EFESIOS 4

1Te yúhú té Pǎblú yɨ́hɨ̀‑í vecaá sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ cádá vǎha‑ndo cùndecu‑ndo datná tàú‑xi cada cue ñáyiu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑gá. Te nchòhó tnàhá‑ndó cùu‑ndo ñáyiu ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑gá. 2Te vá cádá càhnu‑ndo mee‑ndo, cunduu váha iní‑ndó, cunduu càhnu iní‑ndó, te cuu iní tnáhá‑ndó nàcuáa ducaⁿ cùndee iní‑ndó nǔu ná cúú sǎ cúmǎní nǔú tnáhá‑ndó. 3Te ío nducu ndèe‑ndo cuu ɨɨⁿnuu‑ndo cundecu‑ndo, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí chindee ñàha‑xi xii‑ndo, te ducaⁿ ǐo váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo chi cùu ɨɨⁿnuu‑ndo. 4Te nchoo ñǎyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú ɨɨⁿ‑ni cùu‑o, te ducaⁿ ɨ̀ɨⁿ‑ni Espíritú Yǎ Ndiǒxí ndécú, te dɨu‑ni ducaⁿ ɨ̀ɨⁿ‑ni tnúhu ndee ìní ní ngúndecu ndɨhɨ‑o cǔtnàhá ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o. 5Te ɨɨⁿ‑ni Xǐtohó Jesucrìstú ndécú tàxi tnuní ñáhá‑gǎ xii‑o, te ɨɨⁿ‑ni cùu‑o sandáá iní‑ó tnǔhu‑gá, te ɨɨⁿ‑ni nǐ sandute‑o. 6Te ɨɨⁿ‑ni Dǔtú Ndiǒxí cúú Yàá cúú Tǎtá‑ó nchàa‑o, te dɨu‑gá cúnùu‑gá yɨ́ndàha ñaha‑gá xii‑o nchàa‑o. Te Yá Ndiǒxí dácàháⁿ‑gá iní‑ó quìde‑o chiuⁿ‑gá, te ducaⁿ ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑o nchàa‑o. 7Te nchoo ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ chìndee ñaha Yá Ndiǒxí xii‑o quìde‑o nacuáa ndùu chiuⁿ ní cachí Xítohó Jesucrìstú cada‑o. 8Te quèe ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Xítohó Jesucrìstú cuándaa‑gá andɨu te ío cùnuu‑gá, chi nchaa cue espíritú cúú ǔhú iní ñáhá xìi‑gá ñá túú ní ndàcu‑xi naá ndɨhɨ ñaha‑xi xìi‑gá, te mee‑gǎ ní cachí‑gá nàcuáa ndùu chiuⁿ nduu táhú ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu cadá‑yu. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 9Te sá dúcáⁿ càháⁿ‑xi sá cuǎndaa‑gá andɨu xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ nǐ cuuⁿ‑gá ñuyíú‑a. 10Te Xítohó Jesucrìstú ní cuuⁿ‑gá ñuyíú‑a, te dɨu‑ni‑gá cuándaa‑gá andɨu cuèndá ío cunuu‑gǎ taxi tnùní‑gá nchaandɨ túhú sá ìó. 11Te ní dácǎhñu‑gá cue tée xìnu cuechi núú‑gǎ ɨɨⁿ ɨɨⁿ núú chìuⁿ cada‑güedé. Te ní cachí‑gá sá dàva‑güedé cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá, te dava‑güedé ní cachí‑gá sá cǎháⁿ‑güedé nàcuáa dàcahu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑güedé. Te dava‑güedé ní cachí‑gá sá cúú‑güedě cue tée datècú tnúhu cue ñáyiu nàcuáa cadá‑yu naníhí tàhú‑yu. Te dava‑güedé ní cachí‑gá sá cúú‑güedě cue tée quɨndaha ñàha xii ñáyiu dacuàha ñaha‑güedé xií‑yu tnúhu‑gá. 12Te ducaⁿ nǐ cachí‑gá cada cue tée‑áⁿ cuèndá canu ichi‑güedé cue ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí cuèndá ducaⁿ ñǎyiu‑áⁿ nǐhǐ‑yu nàcuáa cadá‑yu chìuⁿ‑gá, te ducaⁿ cuìta níhí ndéé‑gǎ‑yu cundecú‑yu ichi Xítohó Jesucrìstú. 13Te ducaⁿ nǐ cachí Xítohó Jesucrìstú cunduu ndéé sáá nduu cùu ɨɨⁿnuu‑o quɨndáá iní‑ó tnǔhu‑gá, te ducaⁿ cùu ɨɨⁿnuu‑o tecú tnùní‑ó nàcuáa ndùu cuendá‑gá chi dɨu‑gá cúú‑gǎ Déhe Yá Ndiǒxí, te cuu‑o ñǎyiu ío quìde ndáá dàtná quídé mèe Xítohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ te ñá túú tnàhí‑gá ná cùmání‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. 14Te ducaⁿ te vá cúú‑gǎ‑ó dàtná cue landú vátá cútnùní váha‑gá iní‑xi, te ni vǎ cádá‑gǎ‑ó dàtná quídé ndùte lamár, chi ndute‑áⁿ òré quéné tǎchí te cuáháⁿ‑xi duha cuáháⁿ‑xi dàcáⁿ, te ducaⁿ chi vá quɨ̀ndáá‑gá iní‑ó tnǔhu càháⁿ nchaa ñáyiu dàndahú ñáhá xìi‑o, chi ñáyiu‑áⁿ ǐo váha xìtó‑yu nàcuáa dandàhú ñáhǎ‑yu xii‑o chi càchí‑yu sá càháⁿ‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá. 15Te nchoo ǐo cuu iní tnáhá‑ó, te vá dándàhú tnáhá‑ó, chi cáháⁿ‑ó mèe‑ni sá ndàá. Te xìni ñuhu‑xi sá ɨ̀ɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu cuita cada ndáá‑gá‑ó quɨ̌hɨ́ⁿ dàtná quídé ndǎá méé‑gǎ, te dɨu‑ni‑gá cúú‑gǎ Yaá cúnùu cuu díhna tàxi tnuní ñáhá‑gǎ xii‑o. 16Te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú quídé ñàha‑gá xii nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ichi‑gá dàtná yɨquɨ cùñú méé‑gǎ, chi ɨɨⁿ yɨquɨ cùñú ío váha ní quée tnàha ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi, te ducaⁿ yɨ̀hɨ túchi yɨquɨ cùñú‑ǎⁿ yótnɨ̀ɨ‑xi nchaa nacuáa ní quée tnàha. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchoo chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndecu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú táxí tnùní ñáhá‑gǎ xii‑o. Te núu nchoo quìde‑o nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu te cùu iní tnáhá‑ó, te ducaⁿ ta nìhí ndéé‑gǎ‑ó cuǎháⁿ ndécú‑ó ìchi‑gá. 17Te vitna yúhú càháⁿ‑í dóho‑ndo quìde‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá vǎ cúndècu‑gá‑ndó dàtná xǐndecu ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí, chi nchaa ñáyiu‑áⁿ ñà túú vědana nàndɨ́hɨ nchaa sá sání ìní‑yu. 18Te ni ñà túú vědana cùtnuní iní‑yu nàcuáa ndùu tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí. Te ñáyiu‑áⁿ ñà túú ndùu táhǔ‑yu cundecú‑yu nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí, chi ñá túú vědana tècú tnùní‑yu te ducaⁿ chi ío sàá iní‑yu. 19Te ñá túú tnàhí‑gá ná sání ìní‑yu ndècú‑yu ichi cuèhé ichi duha, te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu ndècú‑yu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ chi nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu ndècú‑yu. 20Dico tnúhu Xítohó Jesucrìstú sá nǐ sándáá iní‑ndó chi ñá túú dùcaⁿ sanu ichi ñaha‑xi xii‑ndo cada‑ndo. 21Te nchòhó ní cutnùní iní‑ndó nàcuáa ndùu cuendá Xítohó Jesucrìstú, te dàcuaha‑ndo tnúhu ndáá dɨu‑ni tnúhu‑gá nàcuáa ndècu‑ndo ichi‑gá. 22Te vitna vá cání‑gǎ iní‑ndó càda‑ndo datná ní xóo cada‑ndo cǔtnàhá ní xíndecu‑ndo ìchi cuehé ichi duha, chi núu nchaa‑ni sá cuèhé sá dúhá‑ǎⁿ ná cùhuⁿ‑ni iní‑ndó càda‑ndo, te uuⁿ‑gá uuⁿ‑gá cuita dacuǐta nihnu ñaha‑xi xìi‑ndo quɨ́hɨ́ⁿ, chi núu nchaa‑ni sá cuèhé sá dúhá‑ǎⁿ ná cùhuⁿ‑ni iní‑ndó te dàtɨcá nuu ñaha‑xi xìi‑ndo. 23Te nchòhó, xìni ñuhu‑xi sá vǎ dúcáⁿ‑gǎ cani iní‑ndó càda‑ndo te tàú‑ndó ndùu‑ndo datná ɨɨⁿ ñáyiu ní cacu túu saa. 24Te nduu iní‑ndó dàtná cuìní méé Yǎ Ndiǒxí cunduu, chi nduu‑xi nàcuáa càa iní méé‑gǎ, te ducaⁿ te cuu‑ndo ñǎyiu ío váha cada ndáá, te cuu ndisa‑ndo ñǎyiu ñá túú tnàhí ná cumání cundecu núú‑gǎ. 25Te cuèndá xíǎⁿ nǔu càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ nchòhó vá dácuàndehnde‑gá‑ndó dàtná ní xóo cada‑ndo, te mee‑nǎ sá ndàá cáháⁿ ndɨhɨ tnàha‑ndo, chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndecu‑o ichi Xítohó Jesucrìstú. 26Te núu cùdééⁿ‑ndó te cada cuèndá‑ndó sǎ vǎ cádá‑ndó ɨ̀ɨⁿ cuéchi sá dúcáⁿ cùdééⁿ‑ndó, te vá dúcáⁿ‑ní cùhuⁿ iní‑ndó tnǔhu sàtú iní‑áⁿ. 27Te vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá sàcuíhná xii‑ndo. 28Te núu dava‑ndo cùu‑ndo ñadúhú te vá dúcáⁿ‑gǎ cada‑ndo, chi nducu‑nǎ‑ndó ɨ̀ɨⁿ chiuⁿ váha cada‑ndo nàcuáa ducaⁿ nǐhí‑ndó sǎ chíndèe‑ndo cue ñáyiu ndàhú ñáyiu ñá túú nǎ ndécú ndɨ̀hɨ. 29Te vá càháⁿ‑gá‑ndó nì ɨɨⁿ tnúhu cuèhé, chi mee‑nǎ tnúhu vii tnúhu váha cáháⁿ‑ndó nàcuáa ducaⁿ ngǔnu ichi cue ñáyiu ndèdóho ñaha xìi‑ndo, te núu ducaⁿ na càda‑ndo te cuu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí ñǎyiu ducaⁿ ndèdóho ñaha xìi‑ndo‑áⁿ. 30Te vá cádá‑gǎ‑ndó nì ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo cuendá sá vǎ dándɨ̀hú‑ndó ìní Espíritú Yǎ Ndiǒxí, chi dɨu Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo, te xíǎⁿ cútnùní iní‑ndó sǎ sàá nduu nàcuaca ñaha‑gá xii‑ndo cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 31Te vá dásàtú‑gá‑ndó ìní tnàha ñáyiu‑ndo, te ni vǎ cúhúⁿ ìní‑ndó tnǔhu sàtú iní, te ni vǎ cúděéⁿ‑gǎ‑ndó, te cuěi núú chítú nǔú tàcá vá càháⁿ cana‑ndo cǔcuèhé‑ndó tnàha ñáyiu‑ndo, te ni vǎ cuátnùhu‑ndo tnaha ñáyiu‑ndo, te ni vǎ cání cuèhé cani duha iní‑ndó cuèndá tnàha ñáyiu‑ndo. 32Te cundàhú iní tnáhá‑ndó, te cada tnàha‑ndo sá vǎha, te cada càhnu iní tnáhá‑ndó nǔu ná cúú sǎ cúmǎní nǔú tnáhá‑ndó dàtná ní quide Yá Ndiǒxí ní quide càhnu iní‑gá nchaa yícá cuěchi‑ndo sǎ cuèndá Xítohó Jesucrìstú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\