HEBREOS 3

1Te nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te tnàhá‑ndó cùu‑ndo ñáyiu ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ cuèndá cundecu‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá. Te yúhú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ǐo váha cada cuèndá‑ndó nàcuáa ndùu cuendá Xítohó Jesucrìstú, chi dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ní tendaha ñàha Dútú Ndiǒxí ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Dútú ǐo cùnuu chi quìde‑gá núú Yǎ Ndiǒxí. Te dɨu‑ni cuèndá Xítohó Jesucrìstú càháⁿ tnúhu sá ni sàndáá iní‑ó. 2Te mee Yǎ Ndiǒxí ní sáha chìuⁿ‑gá Xítohó Jesucrìstú, te ío ndáá quídé‑gǎ chìuⁿ‑áⁿ sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide ndíi Moìsés ní quide ndíi chìuⁿ ní táhú Yǎ Ndiǒxí, te ío ndáá ní quide ndíi chìuⁿ‑gá sá cúú‑xí nchàa ñáyiu cùu cuendá‑gá, te cue ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná vehe mee‑gǎ. 3Te ɨɨⁿ tée dàcaa ɨɨⁿ vehe váha ío càhnu‑gá cúú‑dě dàcúúxí vèhe dacaa‑dé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu Xítohó Jesucrìstú chi ío‑gá càhnu cuu‑gá dàcúúxí ndǐi Moìsés. 4Te nchoo sà naha‑o sá ncháá vèhe dacuɨtɨ́í ndècu cue tée ní dácáá, dico sa nàha tucu‑o sá Yǎ Ndiǒxí quídé‑gǎ ndécú nchàa sá ìó ñuyíú‑a. 5Te ndíi Moìsés‑áⁿ ǐo ndáá ní quide ndíi chìuⁿ ní táhú Yǎ Ndiǒxí ní quide ndíi sá cúú‑xí nchàa ñáyiu cùu cuendá‑gá. Te sá dúcáⁿ nǐ quide ndíi xíǎⁿ ní cuu ndíi ɨɨⁿ tée ní xinu cuechi nǔú Yǎ Ndiǒxí. Te ní xáhaⁿ ndǐi xii nchaa ñáyiu cùu cuendá‑gá nàcuáa cáháⁿ‑gá ndéé cuèé‑gá. 6Dico Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Déhe mee Yǎ Ndiǒxí, te cùu‑gá Yaá ío quìde ndáá yɨ́ndàha‑gá nchaa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. Te tnàhá‑ó cùu‑o ñáyiu cùu cuendá‑gá, te dɨu‑ni ducaⁿ cùu cuendá ñáhá‑gǎ xii‑o te núu na cànchicúⁿ nihnu‑ni‑o càni ndáá iní‑ó cuèndá‑gá ndéé ná sàá nduu ngǔndecu‑o ndɨ̀hɨ‑gá. 7Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí yódó tnùní nàcuáa ní cáháⁿ Espíritú‑gá, te duha ní cachí‑xi: Te núu nchòhó ndèdóho‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí vitna, 8te vá cúndùu sáá iní‑ndó dàtná ní xínduu sàá iní ñáyiu ní dáquéé tɨ̌hú tnǔhu Yá Ndiǒxí, ñáyiu ní xíndecu xɨtɨ́ yucu, chi ñáyiu‑áⁿ nǐ xito ndeé‑yu Yá Ndiǒxí nǔu nása cada ñaha‑gǎ xií‑yu. Duha ní cachí Espíritú‑gá. 9Te càchí tucu Espíritú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa ní cáháⁿ méé‑gǎ, te duha ní cachí‑gá: Xɨtɨ́ yucu ní xito ndéé ñáhá cuè ñaní tnáhá‑ndó nǐ xíndecu ndéé sanaha xìi‑í, te ducaⁿ nǐ quide ñàhá‑yu cuěi ní xiní‑yu nchaa sá nǐ quide‑í ndɨ ǔdico cuíá nǐ xíndecú‑yu xɨtɨ́ yucu‑áⁿ. 10Te sá dúcáⁿ nǐ quidé‑yu núu xíǎⁿ ní cudéèⁿ‑í núǔ‑yu, núu xíǎⁿ ní cáháⁿ‑í cuèndá‑yu, te ní cachí‑í: “Ñáyiu‑a quìde‑ní‑yu nchaa sá ñà túú tàú‑yu cadá‑yu te ni ñà túú cuìní‑yu cadá‑yu nchaa nàcuáa sàni iní‑í, te ni ñà túú cuìní‑yu cadá‑yu nàcuáa càháⁿ‑í”, duha ní cáháⁿ‑í cuèndá‑yu. 11Te xíǎⁿ nǔu ní cudéèⁿ‑í núǔ‑yu te ní xáhaⁿ ndǎá‑í xií‑yu sá vǎ ndúú tǎhǔ‑yu cundecu váha‑yu núú ndécù‑í. Duha ní cachí Yǎ Ndiǒxí càchí Espíritú‑gá. 12Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ ǐo cada cuèndá‑ndó vǎ cání cuèhé iní‑ndó te ngóo‑ndo vǎ quɨ̀ndáá‑gá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí te daña‑ndo ìchi‑gá, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú. 13Te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ío chí cuǎha tnàha tnúhu ndee ìní cundecu‑ndo nɨ̀ni ndecu‑ndo ñuyíú‑a cuèndá sá vǎ xǐnu iní‑ndó càda‑ndo nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te ducaⁿ te vá cúú sàá iní‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí. 14Te vá dáñá ndèé‑ó càni ndáá iní‑ó nàcuáa cada ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑o, te dàtná‑ni ní sani iní‑ó ndèé cútnàhá ní tuha‑o ìchi Yá Ndiǒxí, te dɨu‑ni ducaⁿ càni iní‑ó ndèé ná sàá nduu vǎ cúndècu‑gá‑ó ñùyíú‑a, te núu ducaⁿ na càda‑o te cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. 15Te duha càháⁿ‑xi ɨɨⁿ xichi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí: Te núu nchòhó ndèdóho‑ndo nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí vitna, te vá cúndùu sáá iní‑ndó dàtná ní xínduu sàá iní cue ñáyiu ní dáquéé tɨ̌hú tnǔhu‑gá ndéé sanaha. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 16Te cue ñáyiu ducaⁿ nǐ xínduu sàá iní‑xi cùú‑yu ñáyiu ní ndeñuhu ndíi Moìsés nàcióⁿ Ègiptú, te ñáyiu‑áⁿ nǐ xíndedóho‑yu tnúhu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí te ní quide sàá iní‑yu ní dáquéé tɨ̌hǔ‑yu tnúhu‑gá. 17Te ndɨ ǔdico cuíá nǐ xúhuⁿ‑yu ichi ío ní cùdééⁿ Yǎ Ndiǒxí núǔ‑yu cuèndá sá nǐ quidé‑yu nándɨ nchaa sá cuèhé sá dúhá, te ñáyiu‑áⁿ nǐ xíhí‑yu xɨtɨ́ yucu. 18Te nchaa ñáyiu‑áⁿ ñà túú ní cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ ní cáháⁿ ndáá‑gá sá vǎ ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu núú ǐo váha càa ndecu‑gá. 19Te xíǎⁿ nǔu nchoo cùtnuní iní‑ó sǎ nchàa ñáyiu‑áⁿ ñà túú ní ndùu táhǔ‑yu cundecu váha‑yu núú ndécú‑gǎ, chi ñá túú ní sàndáá iní‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\