GÁLATAS 2

1Te ní nútnahá úxícúmí cuǐá sǎ nǐ sáháⁿ‑í ñuú Jerusàlén ní cáháⁿ ndɨhɨ‑í té Pèlú, te dǎtnùní ndécà‑í té Bèé ní sáháⁿ, te tnàhá té Tìtú ní sáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́‑dé. 2Te ní sáháⁿ‑í chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑í. Te yàcáⁿ ní tacá mee‑ni cuè tée cùnuu. Te ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑güedé nàcuáa ndùu tnúhu dànehé‑í ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél cuèndá naníhí tàhú‑yu. Te ducaⁿ nǐ quide‑í cuèndá cuìní‑í quiní‑güedé nàcuáa ndùu chiuⁿ quide‑í, chi nacuáháⁿ cachí‑güedé sá ñà túú nàndɨ́hɨ‑xi. 3Te té Tìtú tée ndècu ndɨhɨ‑í chi ñá dɨ́ú těe isràél cúú‑dě, dico ñá túú ní quìde yica‑güedé cuáha‑güedé sèñá ñɨɨ‑dé. 4Te ñáyiu càchí sá ndécú ìchi Xítohó Jesucrìstú te ñá ndàá sá ndécǔ‑yu ichi‑gá, ñáyiu‑áⁿ nǐ chitnahá ñáhǎ‑yu xii‑ndɨ́ cuèndá cuìní‑yu quiní‑yu nása quìde‑ndɨ́ ndécú‑ndɨ̌ ichi Xítohó Jesucrìstú. Te ducaⁿ nǐ quidé‑yu cuèndá sá nchǔhú sa ní cácu nihnu‑ndɨ́ ñá túú‑gǎ quídé‑ndɨ̌ nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. Te cuìní‑yu sá núcuǐta saa tùcu‑ndɨ́ cada‑ndɨ́ nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi nucúndecu‑ndɨ́ dàtná ní xíndecu‑ndɨ́ cútnàhá vátá cǎcu nihnu‑gá‑ndɨ́ núú tnǔhu‑áⁿ ni cùu. 5Te nchúhú ñá túú tnàhí ni dàña‑ndɨ́ méé‑ndɨ̌ dandàhú ñáhǎ‑yu xii‑ndɨ́. Te ducaⁿ nǐ quide‑ndɨ́, chi cuìní‑ndɨ́ sá ñà túú nǎgá tnúhu dácánuu ndɨhɨ tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó ndècu ndɨhɨ‑ndo. 6Te ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá vǎtá quìní‑gá‑í ñá túú ní càchí tnúhu cue tée cùnuu núú ñǎyiu cada‑í. Dico yúhú chi ñá túú ní quìde cuendá‑í nǔu cùnuu‑güedé àdi ñá túú cùnuu‑güedé, chi núú Yǎ Ndiǒxí ɨɨⁿ‑ni cùu‑o nchaa‑o. 7Te ní cutnùní iní‑güedé sá Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá xii‑í sá càháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél dàtná ní quide‑gá té Pèlú ní xáhaⁿ‑gǎ càháⁿ‑dé tnúhu‑gá núú ñǎyiu isràél. 8Te ducaⁿ nǐ cutnùní iní‑güedé, chi dɨu‑ni Yá Ndiǒxí Yaá chíndèe ñaha xii té Pèlú càháⁿ‑dé tnúhu‑gá núú ñǎyiu isràél, dɨu‑ni Yaá‑áⁿ chíndèe ñaha‑gá xii‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 9Te té Jàcobó, ndɨhɨ té Pèlú, ndɨhɨ té Juàá, cue tée ío cùnuu‑gá ní cutnùní iní‑güedé sá Yǎ Ndiǒxí ío chìndee ñaha‑gá xii‑í quídè‑í chìuⁿ‑gá. Te ío váha ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑í, ndɨhɨ té Bèé, te ní cuu ɨɨⁿnuu‑ndɨ̌ sá nchǔhú quɨ́hɨ́ⁿ‑ndɨ́ cáháⁿ‑ndɨ́ tnúhu Yá Ndiǒxí núú nchàa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te mee‑güedě cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núú ñǎyiu isràél. 10Te ɨɨⁿ‑ni tnúhu ní cáháⁿ‑güedé dóho‑ndɨ́ te ní cachí‑güedé xii‑ndɨ́ sá chíndèe‑ndɨ́ cue ñáyiu ndàhú, te sa ducaⁿ tnàhí sàni iní‑ndɨ́ cada‑ndɨ́. 11Te cútnàhá ní sáháⁿ té Pèlú ñuú Antiòquiá yàcáⁿ ní cáháⁿ‑í dóho‑dé, chi quìde‑dé ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑dé cada‑dé ní cùu. 12Te quìde váha‑dé ní cùu chi xèxi‑dé ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, dico òré ní sáá ɨɨⁿ ǔú ñáyiu cùndɨhɨ té Jàcobó, te òré‑áⁿ ñà túú‑gǎ ní cuìní‑dé caxi‑dé ndɨhɨ ñáyiu‑áⁿ. Te ducaⁿ nǐ quide‑dé chi ní yùhú‑dé cue ñáyiu nchìcúⁿ nihnu quìde nchaa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés sá vǎ càháⁿ váha‑yu cuèndá‑dé. 13Te tnàhá dava‑gá ñáyiu isràél xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ñá túú quìde váha‑yu, chi quìdé‑yu dàtná quídé tě Pèlú ní cùu, te ndéé tnàhá té Bèé ní ngüíta‑dé ducaⁿ quìde‑dé ní cùu. 14Te òré ní xiní‑í sá ñà túú quìde‑güedé ndɨhɨ́‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, te núú nchàa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑ǐ xii té Pèlú: “Yòhó cúú‑n těe isràél, te ñá túú quìde‑n nchaa nacuáa quìde ñáyiu isràél, chi quìde‑ni‑n datná quídé nchàa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. Te núu ducaⁿ quìde‑n, ¿te ná cuèndá dánèhé‑n ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél sá cádǎ‑yu nchaa nàcuáa quìde ñáyiu isràél?”, duha ní xáhaⁿ‑ǐ xii té Pèlú. 15Te yúhú ndɨhɨ té Pèlú cúú‑ndɨ̌ ñaní tnáhá ñǎyiu isràél, te ñá túú ndècu‑ndɨ́ ichi cuèhé ichi duha dàtná ndécú nchàa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 16Te xìní‑ó sǎ vǎ cúndècu‑gá cuéchi‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te ñá dɨ́ú sǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑o càda‑o nchaa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. Te tnàhá dava nchúhú ñáyiu isràél sàndáá iní‑ndɨ́ Xítohó Jesucrìstú, te xíǎⁿ cútnùní iní‑ndɨ́ sá ñà túú‑gǎ cuéchi‑ndɨ́ ndécú nǔú‑gǎ, dico ñá dɨ́ú sǎ nǐ cánchicúⁿ nihnu‑ndɨ́ ní quide‑ndɨ́ nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, chi cuèndá sá sàndáá iní‑ndɨ́ Xítohó Jesucrìstú. Te vá yǒo ɨɨⁿ cachí‑ó sǎ ñà túú ndècu cuéchi‑xi núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá nchìcúⁿ nihnú‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 17Te núu cuìní‑ó sǎ vǎ cúndècu cuéchi‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá sàndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ ñà túú quìde váha‑o. ¡Te vá cúú tnàhí cani iní‑ó sǎ Xǐtohó Jesucrìstú dánèhé ñáhá‑gǎ xii‑o sǎ vǎ cádá vǎha‑o cùndecu‑o! 18Te yúhú càchí‑í sá vǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑gá‑ó nchàa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, dico núu vitna càchí‑í sá xíní ñùhu‑xi cada‑o nchaa nacuáa ní cáháⁿ ndíi ña, te ñá túú quìde váha‑í núú Yǎ Ndiǒxí te núu ducaⁿ na càda‑í. 19Te yúhú duuⁿ duuⁿ ní cutnùní iní‑í sá vǎ ndácù‑í cada‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés nǔu xíǎⁿ ní dáñà‑í ñá túú‑gǎ nchìcúⁿ nihnu‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi cuèndá sá cuìní‑í cundecu‑í sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. 20Te Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá‑í, dico dàtná tnúhu sá tnàhá‑í ní xíhí ndɨhɨ‑gá, chi ñá cúú‑gǎ cada‑í nchaa nàcuáa sàni iní méè‑í, chi Xítohó Jesucrìstú‑nǎ ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑í táxí tnùní ñáhá‑gǎ. Te vitna ndècu‑í ñuyíú‑a, te ío sàndáá iní‑í Xítohó Jesucrìstú Déhe Yá Ndiǒxí, te chìndee ñaha‑gá xii‑í. Te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑í nǔu ní xíhí‑gá núú cùrúxí sá cuèndá‑í. 21Te vitna ñá túú dàquee tɨ́hù‑í sá vǎha ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑í, chi núu ni ndàcu‑o vá cúndècu cuéchi‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá nchìcúⁿ nihnu‑o quìde‑o nchaa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés ní cùu ña, te àúⁿ nǎ cuu ní xíhí Xítohó Jesucrìstú ní cùu te núu ducaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\