LOS HECHOS 8

1Te té Sàulú ní nduu vétú iní‑dé sá nǐ sahni‑güedé té Těvá. Te dɨu‑ni nduu‑ǎⁿ nǐ cuu níhi cuèndá nchaa ñáyiu sàndáá iní‑xi tnúhu Jèsús ñuú Jerusàlén. Te ní ndɨhɨ́‑yu ní xíté nuu cuáháⁿ‑yu distrìtú Jùdeá ndɨhɨ distrìtú Sàmariá. Te cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dácuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá ní ndóo‑güedé ñuú Jerusàlén. 2Te nchaa cue tée càháⁿ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí ní chindúxi‑güedé ndíi Těvá. Te ío ní ndáhyú ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús sá nǐ xíhí ndíi. 3Te té Sàulú ío dàndoho‑dé‑yu, chi ndɨ vehe ndɨ vehe cuáháⁿ‑dé cuátnɨɨ‑dé cuěi tée cuěi ñadɨ̀hɨ́ ndécá‑dě cuáháⁿ vecaá. 4Te nchaa ñáyiu ní xíté nuu cuáháⁿ‑yu càháⁿ‑yu tnúhu Jèsús nchaa núú quéxìó‑yu. 5Te té Lìpé cuáháⁿ‑dé distrìtú Sàmariá càháⁿ‑dé tnúhu Xítohó Jesucrìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a. 6Te ío vài núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide‑dé, te ní cuñúhu vìhí‑yu, te ní xíndedóho váha‑yu nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑dé. 7Te vài ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ní queñuhu‑dé nchaa espíritú‑áⁿ yɨquɨ cùñú‑yu, te ní cana saa‑xi òré ní ndee‑xi yɨquɨ cùñú‑yu cuáháⁿ‑xi, te ní ndúha‑yu. Te vài ñáyiu cùhú ñá cúú‑gǎ candá nihnú‑yu ndɨhɨ ñáyiu yacua ní quide tátna‑dé, te ní ndúha‑yu. 8Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑dé tnúhu Jèsús te ní quide tátna‑dé‑yu, xíǎⁿ ío ní cudɨ́ɨ́ ìní ñáyiu ñuú‑áⁿ. 9Te dɨu‑ni ñuú‑áⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ tée nàni Xímú, te tée‑áⁿ xìní‑dé cada ndùu‑dé, te ní cuu naha dùcaⁿ quide‑dé, te ní xóo cuñúhu ñáyiu distrìtú Sàmariá sá dúcáⁿ quìde‑dé, te ní cachí‑dé sá dɨ́ú‑ní‑dě cúnùu. 10Te nchaa ñáyiu cuěi ñáyiu cuica te cuěi ñáyiu ndàhú ío nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě, te xǐtnàhá‑yu: —Tée‑ǎⁿ ío chìndee ñaha Yá Ndiǒxí xii‑dé nǔu vài núú sǎ quídé‑dě —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 11Te ní sándáá iní‑yu nàcuáa ní xóo cada ndùu‑dé, te ní xóo cuñúhu vìhí‑yu, te ní cuu naha dùcaⁿ‑ni dandahú ñáhá‑dě xií‑yu. 12Te té Lìpé ní cáháⁿ‑dé tnúhu Xítohó Jesucrìstú, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu sá Yǎ Ndiǒxí cuìní‑gá ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xií‑yu. Te cuěi tée cuěi ñadɨ̀hɨ́ ní sándáá iní‑yu tnúhu‑gá, te ní sanduté‑yu. 13Te tnàhá té Xǐmú ní sándáá iní‑dé tnúhu‑gá, te ní sandute‑dé, te ní xica cuu‑dé ndɨhɨ té Lìpé, te ní cuñúhu‑dé chi tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide té Lìpé, te ní cuñúhu vìhi nchaa ñáyiu. 14Te dava‑gá cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xii ñáyiu tnúhu‑gá ní níhí‑güedě tnúhu sá ñǎyiu distrìtú Sàmariá ní sándáá iní‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí. Te ní tendaha‑güedě té Pèlú ndɨhɨ té Juàá cuáháⁿ‑güedé distrìtú Sàmariá. 15Te ní quexìo‑güedé, te ní cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí ní xícáⁿ‑güedé Espíritú‑gá quixi cundecu ndɨhɨ́‑yu. 16Chi ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu vátá sàá‑gá Espíritú‑gá cundecu ndɨhɨ́‑yu, chi òré ní sanduté‑yu, te mee‑ni Jèsús ní cacunehe‑güedé. 17Te òré ní sacáⁿ ndodo‑güedé ndaha‑güedé dɨ́quɨ̌‑yu, te ní quexìo Espíritú‑gá ní ngúndecu ndɨhɨ́‑yu. 18Te ní xiní té Xǐmú nàcuáa ní quide‑güedé ní quexìo Espíritú‑gá ní ngúndecu ndɨhɨ́‑yu, te cuìní‑dé cuáñaha‑dě díhúⁿ xii té Pèlú ndɨhɨ té Juàá ní cùu. 19Te ní xáhaⁿ‑dě: —Chindee ñàha‑ndo cuendá nděda‑ni càá‑yu cacáⁿ ndodo‑í ndaha‑í dɨ́quɨ̌‑yu, te níhǐ‑yu Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ́‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 20Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě xii‑dé: —Yòhó cuíta nihnu‑n ndɨ̀hɨ díhúⁿ‑n, chi cuìní‑n cuàaⁿ‑n sá vǎha quìde Yá Ndiǒxí. 21Yòhó vá cúú càda‑n chiuⁿ quide‑ndɨ́, chi ñá túú ndècu váha iní‑n nǔú Yǎ Ndiǒxí. 22Te vá dúcáⁿ cǎháⁿ‑n, chi ío nèhé càháⁿ‑n sǎ dúcáⁿ càháⁿ‑n. Te cáháⁿ ndàhú‑n nǔú Yǎ Ndiǒxí sá ná cádá càhnu iní‑gá tnúhu ní cáháⁿ‑n. 23Te yúhú sa xìní‑í sá ǐo úhú iní‑n, chi mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá chìdo nuu‑n quide‑n —cachí té Pèlú xǎhaⁿ‑dě xii té Xǐmú. 24Te ní xáhaⁿ tě Xǐmú xii‑güedé: —Cáháⁿ ndàhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí sá ñà túú nǎ tnahá‑í sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 25Te té Pèlú ndɨhɨ té Juàá ní cáháⁿ‑güedé tnúhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu ñuú‑áⁿ. Te ní xáhaⁿ‑güedě nchaa nàcuáa ní quide Jèsús ní xiní‑güedé òré ní xica cuu‑gá ñuyíú‑a. Te ní tnɨɨ‑güedé ichi cuánuhú‑güedé ñuú Jerusàlén, te ní yáha‑güedé tɨtnɨ́ ñuú yɨ́ndèhu distritú Sàmariá, te ní cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá. 26Te ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní quexìo‑xi ñuú Jerusàlén ní xáhaⁿ‑xi xìi té Lìpé: —Cada túha‑n chi quée nuu‑n ñùú Gǎzá, dico mee‑ni xɨ̀tɨ́ yucu cuáháⁿ ichi —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 27Te ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé, te ní natnahá‑dé ɨɨⁿ tée nàcióⁿ Etiòpiá ñúhú‑dě ichi. Te cùu‑dé tesorèrú xínú cuèchi‑dé núú ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ñaha yɨ̀ndaha nacióⁿ Etiòpiá, te ñaha‑áⁿ nání‑áⁿ Càndacé. 28Te tée etiòpiá‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑dé ñuú Jerusàlén ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí, te ñùhu‑dé ichi cuánuhú‑dé ñuú‑dé ñúhú‑dě carrètá, te dàcuaha‑dé tnúhu ní chídó tnùní ndíi Chàiá tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha. 29Te ní xáhaⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii té Lìpé: —Quɨ́hɨ́ⁿ tuha‑n càrretá‑ǎⁿ —càchí Espíritú‑gá xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 30Te té Lìpé ní sátuha‑dé carrètá‑áⁿ, te ní tecú dóho‑dé nàcuáa càháⁿ tée etiòpiá‑áⁿ, tée ñùhu carretá‑áⁿ dácuàha‑dé nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Chàiá. Te ní xáhaⁿ tě Lìpé xii tée etiòpiá‑áⁿ: —¿Tècú tnùní‑n nchàa tnúhu dàcuaha‑n‑áⁿ? —càchí té Lìpé xǎhaⁿ‑dě xii‑dé. 31Te ní xáhaⁿ těe etiòpiá: —¿Nása tecú tnùní‑í te vá yǒo dànehé ñáhá xìi‑í? Ta quène iha coo‑n chi danèhé ñáhá‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii té Lìpé. Te cuásaá té Lìpé núú carrètá ní ngóo‑dé. 32Te ndèdóho‑dé nàcuáa dàcuaha tée etiòpiá‑áⁿ nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Chàiá núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ mbéé cada‑dé òré candeca ñaha‑güedě xii‑dé quɨ́hɨ́ⁿ cahni ñaha‑güedě chi ñá túú nǎ cada‑dé, dàtná cuìní‑ndó quìde mbéé òré dèté‑dɨ ñá túú ndàhí‑dɨ ducaⁿ càda‑dé òré cahni ñaha‑güedě chi ni vǎ càháⁿ‑dé. 33Te mee‑ni cùdɨquɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑dé, te ni vǎ ndúcú tnǔhu‑güedé núú‑dě nǔu ndáá ndècuéchi‑dé. Te ío cuu nduu cuihna ìní cue ñaní tnáhá‑dě, chi cahni ñaha‑güedě xii‑dé ñuyíú‑a. Duha càháⁿ tutú ní dácuáhá těe etiòpiá ní xíndedóho té Lìpé. 34Te ní xáhaⁿ tùcu tée Etiòpiá xii té Lìpé: —Cundee ìní‑n càchí tnúhu‑n yòo cacunehe tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, núu càháⁿ‑dé cuèndá méé‑dě àdi caháⁿ‑dé cuèndá ɨngá ñáyiu —càchí tée etiòpiá‑áⁿ xǎhaⁿ‑dě xii té Lìpé. 35Te té Lìpé ní cani‑dé cuèndú núú těe etiòpiá nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Chàiá nàcuáa cada Jèsús òré quixi‑gá ñuyíú‑a. Te ní xáhaⁿ‑dě nàcuáa ndùu tnúhu Jèsús ndɨhɨ nàcuáa ní quide‑gá. 36Te ñùhu‑güedé ichi cuáháⁿ‑güedé ní naníhí‑güedě ɨɨⁿ xichi núú ñúhú ndùte, te ní xáhaⁿ těe etiòpiá: —Iha ñùhu ndute, ¿te vá cúú cuàndute‑í iha‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii té Lìpé. 37Te xǎhaⁿ tě Lìpé: —Te núu sàndáá ndisa iní‑n Jèsús, te cuu cuandute‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te ní xáhaⁿ těe etiòpiá: —Sàndáá ndisa iní‑í sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Xǐtohó Jesucrìstú —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 38Te ní ngani‑dé carrètá, te ní nuu‑güedé ndɨ ndùú‑güedé, te cuánguee‑güedé xɨtɨ́ ndute, te ní dácuándùte ñaha té Lìpé xii‑dé. 39Te òré ní nene‑güedé xɨtɨ́ ndute, te ndèca ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii té Lìpé cuáháⁿ. Te ñá túú ní xìní tée ní sandute‑áⁿ ndèé ichi cuáháⁿ té Lìpé. Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé sá nǐ natuha‑dé ichi Yá Ndiǒxí, te cuándaa‑dé núú carrètá‑dé cuánuhú‑dé. 40Te ní quexìo té Lìpé ñuú Àzotó, te ndɨ tnahá ñuú ndɨ tnahá ñuú cuáháⁿ‑dé càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí, te ní yáha‑dé cuáháⁿ‑dé ní quexìo‑dé ndéé ñuú Cèsareá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\