SAN JUAN 12

1Íñú‑gá nduu cùmání tnahá vico pàscuá, te ní sáháⁿ Jèsús ñuú Bètaniá, ñuú té Lǎzarú tée ní dándótó‑gǎ. 2Te xíáⁿ nǐ cadúha‑yu sá nǐ cudìni Jesús. Te tá Mǎrta ní sani‑xi cóhó, te té Lǎzarú yɨ́hɨ́‑dě mèsá ndɨhɨ Jèsús, ndɨhɨ dava‑gá‑güedé xéxí‑güedě. 3Te tá Màriá néhé‑xí cuǎdava lǐtrú acìtí sàháⁿ tnámí sǎ ǐo ndèyáhu, te acìtí‑áⁿ nǐ cuáha mee‑ni yǔcú nǎrdú, te ní sódó‑xi sáhá Jèsús, te ní nadayìchí‑xi ndɨhɨ idi dɨ́quɨ́‑xi sáhá‑gǎ. Te nɨhìí xɨtɨ́ vehe ní xíté nuu dicó acìtí‑áⁿ. 4Te té Jùdás déhe té Xǐmú Iscàrioté dɨu‑ni ɨɨⁿ tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, tée cuáha cuèndá ñáhá xìi‑gá núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá nǐ xáhaⁿ‑dě xii‑gá: 5—¿Ná cuèndá ñá ní cùyáhu acìtí‑a sá ùní cièndú díhúⁿ denàriú cuu cuèndá ñáyiu ndàhú? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 6Dico sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ té Jùdás chi ñá dɨ́ú sǎ ndísá ñùhu iní‑dé ñáyiu ndàhú chi dìcó‑ni ɨɨⁿ ñádúhú cúú‑dě, chi dɨu‑dé néhé cuèndá‑dé díhúⁿ‑güedě nchaa‑güedé te ní xóo duhu ñàha‑dé xii‑güedé. 7Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Daña, vá dásàtú‑n ìní xíchí‑a na tàxúha nahi‑xi àcití‑a, chi nàndɨ́hɨ ndéé òré ná nguɨ̌ndǔxi‑í. 8Chi nchòhó chi cuhuⁿ tnahá‑ni ñáyiu ndàhú tnuú‑ndó, dico yúhú chi vá ncháá ndùu cundecu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 9Te vài ñáyiu isràél ní níhǐ‑yu tnúhu sá ndécú Jèsús ñuú Bètaniá. Te ní sáháⁿ‑yu cuèndá quiní‑yu‑gá, te quiní‑yu tnàhá té Lǎzarú tée ní dándótó‑gǎ. 10Te cue dútú cúnùu ní ndatnúhu‑güedé ní cuu ɨɨⁿnuu‑güedě cuèndá sá cáhní‑güedě tnàhá té Lǎzarú ní cùu, 11chi dɨu cuèndá tée‑áⁿ nǐ cuu cuéhé ñǎyiu isràél tá dàña nihnú‑yu‑güedé cuáháⁿ cuèndá sá nǐ sándáá iní‑yu Jèsús. 12Te nduu tněé‑áⁿ vài ñáyiu ní quexìo ñuú Jerusàlén cuèndá cundecú‑yu vico, te ní níhǐ‑yu tnúhu sá Jèsús sáá‑gá tnàhá‑gá cundecu‑gá vico‑áⁿ, 13núu ní xehndé‑yu ndaha yùtnu ñúú, te nèhé‑yu ní sáháⁿ ní sátnahá ñáhǎ‑yu xii‑gá. Te níhi ní cáháⁿ‑yu, te càchí‑yu: —¡Ío càhnu cuu Yá Ndiǒxí! Te ducaⁿ‑ni ǐo càhnu cuu Yaá ní tendaha‑gǎ véxi quɨndaha ñàha xii‑o —duha ní cachí‑yu. 14Te Jèsús ní níhí‑gǎ ɨɨⁿ bǔrru, te yòdo‑gá‑dɨ cuáháⁿ. Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: 15Vá yùhú nchòhó cue ñáyiu ndècu ñuú Sìón, chi iha véxi tée yɨ̀ndaha ñaha xii‑ndo yodo‑dé ɨɨⁿ bǔrru. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 16Dico cue tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús ñá ní ndàcu iní‑güedé nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cada Jèsús. Dico sátá cuǎndaa‑gá andɨu càda cahnu ñaha Tátá‑gǎ xii‑gá, te ní ndacu iní‑güedé sá dúcáⁿ yòdo tnuní nàcuáa cada‑gá, te ducaⁿ nǐ cuu. 17Nchaa ñáyiu ní xíndecu ndɨhɨ Jèsús òré ní dándótó‑gǎ té Lǎzarú, ya yàcáⁿ ní caní‑yu cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa ní quide ñaha‑gǎ xii‑dé. 18Te vàí‑yu ní sáháⁿ‑yu núú ndécú Jèsús cuèndá sá nǐ níhǐ‑yu tnúhu ní quide‑gá sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada. 19Te cue tée cùu fariséú ní xítnàha‑güedé: —Ní xito‑ndo nǎ ñá túú nàndɨhɨ sá quídé‑ó‑vá, chi nchaa ñáyiu ní chinchícúⁿ ñáhǎ‑yu xii‑dé —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 20Te tnàhá ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ní sáháⁿ‑yu vico ñuú Jerusàlén ní quide càhnú‑yu Yá Ndiǒxí. 21Te ñáyiu‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑yu núú tě Lìpé tée ñuú Bètsaidá, te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Galìleá. Te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑dé: —Tǎtá, vá cúndèe iní‑n càchí tnúhu‑n nǔu ndèé ndécú Jèsús, chi cuìní‑ndɨ́ cáháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́‑gá —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé. 22Te té Lìpé ní naníhí‑dě té Ndrǐxí te ní xáhaⁿ‑dě nàcuáa càháⁿ‑yu, te ndɨ ndùú‑güedé ní sáháⁿ‑güedé ní xáhaⁿ‑güedě xii Jèsús nàcuáa càháⁿ‑yu. 23Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé: —Vitna ní cuyatni òré cada càhnu ñaha Tátà‑í xii‑í, te quiní‑yu sá ǐo càhnu cuu yúhú Tée cùu ñaní tnáhǎ‑yu nchaá‑yu. 24Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nǔu ɨɨⁿ tatá vá ngává‑xí nǔú ñúhú těhyú‑xi ña, te dɨu‑ni ducaⁿ cùnduu‑xi cundecu‑xi. Dico ɨɨⁿ tatá ná ngává nǔú ñúhú xǐnu déhe‑xi, te xíǎⁿ nádàcayá tnáhá‑xí, te mee‑xi tèhyú‑xi. 25Te nchaa ñáyiu ío ñùhu iní‑xi cundecu ñuyíú‑a ñá túú ñùhu iní‑yu Yá Ndiǒxí, te ñáyiu‑áⁿ cuǐta nihnú‑yu. Te nchaa ñáyiu ío ñùhu iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 26Te nchaa ñáyiu cuìní cunu cuechi nǔù‑í xìni ñuhu‑xi natuha ñahá‑yu xii‑í, te nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu núú nùhú‑í cundecu‑í. Te nchaa ñáyiu na cùnu cuechi núù‑í, te cada càhnu ñaha Tátà‑í xií‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 27Te ní xáhaⁿ tùcu‑gá: —Ío ndɨ̀hú iní‑í. Te cúñaha‑ǐ xii Tǎtà‑í taunihnu ñaha‑gǎ nǔu dìcó sá cúú, dico vá cúú chi cuèndá tnàhí‑a véxi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 28Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí: —Táu, cada nàcuáa ní sani iní‑n cùnduu cuendá sá ná cádá càhnu ñaha ñáyiu xii‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. Te ducaⁿ te ní tecú ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndéé andɨu, te càchí‑gá: —Sa ní quide‑í nàcuáa cachí ñáyiu sá ǐo càhnu cuu‑í. Te cada tucu‑í cuèndá cada càhnu ñaha‑gá‑yu xii‑í —càchí Yǎ Ndiǒxí xáhaⁿ‑gǎ xii Déhe‑gá. 29Te nchaa ñáyiu xǐndecu ní tecú dóho‑yu ní cáháⁿ‑gá, dico ñá túú ní sàni iní‑yu sá méé‑gǎ ní cáháⁿ, chi davá‑yu ní xítnàhá‑yu sá ñǔhu ní cáháⁿ, te davá‑yu ní xítnàhá‑yu sá ɨ̀ɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ. 30Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu: —Ñá dɨ́ú cuèndá yúhú ní cǎháⁿ Yǎ Ndiǒxí, chi ní cáháⁿ‑gá cuèndá sá nchòhó cundedóho‑ndo. 31Te vitna ní sáá nduu càda ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi nchaa ñáyiu ñuyíú‑a, te ducaⁿ te vá cúnùu‑gá yucu ñǎvǎha. 32Te na càta caa ñaha‑güedé xii‑í núú cùrúxí, te xíáⁿ cuú‑í te níhǐ‑yu tnúhu nɨ càa xico ñuyíú, te quɨndáá iní‑yu tnúhu‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 33Duha ní cáháⁿ‑gá cuèndá cutnùní iní‑yu nàcuáa ndoho‑gá òré cuú‑gá. 34Te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑gá: —Nìhí‑ndɨ́ tnúhu sá nǔú tùtú yódó tnùní tnúhu Yá Ndiǒxí càháⁿ‑xi sá Crìstú Yaá tendaha‑gǎ quixi ñuyíú‑a cundecu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. ¿Te yòhó nása càháⁿ‑tu‑n sǎ ɨ̀ɨⁿ tée cùu ñaní tnáhá nchàa ñáyiu ñuyíú‑a cahni ñaha‑güedě núú cùrúxí? Te cachí tnúhu‑n nǎ cúú těe‑áⁿ —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 35Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ ñuhú dáyèhé ñuyíú‑a, dico sacú‑ni nduu ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo. Te caca‑ndo ìchi ndáá vitna dàyehé‑gá‑í núú‑ndó chi na cùnee te vá cútnùní‑gá núú‑ndó ndèé ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó. 36Quɨndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í vitna ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá‑í xii‑ndo dàndixi túu‑í iní‑ndó, cuèndá cutnùní iní‑ndó nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te cuu‑ndo děhe‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Jèsús, te ní quee‑gá cuáháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú vǎ ná nìhí ñáhǎ‑yu xii‑gá. 37Te cuěi ío vài sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide Jèsús ní xiní‑yu, dico ni dùcaⁿ ñá túú ní sàndáá iní‑yu‑gá. 38Te ducaⁿ nǐ quidé‑yu chi dacuɨtɨ́í nǐ quee ndáá‑xi nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Chàiá ndíi ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǔú tùtú‑gá núú càchí‑xi: Yòhó Yaá cúú Xǐtohó‑í, vá yǒo ɨɨⁿ sàndáá iní tnúhu càháⁿ‑ndɨ́. Te vá yǒo ɨɨⁿ cùtnuní iní‑xi sá ǐo càhnu cuu‑n. Duha ní chídó tnùní ndíi Chàiá núú tùtú‑gá. 39Te ñá ní sàndáá iní‑yu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní chídó tnùní tucu ndíi Chàiá núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cáháⁿ Jèsús: 40Mee Yǎ Ndiǒxí ní quide‑gá sá vǎ tècú tnùní‑yu, chi ní dádǎhu ndodo iní ñáhá‑gǎ xií‑yu, chi ío sàá iní‑yu núu ñá ní cuìní‑gá‑yu quɨndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. Te ni vǎ túhá ñàhá‑yu xii yúhú cuèndá dacǎcu nihnu‑í‑yu. 41Duha ní chídó tnùní ndíi Chàiá nàcuáa cáháⁿ Jèsús chi ní xiní ndíi sá ǐo càhnu cuu‑gá. 42Te cuěi ducaⁿ nǐ cuu dico tɨtnɨ́ cue tée cùnuu núú ñǎyiu isràél ní sándáá iní ñáhá‑güedě xii‑gá. Dico ñá túú ní xǒo cáháⁿ ndáá‑güedé chi ní xóo yùhú‑güedé sá vǎ dáñá‑gǎ cue tée cùu fariséú quɨ́hu‑güedé veñúhu. 43Chi ní xóo cudɨ́ɨ́‑gǎ iní‑güedé sá càháⁿ ñáyiu dàcúúxí tnǔhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. 44Jèsús níhi ní cáháⁿ‑gá, te càchí‑gá: —Nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te ñá dɨ́ú‑ní mèe‑í quɨ́ndáá iní‑yu, chi tnàhá Tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a quɨndáá iní‑yu. 45Te ñáyiu xìní ñáhá xìi yúhú xìní‑yu tnàhá Tǎtà‑í. 46Te yúhú véxi‑í dandìxi túu‑í iní ñáyiu ñuyíú‑a cuèndá cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í te vá cúndècu‑gá‑yu ichi cuèhé ichi duha. 47Te núu ìó davá‑yu ndèdóho‑yu nàcuáa càháⁿ‑í te ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu‑í, te ñá dɨ́ú yǔhú dàcuíta nihnu‑í‑yu, chi ñá túú věxi‑í ñuyíú‑a sá dácuǐta nihnu‑í‑yu, chi véxi‑í sá dácǎcu nihnu‑í‑yu. 48Te nchaa ñáyiu na cùyíchí iní ñáhá xìi‑í te ñá túú quìde cuendá‑yu nàcuáa càháⁿ‑í, te ñáyiu‑áⁿ ná sàá nduu te cuíta nihnú‑yu chi ñá ní tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑í. 49Te yúhú ñá túú càháⁿ‑í tnúhu véxi iní méè‑í, chi mee Tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a ní cachí tnúhu‑gá nàcuáa cunduu tnúhu cáháⁿ‑í danèhé‑í ñáyiu. 50Te yúhú xìní‑í sá tnǔhu ní táúchíúⁿ Tǎtà‑í cáháⁿ‑í cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá vǎha sá cúú xìi‑ndo chi nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, núu xíǎⁿ càháⁿ‑í nchaa nàcuáa ní táúchíúⁿ‑gǎ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\