HEBREOS 7

1Te ndíi Melquisèdéc ní xɨ́ndaha ndíi cue ñáyiu ñuú Sàlém, te ní cuu ndíi dútú nǐ xinu cuechi ndǐi núú Dǔtú Ndiǒxí Yaá ío cùnuu. Te ndíi Melquisèdéc‑áⁿ nǐ xícáⁿ táhú ndǐi núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá ndíi Àbrahám cútnàhá ní sáháⁿ ndíi Àbrahám‑áⁿ nǐ nàá ndíi ndɨhɨ cue dava‑gá cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu. Te cue tée‑áⁿ ñà túú ní ndàcu‑güedé nàá‑güedé ndɨhɨ ndíi Àbrahám‑áⁿ chi ní xíta‑güedé. 2Te nchaa sá nǐ níhí ndǐi Àbrahám‑áⁿ nǔú nǐ nàá ndíi, te ní quide ndíi úxí xichi te ɨɨⁿ xichi núú ùxí‑áⁿ nǐ sáñaha ndǐi xii ndíi Melquisèdéc. Te dɨ̀u ndíi Melquisèdéc‑áⁿ quéé‑xí: Tée ío váha quìde ndáá yɨ́ndàha ñaha xii ñáyiu, duha quèe‑xi. Te ní xóo danàni ñahá‑yu xii ndíi Tée yɨ̀ndaha ñuú Sàlém, duha ní xóo danàni ñahá‑yu. Te tnúhu Sàlém‑áⁿ quéé‑xí: Ñuú ndécú nàhi, duha quèe‑xi tnúhu‑áⁿ. Núu xíǎⁿ quéé tùcu‑xi nacuáa nàni ndíi Tée yɨ̀ndaha ñuú ndécú nàhi, duha quèe tucu‑xi dɨu ndíi. 3Te ñá túú tnǔhu núu yoo cùu tátá ndǐi ndɨhɨ nǎná ndǐi, te ni ñà túú tnǔhu núu yoo cùu xíí ndǐi ndɨhɨ xǐtná ndǐi, te ni ñà túú tnǔhu núu nándɨ cùu ñáyiu ní cuu ñaní tnáhá ndǐi ní xíndecu ndéé sanaha‑gǎ, te ni ñà túú tnǔhu núu ná ama ní cacu ndíi, te ni ñà túú tnǔhu núu ná ama ní xíhí ndíi. Te ndíi‑áⁿ ducaⁿ‑ni nǐ cuu ndíi dútú nǐ xíndecu ndíi, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu Xítohó Jesucrìstú déhe Yá Ndiǒxí chi cuu‑gá dútú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 4Te vitna chí cuǎha váha cuèndá sá ndǐi Melquisèdéc ní cuu ndíi ɨɨⁿ tée ío ní cuu càhnu ní xíndecu ñuyíú‑a, chi ndíi Àbrahám tée ní cuu ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha nǐ quide ndíi úxí xichi nchaa sá nǐ níhí ndǐi núú nǐ nàá ndíi. Te ɨɨⁿ xichi núú ùxí‑áⁿ nǐ sáñaha ndǐi xii ndíi Melquisèdéc. 5Te ndíi Moìsés ní chídó tnùní ndíi nàcuáa cada nchaa dútú, cue tée ní cuu ñaní tnáhá ndǐi Lèví sá cuè tée‑áⁿ queheⁿ‑güedé ɨɨⁿ xichi núú ùxí xichi sá nìhí cue ñáyiu isràél ñáyiu cùu ñaní tnáhá‑güedě cuu cuèndá‑güedé. Te ducaⁿ quìde‑güedé cuěi ñaní tnáhá‑güedě ndɨhɨ́‑yu ní cuu ndíi Àbrahám. 6Te cuěi ñá dɨ́ú ñàní tnáhá ndǐi Melquisèdéc cúú ndǐi Àbrahám dico ní queheⁿ ndíi Melquisèdéc‑áⁿ ɨɨⁿ xichi núú ùxí xichi nchaa sá nǐ níhí ndǐi Àbrahám. Te ndíi Melquisèdéc‑áⁿ nǐ xícáⁿ táhú ndǐi núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá ndíi Àbrahám. Te dɨu‑ni ndíi Àbrahám‑áⁿ nǐ xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi sá cádá vǎha ñaha‑gǎ xii ndíi. 7Te sa cùtnuní iní‑ó sǎ nǔu ɨɨⁿ tée na càcáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá ɨɨⁿ ñáyiu, te tée‑áⁿ cúnùu‑gá‑dé. 8Te cue dútú ñǎyiu isràél quéhéⁿ‑güedě ɨɨⁿ xichi núú ùxí xichi nchaa sá nìhí‑yu cùu cuendá‑güedé, te cue tée‑áⁿ cuú‑güedé. Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi sá ndǐi Melquisèdéc ndécú‑ní ndǐi, te ducaⁿ càháⁿ‑xi chi ñá túú tnǔhu sá nǐ xíhí ndíi. 9- 10Te sá dúcáⁿ nǐ sáñaha ndǐi Àbrahám sá nǐ nduu táhú ndǐi Melquisèdéc, te xíǎⁿ cada iní‑ó sǎ sà ndecu ndɨhɨ ndíi Àbrahám cue ñaní tnáhá ndǐi Lèví cue tée cùu dútú, cue tée quèheⁿ ɨɨⁿ xichi núú ùxí xichi nchaa sá nìhí ñáyiu isràél cuěi vátá cácú‑gǎ‑güedé. Te cada iní‑ó sǎ tnàhá‑güedé ní sáha‑güedé ndíi Melquisèdéc ɨɨⁿ xichi núú ùxí xichi nchaa sá nǐ níhí ndǐi Àbrahám núú nǐ nàá ndíi. Te ducaⁿ càda iní‑ó chi cue tée‑áⁿ cúú‑güedě ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám cuěi vátá cácú‑gǎ‑güedé dàvá‑áⁿ. 11Te sá cuèndá cue dútú cue tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Lèví ní ngúndecu ndɨhɨ cue ñáyiu isràél tnúhu sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu. Te ñaní tnáhá ndǐi Àrón cúú cuè dútú‑ǎⁿ. Te núu dìcó cue dútú‑ǎⁿ ní ndàcu‑güedé cada‑güedé nàcuáa cudɨ̀u ñáyiu isràél núú Yǎ Ndiǒxí, te ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi ngúndecu ɨngá dútú dàtná ndíi Melquisèdéc ní cùu. Te dútú‑ǎⁿ ñà túú ní cùu‑dé dàtná ní cuu cue ñaní tnáhá ndǐi Àrón. 12Te núú cuè dútú cue tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Lèví‑áⁿ nǐ ngúndecu ɨngá dútú. Te sá dúcáⁿ nǐ ngúndecu ɨngá dútú xíǎⁿ dacuɨtɨ́í nǐ xini ñuhu‑xi sá dǎma nàcuáa ndùu tnúhu sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu. 13- 14Te dɨu‑ni cuèndá dútú‑ǎⁿ sa nìhí‑ó tnǔhu, te dútú‑ǎⁿ cúú Xǐtohó Jesucrìstú, te ñá dɨ́ú ñàní tnáhá ndǐi Àrón cúú‑gǎ chi ñaní tnáhá ndǐi Jùdá cúú‑gǎ. Te nchaa‑o tà xiní ndáá‑ó sǎ ñàní tnáhá ndǐi Jùdá cúú‑gǎ, te ndíi Moìsés ñá túú tnàhí ná ní càchí ndíi cuèndá cue ñaní tnáhá ndǐi Jùdá sá cúú‑güedě dútú, chi ni ɨ̀ɨⁿ‑güedé ñá túú ní cùu‑güedé dútú ní cùu. 15Te vitna cùtnuní ndáá iní‑ó nàcuáa ní cuu, chi Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ ɨngá dútú dàtná ní cuu ndíi Melquisèdéc. 16Te ñá dɨ́ú cuèndá tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii ñáyiu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu ducaⁿ ni cùu‑gá dútú, chi ní cuu‑gá dútú cuèndá sá cúú‑gǎ Yaá cundecu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ chi vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu te ndɨhɨ nihnu‑gá. 17Te duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii‑gá: Yòhó cúú‑n dǔtú dàtná ní cuu ndíi Melquisèdéc, te cundecu‑n nchàa nduu nchaa quɨ́ú. Duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii‑gá. 18Te xíǎⁿ nǔu nchaa tnúhu ndéé díhna, tnúhu sá nǐ xíndecu ndɨhɨ cue dútú ñà túú‑gǎ cúnùu‑xi vitna chi ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi te ni ñà túú nǎ chíndèe ñaha‑xi. 19Te dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés canu ichi ñaha xìi ñáyiu nàcuáa cadá‑yu cundecú‑yu. Te tnúhu‑áⁿ ñà túú vědana ni quìde‑xi nacuáa chindee‑xi ñǎyiu cudɨ̀ú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. Dico vitna ní ngúndecu ndɨhɨ‑o tnǔhu ndee ìní sá ǐo‑gá váha dàcúúxí tnǔhu ndéé díhna, chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú dǔtú‑ó. Te Yaá‑áⁿ quídé‑gǎ tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí vitna. 20Te Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ ndáá cuɨtɨ‑gá sá Xǐtohó Jesucrìstú cuu‑gá dútú. 21Dico ñá túú dùcaⁿ ní cáháⁿ‑gá cuèndá cue ñaní tnáhá ndǐi Lèví cue tée ní cuu dútú, cuěi mei òré ní chisaha‑güedě ní cuu‑güedé dútú. Te cútnàhá ní chisaha Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ dútú, te Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ ndǎá cuɨtɨ‑gá xii‑gá, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ: Yúhú Dútú Ndiǒxí càháⁿ ndáá cuɨtɨ‑í te vá dámà‑í tnúhu càháⁿ‑í: “Yòhó cúú‑n dǔtú dàtná ndíi Melquisèdéc, te cundecu‑n nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.” Duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Xítohó Jesucrìstú. 22Te Xítohó Jesucrìstú quídé‑gǎ nàcuáa cutnùní ndáá iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí cada‑gá ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xí‑ó dàtná ní cachí‑gá, te xíǎⁿ cúú‑xí sǎ ǐo‑gá váha dàcúúxí tnǔhu ní cáháⁿ‑gá ndéé díhna. 23Te ío cuéhé cue ñaní tnáhá ndǐi Lèví ní cuu‑güedé dútú, te ducaⁿ cuèndá sá ñà túú ní cùdíi‑güedé cundecu‑güedé chi ní ndɨhɨ‑güedé ní xíhí. 24Dico Xítohó Jesucrìstú chi vá cùú‑gá, chi cundecu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ nǔu xíǎⁿ dɨu‑ni‑gá cuu‑gá dútú, te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá cuu dútú cada núú‑gǎ. 25Te núu xíǎⁿ Xítohó Jesucrìstú dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii nchoo ñǎyiu núú ùhú núú ndàhú, nchoo ñǎyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑gá, te dɨu‑ni nchoo cùu‑o ñáyiu tnàhá tnúhu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá te cuíta nihnu‑o. Te ducaⁿ chi Xítohó Jesucrìstú ñá túú xòcuɨñɨ́‑gá núú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ ndàhú‑gá cuèndá‑ó. 26Te Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá cúú dǔtú cúnùu xini ñuhu‑o cundecu ndɨhɨ‑o, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá chíndèe chitúu ñaha xii‑o, te cùu‑gá Yaá ío quìde ndáá núú Yǎ Ndiǒxí, te cùu‑gá Yaá cándòo canine chi ñá túú tnàhí cuéchi‑gá. Te ñá túú tnàhí quìde‑gá dàtná quídé nchàa cue ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, te cùu‑gá Yaá ní nucúndecu andɨu nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí te yàcáⁿ táxí tnùní‑gá. 27Te ñá túú quìde‑gá dàtná ní quide cue dútú nǐ cunuu nǐ xíndecu, chi cue dútú‑ǎⁿ ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ní xóo cahni‑güedé quɨtɨ ní xóo nduu táhú Yǎ Ndiǒxí, te díhna‑gá cuèndá nchaa cuéchi mee‑güedě ducaⁿ nǐ xóo cada‑güedé te dǎtnùní ducaⁿ nǐ xóo cada tucu‑güedé cuèndá nchaa cuéchi ñáyiu. Dico Xítohó Jesucrìstú chi ɨɨⁿ xito‑ni ní xíhí‑gá sá cúú‑xí nchàa ñáyiu chi ducaⁿ nǐ sani iní‑gá, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá ducaⁿ càda tucu‑gá. 28Te sá cuèndá nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés xíǎⁿ ní xíndecu cue tée ní cuu dútú cúnùu, te cue tée‑áⁿ nǐ cuu‑güedé cue tée yícá cuěchi‑xi. Te sátá dúcáⁿ nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés nàcuáa cada ñáyiu, te ní xica cuéhé víhí ndùu te dǎtnùní ní cáháⁿ ndáá cuɨtɨ Yá Ndiǒxí sá Děhe‑gá cuu‑gá dútú cúnùu. Te Yaá cúú Děhe‑gá‑áⁿ nǐ quide‑gá nchaa nàcuáa tàú‑xi cunduu, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\