EFESIOS 5

1Te nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu ío cùu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí, te dɨu déhe‑gá cúú‑ndó nǔu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi canchicúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo datná quídé mèe‑gá. 2Te ío cuu iní tnáhá‑ndó cùndecu‑ndo datná cúú ìní ñáhá Xǐtohó Jesucrìstú xii‑ndo, chi dɨu‑gá ní cachí‑gá sá cùú‑gá cuèndá nchaa cuéchi‑o te ní xíhí‑gá, te sá dúcáⁿ nǐ xíhí‑gá te ní cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, te ío váha ní cuu iní Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá. 3Te sá cuèndá sá nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ nchaa nchòhó cue tée vá càháⁿ ndɨhɨ‑ndo ñǎyiu dɨ̀hɨ́ te núu ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑ndó cùú‑yu, te ducaⁿ‑ni nchàa nchohó cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu vá càháⁿ ndɨhɨ‑ndo cuè tée te núu ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ‑ndo cuu‑güedé, te ni vǎ cání tnàhí iní‑ndó cùndecu‑ndo ichi dɨ́ɨ́ ìní, te ni vǎ xíhó‑ndó nì ɨɨⁿ sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑ndo, te ni ɨ̀ɨⁿ nchaa xíǎⁿ vá cání ìní‑ndó càda‑ndo, te ni vǎ cácú nèhe‑ndo. 4Te ni vǎ càháⁿ‑ndó ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá ni vǎ cúú cùndedóho ñáyiu, te ni vǎ càháⁿ‑ndó ɨ̀ɨⁿ tnúhu cùtexínu, te ni dàva‑gá nchaa tnúhu sá ñà túú vědana nàndɨ́hɨ vá càháⁿ‑ndó, chi nchaa tnúhu‑áⁿ ñà túú tàú‑xi cáháⁿ‑ndó, te xìni ñuhu‑xi sá vǎha‑gá sá ndàcáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑gá. 5Te nchòhó sa xìní ndáá‑ndó sǎ ncháá cuè tée càháⁿ ndɨhɨ ñáyiu dɨ̀hɨ́ te ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu, ndɨhɨ cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ càháⁿ ndɨhɨ cue tée te ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ́‑yu cùu‑güedé, nchaa ñáyiu‑áⁿ vǎ ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu núú ndécú Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú táxí tnùní‑gá. Te ni cuè ñáyiu xǐndecu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te ni cuè ñáyiu xìho nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑xi vá ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá núú ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá. Te tnúhu sá càchí‑ó xìho‑o nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑o, ɨɨⁿ‑ni cùu‑xi ndɨhɨ tnúhu sá càchí ñáyiu quìde cahnú‑yu nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí. 6Te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó nì ɨɨⁿ tnúhu sá ñà túú nàndɨ́hɨ càháⁿ ñáyiu, chi ñáyiu‑áⁿ ǐo dandòho ñaha Yá Ndiǒxí xií‑yu cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu chi ñá túú sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. 7Núu xíǎⁿ càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ vǎ nìhí tnáhá‑ndó ndɨ̀hɨ cue ñáyiu‑áⁿ. 8Te nchòhó ní cuu‑ndo dàtná cue ñáyiu ní xíndecu núú néé chi ní xíndecu‑ndo ìchi cuehé ichi duha, dico vitna ní ngúndecu‑ndo ìchi Xítohó Jesucrìstú, te ñá túú‑gǎ ndécú‑ndó nǔú néé dàtná ní xíndecu‑ndo ni cùu. Te vitna cada‑ndo nchàa nacuáa tàú‑xi cunduu chi ndècu‑ndo ichi‑gá. 9Te sá cuèndá sá ndécú‑ndó ìchi‑gá nǔu xíǎⁿ cúú‑ndó ñǎyiu váha, te quìde ndáá‑ndó ndècu‑ndo, te ñá túú dàcuandehnde‑ndo chi càháⁿ‑ndó mèe‑ni sá ndàá. 10Te ío váha cada cuèndá‑ndó nchàa sá cúú vǎha iní Xítohó Jesucrìstú, te xíǎⁿ cada‑ndo. 11Te vá cánchǐcúⁿ nihnu‑ndo tnàhá‑ndó càda‑ndo datná quídé cuè ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi nchòhó tàú‑ndó cǎháⁿ‑ndó dǒho nchaa ñáyiu ducaⁿ ndècu ichi cuehé ichi duha‑áⁿ cuèndá nchaa sá quídě‑yu. 12Te cucahaⁿ núú‑ndó vǎ càháⁿ‑ndó cuèndá ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá quìde dayuhu nchaa ñáyiu‑áⁿ. 13Dico òré dándìxi túu tnúhu Yá Ndiǒxí iní‑yu nàcuáa quìdé‑yu te cùtnuní iní‑yu sá ñǎ túú quìde váha‑yu, te ducaⁿ ndìxi cuéchi iní‑yu cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. 14Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: Nchòhó cúú‑ndó dàtná ñáyiu xìdí, te vitna ndɨquɨ́ú ìní‑ndó, te cùu tucu‑ndo datná ñáyiu ní xíhí, te vitna ndoto‑ndo, te Xítohó Jesucrìstú chindee ñàha‑gá xii‑ndo nàcuáa vá cúndècu‑gá‑ndó ìchi cuehé ichi duha. Duha càháⁿ‑xi núú tùtú‑gá. 15Te ío váha cada cuèndá‑ndó nàcuáa cada‑ndo cùndecu‑ndo, te vá cádá‑ndó dàtná xǐquide cue ñáyiu ñá túú tècú tnùní, chi cada‑ndo dàtná xǐquide ñáyiu ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi. 16Te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu cani iní‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu, chi vitna ío cùnuu nchaa sá cuèhé sá dúhá. 17Te cuu‑ndo ñǎyiu tècú tnùní cuèndá ducaⁿ cùtnuní iní‑ndó nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te vá cádá‑ndó dàtná xǐquide cue ñáyiu ñá túú tnàhí cùtnuní iní‑xi nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cadá‑yu. 18Te vá cúú‑ndó ñǎyiu quɨhu chi núu ducaⁿ na càda‑ndo te dàcuíta nihnu‑ndo mèe‑ndo, te daña‑ndo mèe‑ndo sá Espíritú Yǎ Ndiǒxí ná tàxi tnuní ñáhá‑xí xìi‑ndo. 19Te cáháⁿ‑ndó nàcuáa‑ni cuáháⁿ ndudú sá nǐ xóo cata nchaa cue ñáyiu ndéé sanaha nǐ xóo chiñuhú‑yu Yá Ndiǒxí. Te cáháⁿ‑ndó nàcuáa cuáháⁿ ndudú sá chíñùhu‑ndo Yá Ndiǒxí, te cata‑ndo. Te cuěi nchaa dava‑gá ndudú dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ‑ndó te cata‑ndo. Te nɨ yùhu nɨ iní‑ndó càta‑ndo nchaa ndudú‑áⁿ chiñuhu‑ndo Yǎ Ndiǒxí. 20Te vá dáñá ndèé‑ndó ndàcáⁿ táhú‑ndó nǔú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí cuěi ndècu váha‑ndo àdi ñá túú ndècu váha‑ndo. Te ducaⁿ càda‑ndo chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Xítohó Jesucrìstú. 21Te nchòhó ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú tàú‑xi sá quɨ̀ndáá iní tnáhá‑ndó, te ducaⁿ càda‑ndo chi nèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí. 22Te nchaa nchòhó ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndécú yɨ̀ɨ‑xi, xìni ñuhu‑xi sá quɨ̀ndáá iní‑ndó yɨ̀ɨ‑ndo datná sàndáá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú. 23Chi yɨɨ‑ndo tàxi tnuní ñáhá‑güedě xii‑ndo dàtná quídé Xǐtohó Jesucrìstú táxí tnùní ñáhá‑gǎ xii nchoo cuè ñáyiu ndècu ichi‑gá. Te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú, te cùu‑o datná yɨquɨ cùñú‑gá. 24Te dàtná quídé nchòo ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú sàndáá iní‑ó tnɨ̀ɨ‑o nchaa tnúhu càháⁿ‑gá, ducaⁿ tàú‑xi cada nchaa nchòhó ñáyiu dɨ̀hɨ́ quɨ́ndáá iní‑ndó tnɨ̀ɨ‑ndo nchaa tnúhu càháⁿ yɨɨ‑ndo. 25Te tnàhá nchaa nchòhó cue tée tucu tàú‑xi sá ǐo cuu iní‑ndó ñàdɨhɨ́‑ndó dàtná quídé Xǐtohó Jesucrìstú cúú ìní ñáhá‑gǎ xii nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ichi‑gá, chi mee‑gǎ ní xíhí‑gá sá cuèndá‑ó sǎ cúú ìní ñáhá‑gǎ xii‑o. 26Te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá ncháá ñǎyiu vitna ngúndecu ichi‑gá cuu yɨñùhú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ ndàda ndoo ndada nine‑gá iní‑yu sá cuèndá sá quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, te cuanduté‑yu. 27Te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá ncháá ñǎyiu na ngǔndecu ichi‑gá ío váha cundecú‑yu núú‑gǎ, te ducaⁿ vǎ cúndècu‑gá ni ɨ̀ɨⁿ cuéchi‑yu núú‑gǎ, te ni ɨ̀ɨⁿ‑gá sá ñà túú‑gǎ ná cumánǐ‑yu núú‑gǎ chi ío cundecu yɨñùhú‑yu. 28Te sá dúcáⁿ quìde Xítohó Jesucrìstú sá cúú‑xí cuè ñáyiu ndècu ichi‑gá, xíǎⁿ tàú‑xi sá nchòhó cue tée xǐndecu ñadɨ̀hɨ́‑xi cuu iní‑ndó ñàdɨhɨ́‑ndó, te coto‑ndǒ‑yu dàtná xító‑ndó yɨ̀quɨ cuñú méé‑ndó, te cada iní‑ndó sǎ ncháá cuè tée ío cùu iní ñadɨ̀hɨ́‑xi cùu iní‑güedé méé‑güedě chi ɨɨⁿ‑nǎ cúǔ‑yu. 29Te nchoo sà naha‑o sá nì ɨɨⁿ ñáyiu ñá túú dàquee tɨ́hǔ‑yu yɨquɨ cùñú‑yu, chi da uuⁿ‑gá chíndèé‑yu te xìtó‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ quìde Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndècu ichi‑gá, 30chi cùu‑o datná yɨquɨ cùñú méé‑gǎ, te ducaⁿ chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndɨhɨ‑gá. 31Te tnúhu Yá Ndiǒxí càchí‑xi: “Sá cuèndá xíǎⁿ nǔu nchaa cue tée na nìhí ñadɨ̀hɨ́‑xi te dɨ̀ɨⁿ‑ná cada‑güedé tǎtá‑güedě ndɨhɨ nǎná‑güedě, te ñadɨ̀hɨ́‑nǎ‑güedé cuu cuu ndɨhɨ‑güedé, te ducaⁿ ɨ̀ɨⁿ‑ná cuu‑güedé ndɨhɨ́‑yu”, duha càchí‑xi. 32Te tnúhu‑a cùu‑xi ɨɨⁿ tnúhu càhnu vihi, te ducaⁿ sǎ tnàhá‑xi cùu Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ cue ñáyiu ndècu ichi‑gá. 33Te càháⁿ‑ni tucu‑í dóho nchaa nchòhó cue tée xǐndecu ñadɨ̀hɨ́‑xi sá ǐo cuu iní‑ndó ñàdɨhɨ́‑ndó te coto‑ndǒ‑yu dàtná xító‑ndó mèe‑ndo, te ducaⁿ‑ni nchàa nchohó ñáyiu dɨ̀hɨ́ tucu canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú yɨɨ‑ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\