GÁLATAS 1

1Te yúhú té Pǎblú ní tendaha ñàha Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ Dútú Ndiǒxí véxi‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá. Te dɨu Yá Ndiǒxí ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú Yaá ní xíhí ní cùu. Te càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ñà dɨ́ú ñǎyiu ñuyíú‑a ni tèndaha ñaha xii‑í véxi‑í, te ni Yǎ Ndiǒxí te ni Xǐtohó Jesucrìstú ñá túú ní xǎhaⁿ‑gǎ xii ɨɨⁿ ñáyiu quixí‑yu cachí tnúhu‑yu nàcuáa cada‑í. 2Te yúhú té Pǎblú cádǔha‑í tutú‑a ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑í iha cuèndá daquìxi‑í ndaha nchòhó ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Gàlaciá. 3Te xìcáⁿ táhù‑í núú Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo. 4Te Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa cuéchi nchoo cuè ñáyiu ndècu ñuyíú‑a. Te ducaⁿ nǐ quide‑gá, chi cuìní‑gá sá vǎ cúndècu‑o ichi cuehé ichi duha. Te ducaⁿ nǐ cuu, chi Dútú Ndiǒxí ducaⁿ nǐ cuiní‑gá cunduu. 5¡Te ío chí ná ndàcáⁿ táhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ǐo càhnu cuu‑gá, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑o nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ! Te ducaⁿ na cùnduu. 6Te ío cùñúhu‑í cúú chi ío ndɨ̌hɨ ní dáñá‑ndó ìchi Yá Ndiǒxí. Te Yaá‑áⁿ nǐ cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑ndo, chi Xítohó Jesucrìstú ío ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ ní quide váha ñaha‑gǎ xii‑ndo, te vitna dàcuaha tucu‑ndo ɨngá tnúhu, te càchí‑ndó sǎ xǐǎⁿ dàcácu nihnu ñaha‑xi xìi‑ndo núú ùhú núú ndàhú. 7Dico ñáhá, chi ñá túú‑gǎ tnúhu sá dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. Te dìcó‑ni sá ìó ñáyiu véxi dàtɨcá nuu ñahá‑yu xii‑ndo dànehé ñáhǎ‑yu tnúhu sá dácuǐta nihnu ñaha xìi‑ndo, chi tnúhu‑áⁿ ñà túú cùu‑xi tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 8Te yúhú càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú, dico núu ìó ñáyiu véxi dànehé ñáhá xìi‑ndo ɨngá tnúhu sá ñà túú ní dànehé ñáhà‑í xii‑ndo, te nchòhó cachí‑ndó sǎ ñǎyiu‑áⁿ nacháhu‑yu núú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ quìdé‑yu. Te cuěi yúhú, te núu na dàma‑í tnúhu danèhé ñáhà‑í xii‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ‑ndó sǎ náchǎhu‑í núú‑gǎ te núu ducaⁿ na càda‑í. Àdi te núu ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ véxi‑xi càháⁿ‑xi ɨngá tnúhu sá ñà túú ní dànehé ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa naníhí tàhú‑ndó ñá, te dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ‑ndó sǎ náchǎhu‑xi núú Yǎ Ndiǒxí te núu ducaⁿ na càda‑xi. 9Te dɨu‑ni duha sa ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo sǎ nǔu véxi ñáyiu dànehé ñáhá ɨ̀ngá tnúhu sá ñà túú ní dànehé ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa naníhí tàhú‑ndó ñá, te cachí‑ndó sǎ ñǎyiu‑áⁿ nacháhu‑yu núú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ quìdé‑yu, duha ní cachí‑í xii‑ndo. 10Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í chi nchòhó sa xìní‑ndó sǎ yǔhú cuìní‑í sá Yǎ Ndiǒxí cáháⁿ‑gá sá quídé vǎha‑í ndécù‑í, te ñá dɨ́ú sǎ ñǎyiu ñuyíú‑a cachí‑yu sá quídé vǎha‑í, àdi sá ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu nchaa nàcuáa quìde‑í ndécù‑í. Te núu na càni iní‑í cudɨ̀u‑í núú ñǎyiu ñuyíú‑a, te ñá túú cùu‑í tée xìnu cuechi núú Xǐtohó Jesucrìstú te núu ducaⁿ na càda‑í. 11- 12Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ tnǔhu sá dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa naníhí tàhú‑ndó cùu‑xi tnúhu sá nǐ cachí tnúhu mee Xǐtohó Jesucrìstú xii‑í, te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ñuyíú‑a ni càhu iní‑yu tnúhu‑áⁿ, àdi danehé ñáhǎ‑yu xii‑í, chi mee Xǐtohó Jesucrìstú ní dánèhé ñáhá‑gǎ. 13Te nchòhó sa nìhí‑ndó tnǔhu nàcuáa ní xóo cada‑í cútnàhá nchìcúⁿ nihnu‑í nchaa nàcuáa dàcuaha ñáyiu cùu ndɨ mee‑í ñáyiu isràél ní cùu. Te dàvá‑áⁿ ǐo ní xóo cuu úhú iní‑í nchaa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí, te nándɨ sá nǐ xóo cada‑í‑yu, te ní cuiní‑í danàa‑í‑yu ni cùu. 14Te yúhú ío‑gá ní xóo quene cáva‑í ní xóo dacuàha‑í nchaa sá dácuàha ñáyiu cùu ndɨ mee‑í dàcúúxí ñǎyiu ɨɨⁿ‑ni cuíà‑í ndɨhɨ́‑yu ni cùu, te ío‑gá ní xóo cuiní‑í cada ndáá‑í canchicúⁿ nihnu‑í nchaa nàcuáa ní dánèhé ñáhá cuè ñaní tnáhà‑í ní xíndecu ndéé sanaha ni cùu. 15Te ndéé cútnàhá vátá cácú‑gǎ‑í Yǎ Ndiǒxí sa nèhe váha ñaha‑gǎ xii‑í cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá, núu xíǎⁿ ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑í quídè‑í chìuⁿ‑gá vitna, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá te ío váha ní quide ñaha‑gǎ xii‑í. 16Te òré ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑í te ní cachí tnúhu‑gá cuèndá Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ nǐ quide Yá Ndiǒxí cuèndá sá cuìní‑gá sá cǔñaha‑ǐ xii ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél cuèndá Yaá cúú Děhe‑gá. Te cútnàhá ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑í, te vá yǒo ɨɨⁿ dìi núú‑xi ni ndùcu tnúhu‑í nàcuáa cada‑í. 17Te ni ñà túú ní sǎháⁿ‑í ñuú Jerusàlén nducu tnǔhu‑í núú cuè tée díhna nuu nǐ tendaha Xǐtohó Jesucrìstú càháⁿ tnúhu‑gá nǔu nása cada‑í, chi ndɨ̌hɨ‑ni ní sáháⁿ‑í distrìtú Àrabiá ní xíndecu tnaa‑í te dǎtnùní cuánuhú tucu‑í ñuú Dàmascú. 18Te núú ùní cuíá sǎ nǐ cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑í, te ní sáháⁿ tucu‑í ñuú Jerusàlén ní cáháⁿ ndɨhɨ‑í té Pèlú, te ní xíndecu‑í ndɨhɨ‑dé sáhúⁿ nduu. 19Te tnàhá té Jàcobó ñaní Xítohó Jesucrìstú ní cáháⁿ ndɨhɨ‑í. Te ñá túú ní xìní‑í dava‑gá cue tée ní tendaha Xǐtohó Jesucrìstú càháⁿ tnúhu‑gá. 20Te Yá Ndiǒxí ndéhé ndɨ̀ɨ ndehe caxi‑gá sá ncháá tnǔhu tèe‑í núú tùtú‑a sá cúú‑xí‑ndó cùu‑xi ɨɨⁿ sá ndàá. 21Te sátá nǐ sáháⁿ‑í ñuú Jerusàlén, te dǎtnùní ní sáháⁿ‑í distrìtú Sìriá, ndɨhɨ distrìtú Cìliciá. 22Te nchaa ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Jùdeá ñá túú xìní ñáhǎ‑yu xii‑í ní cùu. 23Dico ní xóo níhǐ‑yu tnúhu nchaa nàcuáa ní xóo cada‑í, te ní cachí‑yu: “Tée cùu úhú iní ñáhá xìi nchaa nchoo ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ‑dé tnúhu‑gá núú ñǎyiu cuèndá quɨ́ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te dɨu‑dé nándɨ sá quídé ñàha‑dé, te cuìní‑dé danàa ñaha‑dé cuèndá sá vǎ cóó‑gǎ ñáyiu quɨndáá iní ñáhá xìi‑gá ní cùu”, duha ní cachí‑yu cuèndá‑í. 24Te ní ngüíta‑yu ní cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí cuèndá sá ñà túú‑gǎ quídè‑í dàtná ní xóo cada‑í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\