SAN JUAN 10

1’Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ɨ̀ɨⁿ tée ñá túú quɨ̌hu ndàa yuyehe ɨɨⁿ currálí mběé, te cùtexínu‑ni na cuìdó‑dé, tée‑áⁿ cúú‑dě ñádúhú. 2Dico tée quɨ́hu ichi yèhe currálí‑güedɨ, tée‑áⁿ cúú‑dě xítohó‑güedɨ. 3Te tée ndèé yèhe currálí‑güedɨ nàcaáⁿ‑dé te cuánguɨhu xítohó‑güedɨ te ní cáháⁿ‑dé, te ní nucúhuⁿ ndudú ñáhá‑güèdɨ xii‑dé. Te ní cáháⁿ dɨ́ú‑dě‑güedɨ te ní queñuhu‑dé‑güedɨ cùrrálí. 4Te sátá nǐ quee‑güedɨ cùrrálí, te ní ngódó núú‑dě núú‑güedɨ, te ní ngüíta nchicúⁿ ñáhá‑güèdɨ xii‑dé chi ní nucúhuⁿ ndudú ñáhá‑güèdɨ. 5Te ñá túú chìnchícúⁿ‑güedɨ ɨɨⁿ tée tàtú, chi nùcúhuⁿ ndudú‑güedɨ sá ñà dɨ́ú xǐtohó‑güedɨ cùu‑dé, núu xíǎⁿ xínú‑güèdɨ núú‑dě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 6Duha ní cáháⁿ Jèsús cuèndá sá cuìní‑gá dacuàhá‑yu tnúhu‑gá ní cùu, dico ñá ní tècú tnùní‑yu nása ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑gá. 7Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús xii‑güedé: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ yǔhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ yèhe currálí núú ndɨ̌hu cue mběé. 8Te nchaa cue tée sa yòdo nuu‑gá ní quixi ní dándàhú‑güedé ñáyiu cùu‑güedé dàtná ñádúhú dùhu‑güedé cue mběé ní cùu, dico ñá ní quìde cuendá ñáhá‑güèdɨ xii‑güedé, chi ní cutnùní iní‑güedɨ sá ñà dɨ́ú xǐtohó‑güedɨ cùu‑güedé. 9Te yúhú cúù‑í dàtná yuyèhe currálí cue mběé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑í chi nchaa ñáyiu na tùha ñaha xii‑í te naníhí tàhú‑yu. Te cùú‑yu dàtná cue mběé quɨtɨ xǐquee cùrrálí‑xi cuáháⁿ‑güedɨ núú cáá ìté caxi‑güedɨ, te dǎtnùní cuándɨhu‑ná‑güedɨ cùrrálí, ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùú‑yu. 10’Ñádúhú òré véxi‑dé chi dùhu‑dé, sàhni‑dé te dànaa‑dé mběé, dico yúhú chi véxi‑í cuèndá sá nánìhí tàhú‑ndó te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cùnu cuechi‑ndo núú Dǔtú Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 11Te yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ toli tée ío nèhe cuendá mběé‑xi, chi tée‑áⁿ cuěi na cùú‑dé sá cúú‑xí mběé‑dě cuèndá‑nǎ sá ná cǎcu‑güedɨ. 12Te núu ɨɨⁿ tée na còto ñaha xii‑güedɨ, te tée‑áⁿ cuèndá‑ni sá ñúhú yǎhu‑dé xító‑dě‑güedɨ. Te núu na quìní‑dé sáá ɨɨⁿ quɨtɨ dééⁿ te dàña‑dé‑güedɨ xìnu‑dé, te ndɨ̀hɨ‑güedɨ xité nuu ñaha quɨ̀tɨ dééⁿ‑ǎⁿ, chi ñá dɨ́ú mèi xítohó‑güedɨ cùu‑dé. 13Chi cuèndá‑ni sá ñúhú yǎhu‑dé xító‑dě‑güedɨ núu ñá túú nǎ ndɨ̀hú iní‑dé cuěi na dàndɨhɨ ñaha quɨtɨ cuihna. 14Te yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ tée ío váha xìto mbéé‑xi, chi tée‑áⁿ da ɨɨⁿ da ɨɨⁿ‑dɨ xìní‑í‑dé nàcuáa ndǎa‑dɨ, te ducaⁿ xìní ñáhá‑güèdɨ xii‑dé. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yúhú ndɨhɨ nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑í, chi yúhú xìní‑í‑yu te ducaⁿ mèé‑yu xìní ñáhǎ‑yu xii‑í. 15’Te dɨu‑ni ducaⁿ cùu‑í ndɨhɨ Tǎtà‑í, chi xìní ñáhá‑gǎ xii‑í te xìní‑í‑gá. Te sáá nduu cùú‑í cuèndá nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑í. 16Te ndècu‑gá ñáyiu vátá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑gǎ xii‑í. Te xìni ñuhu‑xi cundedóho‑yu tnúhu‑í te quɨndáá iní ñáhǎ‑yu cuèndá ɨɨⁿ‑nǎ ichi cuú‑yu, te ducaⁿ cùndecu ɨɨⁿ‑ná tée coto ñaha xìí‑yu cuu‑dé dàtná ɨɨⁿ tòlí‑yu, te tée coto ñaha xìí‑yu‑áⁿ cúú yǔhú. 17’Te Tǎtà‑í ío cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhá‑gǎ xii‑í cuèndá sá sàá ɨɨⁿ nduu te cuú‑í, te cuú‑í chi ducaⁿ càchí iní‑í, te ñá dɨ́ú sǎ cúú ìní ñáyiu ñuyíú‑a cuú‑í, te cuú‑í dico ndoto‑í. 18Te vá yǒo ɨɨⁿ te ndacu cahni ñaha xìi‑í, te núu ñá dɨ́ú sǎ cúú ìní méè‑í cuú‑í. Te dàtná‑ni cùu iní‑í sá cùú‑í te dɨu‑ni ducaⁿ ndòto‑í chi ducaⁿ nǐ cachí Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí cunduu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 19Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá te ñá ní cùu ɨɨⁿnuu tucu ñáyiu isràél. 20Te davá‑yu ní xítnàhá‑yu: —¿Ná cuèndá sàndáá‑tu iní‑ndó tnǔhu càháⁿ tée‑ǎⁿ, te yucu ñǎvǎha ndècu ndɨhɨ‑dé, lùcú tée‑ǎⁿ? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 21Te davá‑yu ní xítnàhá‑yu: —¿Náa xìní‑ndó ɨ̀ɨⁿ tée ndècu ndɨhɨ yucu ñávǎha duha váha càháⁿ‑dé? ¿Náa xìní‑ndó nǔu ndàcu yucu ñávǎha cada tátna‑xi núú ɨ̀ɨⁿ tée cuàá te ndúha? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 22Te ndɨ tnahá cuíá ndádá càhnú‑yu vico veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ñuú Jerusàlén, te mei yǒó quídé vǐxiⁿ‑xi quìdé‑yu vico‑áⁿ. 23Te corrèdór veñúhu‑áⁿ nání‑xí Sàlomón, te xíáⁿ xícá cùu Jesús. 24Te ní chítú níhnú ñǎyiu isràél núú‑gǎ, te ní xáhǎⁿ‑yu: —¿Ná ndéé òré cachí tnúhu ndáá‑n, te núu sá Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a cùu‑n, àdi ná tée cùu‑n?, cáháⁿ‑ni‑n —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 25Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Sa ní cachí tnúhu‑í te ñá sàndáá iní‑ndó, te ndèhe‑ndo sá váí nǔú sǎ quídè‑í sá nǐ táúchíúⁿ Tǎtà‑í cada‑í, te cùu‑xi ɨɨⁿ sá cútnùní iní‑ndó nǎ tée cùu‑í. 26Dico nchòhó ñá sàndáá iní‑ndó, chi ñá túú cùu‑ndo ñáyiu ní chitnahá ñáhá xìi‑í. 27Chi nchaa ñáyiu ní chitnahá ñáhá xìi‑í cùú‑yu dàtná cue mběé quɨtɨ xǐndecu ndɨhɨ xítohó‑xi chi nùcúhuⁿ ndudú‑güedɨ xítohó‑güedɨ, te ducaⁿ nàquiní ñáhá‑ní xǐtohó‑güedɨ xii‑güedɨ. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu ní chitnahá ñáhá xìi‑í. 28Te yúhú cada‑í te nduu táhǔ‑yu cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá cuíta nihnú‑yu, te ni vǎ yǒo ɨɨⁿ ndacu naquendeé ñáhá xìí‑yu ndaha‑í. 29Chi Tǎtà‑í ní taxi cuèndá ñáhá‑gǎ xií‑yu. Te ío cùnuu‑gá nǔu xíǎⁿ vá yǒo ɨɨⁿ ndacu naquendeé ñáhá xìí‑yu ndaha‑gá. 30Yúhú ndɨhɨ Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí ɨɨⁿ‑ni cùu‑ndɨ́ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 31Te ní queheⁿ tucu ñáyiu isràél yúú cuǎha ñàhá‑yu xii‑gá ní cùu. 32Te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Ío cuéhé sǎ vǎha ní quide‑í núú‑ndó nǐ chindee ñàha Tátà‑í Dútú Ndiǒxí. ¿Te ndědacàa sá ñǎ tnàhá iní‑ndó nǔu cuìní‑ndó cuǎha ñaha‑ndo yǔú xii‑í‑i? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 33Te ní xáhaⁿ ñǎyiu isràél: —Ñá dɨ́ú cuèndá nchaa sá vǎha ni quìde‑n cuiní‑ndɨ́ cuáha ñaha‑ndɨ̌ yúú xii‑n, chi ɨɨⁿ dìi‑ni sá ǐo càháⁿ úhú‑n cuèndá Yǎ Ndiǒxí. Te dìcó ɨɨⁿ tée ñuyíú‑a cùu‑n te càchí‑n sǎ cúú‑n Ndiǒxí —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 34Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Núú tùtú Yǎ Ndiǒxí sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo cáháⁿ‑xi nàcuáa ní cáháⁿ‑gá, te duha ní cachí‑gá: “Nchòhó quídé‑ndó nǔù‑í”, duha ní cachí‑gá. 35Te nàha‑o sá vǎ cúú quèhndé nihnu‑o tnǔhu yòdo tnuní núú tùtú Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑gǎ ní cachí‑gá sá cádǎ‑yu núú‑gǎ, te vá càchí‑ó sǎ ñǎ ndàá. 36Te núu ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑gá sá nǔú‑gǎ quídé nchàa ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑gá ñá, ¿te ná cuèndá cúděéⁿ‑ndó nǔú yǔhú sá càchí‑í sá cúù‑í Déhe‑gá? Te mee Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a sá cádà‑í chìuⁿ‑gá. 37Te núu ñá túú quìde‑í nàcuáa ní táúchíúⁿ Tǎtà‑í cada‑í ñá, te vá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó. 38Te núu quìde‑í ñá, te cuěi vá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi mee‑í dico quɨndáá iní‑ndó nchàa chiuⁿ quide‑í. Ducaⁿ te cutnùní ndáá iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑í te ɨɨⁿ‑ni cùu‑ndɨ́ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 39Te ní cuiní‑güedé tnɨɨ ñaha tùcu‑güedé xii‑gá quɨ́hɨ́ⁿ‑gá vecaá ní cùu, dico ní xinu núú ñáhá‑gǎ xii‑güedé. 40Te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ndàa ɨngá xio yúte Jòrdán núú nǐ xóo dacuàndute ndíi Juàá ñáyiu ndéé díhna, yàcáⁿ ní xíndecu‑gá. 41Te yàcáⁿ ío vài ñáyiu ní sáháⁿ ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑gá, te ní xítnàhá‑yu: —Ndíi Juàá, cuěi ñá túú ní quìde ndíi sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada dico ndáá ní cáháⁿ ndíi, chi dàtná‑ni ní cáháⁿ ndíi quìde tée‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 42Te yàcáⁿ ío vàí‑yu ní sándáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\