GÁLATAS 4

1Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ɨ̀ɨⁿ té lǐhli chi vátá nǎgá cuáñaha tǎtá‑dě cuu cuèndá‑dé chi lǐhli‑dé, te ɨɨⁿ‑ni cùu‑dé ndɨhɨ tée xìnu cuechi, dico na sàá nduu cuèhnu‑dé, te nduu táhú‑dě nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ tátá‑dě. 2Te xìtó‑yu té lǐhli‑áⁿ sáhnú‑dě ndéé sàá nduu nǐ cachí tǎtá‑dě sá cuǎñaha‑dě sá ndúú tǎhú‑dě. 3Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchoo, chi nchìcúⁿ nihnu‑o nchàa nacuáa ní cáháⁿ cue tée ní xíndecu ndéé sanaha ni cùu. 4Te ní sáá nduu nǐ quide Yá Ndiǒxí dàtná ní cachí‑gá, te ní tendaha‑gǎ Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a, ní dácácú ñàha ɨɨⁿ ñadɨhɨ́ te ní cuu‑gá ñáyiu, te ní quide‑gá nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 5Te ducaⁿ nǐ tendaha Yǎ Ndiǒxí Déhe‑gá cuèndá sá vǎ cánchìcúⁿ nihnu‑gá‑ó nchàa nacuáa ní chídó tnùní ndíi Moìsés cuèndá ducaⁿ te cuu‑o děhe Yá Ndiǒxí. 6Te Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá Espíritú Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo chi cùu‑ndo déhe‑gá, te Espíritú‑áⁿ chíndèe ñaha‑xi xii‑ndo te càchí‑ndó: “Yòhó Dútú Ndiǒxí cúú‑n Tǎtá méé‑ndɨ̌”, duha càchí‑ndó. 7Te xíǎⁿ cútnùní iní‑ndó sǎ cúú‑ndó děhe Yá Ndiǒxí vitna, te ñá túú‑gǎ cúú‑ndó dàtná cue ñáyiu ñá túú tnàhí dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi. Te sá dúcáⁿ cùu‑ndo déhe‑gá, te Xítohó Jesucrìstú taxi‑gá nchaa sá vǎha ní cachí Yǎ Ndiǒxí nduu táhú‑ndó. 8Te cútnàhá vátá quɨ̀ndáá‑gá iní‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí ní xinu cuechi‑ndo nǔú nchàa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí. 9Te vitna nchòhó càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, te mee‑gǎ xìní ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te ñá túú ndùu váha‑xi nanchòcáva iní‑ndó càda tucu‑ndo nacuáa ní xóo cada‑ndo dǐhna, chi nchaa xíǎⁿ ñá túú vědana nàndɨ́hɨ‑xi. 10Te nchòhó cǎnehe íí‑ni‑ndo ndùu cachí‑ndó ǐí, te dɨu‑ni ducaⁿ quìde‑ndo dava yoó ndɨhɨ dava cuíá, te ndɨ tnahá nduu sàcóo vico dɨu‑ni ducaⁿ quìde‑ndo cánehe íí‑ndó ndùu‑áⁿ. 11Te ío sàni iní‑í cuèndá‑ndó, chi na cuáháⁿ àúⁿ nǎ cuu ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo tnǔhu Yá Ndiǒxí. 12Te càháⁿ ndàhú‑í núú nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú sá cádá‑ndó dàtná quídè‑í ñá túú nchìcúⁿ nihnu‑í nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés, chi yúhú quídè‑í vitna dàtná ní quide nchòhó ñá túú ní cǎnchicúⁿ nihnu‑ndo nàcuáa ní cáháⁿ ndíi. Te cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo nǐ quide váha ñaha‑ndo xìi‑í. 13Te sa nàha‑ndo sá cǔtnàhá ní cáháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú‑ndó ndèé díhna ní cuhú‑í, núu xíǎⁿ ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo nǐ cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó. 14Te cuéhé sǎ nǐ tnahá‑í‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ cuéhé sǎ vǎ yǒo tnàhí cundee ìní‑xi cundecu ndɨhɨ ñaha xìi‑í ní cùu, dico nchòhó chi ío váha ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ndo xìi‑í, te ñá túú ní sàni cuehé ní sàni duha iní‑ndó cuèndá‑í, te ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑ndo xìi‑í dàtná tnúhu sá yǔhú cúù‑í ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí àdi datná méé Xǐtohó Jesucrìstú. 15¿Te ná ní tnahá‑ndó nǔu ñá túú‑gǎ sání vǎha iní‑ndó cuèndá‑í dàtná ní xóo cada‑ndo ndèé díhna ío váha ní xóo cani iní‑ndó cuèndá‑í? Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ǐo ní cuu iní ñáhá‑ndó xìi‑í cútnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo, te nándɨ sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo taxi‑ndo xii‑í ní cùu, te núu dìcó sá cúú te ndéé tɨnùu‑ndo tava‑ndo te taxi‑ndo xìi‑í ní cùu. 16¿Te náa cùu úhú iní ñáhá‑ndó xìi‑í vitna cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí núú‑ndó‑ǎⁿ? 17Te ìó ñáyiu ío váha càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑ndo, dico ñáyiu‑áⁿ ñúhú cuèhé iní‑yu, chi cuìní‑yu sá vǎ cúú‑gǎ cáháⁿ ndɨhɨ tnàha‑o, chi mee‑nǎ‑yu cundecu ndɨhɨ‑ndo cuìní‑yu. 18Te váha quìde ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑ndo ndɨhɨ tnúhu yɨñùhu, te núu cuìní‑yu cadá‑yu ɨɨⁿ sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó. Te ducaⁿ‑ni na càdá‑yu cuěi òré ñá túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo. 19Te nchòhó ñáyiu ní sanu ichi‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ quídé‑xí ìní‑í dàtná quídé‑xí ìní ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ñaha sa ní tnahá òré cacu déhe‑xi, te ducaⁿ quìde‑xi iní‑í, chi ío vài sani iní‑í cuèndá‑ndó dàtná ní xóo cada‑í ndéé díhna, te ducaⁿ‑ni càda‑í ndéé ná sàá nduu càda‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ Xítohó Jesucrìstú. 20¡Te ío váha cada‑xi te núu dìcó tnavíí sa ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo cuèndá cáháⁿ‑í núú‑ndó nàcuáa cada‑ndo, te ñá cútnùní iní‑í nása cada‑í cuèndá‑ndó! 21Te nchòhó ñáyiu cuìní canchicúⁿ nihnu nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés, ¿náa ñá túú tècú tnùní‑ndó nàcuáa càháⁿ‑xi tnúhu ní chídó tnùní ndíi? 22Chi càchí tnúhu ní chídó tnùní ndíi‑áⁿ sǎ ndǐi Àbrahám ní xíndecu úú déhe ducuⁿ ndíi, te ɨɨⁿ‑dé ní cuu déhe ndíi ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́ méé ndǐi ndíi Sǎrá, te ɨngá‑dé ní cuu‑dé déhe ndíi ndɨhɨ ɨɨⁿ ndíi ní xinu cuechi nǔǔ‑yu ní xínani Àgár. 23Te sá dúcáⁿ nǐ cacu déhe ndíi Sǎrá, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑aⁿ, chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá cada‑gá. Dico ndíi ní xinu cuechi‑ǎⁿ chi ducaⁿ tnàhí ní nduu táhú ndǐi‑áⁿ sǎ cóó děhe ndíi. 24Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo nǎ cúú sǎ nánèhé ndɨ ndùú cue ndíi dɨ̀hɨ́‑áⁿ. Te úú xito ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cada‑gá, te ɨɨⁿ ndíi‑áⁿ nánèhé ndíi nàcuáa ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí xito díhna nuu, te ɨngá tucu ndíi‑áⁿ nánèhé ndíi nàcuáa ní cáháⁿ tucu‑gá xito cùu uú. Te ndíi Àgár‑áⁿ nánèhé ndíi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi Moìsés yucu Sinàí cada ñáyiu, te nchaa ñáyiu nchìcúⁿ nihnu nchaa tnúhu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná déhe ndíi Àgár tée ní xinu cuechi, chi tée‑áⁿ ñà túú tnàhí ni dàñá‑dé quee‑dé núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑dě, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùú‑yu chi nchìcúⁿ nihnú‑yu nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi Moìsés. 25Te tnúhu Àgár quéé‑xi: Yucu Sinàí, te yucu‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi nacióⁿ Àrabiá. Te ndíi Àgár‑áⁿ nánèhé tucu ndíi cue ñáyiu ndècu ñuú Jerusàlén, chi ñáyiu‑áⁿ ndécú‑nǐ‑yu dàtná ní xíndecu ndíi Àgár ndɨhɨ déhe ndíi, chi cue ndíi‑áⁿ nǐ cuu cue ndíi ñáyiu ñá túú tnàhí ni dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu‑áⁿ chi nchìcúⁿ nihnu‑ní‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 26Dico nchoo nǐ nduu táhú‑ó cùndecu‑o ñuú Jerusàlén sáá nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí, te vitna chi ñá túú‑gǎ nchìcúⁿ nihnu‑o nchàa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 27Te duha càháⁿ‑í, chi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: Yòhó ñaha ní nduu táhú vǎ cóó děhe‑xi ni cùu, vitna cana saa‑n sǎ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑n cuěi vátá quìní‑gá‑n nǎsa càcu ɨɨⁿ landú. Te cuěi ní cuu táhú‑n sǎ vǎ cóó děhe‑n ni cùu dico ío‑gá tɨtnɨ́ déhe‑n còo dacúúxí xǐchí nǐ cuu táhú tnàhí sá cóó děhe‑xi. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 28Te nchoo cuè ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú vitna cùu‑o datná ndíi Isàác, chi ndíi‑áⁿ nǐ cacu ndíi, chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá cácú ndǐi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchoo chi ní nduu‑o děhe‑gá vitna chi ducaⁿ nǐ cachí tucu‑gá cunduu. 29Te déhe ndíi Àgár ní nduu táhú tnàhí ndíi sá cácú ndǐi ñuyíú‑a, te ndíi‑áⁿ nǐ cuu úhú iní ndíi ndíi Isàác, te ndíi Isàác‑áⁿ chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní quide ní cacu ndíi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu vitna, chi nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí cúú ǔhú iní ñáhá ñǎyiu xii‑o. 30Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: “Chí nácuǐcúⁿ xíchí xínú cuèchi ndɨhɨ déhe‑xi na nùhú‑yu, chi déhe xíchí xínú cuèchi‑áⁿ ñà túú nǎ níhí‑dě nduu táhú‑dě, chi mee‑ni děhe ñaha ndècu vehe‑xi nduu táhú‑dě sá cuǎñaha tǎtá‑dě”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 31Te nchoo cuè ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú ñá túú‑gǎ cúú‑ó dàtná cúú děhe ndíi ní xinu cuechi‑ǎⁿ, chi ní cuu‑o vìtna datná cúú ndǐi ní nduu táhú nchaa sá nǐ sáñaha tǎtá‑xi‑áⁿ. Te ducaⁿ nǐ cuu, chi Yá Ndiǒxí ní dácǎcu ñaha‑gǎ xii‑o cuèndá sá vǎ cánchìcúⁿ nihnu‑gá‑ó nchàa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\