SANTIAGO 2

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú Yaá cúnùu, ɨɨⁿnuu‑ni cǎháⁿ ndɨhɨ váha‑ndo nchàa tnaha ñáyiu‑ndo. 2Te núu núú nátàcá‑ndó chìñuhu‑ndo Yá Ndiǒxí ní sáá ɨɨⁿ tée ío váha càa dóó níhnú‑dě, te ní sáá tucu ɨɨⁿ tée nìhnu dóó ndàhú, 3te núu tée nìhnu dóó vǎha‑ni‑áⁿ néhé‑ndó sǎ yɨ́ñùhu núú‑dě, te taxinucóo‑ndo‑dě ɨɨⁿ núú xìlé váha, te tée ndàhú‑áⁿ daxòcóo‑ndo‑dě ɨɨⁿ xio àdi canucóo‑ndo‑dě núú ñúhú, 4te núu ducaⁿ na càda‑ndo te ñá túú quìde váha‑ndo. Chi ɨɨⁿ‑ni‑dé cúú ìní‑ndó, te ɨɨⁿ‑dé ñá túú cùu iní‑ndó. 5Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, chí cúndèdóho tucu tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Yá Ndiǒxí càháⁿ‑gá vài ñáyiu ndàhú cuèndá tnahá tnúhu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá, te ndècu váha‑gá‑yu dàcúúxí ñǎyiu cuica ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu‑gá, chi ní cachí‑gá sá ncháá ñǎyiu na cùu iní ñáhá xìi‑gá nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 6Te nchòhó, ñá túú nèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu núú ñǎyiu ndàhú, chi núú ñǎyiu cuica‑ni nèhe‑ndo sá yɨ́ñùhu. ¿Te náa ñá cútnùní iní‑ndó sǎ ñǎyiu cuica dàndoho ñaha‑gá‑yu xii‑ndo, te cǎndeca ñàhá‑yu sàháⁿ núú cuè tée cùchiuⁿ‑áⁿ? 7Te dɨu‑ní‑yu ío càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te nchòhó sa ní nduu‑ndo děhe‑gá. 8Te ɨɨⁿ ndudú cúnùu‑gá ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ní ngódó tnùní núú tùtú‑gá càchí‑xi sá cúú ìní‑ó tnàha ñáyiu‑o dàtná cúú ìní‑ó mèe‑o. Te núu ducaⁿ na càda‑o te quìde váha‑o. 9Dico núu ñá túú cùu iní ɨɨⁿnuu‑o cuè tnaha ñáyiu‑o, te cuu cuéchi xii‑o chi ñá túú quìde‑o nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. 10Te núu ɨɨⁿ ñáyiu ndàunihnu ɨɨⁿ sá càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te dava‑ni quìdé‑yu ña, te ñáyiu‑áⁿ ñà túú quìdé‑yu nàcuáa càháⁿ ndudú Yǎ Ndiǒxí. 11Te Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá sá těe ndècu ñadɨhɨ́‑xi vá càháⁿ ndɨhɨ‑dé ɨngá ñadɨ̀hɨ́. Te dɨu‑ni‑gá ní cachí‑gá sá vǎ cáhní‑ó tnàha ñáyiu‑o. Te cuěi ñá túú càháⁿ ndɨhɨ‑o ɨ̀ngá ñadɨ̀hɨ́, te núu sàhni‑o tnaha ñáyiu‑o te ñá túú quìde‑o nacuáa càháⁿ ndudú Yǎ Ndiǒxí. 12Te nchoo xìni ñuhu‑xi cáháⁿ‑ó tnǔhu váha te cada ndáá‑ó, chi ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ sá věe cùu‑xi sá nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cada‑o. Te mee‑gǎ ní cachí‑gá sá cádá ndǎá‑gá cuéchi‑o na sàá nduu. 13Te nchaa ñáyiu ñá túú cùndahú iní tnàha ñáyiu‑xi, te vá cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xií‑yu na sàá nduu càda ndáá‑gá cuéchi‑yu. Te nchaa ñáyiu cùndahú iní tnàha ñáyiu‑xi te Yá Ndiǒxí cundàhú iní ñáhá‑gǎ xií‑yu na sàá nduu‑ǎⁿ. 14Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, te núu càchí‑ó sǎ sàndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te ñá túú quìde‑o sá vǎha, te ñá túú ndèé nándɨ̌hɨ‑xi, chi vá nánìhí tàhú‑ó te núu ducaⁿ na càda‑o. 15Te núu ndèhe‑o ɨɨⁿ tnaha ñáyiu‑o ñà túú dǒǒ‑yu àdi ñá túú sǎ cúnchìtó‑yu, 16te xǎhaⁿ‑o: “Núhú‑n te nducu‑n dǒó cuihnu‑n te nducu‑n sǎ cáxí‑n”, xǎhaⁿ‑o, te ñá túú nǎ sǎñaha‑o, te sá dúcáⁿ quìde‑o te ñá túú quìde váha‑o. 17Te núu càchí‑ó sǎ sàndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te ñá túú quìde váha‑o ndècu‑o, te vědana nàndɨ́hɨ‑xi. 18Te ìó ñáyiu càchí‑yu sá sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí, te ìó ñáyiu càchí‑yu sá méé‑ní sǎ vǎha quìdé‑yu. Te yúhú càchí‑í sá nǔu ñá túú quìde‑o sá vǎha, te ñá túú sàndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí. Te nchoo quìde‑o sá vǎha núu xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ sàndáá iní‑ó‑gǎ. 19Te ìó ñáyiu càchí sá ɨ̀ɨⁿdii‑ni Yá Ndiǒxí ndécú, te váha‑ni càháⁿ‑yu. Te tnàhá yucu ñǎvǎha ndɨhɨ nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi xiní‑xi sá ndécú ɨ̀ɨⁿdii‑ni Yá Ndiǒxí, te yùhú‑xi dico ñá túú tnɨ̀ɨ‑xi tnúhu‑gá. 20Te ío nɨɨ dɨ̌quɨ́‑ó te núu na càchí‑ó sǎ sàndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, te vá cádá‑ó sǎ vǎha. 21Te ñaní tnáhá‑ó ndǐi Àbrahám tée ní xíndecu ndéé sanaha nǐ ngúndecu váha ndíi núú Yǎ Ndiǒxí, chi ní xito ndéé ñáhá‑gǎ xii ndíi núu ndisa sá cáhní ndǐi déhe ndíi té Isàác nduu táhú‑gǎ ní cùu, te dàvá‑áⁿ nǐ cutnùní iní‑gá sá ǐo sàndáá iní ñáhá ndǐi xii‑gá, núu ñá ní dàña‑gá cahni ndíi déhe ndíi. 22Te nàha‑o sá ndǐi Àbrahám ñá dɨ́ú‑ní sǎ méé‑ní sǎ ni sàndáá iní ñáhá ndǐi xii‑gá, chi ní tnɨɨ ndíi tnúhu‑gá. 23Te ducaⁿ nǐ quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Ndíi Àbrahám ní sándáá iní ndíi ní quide ndíi nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí, te ní ngúndecu váha ndíi núú‑gǎ, te ní cachí‑gá sá cúú ndǐi ɨɨⁿ tée ío váha tnàhá tnúhu ndɨhɨ‑gá”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 24Te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ ñà dɨ́ú mèe‑ni sá quɨ̀ndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, chi núu na càda‑o nacuáa cuu váha iní‑gá te ngúndecu váha‑o nǔú‑gǎ 25dàtná ní quide‑gá tá Ràháb ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ní xíndecu ndéé sanaha, chi xíchí‑ǎⁿ nǐ xíndecu‑xi ichi dɨ́ɨ́ ìní, dico ní tuha‑xi ichi Yá Ndiǒxí te ní ngúndecu váha‑xi núú‑gǎ, chi ní chindee‑xi cuè tée isràél cue tée ní xica chìuⁿ‑gá, te ní sanu ichi ñaha‑xi xìi‑güedé ɨɨⁿ ichi núú vǎ nánìhí ñáhá cuè tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑güedé. 26Te nchaa ñáyiu càchí sá sàndáá iní Yǎ Ndiǒxí, te ñá túú quìdé‑yu nàcuáa càháⁿ‑gá ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ ñáyiu ní xíhí. Chi ñá túú‑gǎ ndíxí tǔu iní‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. Duha sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu ñá túú cuìní tnɨɨ tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\