HEBREOS 9

1Te tnúhu sá nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndéé díhna cùu‑xi cuendá nàcuáa cada ñáyiu isràél chiñuhu ñàhá‑yu xii‑gá, ndɨhɨ cuèndá vehe‑gá caa ñuyíú‑a. 2Te ñáyiu isràél ní dácáǎ‑yu vehe Yá Ndiǒxí, te vehe‑áⁿ nǐ cuu‑xi vehe dóó te ní xúhuⁿ nehu xɨ̀tɨ́‑xi. Te cuàrtú díhna ní xínani‑xi cuàrtú ní cuu íí, te xíáⁿ nǐ xíndecu ɨɨⁿ sá ndèé dité‑xi sá nǐ cándodó ɨ̀ɨⁿ caa candíl núú dìté‑xi, te ní xínutnɨ́ɨ ɨɨⁿ mèsá ní xóo códó pàá ní xóo nduu táhú Yǎ Ndiǒxí. 3Te cuàrtú cúú ùú ní xínani‑xi cuàrtú ní cuu íí víhí‑gǎ. 4Te xɨtɨ́ cuàrtú‑áⁿ nǐ xínutnɨ́ɨ ɨɨⁿ sá nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ te núú xǐǎⁿ ní xóo cahmi‑güedé dúsa sá sàháⁿ tnámí. Te dɨu‑ni xíáⁿ nǐ xíndecu tucu ɨɨⁿ càjá ní cuu mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ te xɨtɨ́ càjá‑áⁿ nǐ xúhuⁿ ɨɨⁿ lǐtu ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, te xɨtɨ́ lǐtu‑áⁿ nǐ xúhuⁿ mànáá sá nǐ xóo caxí‑yu dàvá‑áⁿ. Te dɨu‑ni xɨtɨ́ càjá‑áⁿ nǐ xúhuⁿ tnudìi ndíi Àrón sá nǐ saa itá‑xi, ndɨhɨ yúú sǎ nǐ xíndeé tnúhu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cada ñáyiu. Te duha ní xínani càjá‑áⁿ: Càjá sá ñúhú tnǔhu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá cúú‑xí ñǎyiu, duha ní xínani‑xi. 5Te núú càjá‑áⁿ nǐ cándodó ǔú tnàhá sá nǐ cadúha‑yu, te xíǎⁿ cáá‑xí dàtná cáá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí. Te cuèndá úú xíǎⁿ ní cutnùní iní‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, te sá nǐ cadúha‑yu‑áⁿ ndèé ndíxíⁿ‑xi, te ndíxíⁿ‑xi‑áⁿ dǎhu‑xi xio xio núú quídé càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa yícá cuěchi ñáyiu, dico vá cúú‑gǎ cáháⁿ‑í cuèndá nchaa dava‑gá xíǎⁿ vitna. 6Te nchaa xíǎⁿ ní xíndecu xɨtɨ́ vehe Yá Ndiǒxí, te cue dútú nǐ xóo quɨ́hu‑güedé ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu xɨtɨ́ cuàrtú díhna ní xóo cada‑güedé nàcuáa tàú‑güedé cada‑güedé sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. 7Te cuàrtú cúú ùú‑áⁿ chi mee‑ni dǔtú cúnùu ní xóo quɨ́hu‑dé ɨɨⁿ xito‑ni ndɨ tnahá cuíá. Te ndɨ tnahá òré ducaⁿ nǐ xóo quɨ́hu dútú cúnùu‑áⁿ te ní xóo canehe‑dé nɨ́ñɨ́ nǐ xóo quɨ́hu ní xóo nduu táhú Yǎ Ndiǒxí. Te ducaⁿ nǐ xóo cada dútú‑ǎⁿ cuèndá sá Yǎ Ndiǒxí cada càhnu iní‑gá nchaa yícá cuěchi mee‑dě, ndɨhɨ nchaa yícá cuěchi ñáyiu. 8Te sá dúcáⁿ mèe‑ni dútú cúnùu ní xóo quɨ́hu‑dé xɨtɨ́ cuàrtú ní cuu íí‑gǎ‑áⁿ, xíǎⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑xí cùtnuní iní‑ó sǎ nɨ̀ni ducaⁿ ní xíndecu vehe‑áⁿ nǐ xóo cadá‑yu nàcuáa ní xóo cúñaha Yǎ Ndiǒxí cadá‑yu. Te xíǎⁿ cútnùní sá vǎtá sàá‑gá nduu cǎháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí nàcuáa tàú‑xi cunduu. 9Te sá dúcáⁿ nǐ xíndecu vehe‑áⁿ, ndɨhɨ sá dúcáⁿ nǐ xóo cada nchaa cue dútú‑ǎⁿ, xíǎⁿ cútnùní iní‑ó nàcuáa quìde Yá Ndiǒxí vitna, chi nchaa quɨtɨ ní xóo cahni cue dútú‑ǎⁿ nǐ xóo nduu táhú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ nchaa dava‑gá sá nǐ xóo nduu táhú‑gǎ ñá túú ní quìde‑xi nacuáa nduu ndoo nduu nine iní cue ñáyiu nàcuáa cutnùní iní‑yu sá ñà túú‑gǎ cuéchi‑yu ndècu núú Yǎ Ndiǒxí. 10Te sá dúcáⁿ nǐ xóo cada nchaa dútú‑ǎⁿ nǐ níhí tnáhá‑xí ndɨ̀hɨ nchaa tnúhu sá dánèhé ñáhá xìi ñáyiu ná cúú sǎ cáxǐ‑yu ndɨhɨ ná cúú sǎ cúú còhó‑yu ndɨhɨ nàcuáa ndàhá‑yu. Te tnúhu‑áⁿ nǐ cuu‑xi mee‑ni sǎ nǐ sanu ichi ñaha xìí‑yu nàcuáa cundecú‑yu ñuyíú‑a. Te tnúhu‑áⁿ nǐ nàndɨ́hɨ‑xi ndéé ní sáá nduu nǐ nadama Yá Ndiǒxí tnúhu‑áⁿ cuèndá sá vǎ dúcáⁿ‑gǎ cadá‑yu cundecú‑yu. 11Te Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá cúú dǔtú cúnùu, te xíǎⁿ nǔu quìde‑gá nchaa sá vǎha sá cúú‑xí‑ó. Te vitna ní nucúndecu‑gá núú ǐo vii ío váha càa, te núú ndécú‑gǎ‑áⁿ ñà túú cùu‑xi ɨɨⁿ vehe sá nǐ dácáá cuè tée ñuyíú‑a. 12Te cada iní‑ó sǎ Xǐtohó Jesucrìstú cuánguɨhu‑gá xɨtɨ́ cuàrtú núú nǐ cuu íí víhí dàtná ní xóo cada dútú cúnùu ní xíndecu ndéé sanaha, chi ní nucúndecu‑gá núú ndécú Yǎ Ndiǒxí. Dico ñá túú ni quìde‑gá dàtná ní xóo cada dútú cúnùu ní xíndecu ndéé sanaha, chi dútú‑ǎⁿ òré ní xóo quɨ́hu‑dé xɨtɨ́ cuàrtú ní cuu íí‑gǎ‑áⁿ, te ní xóo canehe‑dé nɨ́ñɨ́ chìvá ndɨhɨ nɨ́ñɨ́ chěhlu ní xóo quɨ́hu. Dico Xítohó Jesucrìstú chi nɨ́ñɨ́ méé‑gǎ ní satɨ ní xíhí‑gá núú cùrúxí, te xíǎⁿ duuⁿ duuⁿ cuáháⁿ‑gá ní nucúndecu‑gá núú ndécú Yǎ Ndiǒxí. Te sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá xíǎⁿ ní naníhí tàhú‑ó. 13Te nchaa ñáyiu ní xóo cada nàcuáa vá cúú‑gǎ‑yu ñáyiu ní cuu íí, ñáyiu‑áⁿ nǐ xóo códó ñáhá cuè dútú nɨ̌ñɨ́ ndɨcutu, ndɨhɨ nɨ́ñɨ́ chìvá, ndɨhɨ yáá cùñú chěhlu quɨtɨ sàhni‑güedé cuèndá nduu íí tucú‑yu. 14¡Dico nɨ́ñɨ́ Xǐtohó Jesucrìstú chi ío‑gá nándɨ̌hɨ‑xi sá cúú‑xí nchòo ñáyiu xǐndecu vitna! Te cuèndá nɨ́ñɨ́‑gǎ‑áⁿ, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú nǐ cuu ɨɨⁿnuu‑xi ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú sá cúú cùú‑gá cuèndá cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí cuěi cùu‑gá Yaá ñá túú tnàhí cuéchi‑xi, te ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá. Te cuèndá xíǎⁿ ní cutnùní iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí ní quide càhnu iní‑gá nchaa sá ñà túú vǎha ní quide‑o, te ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑ó. Te ducaⁿ nǐ nduu ndoo ní nduu nine iní‑ó cuèndá sá ndácú‑ó cùnu cuechi‑o núú Yǎ Ndiǒxí Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú. 15Te Xítohó Jesucrìstú ní quide ndáá‑gá núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá cue ñáyiu ndècu ñuyíú‑a. Te cuèndá xíǎⁿ Yǎ Ndiǒxí cada‑gá ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xǐ‑yu dàtná ní cachí‑gá, te ducaⁿ càda‑gá sá cuèndá nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá, chi ñáyiu‑áⁿ nduu táhǔ‑yu cundecu ndɨhɨ váha ñàhá‑yu xii‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá, te ducaⁿ chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá núú cùrúxí cuèndá sá Yǎ Ndiǒxí cada càhnu iní‑gá nchaa yícá cuěchi‑yu, nchaa cuéchi sá nǐ quidé‑yu cútnàhá ní cunuu tnúhu sá nǐ cáháⁿ‑gá díhna. 16Te nchoo xìní‑ó sǎ nǔu ɨɨⁿ tée na càdúha ɨɨⁿ tutú nàcuáa cada ñáyiu dàcáhñu‑yu nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé, te tutú‑áⁿ xíní ñùhu‑xi ndéé ná yǎha nduu cùú‑dé. 17Te ñá túú tàú‑xi cada ñáyiu nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú‑áⁿ nɨni ndècu tée ní cadúha, dico sátá ná yǎha cuú‑dé te cadá‑yu nàcuáa càháⁿ‑xi. 18Te cuěi tnúhu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndéé díhna nàcuáa cada váha‑gá ñáyiu, te dɨu‑ni ndɨhɨ nɨ́ñɨ́ nǐ cundáá‑xi chi ní sahni‑güedé quɨtɨ te ní satɨ nɨ́ñɨ́‑güedɨ. 19Te ndíi Moìsés ní cáháⁿ ndodo ndíi núú nchàa ñáyiu nàcuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí cadá‑yu, te nàcuáa‑ni ndùu tnúhu ní chídó tnùní ndíi núú tùtú ndíi ní cáháⁿ ndíi, te ní dácá ndǐi ndute nɨ́ñɨ́ chěhlu ndɨhɨ nɨ́ñɨ́ chìvá lǐhli, te ní queheⁿ ndíi ɨɨⁿ dité yutnu nàni hisópó ndɨhɨ luha idi tɨcuèhé, te ní chindóyo ndíi nɨ́ñɨ́‑ǎⁿ. Te ní sódó ndíi núú tùtú ndèé tnúhu Yá Ndiǒxí sá nǐ chídó tnùní ndíi‑áⁿ, te tnàhá cue ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ chúcú ndǐi. 20Te ní xáhaⁿ ndǐi Moìsés xií‑yu: “Cuèndá nɨ́ñɨ́‑a ní cundáá sá Yǎ Ndiǒxí cada ñaha‑gǎ xii‑ndo sǎ vǎha chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá cada‑gá sá cúú‑xí‑ndó”, duha ní xáhaⁿ ndǐi xií‑yu. 21Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide tucu ndíi ní chúcú ndǐi nɨ́ñɨ́ vehe‑gá ndɨhɨ nchaa sá nándɨ̌hɨ‑güedé òré chíñùhu‑güedé Yǎ Ndiǒxí ndécú xɨ̀tɨ́ vehe‑gá‑áⁿ. 22Te tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés càchí‑xi sá méé‑ní nɨ̌ñɨ́ chucu‑güedě nchaa sá cǎnehe chìuⁿ‑güedé òré chíñùhu‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te sacú‑nǎ te ndɨhɨ ndoo nchaa xíǎⁿ chucu‑güedě nɨ́ñɨ́ ni cùu. Te dacuɨtɨ́í nǐ xini ñuhu‑xi sǎ cátɨ́ nɨ̌ñɨ́ cuèndá ducaⁿ càda cahnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa yícá cuěchi ñáyiu. 23Te sá cuèndá sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí, xíǎⁿ ñá túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú Yǎ Ndiǒxí. Te cuèndá nchaa sá nǐ xɨ́hɨ xɨtɨ́ vehe‑gá sá nǐ dácáá ñǎyiu isràél xíǎⁿ cútnùní iní‑ó nàcuáa quìde‑xi núú ndécú‑gǎ. Te dacuɨtɨ́í nǐ xini ñuhu‑xi sǎ cáhní‑güedě cue quɨtɨ ní cachí Yǎ Ndiǒxí cuèndá nduu íí nchaa sá nǐ xɨ́hɨ xɨtɨ́ vehe‑gá‑áⁿ. Te cuěi ducaⁿ nǐ sahni‑güedé cue quɨtɨ‑áⁿ dico ñá túú ní quìde‑xi nacuáa ngúndecu váha‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí. Dico Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá, te sá nǐ xíhí‑gá xíǎⁿ ní quide‑gá nàcuáa ngúndecu váha‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí. 24Te Xítohó Jesucrìstú cuándaa‑gá andɨu nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ ndàhú‑gá cuèndá‑ó, te Xítohó Jesucrìstú chi ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ vehe ní dácáá cuè tée ñuyíú‑a cuánguɨhu‑gá. Te vehe Yá Ndiǒxí sá nǐ dácáá cuè ñáyiu isràél ñuyíú‑a ndéé sanaha, ndɨhɨ nchaa nàcuáa ní xóo cada‑güedé xɨtɨ́ vehe‑gá‑áⁿ xíǎⁿ cútnùní iní‑ó nàcuáa quìde‑xi núú ndécú‑gǎ. 25Te dútú cúnùu núú ñǎyiu isràél ní xóo quɨ́hu‑dé núú cuìá núú cuìá xɨtɨ́ cuàrtú ní cuu íí víhí‑gǎ‑áⁿ, te ní xóo canehe‑dé nɨ́ñɨ́ nǐ xóo quɨ́hu xɨtɨ́ cuàrtú‑áⁿ dico ñá dɨ́ú nɨ̌ñɨ́ méé‑dě. Dico Xítohó Jesucrìstú chi ñá túú dùcaⁿ ni quide‑gá chi ɨɨⁿ xito‑ni ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá. 26Chi núu ni xǐhí‑gá nuu núu te ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú ducaⁿ ngüǐta‑gá cada‑gá ní cùu, te vitna ta ndɨ̀hɨ nduu cuáháⁿ ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní xíhí‑gá ɨɨⁿ xito‑ni cuèndá cuu‑gá dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi ñáyiu núú Yǎ Ndiǒxí. 27Te nchoo cuè ñáyiu ñuyíú‑a chi ɨɨⁿ xito‑ni cuú‑ó te dǎtnùní ducaⁿ te cada ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi‑o. 28Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu Xítohó Jesucrìstú chi ɨɨⁿ xito‑ni ní xíhí‑gá cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi ñáyiu núú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ nǐ cuu ní xíhí‑gá chi mee‑gǎ ducaⁿ nǐ cachí‑gá cunduu. Te quixi tucu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a dico ñá dɨ́ú‑gǎ sá cádá‑gǎ cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi ñáyiu núú Yǎ Ndiǒxí, chi quixi‑gá nacuaca‑gá nchaa ñáyiu ndètu ñaha xii‑gá cuèndá cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\