COLOSENSES 3

1Te nchòhó cada iní‑ndó sǎ nǐ xíhí‑ndó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú te ní ndoto‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá, núu xíǎⁿ tàú‑ndó càda‑ndo nchaa sá vǎha dàtná cuìní méé‑gǎ chi mee‑gǎ núcǒo‑gá xio cùha Dútú Ndiǒxí chi tnàhá‑gá ío cùnuu‑gá. 2Te ío cuhuⁿ iní‑ndó nchàa sá vǎha càchí Xítohó Jesucrìstú nduu táhú‑ndó cùndecu ndɨhɨ‑ndo, te vá cúhúⁿ ìní‑ndó mèe‑ni nchaa sá ìó ñuyíú‑a. 3Te ducaⁿ càda‑ndo chi cùu‑ndo datná ñáyiu ní xíhí ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú, chi ñá túú‑gǎ ndécú‑ndó ìchi cuehé ichi duha. Te Yá Ndiǒxí néhé cuèndá ñáhá‑gǎ xii‑ndo chi tnàhá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú. 4Te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha xii‑o vitna, te sáá nduu quèe túu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑o àndɨu, te tnàhá‑ó ǐo cunuu‑o ndɨ̀hɨ‑gá. 5Te duuⁿ duuⁿ daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá ñùhu iní‑ndó. Te nchaa nchòhó cue tée vá càháⁿ ndɨhɨ‑ndo ñǎyiu dɨ̀hɨ́ te núu ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑ndó cùú‑yu, te ducaⁿ‑ni nchàa nchohó cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu vá càháⁿ ndɨhɨ‑ndo cuè tée te núu ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ‑ndo cuu‑güedé, te nchaa‑ndo vǎ cání‑gǎ iní‑ndó càda‑ndo ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑ndo. Te vá cání cuèhé cani duha‑gá iní‑ndó sǎ cúú‑xí‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu, te vá cání‑gǎ iní‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te ni vǎ xíhó‑ndó ɨ̀ɨⁿ sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑ndo, chi núu ducaⁿ na càda‑ndo xiho‑ndo sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu te ɨɨⁿ‑ni cùu‑ndo ndɨhɨ ñáyiu chìñuhu nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú nchàa xíǎⁿ. 6Te nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide ío dandòho ñaha Yá Ndiǒxí xií‑yu na sàá nduu tnúndòho tnúhu ndàhú, chi ñá túú sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. 7Te nchòhó cútnàhá ní xíndecu‑ndo ìchi cuehé ichi duha, te tnàhá‑ndó nǐ xóo cada‑ndo dàtná quídé nchàa ñáyiu‑áⁿ. 8Te vitna duuⁿ duuⁿ daña‑ndo nchàa sá ná càchí tnúhu‑í‑a: Vá cúděéⁿ‑gǎ‑ndó, te ni vǎ cúndùu líhli‑gá iní‑ndó, te ni vǎ cúú ǔhú‑gá iní‑ndó tnàha ñáyiu‑ndo, te ni vǎ cǔcuèhé‑gá‑ndǒ‑yu, te ni ɨ̀ɨⁿ‑gá tnúhu cuèhé vá càháⁿ‑ndó. 9Te ni vǎ dácuàndehnde‑gá‑ndó, chi nchòhó sa ní dáñá‑ndó nchàa ichi cuehé ichi duha, te ñá túú‑gǎ sání cuèhé sání dùha iní‑ndó nǎ cada‑ndo vìtna datná ní xóo cada‑ndo. 10Te vitna nchòhó ní nduu‑ndo ñǎyiu váha, te uuⁿ‑gá tá cùtnuní iní‑ndó nchàa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te ducaⁿ ta ndùcu ndee‑ndo quide‑ndo mee‑ni sá vǎha dàtná quídé mèe‑gá. 11Te vitna ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo Xǐtohó Jesucrìstú, te vá cádá cuèndá‑gá‑ndó nǔu cùu‑ndo ñáyiu isràél àdi ñá túú cùu‑ndo, te ni vǎ cádá cuèndá‑ndó nǔu cùu‑ndo ñáyiu ní ngúndecu sèñá ñɨɨ‑xi àdi ñáhá, te ni vǎ cádá cuèndá‑ndó nǔu cùu‑ndo ñáyiu véxi ñuú xícá, te ni vǎ cádá cuèndá‑ndó nǔu cùu‑ndo ñáyiu cùu neñuú, te ni vǎ cádá cuèndá‑ndó nǔu cùu‑ndo ñáyiu ñá túú tnàhí dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, te ni vǎ cádá cuèndá‑ndó nǔu cùu‑ndo ñáyiu dàñá quéé nǔú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, chi Xítohó Jesucrìstú cúnùu‑gá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑o nchàa‑o. 12Te Yá Ndiǒxí ní dáquéé dɨ̀ɨⁿ ñaha‑gá xii‑ndo cuèndá cundecu‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá, te vitna cùu‑ndo ñáyiu quìde ndáá ndécú ìchi‑gá. Te mee‑gǎ ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo nǔu xíǎⁿ tàú‑ndó cùndahú iní tnáhá‑ndó, te ío váha cuu iní‑ndó chìndee tnaha‑ndo, te cuu‑ndo ñǎyiu ndàhú iní‑xi, te ío vii ío váha cuu iní‑ndó cùndecu ndɨhɨ tnaha‑ndo, te ío càhnu cunduu iní‑ndó cuèndá nchaa sá quídé ñàha ñáyiu xii‑ndo. 13Te ducaⁿ cànehe‑ndo tnúhu càhnu iní núú ndɨ mèe‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi‑gá, te cada càhnu tucu iní‑ndó nǔu ná cúú sǎ cúmǎní nǔú tnáhá‑ndó. Te dàtná ní quide càhnu iní Xítohó Jesucrìstú nchaa sá ñà túú vǎha ní xóo cada‑ndo ducaⁿ càda‑ndo cada cahnu iní‑ndó nchàa sá cúmǎní nǔú tnáhá‑ndó ndècu‑ndo. 14Te xìni ñuhu vihi‑xi sá ǐo cuu iní tnáhá‑ndó cùndecu‑ndo, chi núu ducaⁿ na càda‑ndo, te quìde‑ndo nchaa dava‑gá sá càháⁿ‑í, te ñá túú tnàhí‑gá ná cúmǎní‑ndó. 15Te daña‑ndo sǎ Yǎ Ndiǒxí ná chìndee ñaha‑gá nàcuáa ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo cuèndá cuu ɨɨⁿnuu‑ndo ndɨ̀hɨ nchaa dava‑gá ñáyiu ndècu ichi‑gá, te ducaⁿ‑ni ǐo ndacáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ. 16Te ío cuhuⁿ iní‑ndó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú, te ío váha cuáha‑ndo cuèndá nàcuáa càháⁿ tnúhu‑gá te ducaⁿ dànehé tnáhá‑ndó. Te ío cáháⁿ dóho tnàha‑ndo nacuáa cada‑ndo cànchicúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu‑gá, te cata‑ndo ndùdú ndèé núú tùtú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ndudú sá xìní méé‑ndó xìta‑ndo te nchaa xíǎⁿ cata‑ndo chìñuhu‑ndo Yá Ndiǒxí. Te òré xítá‑ndó te nɨ yùhu nɨ iní‑ndó ndàcáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ. 17Te cuhuⁿ iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú òré sání ìní‑ndó càda‑ndo ɨɨⁿ chiuⁿ àdi ná tnúhu cuìní‑ndó cǎháⁿ‑ndó, te dɨu‑ni‑gá cuhuⁿ iní‑ndó. Te xìni ñuhu‑xi ndacáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú chindee ñàha‑gá xii‑ndo ndàcáⁿ táhú‑ndó nǔú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. 18Te nchaa nchòhó ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu ndècu yɨɨ‑xi quɨndáá iní‑ndó yɨ̀ɨ‑ndo, chi ducaⁿ tàú‑xi cada nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú. 19Te nchaa nchòhó cue tée ndècu ñadɨhɨ́‑xi cuu iní‑ndó ñàdɨhɨ́‑ndó, te vá cǔcuèhé‑ndǒ‑yu. 20Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu tátá‑xi ndɨhɨ nǎná‑xi quɨndáá iní‑ndǒ‑yu, chi núu ducaⁿ na càda‑ndo te ndùu vétú iní Yǎ Ndiǒxí. 21Te nchaa nchòhó ñáyiu cùu tátá ndɨhɨ nǎná vá dásàtú‑ndó ìní cue déhe‑ndo, chi núu ducaⁿ na càda‑ndo te ni vǎ quíxí‑gǎ iní‑güexi cada‑güexi sá vǎha. 22Te nchaa nchòhó ñáyiu xìnu cuechi quɨndáá iní‑ndó nchàa ñáyiu cùu patróóⁿ‑ndó, te nɨ yùhu nɨ iní‑ndó càda‑ndo nchaa chiuⁿ tahú‑yu cuěi òré ndécǔ‑yu àdi oré ñá túǔ‑yu, te ñá dɨ́ú òré‑ni ndèhé‑yu cada‑ndo cuèndá‑ni sá cuìní‑ndó cùdɨu‑ndo núǔ‑yu, chi cada‑ndo sǎ néhé‑ndó sà yɨ́ñùhu núú Xǐtohó Jesucrìstú. 23Te nchaa chìuⁿ sani iní‑ndó càda‑ndo te cada‑ndo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó, te sá dúcáⁿ càda‑ndo‑áⁿ te cada‑ndo cuèndá sá xínú cuèchi‑ndo núú Xǐtohó Jesucrìstú te ñá dɨ́ú nǔú ñǎyiu ñuyíú‑a xìnu cuechi‑ndo. 24Te nchòhó sa nàha‑ndo sá Xǐtohó Jesucrìstú taxi‑gá sá ndúú tǎhú‑ndó te núu ducaⁿ na càda‑ndo, chi cùu‑ndo ñáyiu xìnu cuechi núú‑gǎ. 25Te nchaa ñáyiu quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá nàcháhu‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa sá quídě‑yu, te mee‑gǎ vá cádá cuèndá‑gá cuěi nái ñáyiu cùú‑yu, chi nchaá‑yu nacháhu‑yu nchaa sá ñà túú vǎha quìdé‑yu núú‑gǎ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\