EFESIOS 3

1Te yúhú té Pǎblú yɨ́hɨ̀‑í vecaá sá cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú nchòhó ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, núu xíǎⁿ dɨu cuèndá‑gá duha yɨ̀hɨ‑í vecaá vitna. 2Te nchòhó sa nàha‑ndo sá Yǎ Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑í, te ní cachí‑gá sá yǔhú quɨhɨ dɨ́quɨ̀‑í cáháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú‑ndó, te cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó te cuu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó. 3Te yúhú sa ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo lùha nacuáa ndùu tnúhu ndùu yuhu ni cuu, sá nǐ cachí tnúhu Yá Ndiǒxí xii‑í. 4Te òré dàcuaha‑ndo tnúhu ndùu yuhu‑áⁿ ní cùu te quiní‑ndó sǎ yǔhú tècú tnùní‑í nàcuáa ndùu tnúhu‑áⁿ, te tnúhu‑áⁿ càháⁿ‑xi cuèndá Xítohó Jesucrìstú. 5Te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu sá vǎ yǒo tnàhí xìní ní cùu, dico cue tée ní táúchíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú cáháⁿ tnúhu‑gá, ndɨhɨ cue tée càháⁿ nàcuáa dàcahu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí ní níhí‑güedě tnúhu ndùu yuhu‑áⁿ, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑xi xìi‑güedé. 6Te duha càháⁿ tnúhu ndùu yuhu‑áⁿ ní cùu: “Cuěi ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél te cuěi ñáyiu cùu ñáyiu isràél dico ɨɨⁿ‑ni ndùu táhǔ‑yu sá vǎha núú Yǎ Ndiǒxí, te núu na quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑yu, te ɨɨⁿ‑nǎ cúǔ‑yu cundecú‑yu, te ducaⁿ ɨ̀ɨⁿ‑ni cada váha ñaha Yǎ Ndiǒxí xií‑yu te núu na cùndecu ndɨhɨ́‑yu Xítohó Jesucrìstú”, duha ndùu tnúhu ndùu yuhu‑áⁿ ní cùu. 7Te Yá Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑í ní taxi‑gá chìuⁿ quide‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá, te mee‑gǎ quídé‑gǎ sá yǔhú ndacu‑í cáháⁿ‑í tnúhu‑gá. 8Te nchaa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí cúǔ‑yu ñáyiu ío‑gá cúnùu cadá‑yu chìuⁿ‑gá dàcúúxí yǔhú, te cuěi ducaⁿ dico Yá Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑í ní taxi‑gá chìuⁿ quide‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá núú cuè ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. Te tnúhu‑gá‑áⁿ càháⁿ‑xi sá sǔúní ǐo váha cada ñaha Xǐtohó Jesucrìstú xii‑o. 9Te ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá cuèndá danèhé‑í nchaa ñáyiu. Te sá dánèhé‑í‑yu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu ndùu yuhu sá nǐ sani iní‑gá ndéé sanaha nàcuáa cada váha‑gá cue ñáyiu. Te ndéé dàvá‑áⁿ nǐ quesaha ndùu yuhu tnúhu‑áⁿ ní cùu. Te dɨu‑ni‑gá cúú‑gǎ Yaá ní cadúha nchaandɨ túhú sá ìó. 10Te ducaⁿ ndùu yuhu tnúhu‑áⁿ ní cùu cuendá sá ncháá espíritú cúnùu ndecu andɨu quiní‑xi vitna nàcuáa quìde nchaa ñáyiu ní tuha ñaha xìi Yá Ndiǒxí cuèndá ducaⁿ cùtnuní iní‑xi sá ǐo váha cùtnuní iní‑gá nàcuáa cada‑gá. 11Te Yá Ndiǒxí ní sani iní‑gá ndéé sanaha nàcuáa ní cuiní‑gá cada Xítohó Jesucrìstú, te ní sáá nduu nǐ quide Xítohó Jesucrìstú nàcuáa ní cuiní Yǎ Ndiǒxí cada‑gá. 12Te vitna cùyɨɨ‑o cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ‑o Xítohó Jesucrìstú, te sàndáá iní‑ó‑gǎ. 13Te núu xíǎⁿ càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ cuěi duha ndòho‑í vitna dico vá ná tǔhú iní‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ndo ìchi Xítohó Jesucrìstú. Te sá dúhá ndòho‑í te cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó, chi cuu‑ndo ñǎyiu cùu cahnu núú Yǎ Ndiǒxí. 14Te sá cuèndá nchaa sá nǐ sani iní Dútú Ndiǒxí quídé‑gǎ xíǎⁿ yúhú ngüɨ̀ñɨ́ xɨ́tɨ̀‑í núú‑gǎ càháⁿ ndɨhɨ‑í‑gá, te dɨu‑ni‑gá cúú Yàá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú. 15Te mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá ncháá espíritú ndécú àndɨu cunduu‑xi datná ní cachí méé‑gǎ cunduu‑xi. Te ní cachí tucu‑gá sá nchóó cùu‑o ñáyiu, te cunduu‑o dàtná cuìní méé‑gǎ cunduu‑o. 16Te xìcáⁿ táhù‑í núú Dǔtú Ndiǒxí sá Espíritú‑gá ná cádá nàcuáa cuita níhí ndéé‑gǎ‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ cundecu‑ndo ìchi‑gá, te ducaⁿ xìcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ cada Espíritú‑gá chi ío càhnu cuu‑gá. 17Te xìcáⁿ táhú tùcu‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá Xǐtohó Jesucrìstú ná cùndecu ndɨhɨ ñaha‑ni‑gá xii‑ndo chi sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te ducaⁿ te vá dáñá ndèé‑ndó ǐo cuu iní tnáhá‑ndó. 18Te xìcáⁿ táhú tùcu‑í núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó ndɨ̀hɨ cuendá dava‑gá ñáyiu cùu cuendá‑gá, cuèndá sá cútnùní iní‑ndó sǎ sǔúní cùu iní ñáhá Xǐtohó Jesucrìstú xii‑o. 19Te duha xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí chi cuìní‑í sá ncháá‑ndó tècú tnùní‑ndó sǎ ǐo cùu iní ñáhá Xǐtohó Jesucrìstú xii‑o cuěi vá ndácú càva‑o quiní‑ó nàcuáa cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. Te xìcáⁿ táhú tùcu‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá ǐo na cùndecu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ cànchicúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo nchaa nacuáa quìde mee‑gá. 20Te Yá Ndiǒxí ío‑gá vài sá ndácú‑gǎ táxí‑gǎ dàcúúxí sǎ xìcáⁿ‑ó nǔú‑gǎ, te cuěi ndéé nchaa sá ñà túú sàni iní‑ó nǐhí‑ó te tàxi‑gá, te ducaⁿ chi mee‑gǎ ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑o, te ndàcu‑gá quídé‑gǎ nándɨ sá vǎha sá cúú‑xí‑ó. 21Te vitna nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú chí ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ‑ni cǎháⁿ‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ na cùnduu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\