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue tée quìde cuendá veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, ndɨhɨ cue tée cùu saducéú. 2Te ní cudééⁿ‑güedě nchaa‑güedé núú tě Pèlú ndɨhɨ té Juàá sá xǎhaⁿ‑güedě xii ñáyiu sá ndótó ñǎyiu ní xíhí dàtná ní ndoto Jèsús. 3Te ní tnɨɨ ñaha‑güedě ní chihi ñaha‑güedě vecaá xii‑güedé, te ñá ní quìde ndáá tée cùchiuⁿ cuéchi‑güedé nduu‑ǎⁿ chi sa ní cuaa. 4Te ío vài ñáyiu ní sándáá iní‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑güedé, te ñáyiu‑áⁿ ndɨhɨ ñáyiu sa ní sándáá iní‑xi ndéé cǎni‑gá ní xínu dàtná úhúⁿ mǐl mee‑ni cuè tée, te dɨ̀ɨⁿ ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndɨhɨ landú. 5Te nduu tněé‑áⁿ dɨu‑ni ñuú Jerusàlén‑áⁿ nǐ tacá cue tée yɨ̀ndaha veñúhu, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés. 6Te tnàhá dútú cúnùu‑gá tée nàni Anás ndécú ndɨ̀hɨ té Caìfás, ndɨhɨ té Juàá, ndɨhɨ té Lìjandrú ndɨhɨ dava‑gá ñaní tnáhá dǔtú cúnùu‑gá‑áⁿ ndécú. 7Te ní xáhaⁿ‑güedě xii cue tée xìnu cuechi núú‑güedě: —Chí cuàháⁿ queñuhu‑ndo tě Pèlú ndɨhɨ té Juàá vecaá, te na quìxi‑güedé iha —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. Te ní quexìo té Pèlú ndɨhɨ té Juàá núú cuè tée cùnuu, te cue tée cùnuu‑áⁿ nǐ xícáⁿ tnúhú‑güedě núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑güedě: —¿Nása ní quide‑ndo cuèndá tée yacua‑ǎⁿ? ¿Yoo ní táúchíúⁿ dùcaⁿ cada‑ndo? —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 8Te ndècu ndɨhɨ té Pèlú Espíritú Yǎ Ndiǒxí, núu xíǎⁿ ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: —Nchòhó cue tée cùchiuⁿ ndɨhɨ nchòhó cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél, 9te núu cuìní‑ndó quìní‑ndó nǎsa ní quide‑ndɨ́ ní ndúha tée yacua‑ǎⁿ, 10te cundedóho‑ndo ɨ̀ɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Xìni ñuhu‑xi cundedóho nchaa ñáyiu isràél cuèndá quiní‑yu nàcuáa ní cuu ní ndúha tée‑ǎⁿ. Xítohó Jesucrìstú Yaá ní xíndecu ñuú Nazàrét ní quide tátna‑gá sáhá těe yacua ní ndúha, te dɨu‑ni‑gá ní sata caa‑ndo nǔú cùrúxí te núú cùrúxí‑áⁿ nǐ xíhí‑gá, te ní dándótó ñàha Yá Ndiǒxí xii‑gá. 11Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: “Crìstú cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ yúú ndécú xɨ̌quɨ́ ɨɨⁿ vehe. Te yúú càchí‑yu sá ñà túú nàndɨ́hɨ, te dɨu xíǎⁿ ní nàndɨ́hɨ‑xi ní ngúnutnɨ́ɨ‑xi xɨ́quɨ́ véhé”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu Jesús, chi càchí‑ndó sǎ ñà túú nàndɨ́hɨ‑gá, 12dico Yá Ndiǒxí ñá túú ndèé ní tàxi ndecu‑gá ɨngá tée dàcácu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú, chi ɨɨⁿdìi díí‑ni Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú dacǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 13Te té Pèlú ndɨhɨ té Juàá ñá túú tǔha‑güedé, te cùñúhu cue tée cùchiuⁿ sá ǐo ñɨɨ́ xǐndáa‑güedé. Te ní cutnùní iní cue tée cùchiuⁿ‑áⁿ sǎ Jèsús ní xica cuu ndɨhɨ‑güedé, núu xíǎⁿ ñá túú tnàhí yùhú‑güedé càháⁿ‑güedé. 14Te cuèndá ndécú ndɨ̀hɨ té Pèlú ndɨhɨ té Juàá tée ní ndúha sáhá‑xi, núu xíǎⁿ ñá ní nǐhí cue tée cùchiuⁿ tnúhu cáháⁿ‑güedé. 15Te ní xáhaⁿ‑güedě xii té Pèlú ndɨhɨ té Juàá sá quéé‑güedě quehé cuèndá ndóo mee‑güedě ndatnúhu‑güedé. 16Te ní xítnàha‑güedé: —¿Nása cada‑o ǔú cue tée‑ǎⁿ?, chi nchaa ñáyiu ñuú Jerusàlén náhǎ‑yu sá nǐ quide tátna‑güedé ɨɨⁿ tée yacua, te xíǎⁿ xǐcuñúhu vìhi ñáyiu. Te vá cúú càchí‑ó sǎ ñǎ ndàá, chi vài ñáyiu ní xiní nàcuáa ní cuu. 17Te dayùhú‑ó‑güedě te cúñaha‑o sǎ vǎ càháⁿ‑gá‑güedé tnúhu Jèsús, chi núu ñáhá te quɨndáá‑gá iní‑yu —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 18Te ní cana tucu‑güedé té Pèlú ndɨhɨ té Juàá, te xǎhaⁿ‑güedě sá vǎ dácuàha‑gá‑güedé ñáyiu tnúhu Jèsús. 19Te té Pèlú ndɨhɨ té Juàá ní xáhaⁿ‑güedě: —Chí cuǎha cuèndá, te núu sá càchí nchòhó cada‑ndɨ́ àdi sá càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑ndɨ́. Te cada càhnu iní‑ndó chi vá cúú càda‑ndɨ́ sá càchí‑ndó, chi cada nahi‑ni‑ndɨ̌ sá càchí Yǎ Ndiǒxí. 20Chi dacuɨtɨ́í cǎháⁿ‑ndɨ́ nàcuáa ní cáháⁿ Jèsús, te cáháⁿ‑ndɨ́ nchaa sá nǐ xiní‑ndɨ́ ní quide‑gá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 21Te cue tée cùchiuⁿ níhi‑gá ní cáháⁿ‑güedé xǎhaⁿ‑güedě sá cádá càstiú ñáhá‑güedě nǔu vá dáñá‑güedě sá dácuàha‑güedé ñáyiu. Te ducaⁿ te ní dáñá ñàha‑güedé cuánuhú‑güedé, chi ñá ní nǐhí‑güedě nása cada‑güedé cada castìú ñáhá‑güedě, chi nchaá‑yu ndàcáⁿ táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí sá nǐ ndúha tée yacua. 22Te tée ní quide tátna‑güedé‑áⁿ ndécú‑dě vìhi‑gá údico cuíá‑dě, te ío ní cuñúhu‑yu sá nǐ ndúha‑dé. 23Te ní ndee té Pèlú ndɨhɨ té Juàá cuánuhú‑güedé núú ndécú cuè tée cùndɨhɨ‑güedé, te ní nacani tnúhu‑güedé nàcuáa ní xáhaⁿ cuè dútú cúnùu ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél. 24Te sátá nǐ xíndedóho‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑güedé, te ɨɨⁿ‑ni tnúhu ní cáháⁿ‑yu nchaá‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑gá: —Yòhó Dútú Ndiǒxí, ní cadúha‑n àndɨu, ní cadúha‑n ñùyíú, ní cadúha‑n làmár, ní cadúha‑n nchàandɨ túhú sá ìó ñuyíú. 25Te ndíi Dàvií ní sándáá iní ndíi tnúhu ní cáháⁿ‑n, te ní chídó tnùní ndíi nàcuáa ní xáhaⁿ‑n cǎháⁿ ndíi, te dɨu‑ni Espíritú‑n nǐ chindee ñàha‑xi xii ndíi ní chídó tnùní ndíi, te duha ní chídó tnùní ndíi: Ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ío cùdéěⁿ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, te cuìní‑yu nàá‑yu ndɨhɨ‑gá, dico vá ndácǔ‑yu chi mee‑gǎ cúnùu‑gá. 26Te cue tée yɨ̀ndaha nacióⁿ ndɨhɨ cue tée cùchiuⁿ tacá‑güedé nàá‑güedé ndɨhɨ Dútú Ndiǒxí ndɨhɨ Crìstú Yaá ní quixi ñuyíú‑a. Duha ní chídó tnùní ndíi Dàvií nàcuáa ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑n —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii Yá Ndiǒxí. 27Te xǎhaⁿ tùcú‑yu xii‑gá: —Ndáá ní cáháⁿ ndíi Dàvií chi dɨu‑ni ñuú iha ní tacá té Hèrodés ndɨhɨ té Pònciú Pìlatú ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu isràél ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá Jèsús. Te Yòhó Dútú Ndiǒxí, Déhe‑n cùu Jesús nǔu ío váha iní‑gá, te ní sáha chìuⁿ‑n‑gá, te ío úhú ní cuu iní ñáhá ñǎyiu xii‑gá. 28Te ní quidé‑yu nàcuáa ní sani iní‑n càdá‑yu ndéé sanaha, ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú. 29Te Yòhó Dútú Ndiǒxí sa nàha‑n nása càháⁿ cue tée cuìní cada úhú ñáhá xìi‑ndɨ́. Te quìde‑ndɨ́ chìuⁿ tahu‑n, te vitna chindee ñàha‑n xii‑ndɨ́ cuèndá sá vǎ yùhú‑ndɨ́ cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑n. 30Te cada tátna‑n ñǎyiu cùhú, te chindee ñàha‑n xii‑ndɨ́, te cada‑ndɨ́ nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada nacuáa cuñúhu vìhí‑yu. Te xìní‑ndɨ́ sá méé Jèsús chindee ñàha‑gá xii‑ndɨ́, chi quìde‑gá chìuⁿ tahu‑n —cachí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii Yá Ndiǒxí. 31Te sátá nǐ yáha ní cáháⁿ‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te ní quɨdɨ‑xi vehe núú xǐndecú‑yu, te òré‑áⁿ nǐ cutáhú tucú‑yu nchaá‑yu Espíritú‑gá. Te ní cáháⁿ‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, te ñá túú tnàhí ni yùhú‑yu. 32Te nchaa ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí ɨɨⁿ‑ni tnúhu ní cáháⁿ‑yu nchaá‑yu. Ɨɨⁿ‑ni tnúhu ní sani iní‑yu, te ní xóo chindee tnàhá‑yu chi ní xóo cuáha táhú tnáhǎ‑yu nchaa sá xíní ñùhú‑yu, te ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu ñá túú ní cǎháⁿ‑yu sá ndàchiúⁿ‑yu ɨɨⁿdìi‑ní‑yu cùu nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu. 33Te cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá ío váha ní cáháⁿ‑güedé nàcuáa ní cuu ní ndoho Xítohó Jesucrìstú. Te ío ní chindee ñàha Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑yu tnúhu‑gá, te ñá túú ní cǎháⁿ cuèhé dava‑gá‑yu cuèndá ñáyiu dàcuaha tnúhu‑gá. 34Te ñá túú tnàhí ni cùndahú‑yu díhúⁿ, chi nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ ñuhu‑xi, ndɨhɨ nchaa ñáyiu càa vehe‑xi ní nadìcó‑yu, te da ɨɨⁿ da ɨɨⁿ ndachìúⁿ‑yu ní nadìcó‑yu òré xíní ñùhú‑yu díhúⁿ. 35Te ní sáñàhá‑yu xii cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá, te cue tée‑áⁿ nǐ dácǎhñu‑güedé nchaa ñáyiu xìni ñuhu. 36Te distrìtú Chìpré ndécú ɨ̀ɨⁿ tée nàni‑dé Chèé ñaní tnáhá ndǐi Lèví, te ní xóo cunu cuechi‑dě veñúhu ñáyiu isràél. Te cuèndá sá sǎñaha‑dě tnúhu ndee ìní xií‑yu, xíǎⁿ nǔu ní dánání ñàha‑güedé Vèé xii‑dé. 37Te tée‑áⁿ nǐ nadico‑dě luha ñuhu‑dé, te nèhe‑dé díhúⁿ cuǎháⁿ núú cuè tée ní táúchíúⁿ‑gǎ dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\