HEBREOS 10

1Te nchaa tnúhu ní xáhaⁿ ndǐi Moìsés xii ñáyiu isràél cadá‑yu, nchaa tnúhu‑áⁿ nǐ quide‑xi ní cutnùní luha iní‑yu nàcuáa cada Yá Ndiǒxí cada váha ñaha‑gǎ xii‑o vìtna. Dico ñá dɨ́ú mèi nacuáa ní xáhaⁿ ndǐi Moìsés xii ñáyiu quìde Yá Ndiǒxí vitna chi dǎma quìde‑gá. Te nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés ñá túú ní ndàcu‑xi cada‑xi nacuáa cundáá nchaa ñáyiu tùha ñaha xii Yá Ndiǒxí cuěi ní xóo cahni‑güedé quɨtɨ ní xóo nduu táhú‑gǎ núú cuìá núú cuìá. 2Te núu dìcó sá nǐ xóo cahni‑güedé quɨtɨ ní xóo nduu táhú Yǎ Ndiǒxí ní quìde‑xi nacuáa nduu ndoo nduu nine iní cue ñáyiu, te vá cáhní‑gǎ‑güedé cue quɨtɨ‑áⁿ nduu táhú‑gǎ ní cùu, te ducaⁿ te cutnùní iní‑yu sá ñà túú‑gǎ cuéchi‑yu ndècu núú Yǎ Ndiǒxí ní cùu. 3Te sá dúcáⁿ nǐ xóo cahni‑güedé quɨtɨ ní xóo nduu táhú Yǎ Ndiǒxí núú cuìá núú cuìá, xíǎⁿ ní xóo ndacu iní cue ñáyiu nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ xóo cadá‑yu. 4Te ducaⁿ chi nɨ́ñɨ́ ndɨcutu‑áⁿ ndɨhɨ nɨ́ñɨ́ chìvá‑áⁿ ñà túú ní xǒo ndacu‑xi cada‑xi nàcuáa vá cúndècu cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 5Te xíǎⁿ nǔu cútnàhá ní quexìo Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a ní xáhaⁿ‑gǎ xii Yá Ndiǒxí: Yòhó Tǎtà‑í, ñá túú ndùu vétú váha iní‑n sǎ sáhní‑güedě quɨtɨ ndùu táhú‑n, te ni ñǎ túú ndùu vétú váha tucu iní‑n cuèndá nchaa dava‑gá sá táxí‑güedě ndúú tǎhú‑n, núu xíǎⁿ ní quide túha‑n yɨ̀quɨ cuñú‑í cuèndá yúhú cuú‑í te nduu táhú ñáhá‑n xìi‑í. 6Te ni ñà túú ndùu vétú váha iní‑n cuèndá quɨtɨ sàhmi‑güedé ndúú tǎhú‑n te ni ñà túú ndùu vétú váha iní‑n cuèndá nchaa dava‑gá sá táxí‑güedě ndúú tǎhú‑n cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi ñáyiu núú‑n. 7Núu xíǎⁿ yúhú ní cachí‑í xii yòhó Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí sá yǔhú véxi‑í ñuyíú‑a cada‑í nchaa sá cuìní‑n càda‑í dàtná yódó tnùní cuèndá‑í núú tùtú‑n. Duha ní xáhaⁿ Xǐtohó Jesucrìstú xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí. 8Te Xítohó Jesucrìstú díhna‑gá ní xíi‑gá Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑gǎ: “Yòhó Tǎtà‑í ñá túú ndùu vétú váha iní‑n cuèndá quɨtɨ sàhni‑güedé ndúú tǎhú‑n, ndɨhɨ cuèndá quɨtɨ sàhmi‑güedé ndúú tǎhú tucu‑n cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi ñáyiu núú‑n, ndɨhɨ cuèndá nchaa dava‑gá táhú sǎ táxí‑güedě xii‑n ñà túú ndùu vétú váha iní‑n cuèndá nchaa xíǎⁿ”, duha ní xáhaⁿ Xǐtohó Jesucrìstú xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí. Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ cuěi núú tùtú ndíi Moìsés yódó tnùní sá dúcáⁿ càda‑güedé. 9Te sátá dúcáⁿ te ní xáhaⁿ tùcu‑gá xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí: “Yòhó Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí, mee‑ǐ véxi‑í ñuyíú‑a cuèndá cada‑í nchaa nàcuáa cuìní‑n”, duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ. Te sá dúcáⁿ nì cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú xíǎⁿ ní cutnùní sá ñà túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi ducaⁿ cada‑güedé cahni‑güedé nchaa quɨtɨ‑áⁿ, te ducaⁿ chi mee Xǐtohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá ní cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ nǐ cuu chi ducaⁿ tnàhí ní cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu. 10Te Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá nàcuáa ní cuiní Yǎ Ndiǒxí cada‑gá, chi ní xíhí‑gá núú cùrúxí chi ducaⁿ nǐ cuiní méé‑gǎ cunduu, te ɨɨⁿ xito‑ni ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa ñáyiu, te cuèndá xíǎⁿ nǔu ndècu yɨñuhu‑o núú‑gǎ vitna. 11Te cue dútú ñǎyiu isràél chi ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ní xóo cahni‑güedé quɨtɨ ní xóo nduu táhú‑gǎ, te ñá túú ní dàma‑güedé nàcuáa ní xóo cada‑güedé. Te nchaa sá nǐ xóo cada‑güedé‑áⁿ ñà túú ní quìde‑xi nacuáa vá cúndècu‑gá cuéchi ñáyiu núú Yǎ Ndiǒxí. 12Dico Xítohó Jesucrìstú ní cachí‑gá sá cúú cùú‑gá, te ní xíhí‑gá núú cùrúxí cuèndá nchaa yícá cuěchi nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a. Te sátá dúcáⁿ te dǎtnùní ní ngóo‑gá xio cùha Dútú Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ɨɨⁿ quɨ́ú‑gǎ te cuú‑gá. 13Te dɨu‑ni xíáⁿ cundecu‑gá cundetu‑gá ndéé sáá nduu cànehe nchaa sá cúú ǔhú iní ñáhá xìi‑gá sá yɨ́ñùhu núú‑gǎ. 14Te cuèndá sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú ɨɨⁿ xito‑ni xíǎⁿ ní cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, xíǎⁿ ní quide‑xi sá ncháá ñǎyiu cùu cuendá‑gá ñá túú‑gǎ ná cumánǐ‑yu núú‑gǎ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 15Te mee Espíritú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ ndáá‑xi nàcuáa ní cáháⁿ‑gá cuèndá‑ó, te duha ní cáháⁿ‑gá: 16Sáá nduu te cada‑í nchaa ñáyiu nàcuáa na càháⁿ‑í‑a, te cada‑í nàcuáa cutnùní iní‑yu tnúhu sá dánèhé‑í‑yu tnúhu sá cánúìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu, te cada tucu‑í sá tnɨ́ɨ̌‑yu nchaa tnúhu‑áⁿ. Duha ní cachí‑gá. 17Te ní cachí tucu‑gá: Te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ɨɨⁿ quɨ́ú‑gǎ ndacu iní‑í sá quídé sàá iní‑yu tnúhu‑í, te ni vǎ ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ɨɨⁿ quɨ́ú‑gǎ te ndacu iní‑í nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. Duha ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí càchí Espíritú‑gá. 18Te sá dúcáⁿ quìde cahnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa cuéchi‑o, núu xíǎⁿ ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi cuú quɨtɨ nduu táhú‑gǎ cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o. 19Te cue dútú nǐ xóo cunuu nǔú ñǎyiu isràél cue tée‑áⁿ nǐ xóo quɨ́hu‑güedé xɨtɨ́ cuàrtú ní cuu íí víhí‑gǎ. Dico nchoo cuè ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú vitna tàú‑ó sǎ nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ó tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí. Te cuu tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ‑gá chi Xítohó Jesucrìstú ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá núú cùrúxí. 20Te cada iní‑ó sǎ dǒó sǎ nǐ xíndedɨ́ nàcuáa ní xóo quɨ́hu‑güedé xɨtɨ́ cuàrtú ní cuu íí víhí‑gǎ‑áⁿ nǐ xócuɨ̀ñɨ́, te ducaⁿ càda iní‑ó chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá nchoo nǐhí‑ó nàcuáa cada‑o ngǔndecu váha‑o sǎ cúú‑xí‑gǎ. 21Te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá cúú dǔtú‑ó, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Dútú cúnùu ndecu‑gá núú ndécú Yǎ Ndiǒxí. 22Núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi sá ǐo tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí, te vá cání ɨ̀ɨⁿ cani úú iní‑ó, te ío váha quɨndáá iní‑ó‑gǎ chi dɨu‑gá ní ndada ndoo ní ndada nine‑gá iní‑ó cuèndá nchoo cùtnuní iní‑ó sǎ ñà túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú‑gǎ. Te ní sandute‑o cuèndá sá dúcáⁿ nǐ nduu ndoo ní nduu nine iní‑ó. 23Te nchoo càháⁿ ndáá‑ó sǎ ndécú ndɨ̀hɨ‑o tnúhu ndee ìní sá ndúú tǎhú‑ó cùndecu ndɨhɨ‑o Yá Ndiǒxí, te xìni ñuhu‑xi sá vǎ dáñá ndèé‑ó cànchicúⁿ nihnu‑o tnǔhu ndee ìní‑áⁿ chi Yá Ndiǒxí cada‑gá nàcuáa ní cachí‑gá sá cúú‑xí‑ó. 24Te xìni ñuhu‑xi cuhuⁿ iní tnáhá‑ó te chindee tnàha‑o nacuáa ducaⁿ cùu iní tnáhá‑gǎ‑ó, te cada‑o mèe‑ni sá vǎha. 25Te nchoo vǎ dáñá ndèé‑ó nàtacá‑ó nǔú dácuàha‑o tnúhu Yá Ndiǒxí, te vá cádá‑ó dàtná xǐquide davá‑yu ñá túú‑gǎ cuìní‑yu quixí‑yu núú dácuàha‑o tnúhu‑gá. Chi xìni ñuhu‑xi sá cuǎha tnàha‑o tnúhu ndee ìní canchicúⁿ nihnu‑o ìchi‑gá, te uuⁿ‑gá ducaⁿ tàú‑xi cada‑o vìtna ta cuyatni nduu quixi tucu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a. 26Te cue ñáyiu sa ní tecú tnùní nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te núu na ngüǐta‑yu ñucùuⁿ cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te àúⁿ nǎ cuu ní xíhí Xítohó Jesucrìstú cuèndá‑yu, te ni vǎ yǒo ɨɨⁿ‑gá cuú cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 27Te núu ducaⁿ na càdá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te ío quɨyùhú iní‑yu nàcuáa cada ñaha Yǎ Ndiǒxí xií‑yu. Chi nchaa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xií‑yu núú ñùhú núú càyú núú ǐo ndohó‑yu. 28Te nchaa ñáyiu ní xóo daquèe tɨ́hú tnǔhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés, te núu ndècu úú àdi úní ñáyiu càháⁿ ndáá sá dúcáⁿ nǐ dáquéé tɨ̌hǔ‑yu tnúhu ní cáháⁿ ndíi, te vá yǒo nì xóo cundàhú iní ñáhá xìi nchaa ñáyiu ducaⁿ nǐ xóo cada chi ní xóo cahni ñaha‑güedě. 29Te núu ducaⁿ nǐ ndoho cue ñáyiu ducaⁿ nǐ dáquéé tɨ̌hú tnǔhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés‑áⁿ, te uuⁿ‑gá ndoho cue ñáyiu dàquee tɨhú ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Děhe Yá Ndiǒxí dɨu‑ni ñáyiu càchí sá ñà túú nàndɨ́hɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ. Te nɨ́ñɨ́‑gǎ‑áⁿ nǐ satɨ, te ní xíhí‑gá, te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá cada Yá Ndiǒxí ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xí nchòo ñáyiu ndècu ñuyíú‑a dàtná ní cachí‑gá cada‑gá. Te dɨu‑ni cuèndá nɨ́ñɨ́‑gǎ‑áⁿ nǐ nduu ndoo ní nduu nine iní cue ñáyiu‑áⁿ ní cùu, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ càháⁿ úhú‑yu Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá chíndèe chitúu ñaha xii‑o. 30Te nchoo sà naha‑o sá Yǎ Ndiǒxí càchí‑gá ɨɨⁿ xichi núú tùtú‑gá: “Yúhú cada‑í te nacháhu ñáyiu nchaa sá quídě‑yu, te duha càháⁿ‑í chi nachinaa‑í cuèndá nchaa sá quídě‑yu‑áⁿ”, duha càchí‑gá. Te sa nàha tucu‑o nacuáa càháⁿ‑xi núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Yá Ndiǒxí cada ndáá‑gá cuèndá nchaa sá quídé ñǎyiu cùu cuendá‑gá”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 31¡Te ío ndàhú ndoho cue ñáyiu na dàndoho ñaha Yá Ndiǒxí, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá cúnùu nchaa nduu nchaa quɨ́ú! 32Te chí dándàcu iní nàcuáa ní quide‑ndo cǔtnàhá vitna cuu saa ní tecú tnùní‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí, chi dàvá‑áⁿ nǐ quide càhnu iní‑ndó cuěi nándɨ sá nǐ yáha‑ndo cuèndá‑gá. 33Te dava‑ndo nǐ quide úhú ñáhá ñǎyiu xii‑ndo nǔú chítú nǔú tàcá, te nándɨ tnúhu cuèhé tnúhu duha ní xáhǎⁿ‑yu xii‑ndo. Te dava‑ndo nǐ cuyɨɨ‑ni‑ndo nǐ xíndecu ndɨhɨ tnàha‑ndo cuéi nándɨ ní ndoho dava‑gá‑ndó. 34Te ní cundàhú iní‑ndó cuè ñáyiu yɨ̀hɨ vecaá, te cuěi ní quendeé ñáyiu sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo dico ñá túú ní ndɨ̌hú iní‑ndó chi ní cudɨ́ɨ́‑ni iní‑ndó. Te ducaⁿ nǐ quide‑ndo chi sa nàha‑ndo sá ndúú tǎhú‑ndó sǎ ǐo‑gá váha, te xíǎⁿ cundecu ndɨhɨ‑ndo nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 35Te xíǎⁿ vá dáñá ndèé‑ndó quɨ̀ndáá iní‑ndó nàcuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí cada ñaha‑gǎ xii‑ndo, chi sáá nduu te ío váha cada ñaha‑gǎ xii‑ndo. 36Te nchòhó xíní ñùhu‑xi ío cada ndee ìní‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ te nduu táhú‑ndó sǎ nǐ cachí‑gá nduu táhú‑ndó cùndecu ndɨhɨ‑ndo nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 37Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá núú tùtú‑gá: Ta cùyatni vií‑nǎ nduu quìxi Yaá quixi ñuyíú‑a, te vá cúyàa‑gá. 38Te nchaa ñáyiu cùndáá núù‑í ñá túú dàña ndeé‑yu sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑í, te cuèndá xíǎⁿ cundecu‑ní‑yu ichi‑í, dico núu na dàñá‑yu ichi‑í te vá cúú vǎha iní‑í núǔ‑yu. Duha càchí Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá. 39Dico nchoo chi ñá túú cùu‑o ñáyiu ducaⁿ xǐquide dàñá‑ó ìchi Yá Ndiǒxí, chi cùu‑o ñáyiu nchìcúⁿ nihnu‑ni sàndáá iní‑ó‑gǎ, te sá dúcáⁿ te nduu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ñá túú cùu‑o ñáyiu dàña nihnu ichi‑gá te xǐta nihnú‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\