LOS HECHOS 9

1Te té Sàulú mee‑ni càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús, te cuìní‑dé cahni ñaha‑dě xií‑yu. Te ní sáháⁿ‑dé núú dǔtú cúnùu‑gá, 2te ní xáhaⁿ‑dě sá cádǔha dútú‑ǎⁿ ɨɨⁿ tutú canehe‑dé quɨ́hɨ́ⁿ cuáha‑dé cue tée xǐndeé nchito veñúhu ñuú Dàmascú, chi cuìní‑dé tnɨɨ‑dé nchaa ñáyiu dàcuaha tnúhu Xítohó Jesucrìstú candeca ñaha‑dě quɨ́hɨ́ⁿ ñuú Jerusàlén. 3Te ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé tá cùyatni‑dé ñuú Dàmascú, te uuⁿni ní quee ñuhú andɨu, te ní dáyèhé‑xi ndéé núú nútnɨ̌ɨ‑dé. 4Te ní nduá‑dé ndéé ñuhu, te ní tecú dóho‑dé càháⁿ ɨɨⁿ sá càháⁿ núú nǐnu, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé: —Yòhó Sàulú, ¿ná cuèndá cúú ǔhú iní ñáhá‑n xìi‑í te dàndoho ñaha‑n? —cachí sá càháⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 5Te ni xáhaⁿ‑dě: —¿Ná cúú yòhó sá càháⁿ‑áⁿ‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te ní xáhaⁿ sǎ càháⁿ xii‑dé: —Yúhú cúù‑í Jèsús tée cùu úhú iní‑n. Te ío dàndoho‑n mee‑n, chi dàtná quídé ndɨ̀cutu quide‑n, chi quɨtɨ‑áⁿ nǔu na cǔxi‑güedé‑dɨ pùyá te sǎha‑dɨ patàdá núú‑xi, te quìde úhú‑dɨ mee‑dɨ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yohó chi ñá túú sàndáá iní ñáhá‑n xìi‑í —càchí sá càháⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 6Te té Sàulú ní quɨdɨ ñaha‑xi xìi‑dé sá nǐ yùhú‑dé, te ní xáhaⁿ‑dě: —Xítohó Jesucrìstú, ¿te ná cuìní‑n càda‑í‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Ndacóo, te quɨ́hɨ́ⁿ‑n ñùú‑ǎⁿ, te yàcáⁿ tecú tnúhu‑n nǎ cúú sǎ cádá‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 7Te cue tée cuáháⁿ ndɨhɨ té Sàulú ní tecú dóho‑güedé càháⁿ ɨɨⁿ sá càháⁿ, dico vá yǒo tnàhí ni xìní‑güedé, te ní yùhú víhí‑güedě, te ñá túú tnàhí ni cǎháⁿ‑güedé. 8Te ní ndacóo té Sàulú, te ñá ní cùu‑gá cundehe‑dě, chi ní cuaa‑dé, te ní tnɨɨ‑güedé ndaha‑dé ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ ñuú Dàmascú. 9Te yàcáⁿ ní xíndecu‑dé úní nduu, te ñá ní cùu tnahí cundehe‑dě, te ñá túú nǎ ní xèxi‑dé, te ñá túú ní xìhi‑dé ndute. 10Te ndècu tée sàndáá iní tnúhu Jèsús ñuú Dàmascú, nání‑dě Anàniás, te ní sáháⁿ Jèsús núú sàní‑dé, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —¡Anàniás! —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. Te ní xáhaⁿ‑dě: —¿Yúhú càháⁿ ndɨhɨ‑n‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 11Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Ndacuɨ́ñɨ́, te quɨ́hɨ́ⁿ‑n ɨ̀ɨⁿ chiuⁿ ichi núú dánàni‑güedé Ichi Ndáá, te yàcáⁿ nanducu‑n vèhe té Jùdás, chi vehe tée‑áⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ tée ñuú Tàrsú nání‑dě Sàulú, te tée‑áⁿ sa càháⁿ ndɨhɨ ñaha‑dě xii‑í. 12Te tée‑áⁿ nǐ dácótó ñàha‑xi sá nǐ xiní ñáhá‑dě xii‑n nǐ quexìo‑n núú ndécú‑dě, te ní sacáⁿ ndodo‑n ndàha‑n dɨ́quɨ́‑dě, te ducaⁿ te ní nacaáⁿ núú‑dě ní dácótó ñàha‑xi xii‑dé —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. 13Te té Anàniás ní xáhaⁿ‑dě: —Yòhó Xítohó Jesucrìstú, càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ nǐ níhì‑í tnúhu nàcuáa quìde‑dé sá ǐo quìde úhú‑dé ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ‑n ñùú Jerusàlén. 14Chi nèhe‑dé tutú ní sáñaha cuè dútú cúnùu cuendá níhí‑dě nàcuáa cada‑dé tnɨɨ‑dé nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑n —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 15Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Quɨ́hɨ́ⁿ‑n ndàtnúhu‑n ndɨ̀hɨ‑dé, chi cuìní‑í cada‑dé chìuⁿ‑í, quɨ́hɨ́ⁿ‑dé cáháⁿ‑dé tnúhu‑í núú cuè ñáyiu isràél, ndɨhɨ núú cuè ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, ndɨhɨ núú cuè tée yɨ̀ndaha ñaha xií‑yu. 16Te yúhú cúñaha‑ǐ xii‑dé sá ndóhó vìhi‑dé cuèndá‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii té Anàniás. 17Te cuáháⁿ té Anàniás vehe núú ndécú tě Sàulú te ní sacáⁿ ndodo‑dé ndaha‑dé dɨ́quɨ́ tě Sàulú, te ní xáhaⁿ‑dě: —Yòhó té Sàulú tée ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú Yaá ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑n ichi ní tendaha ñàha‑gá véxi‑í cuèndá cacáⁿ táhù‑í núú‑gǎ cuèndá‑n te ndúha núú‑n, te dǎtnùní quixi Espíritú‑gá cundecu ndɨhɨ‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 18Te dàtná sá nǐ xócání‑ó ɨ̀ɨⁿ sá ndèdɨ́ núú‑dě ní quide ñaha‑xi xìi‑dé, te ní nacaáⁿ núú‑dě, te ní sandute‑dé. 19Te ní xexi‑dé, te ní naníhí ndéé‑dě, te tɨtnɨ́ nduu ní xíndecu ndɨhɨ‑dé ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑gá ñuú Dàmascú. 20Te sátá nǐ ndúha núú‑dě, te ní sáháⁿ‑dé veñúhu cue ñáyiu isràél ní xáhaⁿ‑dě sá Jèsús cúú‑gǎ Déhe Yá Ndiǒxí. 21Te nchaa ñáyiu ní xíndedóho tnúhu ní cáháⁿ‑dé, te ní cuñúhu vìhí‑yu, te ní xítnàhá‑yu: —Dɨu tée‑ǎⁿ ní sahni‑dé ñáyiu ní xóo chiñuhu ñaha xìi Jesús ñuú Jerusàlén. Te ní quixi‑dé iha ní cuiní‑dé tnɨɨ ñaha‑dě xií‑yu candeca ñaha‑dě quɨ́hɨ́ⁿ núú cuè dútú cúnùu ni cuu —cachí‑yu xǐtnàhá‑yu. 22Te ìó iní‑gá té Sàulú xǎhaⁿ‑dě xií‑yu sá dɨ́ú Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a, te xíǎⁿ ñá ní nǐhí ñǎyiu isràél ndécú ñùú Dàmascú tnúhu cáháⁿ‑yu, te ní cuñúhu vìhí‑yu. 23Te sátá nǐ cuu tɨtnɨ́ nduu, te ní ndatnúhu cue tée isràél sá cáhní‑güedě té Sàulú. 24Te té Sàulú ní níhí‑dě tnúhu nàcuáa càháⁿ‑güedé cada ñaha‑güedě xii‑dé, te cuěi nduu cuěi niú néhé cuèndá‑güedé yuyèhe núú ñúdòco ndóho yuhu ñùú cuèndá cuìní‑güedé tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑dé te cahni ñaha‑güedě. 25Te ɨɨⁿ niú ndécá ñàha cue tée ní sándáá iní‑xi tnúhu Jèsús cuáháⁿ ndéé núú ñúdòco ndóho yuhu ñùú. Te ní sáá‑güedé núú ndǒho, te ní chihi ñaha‑güedě xii‑dé xɨtɨ́ tɨ́dihi te ní dánděe ñaha‑güedě núú ñúhú, te ní quene‑dé cuáháⁿ‑dé. 26Te té Sàulú ní nasáá‑dé ñuú Jerusàlén, te cuìní‑dé chitnahá‑dé ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús, te ní yùhú‑yu chi ní cáhǎⁿ‑yu sá dándàhú ñáhá‑dě sá sàndáá iní‑dé Jèsús. 27Te té Bèé ndécá‑dě té Sàulú cuáháⁿ núú ndécú cuè tée ní táúchíúⁿ Jèsús dacuàha ñaha xií‑yu tnúhu‑gá. Te ní cani té Bèé cuèndú núú‑güedě nàcuáa ní cuu ní naníhí tnáhá tě Sàulú ndɨhɨ Jèsús ichi, te ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑dé. Te ní xáhaⁿ tùcu té Bèé nàcuáa ní cáháⁿ té Sàulú tnúhu Jèsús núú ñǎyiu Dàmascú, te ñá túú tnàhí ni yùhú‑dé ní cáháⁿ‑dé, càchí té Bèé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 28Te ní xíndecu té Sàulú ndɨhɨ ñáyiu xǐdácuáhá tnǔhu‑gá ñuú Jerusàlén. Te ní ndɨcuu ndɨcuu‑dé ní cáháⁿ‑dé tnúhu Jèsús, te ñá túú tnàhí ni yùhú‑dé 29ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé ñáyiu isràél ñáyiu càháⁿ tnúhu grìégú. Te ñáyiu‑áⁿ nǐ ngüíta‑yu ndàtnúhu‑yu sá cáhní ñàhá‑yu xii‑dé. 30Te ñáyiu sàndáá iní tnúhu‑gá ní níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa cuìní ñáyiu càháⁿ tnúhu grìégú cada ñàhá‑yu xii té Sàulú, núu ní sándeca ñàhá‑yu xii‑dé ñuú Cèsareá, te yàcáⁿ ní tendaha ñàhá‑yu cuánuhú‑dé ñuú Tàrsú. 31Te sátá xǐáⁿ te ní sanaá‑yu ñá túú‑gǎ ní xǒo cada úhú‑yu nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús nɨhìí distrìtú Jùdeá, ndɨhɨ distrìtú Galìleá, ndɨhɨ distrìtú Sàmariá. Te ní níhí ndéě‑yu ní quidé‑yu nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí cadá‑yu, te ío ní xíndecu yɨñùhú‑yu núú‑gǎ, te Espíritú‑gá ní chindee ñàha‑xi xií‑yu, te vài‑gá ñáyiu ní sándáá iní‑yu tnúhu‑gá. 32Tɨtnɨ́ xichi ní sáháⁿ té Pèlú ní cáháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí. Te ɨɨⁿ nduu ní sáháⁿ‑dé ñuú Lìdá ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Jesús. 33Te yàcáⁿ ní naníhí‑dě ɨɨⁿ tée nàni Eneás, te ní cuu úná cuíá cùhú‑dé, te ni lùha ñá cúú‑gǎ candá nihnu‑dé. 34Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xii‑dé: —Èneás, Xítohó Jesucrìstú cada tátna ñaha‑gǎ xii‑n tnàvíí. Ndacóo te ndocani‑n yùu‑n —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te òré‑ni ní ndacóo‑dé. 35Te nchaa ñáyiu ñuú Lìdá ndɨhɨ ñáyiu ñuú Sàrón ní xiní‑yu sá nǐ ndúha‑dé, te ní sándáá víhí ìní‑yu Xítohó Jesucrìstú. 36Te ñuú Jòpé ndécú ɨ̀ɨⁿ ñadɨhɨ́ sàndáá iní‑aⁿ tnúhu Jèsús, te nàni‑aⁿ Tabitá, te tnúhu grìégú xǎhǎⁿ‑yu Dòrcás, te ío váha ní xóo cada‑aⁿ chi ío váha iní‑aⁿ, te ní xóo chindee‑aⁿ ñǎyiu ndàhú. 37Te váha‑ni ndècu‑aⁿ ni cuu, te ní tnɨɨ ñaha cuěhé nǐ xíhí‑aⁿ, te ní nadacùchi ñahá‑yu, te ní chihi ñàhá‑yu ɨɨⁿ cuàrtú ndécú nděé núú nǐnu. 38Te ñáyiu ní sándáá iní tnúhu Jèsús ñuú Jòpé ní níhǐ‑yu tnúhu sá ndécú tě Pèlú ñuú Lìdá. Te yatni‑ni càa ñuú‑áⁿ, te ní tendàhá‑yu úú cue tée cuáháⁿ‑güedé núú ndécú‑dě cuèndá cúñaha‑güedě candeca ñaha‑güedě xii‑dé quɨ́hɨ́ⁿ núú ndécǔ‑yu. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii té Pèlú: —Yáchí ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó ñùú‑ndɨ́, chi yàcáⁿ cáná ñàhá‑yu quɨ́hɨ́ⁿ‑n tnàvíí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii té Pèlú. 39Te té Pèlú ní xica‑dé cuáháⁿ‑dé ndɨhɨ cue tée‑áⁿ ñuú Jòpé, te òré ní quexìo‑güedé ndɨhɨ‑dé, te cuásaá ndɨhɨ ñaha‑güedě cuàrtú ndéé núú nǐnu. Te nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu quèé ní tacá ndèé ñáhá xìi ndɨ́yɨ‑áⁿ xǐndáhyú‑yu, te ní dánèhé ñáhǎ‑yu nchaa dóó nǐ cadúha ñaha ní xíhí‑áⁿ. Chi ní xóo cadúha‑aⁿ dícúⁿ, te ní xóo cadúha‑aⁿ dío òré ní xíndecu‑aⁿ ñuyíú‑a, te nchaa xíǎⁿ ní dánèhé ñáhǎ‑yu xii té Pèlú. 40Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě sá quéě‑yu nchaá‑yu quehé, te ní queé‑yu. Te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě te ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé Yǎ Ndiǒxí, te dǎtnùní ní ndacoto‑dé núú cándòdo ndɨ́yɨ‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑dě: —Tàbitá, ndacóo —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te ní ndacoto‑aⁿ núú tě Pèlú te ní ndacóo‑aⁿ. 41Te ní tnɨɨ‑dé ndaha‑aⁿ ní nacanutnɨ́ɨ ñaha‑dě. Te ní cana‑dé nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu quèé ndɨhɨ nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Jèsús cuèndá quiní‑yu sá nǐ ndoto‑aⁿ. 42Te nchaa ñáyiu ñuú Jòpé ní níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa ní quide té Pèlú ní ndoto ñaha ní xíhí‑áⁿ, te vàí‑yu ní sándáá iní‑yu Xítohó Jesucrìstú. 43Te tɨtnɨ́ nduu ní xíndecu té Pèlú vehe té Xǐmú tée dàcuitá ñɨɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\