HEBREOS 8

1Te Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú dǔtú cúnùu ndecu ndɨhɨ‑o cuándaa‑gá andɨu, te ní ngóo‑gá xio cùha Dútú Ndiǒxí Yaá ío cùnuu, te tnàhá‑gá cúnùu‑gá. Te dɨu cuèndá‑a cùu‑xi sá ǐo‑gá cúnùu ta cáháⁿ‑ndɨ́ véxi. 2Te núú ndécú Yǎ Ndiǒxí cúú‑xí nǔú ìí víhí. Te cada iní‑ó sǎ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ vehe te xíáⁿ ndécú Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ dútú, te vehe‑áⁿ nǐ dácáá mèe Yá Ndiǒxí te ñá dɨ́ú cuè tée ñuyíú‑a. 3Te sá cuèndá nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés xíǎⁿ ní xíndecu cue dútú cúnùu cuendá sá cáhní‑güedě quɨtɨ nduu táhú Yǎ Ndiǒxí, te nacani cuèndá‑güedé núú‑gǎ nchaa dava‑gá sá nìhí‑güedé nduu táhú‑gǎ. Te xíǎⁿ nǔu dai ní xini ñuhu‑xi sá tnàhá Xítohó Jesucrìstú cuáñaha‑gǎ ɨɨⁿ sá ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí, te táhú‑ǎⁿ cúú‑xí mèe‑gá chi ní xíhí‑gá ní cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. 4Te núu ni xǐndecu‑ni Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a te vá cúú‑gǎ dútú ní cùu, chi sa ndècu cue dútú sǎñaha nchàa sá ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí dàtná càháⁿ nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés. 5Te nchaa sá quídé cuè dútú ñǎyiu isràél nǔtnahá‑xi luha nchaa sá quídé Xǐtohó Jesucrìstú Yaá cúú dǔtú cúnùu ndecu andɨu. Te quèe ndáá‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi Moìsés cútnàhá tá cùyatni ngüíta ndíi dacàa ndíi vehe‑gá, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ: “Ío váha cada cuèndá‑n nàcuáa dacàa‑n vehe‑í dàtná cáá sǎ nǐ dánèhé ñáhà‑í xii‑n xɨ̀tɨ́ yucu”, duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi. 6Dico vitna chi Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ dútú cúnùu, te ío‑gá càhnu nduu chiuⁿ quide‑gá dàcúúxí cuè dútú cue ñáyiu isràél. Te dɨu Xítohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá quídé tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ chi Yá Ndiǒxí ío‑gá váha ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑gá xito cùu uú dàcúúxí tnǔhu ní cáháⁿ‑gá ndéé díhna, te ducaⁿ ǐo váha ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑gá xito cùu uú chi ní cachí‑gá sá ɨ̀ngá núú sǎ ǐo‑gá váha cada ñaha‑gǎ xii‑o vìtna. 7Te núu nàcuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí cada ñaha‑gǎ xii‑o ndèé díhna ni quìde‑xi nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu nàcuáa nduu táhú‑ó cùndecu váha‑o nǔú‑gǎ ñá, te ñá túú xìni ñuhu‑xi cáháⁿ tucu‑gá sá cádá‑gǎ ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xí‑ó vìtna ni cuu. 8Te Yá Ndiǒxí ñá túú ní cùu váha iní‑gá núú ñǎyiu isràél nǔu xíǎⁿ ní cáháⁿ‑gá cuèndá‑yu, te duha ní cachí‑gá: Yúhú cúù‑í Dútú Ndiǒxí, te duha ndùu tnúhu na càháⁿ‑í: Sáá nduu te cada‑í ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xí cuè ñaní tnáhá ñǎyiu isràél, ndɨhɨ cue ñaní tnáhá ndǐi Jùdá dɨu‑ni ñáyiu isràél. 9Te tnúhu sá càháⁿ‑í‑a ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi ndɨhɨ tnúhu sá nǐ xáhaⁿ‑ǐ xii cue ñáyiu ní cuu ñaní tnáhǎ‑yu ní xíndecu ndéé sanaha càda‑í‑yu, te dɨu‑ni dàvá‑áⁿ nǐ quide yica‑ǐ ní ndeñuhu‑í‑yu nàcióⁿ Ègiptú, te ñá túú ní cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu ní xáhaⁿ‑ǐ xií‑yu cuèndá ducaⁿ càda váha‑í‑yu, te xíǎⁿ nǔu ní dáñá nìhnu‑í‑yu ñá túú‑gǎ ní quìde cuendá‑í‑yu. 10Te na sàá nduu te duha ndùu tucu ɨngá núú sǎ vǎha cada‑í cue ñáyiu isràél. Te yúhú cada‑í nàcuáa cutnùní váha iní‑yu nàcuáa cuìní‑í cadá‑yu, te ducaⁿ nɨ̀ yuhu nɨ iní‑yu cadá‑yu. Te yúhú Yǎ Ndiǒxí quɨndaha‑ǐ‑yu, te mèé‑yu cuú‑yu ñáyiu cùu cuendá‑í. 11Te dàvá‑áⁿ chi ni ñǎyiu cùu ndɨ meé‑yu, te ni cuè dava‑gá ñáyiu vá cǔtnǔhu tnàhá‑yu sá nátùha ñahá‑yu xii‑í, chi dàvá‑áⁿ nchaa ñáyiu cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í, cuěi ñáyiu cùnuu te cuěi ñáyiu ñá túú cùnuu. 12Te dàvá‑áⁿ cada càhnu iní‑í nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá ndacu iní‑í nchaa sá quídě‑yu. Duha ní cachí Yǎ Ndiǒxí cuèndá ñáyiu isràél. 13Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá cádá‑gǎ ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xí ñǎyiu xíǎⁿ cútnùní sá tnǔhu sá nǐ cáháⁿ‑gá díhna ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi. Te cada iní‑ó sǎ tnǔhu‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá nǐ cunaha ndècu te ñá túú‑gǎ nándɨ̌hɨ‑xi te cuíta‑ná‑xi, ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu tnúhu sá nǐ cáháⁿ‑gá ndéé díhna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\