GÁLATAS 5

1Te Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá nàcuáa vá cání ìní‑ó sǎ nánìhí tàhú‑ó te núu na cànchicúⁿ nihnu‑o nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, te dɨu‑ni ducaⁿ càni iní‑ó cùndecu‑o te vá ngǒo càni iní‑ó sǎ nánìhí tàhú‑ó te núu na cànchicúⁿ nihnu‑o càda‑o nacuáa ní cáháⁿ ndíi, chi núu ducaⁿ na càda‑o te ío dandòho‑o mee‑o datná ní xóo ndoho‑o cǔtnàhá vátá cúndècu‑gá‑ó ìchi‑a. 2Te yúhú té Pǎblú cuìní‑í sá cùndedóho‑ndo ɨ̀ɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Te núu nchòhó cuáha‑ndo sèñá ñɨɨ‑ndo cuèndá sá sàndáá iní‑ndó nàcuáa ní cachí ndíi Moìsés cada‑ndo, te núu ducaⁿ na càda‑ndo ña, te àúⁿ nǎ cuu ndècu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú te núu ducaⁿ. 3Te dàtná ní cachí‑í xii‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ tucu‑í vitna sá nǔu nděda‑ni càa ɨɨⁿ tée na cuǎha‑dé sèñá ñɨɨ‑dé, te xìni ñuhu‑xi sá dàcuɨtɨ́í tàú‑dé cada‑dé nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 4Te nchaa nchòhó ñáyiu sàni iní sá ñà túú‑gǎ cuéchi‑xi ndècu núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá nchìcúⁿ nihnu‑ndo nchàa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, ñá túú‑gǎ ndécú‑ndó ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú, te ni Yǎ Ndiǒxí ñá túú‑gǎ cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo càda váha ñaha‑gǎ. 5Dico nchaa nchoo ñǎyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá cùdɨu‑o núú‑gǎ, chi chìndee ñaha Espíritú‑gá xii‑o, te ndètu cahnu‑ná‑ó sàá nduu cǔñaha nǔú Yǎ Ndiǒxí xii‑o sǎ cúdɨ̀u‑o núú‑gǎ. 6Te nchoo cuè ñáyiu ndècu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú ɨɨⁿ‑ni quìde‑xi cuéi na cuǎha‑o sèñá ñɨɨ‑o àdi vá cuǎha‑o, chi ñá túú chìndee ñaha‑xi xii‑o nacuáa cundecu váha‑o ndɨ̀hɨ‑gá. Te ɨɨⁿdìi díí‑ni sá xíní ñùhu‑xi quɨndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te núu ducaⁿ na càda‑o te cuu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o. 7Te nchòhó ío váha quìde‑ndo ndecu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí ní cùu, te vitna cùñúhu‑í sá ñà túú‑gǎ sàndáá váha iní‑ndó tnǔhu‑gá, te ducaⁿ quìde‑ndo chi ndècu ñáyiu sànu ichi ñaha xii‑ndo ɨngá ichi. 8Te ñá dɨ́ú Yǎ Ndiǒxí Yaá ní cáháⁿ ñáhá xìi‑ndo ducaⁿ ni cachí‑gá cada‑ndo sǎ vǎ quɨ̀ndáá‑gá iní‑ndó tnǔhu‑gá. 9Te nchòhó xìní‑ndó sǎ nǔu luha levadùrá ná quɨ̌hu yuchi te dàndaa‑xi. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu dàndahú ñáhá xìi‑ndo, chi cuìní‑yu dàcuíta nihnu ñàhá‑yu xii‑ndo nchàa‑ndo. 10Te yúhú cútnùní ndáá iní‑í sá Xǐtohó Jesucrìstú chindee ñàha‑gá xii‑ndo cuèndá sá ñǎ túú nǎgá tnúhu quɨndáá iní‑ndó, dico nchaa ñáyiu ducaⁿ dàndahú ñáhá xìi‑ndo nacháhu‑yu núú Yǎ Ndiǒxí nchaa sá quídě‑yu cuěi nái‑gá ñáyiu cùú‑yu. 11Te càchí tnúhu‑í xii nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Yá Ndiǒxí sá nǔu dìcó dànehé‑ni‑í ñáyiu sá cuǎha‑yu sèñá ñɨɨ́‑yu dàtná ní cachí ndíi Moìsés ñá, te vá yǒo cuu úhú iní ñáhá xìi‑í ní cùu, te ni vǎ tǔu úhú iní‑yu cuèndá sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí ní cùu. 12Te nchaa ñáyiu dàsatú iní ñáhá xii‑ndo sǎ cuǎha‑ndo sèñá ñɨɨ‑ndo, te váha‑gá sá ná cádǎ‑yu mèé‑yu ɨɨⁿ tnúndòho, te ñá dɨ́ú sǎ dúcáⁿ cànuichi ñahá‑yu xii‑ndo cùndecu‑ndo. 13Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú dɨu‑gá ní taunihnu ñaha‑gǎ xii‑ndo cuèndá sá vǎ cánchìcúⁿ nihnu‑gá‑ndó nchàa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, dico vá cání ìní‑ndó sǎ sǎ dúcáⁿ nǐ taunihnu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te cuu‑ni cada‑ndo nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá věxi iní‑ndó, dico cuu iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo te chindee tnàha‑ndo. 14Chi ducaⁿ càháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá cúú ìní‑ó cuè tnaha ñáyiu dàtná cúú ìní‑ó mèe‑o. Te núu ducaⁿ na càda‑o, te quìde‑o nchaa nacuáa tàú‑xi cada‑o dàtná càháⁿ nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés. 15Te núu nchòhó cúú ǔhú iní tnáhá‑ndó ndècu‑ndo, te ñá túú quìde váha‑ndo te núu ducaⁿ quìde‑ndo, dico yúhú càchí‑í sá vǎ dúcáⁿ‑gǎ cada‑ndo cùndecu‑ndo cuendá sá vǎ dácuǐta nihnu tnàha‑ndo. 16Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cádá‑ndó nchàa nacuáa cuìní méé Espíritú Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te ducaⁿ te vá cání‑gǎ iní‑ndó càda‑ndo nándɨ nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní méé‑ndó. 17Chi nchaa xíǎⁿ ñá túú tnàhá tnúhu‑xi ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Te dɨu‑ni ducaⁿ quìde Espíritú Yǎ Ndiǒxí, chi ñá túú tnàhá iní‑xi nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑ndó. Te sá dúcáⁿ ñà túú tnàhá tnúhu tnàha‑xi xíǎⁿ ñá túú nìhí ndéé‑ndó càda‑ndo ɨɨⁿ sá vǎha sàni iní‑ndó càda‑ndo. 18Te núu quìde‑ndo nchaa nacuáa sànu ichi ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí, te ñá túú‑gǎ táxí tnùní ñáhá nchàa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés xii‑ndo. 19Te nchaa ñáyiu xìní‑yu nchaa nàcuáa quìde ñáyiu quìde cuehé quídé dùha. Te duha quìdé‑yu: Cue tée càháⁿ ndɨhɨ‑güedé ñáyiu dɨ̀hɨ́ te ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ xǐquide cue ñáyiu dɨ̀hɨ́, te nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá cuǎháⁿ véxi‑yu quìdé‑yu. 20Te quìde cahnú‑yu nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí te ñá ndàá sá ndiǒxí cúú‑xí, te quìde nduu tnahá‑yu, te cùu úhú iní tnáhǎ‑yu, te nàá‑yu, te cùu cuiñú tnáhǎ‑yu, te ío yáchí cúděěⁿ‑yu, te ndùcú‑yu mee‑ni sǎ cúú‑xí mèé‑yu, te ñá túú cùu ɨɨⁿnuú‑yu cundecú‑yu, te quìde dɨɨⁿ tnahá‑yu. 21Te cùu cuedú ínǐ‑yu nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ dava‑gá‑yu, te sàhni tnahá‑yu, te ío quɨhú‑yu, te ndɨ̀ cuu ndɨ cuú‑yu quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá, te nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. Te sa càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ncháá ñǎyiu ducaⁿ xǐquide vá ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu núú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá. 22Dico Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii‑o cuu iní tnáhá‑ó, te cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó ndècu‑o, te ío váha cùu iní‑ó, te càhnu iní‑ó, te váha iní‑ó, te cùndahú iní tnáhá‑ó, te quìde ndáá‑ó ndècu‑o. 23Te ndàhú iní‑ó, te quìde‑o nchaa nacuáa tàú‑ó càda‑o, te nchaa xíǎⁿ chíndèe ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑ó, te núu ducaⁿ quìde‑o, te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá cáháⁿ sá ñà túú quìde váha‑o ndècu‑o. 24Te nchoo cuè ñáyiu ndècu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú, sa nàha‑o sá nǐ xíhí‑gá núú cùrúxí sá cuèndá‑ó, núu xíǎⁿ duuⁿ duuⁿ ní dáñá‑ó nchàa ichi cuehé ichi duha, te ñá túú‑gǎ táxí tnùní ñáhá nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá sǎ nǐ xóo cani iní‑ó ní cùu. 25Te vitna ní ngúndecu ndɨhɨ‑o Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi, te xìni ñuhu‑xi sá cádá‑ó nàcuáa sànu ichi ñaha Espíritú‑gá cada‑o. 26Te vá cádá càhnu‑o mee‑o, te vá ndúcú‑ó plètú, te ni vǎ cúú cuèdú iní‑ó sǎ ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\