HEBREOS 2

1Te sá cuèndá sá ǐo cùnuu Xítohó Jesucrìstú, núu xíǎⁿ ío xìni ñuhu‑xi cada cuendá‑ó nchàa tnúhu càháⁿ‑gá sá sà ní xíndedóho‑o cuèndá sá vǎ dáñá nìhnu‑o. 2Te cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ‑xi tnúhu‑gá ndéé sanaha, te tnúhu ní cáháⁿ cue espíritú‑áⁿ cúú‑xí sǎ ndàá cuɨtɨ. Te nchaa ñáyiu ñá túú ní cuìní tnɨɨ nchaa tnúhu ní cáháⁿ cue espíritú‑áⁿ, te ni ñà túú ní cuìní‑yu cundedóho‑yu, nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ nacháhu‑yu nàcuáa ndùu nchaa cuéchi ní quidé‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu. 3Te sá dúcáⁿ nǐ yáha cue ñáyiu‑áⁿ, xíǎⁿ cútnùní ndáá iní‑ó sǎ vǎ cǎcu nihnu‑o te núu na dàña nihnu‑o tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, tnúhu sá ǐo cùnuu, chi nacháhu‑o te núu ducaⁿ na càda‑o. Te díhna‑gá Xítohó Jesucrìstú ní cáháⁿ‑gá tnúhu‑áⁿ te nchaa ñáyiu ní xíndedóho nchaa nàcuáa ndùu tnúhu‑áⁿ nǐ cáháⁿ ndáá‑yu tnúhu‑áⁿ nǔú‑ó. 4Te tnàhá Yǎ Ndiǒxí cúndɨ̀hɨ‑gá nchaa ñáyiu‑áⁿ quídé‑gǎ nàcuáa cutnùní iní‑ó sǎ tnǔhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu ndáá, chi quìde‑gá tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada te ío cùñúhu‑o. Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑xí nàcuáa nduu táhú‑ó ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú chìuⁿ cada‑o nacuáa cuìní méé‑gǎ. Te sá dúcáⁿ quìde Yá Ndiǒxí nchaa xíǎⁿ, xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ tnàhá‑gá càháⁿ‑gá sá tnǔhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu ndáá. 5Te Yá Ndiǒxí vá táxí ndècu‑gá cue espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ taxi tnùní‑xi ñuyíú sáá sǎ vǎtá quìní‑gá‑ó, te dɨu cuèndá xíǎⁿ càháⁿ‑í. 6Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: Yòhó Dútú Ndiǒxí ñá túú nǎ cúú cuè ñáyiu ñuyíú nǔu ndacu iní‑n‑yu, àdi chindeé‑n‑yu. 7Te yòhó ní cachí‑n sǎ nchàa ñáyiu ñuyíú‑a vá cúnùú‑yu dàtná cúnùu cue espíritú xínú cuèchi núú‑n, dico ní cachí‑n sǎ sàá nduu te ío cunùú‑yu tnàhá‑yu, te mee‑n cǎháⁿ‑n sǎ ǐo càhnu cuú‑yu, te ní cachí tucu‑n sǎ táxí tnùní‑yu nchaa sá nǐ cadúha‑n. 8Te ducaⁿ nchàandɨ túhú sá ìó quɨndàhá‑yu. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te sá dúcáⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí sá quɨ́ndàha ñáyiu ñuyíú nchaa sá ìó, xíǎⁿ cútnùní sá ncháándɨ̀ túhú sá ìó taxi tnùní‑yu, dico vátá sàá‑gá nduu dùcaⁿ quiní‑ó càda‑xi. 9Te nchoo sa nàha‑o sá tnáá‑ní nǐ quide Yá Ndiǒxí cuèndá sá vǎ cúnùu Xítohó Jesucrìstú dàtná cúnùu cue espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ. Te ducaⁿ nǐ quide Yá Ndiǒxí chi ní cundàhú iní‑gá nchaa ñáyiu ñuyíú‑a, chi ní cachí‑gá sá Děhe‑gá cuú cuèndá nchaá‑yu, te Xítohó Jesucrìstú ío ní ndoho‑gá òré ní xíhí‑gá, núu xíǎⁿ ní nduu táhú‑gǎ cúnùu vihi‑gá vitna. Te mee Yǎ Ndiǒxí càchí‑gá sá ǐo càhnu cuu Déhe‑gá. 10Te Yá Ndiǒxí ní cadúha‑gá nchaandɨ túhú sá ìó nàcuáa ní cachí iní méé‑gǎ, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá nǔu xíǎⁿ váha‑ni sá nǐ cachí‑gá sá Xǐtohó Jesucrìstú nándɨ ndoho‑gá te cuú‑gá cuèndá ducaⁿ ñà túú tnàhí‑gá ná cùmání‑gǎ núú Yǎ Ndiǒxí. Te sá dúcáⁿ nǐ cuu núu xíǎⁿ ní níhí Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cada‑gá càndeca‑gá nchaa ñáyiu cùu déhe‑gá quɨ́hɨ́ⁿ núú ǐo váha càa cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá ní quide nàcuáa nduu táhú cue ñáyiu cundecú‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. 11Te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá quídé ndècu yɨñuhu ñáyiu núú Yǎ Ndiǒxí ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá, te Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ cue ñáyiu‑áⁿ ɨɨⁿ‑ni Yàá cúú Tǎtǎ‑yu ndɨhɨ‑gá, núu xíǎⁿ Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Děhe Dútú Ndiǒxí ñá túú cùcahaⁿ núú‑gǎ càháⁿ‑gá sá ñàní‑gá ndɨhɨ cúha‑gá cúú nchàa ñáyiu‑áⁿ. 12Te quèe ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ Xǐtohó Jesucrìstú xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ: Cáháⁿ váha‑í cuèndá‑n nǔú nchàa cue tée cùu datná ñaní‑í ndɨhɨ núú nchàa cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ cúú dàtná cúha‑í, te cata‑í ndudú chiñuhu ñaha‑ǐ xii‑n nǔú tàcá‑yu. Duha yòdo tnuní núú tùtú‑gá nàcuáa ní xáhaⁿ Děhe‑gá xii‑gá. 13Te ɨngá tucu xichi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ‑xi nàcuáa ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú cuèndá‑gá, te duha ní cachí‑gá: Yúhú nchaa‑ni nduu quɨndáá iní‑í Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí. Duha càchí‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú. Te ɨngá tucu xichi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ‑xi nàcuáa ní cáháⁿ tucu Xítohó Jesucrìstú, te duha ní cachí‑gá: Iha ndècu ndɨhɨ‑í nchaa ñáyiu cùu déhe Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ nǐ taxi cuèndá Tǎtà‑í cuu cuèndá‑í. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá nàcuáa ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú. 14Te sá cuèndá nchaa ñáyiu cùu déhe Yá Ndiǒxí cúǔ‑yu yɨquɨ cùñú, núu xíǎⁿ ducaⁿ tnàhá Xítohó Jesucrìstú ní cuu‑gá yɨquɨ cùñú, te ducaⁿ nǐ cuu‑gá yɨquɨ cùñú cuèndá cuú‑gá, te sá dúcáⁿ cùú‑gá te ndacu‑gá daquèe tɨ́hú‑gǎ sácuíhná, te dɨu sácuíhná‑ǎⁿ quídé‑xí xìhí ñáyiu. 15Te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá cuè ñáyiu ñuyíú‑a vá yùhú‑gá‑yu sá cùú‑yu, chi nchaa‑ni nduu yùhú‑yu sá cùú‑yu. 16Te na càchí tnúhu ndáá‑í sá Xǐtohó Jesucrìstú ní quixi‑gá cuèndá chindee‑gǎ cue ñáyiu cùu ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám, te ñá dɨ́ú cuèndá sá chíndèe‑gá cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí. 17Te cuèndá xíǎⁿ nǔu dai ní xini ñuhu‑xi sá cúú‑gǎ ñáyiu cuèndá yǎha‑gá nándɨ sá yǎha‑gá dàtná yǎha cue ñáyiu cùu ndɨ mee‑gá cuèndá ducaⁿ cùu‑gá dútú ǐo cùnuu te cuu ndáá‑gá núú Yǎ Ndiǒxí, te cundàhú iní‑gá nchaa ñáyiu te cuú‑gá cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 18Te mei òré ndóhó Xǐtohó Jesucrìstú ní xito ndéé ñáhá sàcuíhná xii‑gá te núu ndisa sá vǎ cádá‑gǎ ni ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tàú‑gá cada‑gá, te sá dúcáⁿ nǐ ndoho‑gá xíǎⁿ nǔu ndácú‑gǎ chíndèe‑gá nchaa ñáyiu ducaⁿ yǎha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\