COLOSENSES 4

1Te nchaa nchòhó ñáyiu cùu patróóⁿ cuu‑ndo ñǎyiu váha, te cada‑ndo nchàa nacuáa tàú‑xi cunduu ndɨhɨ nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú‑ndó, te cunaha‑ndo sǎ àndɨu ndecu Yaá cúú Xǐtohó‑ndó tàxi tnuní ñáhá‑gǎ xii‑ndo. 2Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, vá dáñá ndèé‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, te ío cuhuⁿ iní‑ndó‑gǎ òré càháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ, te òré‑áⁿ ǐo ndacáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ. 3Te cácáⁿ táhú‑ndó tnàhá cuèndá‑ndɨ́ núú‑gǎ cuèndá sá dɨ́ú‑gǎ ná cádá te ndacu‑ndɨ́ cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá núú nchàa dava‑gá ñáyiu, te ducaⁿ cǎháⁿ‑ndɨ́ tnúhu Xítohó Jesucrìstú sá ñǎ túú ní xǐndecu ndɨhɨ nchaa ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha, te dɨu cuèndá tnúhu‑áⁿ yɨ́hɨ̀‑í vecaá vitna. 4Te cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá cáháⁿ‑í nàcuáa tàú‑xi cunduu te tecú tnùní‑yu. 5Te cada‑ndo nchàa nacuáa tàú‑xi cunduu sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá, te ducaⁿ‑ni ǐo nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu. 6Te cada cuèndá‑ndó sǎ ǐo vii ío váha cunduu tnúhu cáháⁿ ndɨhɨ‑ndǒ‑yu, te cáháⁿ‑ndó ɨ̀ɨⁿ tnúhu nàcuáa cuu váha iní‑yu, te ío váha cundehe‑ndo nàcuáa cunduu tnúhu cúñaha‑ndo xìi ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu. 7Te té Tìquicú tée ío cùu iní‑ó ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú, tée‑áⁿ cachí tnúhu‑dé nchaa nàcuáa cùu ndecu‑í. Te tnàhá‑dé xínú cuèchi‑dé núú Xǐtohó Jesucrìstú te ío váha quìde ndáá‑dé. 8Te tendaha‑ǐ‑dé quixi‑dé cachí tnúhu‑dé nchaa nàcuáa cùu ndecu‑ndɨ́ iha, te taxi‑dé tnúhu ndee ìní cundecu ndɨhɨ‑ndo. 9Te tnàhá tucu té Ònésimú tée ío cùu iní‑ó ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú quixi ndɨhɨ‑dé, te dɨu‑ni tée ñuú‑ndó cùu‑dé te tnàhá‑dé ío váha quìde ndáá‑dé. Te ndɨ ndùú‑güedé cachí tnúhu‑güedé nchaa nàcuáa cùu iha. 10Te té Arìstarcú tée yɨ̀hɨ ndɨhɨ‑í vecaá quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo ndɨ̀hɨ té Mǎcú ñaní prǐmú tě Bèé. Te sa nàha‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í cada‑ndo quèheⁿ cuendá‑ndó tě Mǎcú, te núu na quìxi‑dé quixi coto ñaha‑dě xii‑ndo, te ío váha cuu iní‑ndó quèheⁿ cuendá‑ndó‑dě. 11Te tnàhá tée nàni Jesús, àdi Bustú chi úú dɨ̀u‑dé, quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo. Te cue tée‑a cùu‑güedé cue tée isràél ní chitnahá ñáhá‑güedě xii‑í càháⁿ‑ndɨ́ núú ñǎyiu nàcuáa ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu, te ni ɨ̀ɨⁿ‑gá ñáyiu isràél ñá túú quìde datná quídé‑güedě. Te ío váha tàxi‑güedé tnúhu ndee ìní xii‑í. 12Te tnàhá tée ñuú‑ndó tě Ěpafrás quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo, te cùu‑dé tnàhá‑dé tée xìnu cuechi núú Xǐtohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ‑ni nɨ̀ yuhu nɨ iní‑dé xìcáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó cuèndá sá cánchǐcúⁿ nihnu‑ni‑ndo ìchi‑gá, te ducaⁿ te ío váha tecú tnùní‑ndó nchàa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ cànchicúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo. 13Te yúhú càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ sǔúní sàni iní‑dé sá méé‑ní sǎ vǎha cuu xii‑ndo cùndecu‑ndo ndɨhɨ nchaa ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Laodìceá, ndɨhɨ nchaa ñáyiu xǐndecu tucu ichi‑gá ndécú ñùú Hièrápolís. 14Te tnàhá té Lùcá tée xìní nchaa núú yǔcú sǎ quídé tǎtna quìde ndee iní ñáhá‑dě xii‑ndo tée ío cùu iní‑ó, te tnàhá tucu té Děmás quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo. 15Te cúñaha‑ndo na càda ndee iní nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú ñùú Laodìceá, ndɨhɨ tá Mǐnfás, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndècu ichi‑gá tàcá vehe‑xi dàcuahá‑yu tnúhu‑gá. 16Te tutú cádǔha‑í‑a tendaha‑ǐ quixi ndaha‑ndo, te òré ná ndɨ́hɨ́ dàcuaha‑ndo te tendaha‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú Laodìceá cuèndá dacuàhá‑yu tnàhá‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ dàcuaha‑ndo tutú tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu ñuú Laodìceá òré ná dàndixí‑yu ndaha‑ndo. 17Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo nàcuáa cúñaha‑ndo xìi té Àrquipú, te duha cúñaha‑ndo xìi‑dé: “Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá chìuⁿ quide‑n, te ío váha cada cuèndá‑n càda‑n nchaa nacuáa ní cachí‑gá”, duha cúñaha‑ndo xìi‑dé. 18Te yúhú té Pǎblú ndɨhɨ ndaha mee‑ǐ téè‑í ɨɨⁿ ǔú tnúhu‑a quìde ndee iní ñáhà‑í xii‑ndo, te cunaha‑ndo sǎ yǔhú yɨ́hɨ̀‑í vecaá. Te Yá Ndiǒxí ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\