LOS HECHOS 6

1Te dɨu‑ni dàvá‑áⁿ nǐ sándáá iní vài ñáyiu tnúhu Jèsús. Te cue ñáyiu grìégú ní cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá ñáyiu isràél, sá ñǎyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu quèé ñáyiu càháⁿ tnúhu grìégú ñá túú tnàhá sá cáxǐ‑yu, chi ñá túú sǎñaha ɨ̀ɨⁿnuu‑güedé. 2Te cue tée úxúú ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá, cue tée‑ǎⁿ nǐ cana‑güedé nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús. Te ní xáhaⁿ‑güedě xií‑yu: —Nchúhú chi vá cúú dàcáhñu‑ndɨ́ sá cáxǐ‑yu, chi mee‑ni tnǔhu Yá Ndiǒxí càháⁿ‑ndɨ́. 3Te nchòhó cue tée ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo ǔsá cue tée xǐndecu iha, cue tée càháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu mee‑ni tnǔhu yɨñùhu, cue tée ndècu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí, mee‑ni cuè tée cùtnuní váha iní‑xi. Te cue tée‑áⁿ cuǎha‑ndɨ́‑güedé chìuⁿ cada‑güedé dacǎhñu‑güedé sá cáxǐ‑yu. 4Te nchúhú mee‑ni Yǎ Ndiǒxí cáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́, te mee‑ni tnǔhu‑gá dacuàha‑ndɨ́‑yu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu. 5Te nchaá‑yu ní tnɨɨ́‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑güedé, núu ní ndúcǔ‑yu cue tée cada chìuⁿ‑áⁿ. Te ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Těvá, te ío váha sàndáá iní‑dé Yǎ Ndiǒxí, te ndècu ndɨhɨ‑dé Espíritú‑gá. Te duha ní xínani dàva‑gá‑güedé: té Lìpé, té Prǒcoró, té Nicànór, té Tìmón, té Pàrmenás, té Lǎxí tée ñuú Antiòquiá tée ní sándáá iní‑xi sá dácuàha ñáyiu isràél te vitna ní sándáá iní‑dé tnúhu Jèsús. 6Te úsá cue tée‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑güedé núú cuè tée úxúú ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá, te cue tée úxúú‑áⁿ nǐ cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te ní sacáⁿ ndodo‑güedé ndaha‑güedé dɨ́quɨ́ cuè tée úsá‑áⁿ. 7Te ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús cuáháⁿ‑yu tɨtnɨ́ xichi càháⁿ‑yu tnúhu‑gá. Te vài‑gá ñáyiu ta sàndáá iní‑yu tnúhu‑gá cuáháⁿ, te ní xíndecú‑yu ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu dàcuaha tnúhu‑gá ñuú Jerusàlén. Te tɨtnɨ́ dútú nǐ sándáá iní‑güedé tnúhu‑gá. 8Te té Těvá ní quide‑dé tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te ní cuñúhu vìhí‑yu sá dúcáⁿ nǐ quide‑dé, te ducaⁿ nǐ quide‑dé chi ndècu ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá. 9Te ní xíndecu cue tée ní xóo cunu cuechi nǔú ɨ̀ɨⁿ tée tàxi tnuní, te tée tàxi tnuní‑áⁿ ñǎ ní xǒo daña tnàhí‑dé quee‑güedé núú chíúⁿ‑dě, te ní xinu‑ná‑güedé. Te sátá xǐǎⁿ, te ní dácáá‑güedě veñúhu‑güedé, te veñúhu‑áⁿ sàháⁿ ñáyiu ñuú Cìrené, ñáyiu ñuú Alejàndriá, ñáyiu ñuú Cìliciá, ndɨhɨ ñáyiu distrìtú Àsiá. Te nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ nàá ndɨhɨ́‑yu té Těvá. 10Te ñá ní nǐhǐ‑yu tnúhu cáháⁿ‑yu, chi ío váha ní sáá dɨ́quɨ́‑dě nàcuáa ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní chindee ñàha‑xi xii‑dé. 11Te ní cháhu‑yu cue tée ní dácuándèhnde tnúhu ní cáháⁿ té Těvá núǔ‑yu. Te ní xáhaⁿ‑güedě sá càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá ndíi Moìsés ndɨhɨ cuèndá Yǎ Ndiǒxí. 12Te cuèndá sá dúcáⁿ nǐ dácuándèhnde‑güedé nǔu ní sándáá iní‑yu, te ní cudéěⁿ‑yu núú tě Těvá. Te ní cudééⁿ cue tée cùu sacuéhé, te tnàhá cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ní cudééⁿ‑güedě. Te ní sáháⁿ‑güedé ní tnɨɨ‑güedé té Těvá ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ núú quídé cuè tée cùchiuⁿ jundá, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé. 13Te ndècá‑yu cue tée dàcuandehnde cuáháⁿ núú quídé‑güedě jùndá, te ní quesaha‑ni tùcu‑güedé càháⁿ cuèhé‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě: —Tée‑a mee‑ni càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá veñúhu sá ǐo cùnuu, veñúhu ní cuu íí, te càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá nchaa sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés. 14Te ní tecú dóho‑ndɨ́ càchí‑dé sá Jèsús tée ñuú Nazàrét dangòyo‑dé veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu te vá dáñá‑gǎ‑dé cada‑ndɨ́ nàcuáa ní cachí ndíi Moìsés cada‑ndɨ́ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 15Te nchaa cue tée ndècu jundá ní ndacoto váha‑güedé núú tě Těvá. Te ní dáyèhé‑xi núú‑dě dàtná quídé‑xí nǔú espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\