EFESIOS 6

1Te nchaa nchòhó cue landú, quɨndáá iní‑ndó tǎtá‑ndó ndɨ̀hɨ náná‑ndó chi ducaⁿ cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu, te dɨu ducaⁿ tnàhí tàú‑xi cada‑ndo. 2Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá cánèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú tǎtá‑ndó ndɨ̀hɨ núú nǎná‑ndó. Te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu cùnuu ní cáháⁿ‑gá cada cue ñáyiu cuèndá cada váha ñaha‑gǎ xií‑yu. 3Te ní cachí‑gá sá nǔu ducaⁿ na càda‑ndo te ío váha cundecu‑ndo, te ducaⁿ ǐo naha cùdíi‑ndo cùndecu‑ndo ñuyíú‑a. 4Te nchaa nchòhó cue tée cùu tátá, vá dásàtú‑ndó ìní cue déhe‑ndo chi canu ichi‑ndo‑güèxi nacuáa tàú‑xi cunduu, te dacuàha‑ndo‑güexi nchaa tnúhu váha nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu. 5Te nchaa nchòhó cue ñáyiu xìnu cuechi, quɨndáá iní‑ndó cuè ñáyiu dii chìuⁿ‑xi quide‑ndo, te canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núǔ‑yu, te ío váha cuu iní‑ndó càda‑ndo chiúⁿ‑yu, te ducaⁿ nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó càda‑ndo. Te cada iní‑ndó sǎ dàtná tnúhu sá chíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú quídé‑ndó. 6Te dava ñáyiu xìnu cuechi, mee‑ni òré ndéhé ñǎyiu dii chìuⁿ‑xi quidé‑yu ío ndùcu ndeé‑yu quìde chiuⁿ váha‑yu cuèndá cuìní‑yu cudɨ̀ú‑yu. Dico nchòhó vá dúcáⁿ càda‑ndo, chi cuěi ndècu ñáyiu dii chìuⁿ‑xi quide‑ndo àdi ñá túǔ‑yu dico cada chìuⁿ váha‑ni‑ndo, te cada iní‑ndó sǎ dàtná tnúhu sá chíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú quídé‑ndó, te cada‑ndo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu. 7Te ío váha cuu iní‑ndó càda‑ndo chiuⁿ‑áⁿ, chi cada iní‑ndó sǎ dàtná tnúhu sá chíúⁿ Xǐtohó Jesucrìstú quídé‑ndó te ñá dɨ́ú chìuⁿ cue ñáyiu ñuyíú‑a. 8Te nchòhó sa cùtnuní iní‑ndó sǎ nàcuáa ndùu chiuⁿ váha ní quide‑ndo ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te ducaⁿ cùnduu sá táxí Xǐtohó Jesucrìstú nduu táhú‑ndó cuěi cùu‑ndo ñáyiu dàñá quéé nǔú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi àdi cuu‑ndo ñáyiu ñá túú tnàhí dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi. 9Te nchaa nchòhó ñáyiu xǐndecu ndɨhɨ ñáyiu xìnu cuechi, tnàhá‑ndó tàú‑ndó càda váha‑ndo sǎ cúú‑xí cuè ñáyiu xìnu cuechi núú‑ndó, te vá cúndùu nínu iní‑ndó nǔǔ‑yu, te chí cuǎha cuèndá sá dɨ́ú‑ní Xǐtohó Jesucrìstú Yaá ndécú àndɨu taxi tnuní ñáhá‑gǎ xii‑ndo ndɨ̀hɨ́‑yu, te sá cúú‑xí mèe‑gá chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑ndo núú‑gǎ, te ɨɨⁿ‑ni càda ñaha‑gá xii‑ndo. 10Te vitna nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ǐo nducu‑ndo nàcuáa cada‑ndo nǐhí ndéé‑ndó cùu ɨɨⁿnuu‑ndo ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú, chi mee‑gǎ ío càhnu cuu‑gá, te chindee ñàha‑gá xii‑ndo. 11Te dɨu‑ni nchaa sá nǐ nduu táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí dɨu‑ni nchaa xíǎⁿ cuhuⁿ iní‑ndó, chi xíǎⁿ chindee ñàha‑xi xii‑ndo níhí ndéé‑ndó cùndecu‑ndo cuendá sá vǎ dándàhú ñáhá sàcuíhná xii‑ndo. 12Chi nchoo ñà dɨ́ú cuè ñáyiu ñuyíú‑a nàá ndɨhɨ‑o, chi ndɨhɨ cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha, te dɨu‑ni nchaa espíritú‑áⁿ cúnùu‑xi cuéi núú nǐnu quìde‑xi nchaa sá cuèhé sá dúhá, te dɨu‑ni‑xi cùnuu‑xi ñuyíú‑a sànu ichi‑xi cue ñáyiu quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. 13Te ío cuhuⁿ iní‑ndó nchàa sá nǐ nduu táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá ducaⁿ nǐhí ndéé‑ndó cùndecu‑ndo, te vá ndácú yùcu ñávǎha ná cada ñaha‑xi xìi‑ndo oré cuìní‑xi coto ndeé ñáhá‑xí. Te sátá ná dàquee tɨ́hú‑ndó yùcu ñávǎha te ñɨɨ́‑ni cunduu‑ndo cùndecu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. 14Te ducaⁿ cùndecu‑ni‑ndo ichi Yá Ndiǒxí cada‑ndo dàtná xǐquide cue sandàdú, chi cue tée‑áⁿ ǐo ñɨɨ́ xǐndáa‑güedé. Te cáháⁿ‑ndó mèe‑ni tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, te cuu‑ndo dàtná cue sandàdú cue tée ndàda tɨɨ xɨtɨ́‑xi òré quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé nàá‑güedé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cuu‑ndo te núu na càháⁿ‑ndó mèe‑ni tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí. Te cada ndáá‑ndó cùndecu‑ndo ichi‑gá, te cuu‑ndo dàtná cue sandàdú cue tée xǐxíhnu sá yɨ́dǎhu ñaha xìi‑güedé òré nàá‑güedé cuèndá sá vǎ nǐcuèhé‑güedé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cuu‑ndo te núu na càda ndáá‑ndó cùndecu‑ndo ichi‑gá. 15Te cundecu túha‑ndo cǎháⁿ‑ndó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú, tnúhu sá càháⁿ nàcuáa cuu váha iní ñáyiu cundecú‑yu, te cuu‑ndo dàtná cue sandàdú cue tée ndɨ́hu zapàtú‑xi quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé nàá‑güedé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cuu‑ndo te núu na cùndecu túha‑ndo cǎháⁿ‑ndó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu. 16Te càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ ǐo quɨndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá vǎ ndácú sàcuíhná nǎ cada ñaha‑xi xìi‑ndo, te ducaⁿ te cuu‑ndo dàtná cue sandàdú cue tée xǐnehe vítú chínèe‑güedé sáquɨ̌dáhu ñaha‑xi xìi‑güedé cuèndá sá vǎ cuìcúⁿ‑güedé sá nchìcúⁿ ñuhú téé ñàha cue tée nàá ndɨhɨ‑güedé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cuu‑ndo te núu na quɨ̀ndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí. 17Te ío cuhuⁿ iní‑ndó sǎ nǐ naníhí tàhú‑ndó, te cuu‑ndo dàtná cue sandàdú cue tée ñùhu mbelú cáxíⁿ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cuu‑ndo te núu na cùhuⁿ iní‑ndó sǎ nǐ naníhí tàhú‑ndó. Te ío cuhuⁿ iní‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí, chi tnúhu‑áⁿ nǐ taxi Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo chindee ñaha‑xi xii‑ndo, te cuu‑ndo dàtná cue sandàdú cue tée xǐnehe machìtí cuáháⁿ‑güedé nàá‑güedé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cuu‑ndo te núu na cùhuⁿ iní‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí. 18Te vá dáñá ndèé‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí nàcuáa chìndee ñaha Espíritú‑gá xii‑ndo, te cácáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ nǔu ná cuìní‑ndó, te ío cundecu túha‑ndo cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ, te vá nátùhú iní‑ndó cǎcáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ cuèndá nchaa dava‑gá cue ñáyiu cùu cuendá‑gá. 19Te tnàhá cuèndá‑í cácáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ná chìndee ñaha‑gá xii‑í níhì‑í tnúhu cáháⁿ‑í òré càháⁿ‑í tnúhu‑gá, te ducaⁿ vǎ yùhú‑í cáháⁿ‑í nàcuáa ndùu tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó nǔú ñǎyiu tnúhu sá vǎtá cúndèdóho‑gá‑yu. 20Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá yǔhú cuu‑í ɨɨⁿ tée cada‑í núú‑gǎ cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu, te dɨu cuèndá tnúhu‑áⁿ yɨ́hɨ̀‑í vecaá vitna. Te ío cácáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑í cuèndá sá yǔhú cuyɨɨ‑ǐ nɨ yùhu nɨ iní‑í cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu nàcuáa tàú‑xi cunduu. 21Te té Tìquicú tée ío cùu iní‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú cúú‑dě ɨɨⁿ tée ío váha quìde ndáá xínú cuèchi‑dé núú Xǐtohó Jesucrìstú, tée‑áⁿ cachí tnúhu‑dé xii‑ndo nàcuáa cùu ndecu‑í ndɨhɨ nchaa nàcuáa quìde‑í cuèndá ducaⁿ cùtnuní iní‑ndó. 22Te cuèndá xíǎⁿ nǔu cuìní‑í tendaha‑ǐ‑dé quixi‑dé núú ndécú‑ndó cuèndá cachí tnúhu‑dé xii‑ndo nchàa nacuáa cùu ndecu‑ndɨ́ iha, te ducaⁿ tàxi‑gá‑dé tnúhu ndee ìní cundecu ndɨhɨ‑ndo. 23Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ncháá nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi‑gá sá dɨ̀u‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo, te ducaⁿ ǐo cuu iní tnáhá‑ndó, te ío quɨndáá iní‑ndó‑gǎ. 24Te nchòhó ío cùu iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú, te ñá túú dàña ndeé‑ndó cùu iní‑ndó‑gǎ. Te mee Yǎ Ndiǒxí ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\