HEBREOS 5

1Te nchaa cue dútú cúnùu núú ñǎyiu isràél dɨu‑ni ñáyiu cùu‑güedé, te ducaⁿ nǐ ngúndecu‑güedé cuèndá cada‑güedé chìuⁿ sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑yu, chi dɨu cue tée‑áⁿ nǐ xóo nacani cuèndá‑güedé núú‑gǎ quɨtɨ ní xóo cahni‑güedé ní xóo nduu táhú‑gǎ, te ducaⁿ nǐ xóo cada‑güedé cuèndá sá cádá càhnu iní Yǎ Ndiǒxí cuéchi‑yu, te ducaⁿ nǐ xóo nacani cuèndá tucu‑güedé núú‑gǎ nchaa dava‑gá sá nǐ xóo níhí‑güedě ní xóo nduu táhú‑gǎ. 2Te nchaa cue dútú‑ǎⁿ nǐ xóo cundee ìní‑güedé nchaa sá nǐ xóo cada nchaa ñáyiu ñá túú ní quìde ndáá ñáyiu ñá túú cùtnuní iní‑xi, te ducaⁿ nǐ xóo cada cue dútú‑ǎⁿ chi tnàhá‑güedé ñá túú ní xǒo níhí ndéé‑güedě cundecu‑güedé cuèndá nchaa sá nǐ xóo yáha‑güedé. 3Te sá cuèndá sá dúcáⁿ ñà túú ní xǒo níhí ndéé‑güedě nǔu xíǎⁿ dai ní xini ñuhu‑xi sá tnàhá‑güedé cuáha‑güedé Yǎ Ndiǒxí sá ndúú tǎhú‑gǎ cuèndá méé‑güedě dàtná quídé‑güedě cuèndá ñáyiu. 4Te ni ɨ̀ɨⁿ tée vá ndácú‑dě cuu‑dé dútú cúnùu cuendá‑ni sá càchí iní méé‑dě te núu ñá dɨ́ú mèe Yá Ndiǒxí ducaⁿ cuìní‑gá sá cúú‑dě dútú cúnùu datná ní quide‑gá ndíi Àrón. 5Te cuěi Xítohó Jesucrìstú chi ñá dɨ́ú mèe‑gá ní quìde‑gá méé‑gǎ ɨɨⁿ dútú cúnùu nacuáa cada nínu‑gá méé‑gǎ, chi mee Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí ducaⁿ nǐ cachí‑gá sá cúú‑gǎ Dútú cúnùu, te ducaⁿ chi Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ: Yòhó cúú‑n Děhe‑í, te cuìní‑í sá dúhá‑ní cùndecu‑n núú ndécù‑í. Duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii Xítohó Jesucrìstú. 6Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí yódó tnùní nàcuáa ní xáhaⁿ tùcu‑gá xii Xítohó Jesucrìstú, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ: Yòhó cúú‑n dǔtú cundecu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te cùu‑n datná ní cuu ndíi Melquisèdéc. Duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii Xítohó Jesucrìstú. 7Te cútnàhá ní xíndecu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a te níhi ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Yǎ Ndiǒxí te ní xóo cáháⁿ ndàhú‑gá núú‑gǎ, te ní xóo ndáhyú‑gá òré ducaⁿ nǐ xóo cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi nàha‑gá sá Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ndacu dàcácu nihnu ñaha xìi‑gá cuèndá sá vǎ cùú dúcáⁿ‑gǎ. Te Yá Ndiǒxí ní xíndedóho‑gá nchaa tnúhu ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá nǐ quide‑gá nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑gá. 8Te sá cuèndá nchaa sá nǐ ndoho Xítohó Jesucrìstú xíǎⁿ ní cutnùní iní‑gá cada‑gá nchaa dava‑gá sá vǎha nàcuáa cuìní méé Yǎ Ndiǒxí cada‑gá. Te ducaⁿ nǐ cuu cuěi cùu‑gá Déhe Yá Ndiǒxí. 9Te sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá nchaa nàcuáa cuìní méé Yǎ Ndiǒxí, xíǎⁿ nǔu vitna cùu‑gá Yaá dácǎcu nihnu nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá núú ùhú núú ndàhú. 10Te mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá sá Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ dútú cúnùu datná ní cunuu ndíi Melquisèdéc cútnàhá ní cuu ndíi dútú ñuyíú‑a. 11Te vài‑gá tnúhu ndècu cáháⁿ‑í nàcuáa ndùu cuendá Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ ndíi Melquisèdéc, te dìcó‑ni sá nchòhó ío cuèé tècú tnùní‑ndó, te yúhú ío úhú nìhí‑í nàcuáa cáháⁿ‑í nàcuáa tecú tnùní‑ndó. 12Te nchòhó sa ní cuu cuéhé nduu ndècu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, te tàú‑ndó dànehé‑ndó cuè ñáyiu ndècu ichi‑gá tnúhu‑gá nǔu dìcó sá cúú, dico xìni ñuhu‑ni‑xi sá cúndècu ñáyiu danèhé ñáhá tnǔhu‑gá xii‑ndo, tnúhu sá nǐ dácuáhá‑ndó nděé díhna sá ñà túú ǔhú tecú tnùní‑ndó. Te sá dúcáⁿ quìde‑ndo núu xíǎⁿ cúú‑ndó dàtná cue landú vitna sàdi camá, landú vátá cúú‑gǎ caxi dítá. 13Chi nchaa ñáyiu cùu datná landú vitna sàdi, ñáyiu‑áⁿ cúú nèñuú‑yu ñá túú cùtnuní iní‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu sá càháⁿ nàcuáa cada ndáá‑yu cundecú‑yu. 14Te nchaa sá vǎtá cúú‑gǎ caxi cue landú yɨ́quɨ́ⁿ xíǎⁿ cúú‑xí cuèndá cue ñáyiu sacuéhé, te xíǎⁿ cúú‑xí dàtná tnúhu sá dácuàha ñáyiu sa ní níhí ndéé ndècu ichi‑gá, ñáyiu sa ní cutnùní váha iní‑xi nándɨ cùu nchaa sá cuèhé sá dúhá, ndɨhɨ nándɨ cùu nchaa sá vǎha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\