LOS HECHOS 5

1Te ndècu ɨɨⁿ tée nàni Ananiás, te ñadɨ̀hɨ́‑dé nání‑áⁿ Sàfirá, te ñáyiu‑áⁿ nǐ nadìcó‑yu luha ñuhú‑yu. 2Te ní taxúha‑dé sacú díhúⁿ, te sacú‑gá néhé‑dě cuáháⁿ ní sáñaha‑dě xii cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá, te ní dándàhú ñáhá‑dě xii‑güedé, chi ní xáhaⁿ‑dě sá nɨ̀hií ní sáñaha‑dě, te nàha ñadɨhɨ́‑dé sá dúcáⁿ nǐ quide‑dé. 3Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xii‑dé: —Anàniás, ¿ná cuèndá ducaⁿ nǐ quide‑n nǐ dáñá‑n nǐ quɨ́hu sácuíhná ìní‑n? Te ní dácuándèhnde‑n núú Espíritú Yǎ Ndiǒxí, te ní taxúha‑n sàcú díhúⁿ nǐ níhí‑n cuèndá ñuhu‑n. 4¿Te ñuhu‑áⁿ cuèndá sá ñúhú mèe‑n, àdi díhúⁿ‑ǎⁿ cuèndá sá dǐhúⁿ méé‑n cùu‑xi, te cuu‑ni cada‑n nàcuáa càchí iní‑n càhaⁿ‑n ñá? ¿Ná cuèndá ducaⁿ nǐ quide‑n? ¿Ná ní quide‑xi iní‑n nǔu ní dácuándèhnde‑n núú Yǎ Ndiǒxí? Chi ñá dɨ́ú‑ní mèe‑ni ñáyiu ni dàndahú‑n —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xii‑dé. 5Te òré ní ndɨhɨ tnúhu ní xáhaⁿ tě Pèlú, te uuⁿni ní nduá‑dé te ní xíhí‑ni‑dé. Te nchaa ñáyiu ní níhí tnǔhu sá nǐ xíhí‑dé, te ní yùhú víhǐ‑yu. 6Te ní quixi ɨɨⁿ ǔú cue tée cuechi, te ní ndanehe ñaha‑güedě ní sacáⁿ ñáhá‑güedě núú yuu, te ní ducuⁿ nuu ñaha‑güedě yuu‑áⁿ, te ní xido ñaha‑güedě néhé ñàha‑güedé cuáháⁿ chìndúxi ñaha‑güedě xii‑dé. 7Te ní cuu úú uní òré, te ní quexìo ñadɨhɨ́ tée ní xíhí‑áⁿ, te vátá quìní‑gá‑aⁿ sá nǐ xíhí yɨɨ‑aⁿ. 8Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xii‑aⁿ: —Cuìní‑í cachí tnúhu ndáá‑n. ¿Ndědau ní dícó‑ndó ñùhu, ní dícó‑ndó nàcuáa ní cachí yɨɨ‑n ǎⁿ? —càchí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xii‑aⁿ. Te ní xáhaⁿ‑aⁿ: —Ndáá sá dɨ́ú‑ní dùcaⁿ —cachí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ. 9Te ní xáhaⁿ tě Pèlú: —¿Ná cuèndá ducaⁿ nǐ chitnàha tnúhu‑ndo dùcaⁿ ní quide‑ndo nǐ cuiní‑ndó dàndahú‑ndó Espíritú Yǎ Ndiǒxí? Quiní‑n, chi sa cuándixi cue tée ní sáháⁿ ní chindúxi yɨɨ‑n, te yòhó tnàhá‑n càndeca ñaha tucu‑güedé xii‑n quɨ̌hɨ́ⁿ vitna —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑aⁿ. 10Te òré‑áⁿ nǐ nduá‑aⁿ núú tě Pèlú, te ní xíhí‑ni‑aⁿ. Te cuándɨhu cue tée cuechi‑ǎⁿ xɨtɨ́ vehe, te ní xiní‑güedé sá sà ní xíhí‑aⁿ, núu ní xido ñaha tùcu‑güedé cuáháⁿ chindúxi‑güedé‑aⁿ dɨ̀ñɨ yɨɨ‑aⁿ. 11Te ní yùhú víhí ñǎyiu ní sándáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí, ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu ní níhí tnǔhu nàcuáa ní cuu. 12Te cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá tɨtnɨ́ víhí sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide‑güedé, te ní cuñúhu vìhí‑yu. Te nchaa ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús ní xóo tacá‑yu corrèdór néhé dɨ̀u ndíi Salòmón. 13Te nchaa ñáyiu ñá túú dàcuaha tnúhu‑gá ñá ní cùyɨɨ́‑yu chitnahá‑yu ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu‑gá, dico nchaá‑yu ní cáháⁿ váha‑yu cuèndá ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu‑gá. 14Te vài tée, vài ñadɨhɨ́ ní sándáá iní‑yu tnúhu‑gá. 15Te cuèndá sá nǐ níhǐ‑yu tnúhu sá quídé tǎtna cue tée ní xica cuu ndɨhɨ Jèsús, núu xíǎⁿ ní queñuhú‑yu nchaa ñáyiu cùhú ichi, te davá‑yu ní quide túha‑yu càmá te davá‑yu ní quide túha‑yu yuu, núu núú nchàa xíǎⁿ tá sàcáⁿ‑yu cue ñáyiu cùhú‑áⁿ cuǎháⁿ, te xíáⁿ cáǎ‑yu ndètú‑yu, chi ní sani iní‑yu sá òré yáha té Pèlú te cuědìcó cuándáhú‑dě yáha ndodo ñaha‑xi xìí‑yu te ndúha‑yu. 16Te ní quixi ñáyiu ñuú yatni Jerusàlén ndécǎ‑yu ñáyiu cùhú, ndɨhɨ ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ní quixi, te nchaá‑yu ní ndúha. 17- 18Te dútú cúnùu‑gá ndɨhɨ cue tée cùu saducéú cue tée cùndɨhɨ‑dé ní cudééⁿ‑güedě sá ǐo chìtú‑yu dàcuaha tnúhu Jèsús, núu xíǎⁿ ní tnɨɨ‑güedé cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá ní chihi ñaha‑güedě vecaá. 19Te xɨtɨ́ niú‑áⁿ nǐ quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní nacaáⁿ‑xi yèhe vecaá ní quee‑güedé, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑güedé: 20—Quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó vèñúhu càhnu sá ǐo cùnuu te cúñaha‑ndo xìi ñáyiu nàcuáa cadá‑yu naníhí tàhú‑yu —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑güedé. 21Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi nǔu sátá nǐ túndaá, te ní sáháⁿ‑güedé veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu sá cúú‑xí ñǎyiu isràél ní dácuáhá ñàha‑güedé xií‑yu. Te dútú cúnùu‑gá ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ‑dé ní nadatàcá tnáhá‑güedě ndɨhɨ nchaa cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél ndɨhɨ cue tée cùchiuⁿ, te ní tendaha‑güedě sandàdú cuáháⁿ queñuhu‑güedé cue tée yɨ̀hɨ vecaá ní cùu. 22Te ní quexìo‑güedé yèhe vecaá, te ní xiní‑güedé sá nì ɨɨⁿ‑gá cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu tnúhu Jèsús ñá túú‑gǎ‑güedé yɨ́hɨ́. Te cuánuhú‑güedé 23ní xítnǔhu‑güedé cue tée cùchiuⁿ, te xǎhaⁿ‑güedě: —Ní sáháⁿ‑ndɨ́ ní sándéhé‑ndɨ̌ vecaá, te ndèé chóó‑ni, te xǐndecu‑ni sandàdú cue tée xǐndeé yèhe vecaá. Te ní nacaáⁿ‑ndɨ́ vecaá, te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá yɨ́hɨ́ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 24Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑güedě, te cuáháⁿ iní cue dútú cúnùu ndɨhɨ tée tàxi tnuní cue tée xǐndeé veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te ní xítnàha‑güedé: —¿Nása cada‑xi vitna duha càa ní cuu ní xinu cue tée yɨ̀hɨ vecaá‑i? —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 25Te ní quexìo ɨɨⁿ tée ní xáhaⁿ‑dě: —Cundedóho‑ndo na càchí tnúhu‑í ɨɨⁿ tnúhu. Cue tée ní chihi‑ndo vècaá ndécú‑güedě veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu dacuaha‑güedé ñáyiu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 26Te cue tée ndèé veñúhu ndɨhɨ tée tàxi tnuní ñáhá xìi‑güedé cuánguaca ñaha‑güedě, te ñá túú ní quìde úhú ñáhá‑güedě, chi ní yùhú‑güedé cuáha yúú ñáhá ñǎyiu dii ñùú‑xi‑áⁿ. 27Te ní ndexìo ndɨhɨ ñaha‑güedé núú cuè tée cùu sacuéhé ndɨhɨ núú cuè tée cùchiuⁿ. Te dútú cúnùu‑gá ní ngüíta‑dé ténàá ñáhá‑dě xii‑güedé, te xǎhaⁿ‑dě: 28—Te náa ñá dɨ́ú nǐ cachí‑ndɨ́ sá vǎ dácuàha‑gá‑ndó ñǎyiu tnúhu Jèsús te dàcuaha‑ni‑ndó‑yu, te vitna nchaa ñáyiu ñuú Jerusàlén ní níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa càháⁿ‑ndó. ¿Te ná cuèndá ducaⁿ quìde‑ndo, te càchí‑ndó sǎ nchǔhú ndècuéchi‑ndɨ́ ní sahni‑ndɨ́ Jèsús‑i? —càchí dútú cúnùu‑gá xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 29Te té Pèlú ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu ní xáhaⁿ‑güedě xii cue tée cùchiuⁿ: —Nchúhú, Yá Ndiǒxí cúnùu‑gá sàndáá iní‑ndɨ́ tnúhu càháⁿ‑gá dàcúúxí tnǔhu càháⁿ ñáyiu. 30Te nchòhó ní sata caa‑ndo Jèsús núú cùrúxí te núú cùrúxí‑áⁿ nì xíhí‑gá, dico ní dándótó ñàha Yá Ndiǒxí xii‑gá. Te Yá Ndiǒxí ní sándáá iní cue ñaní tnáhá‑ndɨ̌ ní xíndecu ndéé sanaha. 31Te Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ sá cúndècu Jesús xio cùha‑gá cuèndá taxi tnùní‑gá te dacǎcu nihnu‑gá ñáyiu isràél núú ùhú núú ndàhú. Te ducaⁿ‑ni dacǎcu nihnu‑gá nchaa ñáyiu na dàña nchaa sá cuèhé sá dúhá, te cada càhnu iní‑gá nchaa yícá cuěchi‑yu. 32Te ní xiní‑ndɨ́ nàcuáa ní quide‑gá, núu xíǎⁿ cání‑ndɨ̌ cuèndú núú nchàa ñáyiu, te Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii‑ndɨ́ càháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá. Te dɨu‑ni Espíritú‑gá ní sáñaha‑gǎ xii nchaa ñáyiu ní sándáá iní‑xi tnúhu‑gá —càchí té Pèlú ndɨhɨ dava‑gá‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii cue tée cùchiuⁿ. 33Te sátá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑güedě xii cue tée cùchiuⁿ, te ní cudééⁿ‑güedě, te ní ndatnúhu‑güedé sá cáhní ñàha‑güedé. 34Te ɨɨⁿ tée cùu fariséú tnàha‑dé cúú‑dě chìuⁿ, te nàni‑dé Gamàliél, te cùu‑dé mèstrú dácuàha‑dé ñáyiu nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te ío yɨñùhu caháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑dé. Te ní ngúnutnɨ́ɨ‑dé, te ní xáhaⁿ‑dě sá ná quèe tnaa té Pèlú ndɨhɨ dava‑gá‑güedé quehé. 35Te ní xáhaⁿ‑dě xii cue tée cùchiuⁿ: —Nchòhó cue tée isràél, xìni ñuhu‑xi sá cání vǎha iní‑ndó nǎsa cada‑ndo ndɨ̀hɨ cue tée‑ǎⁿ. 36Chi ní cunaha nǐ xíndecu ɨɨⁿ tée ní xínani Tèudás, te ní cachí‑dé sá cúnùu‑dé, te ní cundɨhɨ‑dé dàtná cúmí cièndú cue tée, te ñá ní cuìní‑güedé cuu ɨɨⁿnuu‑güedě ndɨhɨ cue tée cùchiuⁿ. Te ní sahni ñaha cuè tée cùchiuⁿ‑áⁿ xii tée Tèudás, te ní ndɨhɨ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑dé ní xíté nuu‑güedé, te ñá túú‑gǎ ní quìde‑güedé nàcuáa ní sani iní‑güedé cada‑güedé. 37Te sátá nì xíhí tée‑áⁿ, te ní tnahá nduu nùcódó tnùní ñáyiu. Te dàvá‑áⁿ nǐ xíndecu ɨɨⁿ tée distrìtú Galìleá ní xínani‑dě Jùdás. Te tɨtnɨ́‑güedé ní chitnahá ñáhá‑güedě xii‑dé. Te tnàhá‑dé ní sahni ñaha tùcu cue tée cùchiuⁿ, te nchaa cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑dé ní xíté nuu‑güedé. 38Te na càchí tnúhu‑í sá dáñá‑ndó cuè tée‑áⁿ, te ni ñà túú nǎgá tnúhu cúñaha‑ndo xìi‑güedé, chi núu chìuⁿ mee‑güedé quídé‑güedě te cuíta‑güedé, 39dico núu chìuⁿ Yá Ndiǒxí quídé‑güedě, te vá ndɨ́nìhnu chiuⁿ quide‑güedé. Te núu quìde‑güedé chìuⁿ Yá Ndiǒxí, te vá nàá‑ndó ndɨ̀hɨ‑güedé, chi Yá Ndiǒxí nàá ndɨhɨ‑ndo sǎ dúcáⁿ xǐquide‑ndo —càchí té Gamàliél xǎhaⁿ‑dě xii cue tée cùchiuⁿ. 40Te nchaa‑güedé ní cáháⁿ sá tnǔhu ndáá càháⁿ‑dé. Te dǎtnùní ní nacana tucu‑güedé té Pèlú ndɨhɨ dava‑gá‑güedé te ní caniha‑güedě, te ní cáháⁿ níhi‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě sá vǎ càháⁿ‑gá‑güedé tnúhu Jèsús, te dǎtnùní ní dáñá ñàha‑güedé cuánuhú‑güedé. 41Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑güedé, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá dúcáⁿ ndòho‑güedé dacuàha‑güedé ñáyiu tnúhu Jèsús. 42Te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ní dácuáhá‑güedě ñáyiu xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ndɨhɨ nchaa vehé‑yu. Te ní xáhaⁿ‑güedě xií‑yu sá Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní quixi ñuyíú‑a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\