SAN JUAN 13

1Te cùmání‑gǎ tnahá vico pàscuá, te Jèsús sa nàha‑gá sá sà ní cuyatni òré dàndóo‑gá ñuyíú‑a, te ndaa‑gá núú ndécú Tǎtá‑gǎ. Te ío ní cuu iní‑gá nchaa ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑gá, te ní quide ndisa‑gá sá nǐ cuu iní ñáhá‑gǎ xií‑yu. 2- 4Te ní quɨ́hu yucu ñǎvǎha dɨ́quɨ́ tě Jùdás déhe té Xǐmú Iscàrioté, te ní sani iní‑dé nàcuáa cada‑dé cuáha cuèndá‑dé Jèsús núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá. Te Jèsús sa nàha‑gá sá méé Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑gǎ ní sáñaha‑gǎ tnúhu ndee ìní xii‑gá sá cádá‑gǎ núú‑gǎ, te nàha‑gá sá dɨ́ú nǔú Tǎtá‑gǎ ní quee‑gá véxi‑gá ñuyíú‑a. Te sáá nduu nàsáá tucu‑gá núú Tǎtá‑gǎ. Te cùdini Jesús ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní cùu, te ní ndacuɨ́ñɨ́‑gá yuhu mèsá, te ní taunuu‑gá ɨɨⁿ dóó níhnú‑gǎ, te ní queheⁿ‑gá ɨɨⁿ dóó nǐ dácútú‑gǎ núú yɨ́quɨ́‑gǎ. 5Te ní chihi‑gá ndute ɨɨⁿ tǐná, te xíáⁿ nǐ naquete‑gá sáhá cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ndɨhɨ dóó ndútú nǔú yɨ́quɨ́‑gǎ‑áⁿ nǐ nadayìchí‑gá sáhá‑güedě. 6Te òré naquete‑gá sáhá tě Xǐmú, àdi Pelú, ní cùu ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, ¿te yòhó naquete‑n sǎhà‑í‑u? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 7Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Vitna ñá cútnùní iní‑n sǎ quídè‑í‑a dico sáá nduu te cutnùní iní‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 8Te ní xáhaⁿ tě Pèlú: —Yúhú chi vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu te naquete‑n sǎhà‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Te núu vá náquète‑í sáhá‑n áⁿ, te vá cádá‑gǎ‑n cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 9Te ní xáhaⁿ tě Pèlú: —Te núu ducaⁿ te vá méé‑ní sǎhà‑í naquete‑n, chi naquete‑n tnàhá ndaha‑í ndɨhɨ dɨ́quɨ̀‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 10Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑dé: —Tée íchí nǐ xichi chi xìni ñuhu‑xi sá sǎhá‑na‑dě ndoo, te ducaⁿ te nduu ndoo‑dé nɨhìí‑dé. Te nchòhó sa càndoo‑ndo cuéi ñá ncháá‑ndó càndoo —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 11Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ Jèsús chi sa nàha‑gá sá ɨ́ɨ́ⁿ cuè tée‑áⁿ cuǎha cuèndá ñáhá‑güedě xii‑gá núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá, xíǎⁿ nǔu ní xáhaⁿ‑gǎ sá ñà túú càndoo‑güedé nchaa‑güedé. 12Te sátá nǐ naquete‑gá sáhá‑güedě, te ní ndécuǐhnu‑gá dóó‑gǎ, te ní nucóo‑gá yuhu mèsá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Te ní cutnùní iní‑ndó sǎ nǐ quide ñaha‑ǐ xii‑ndo‑ǎⁿ? 13Te nchòhó váha‑ni càháⁿ‑ndó sǎ cúnùu‑í, te dànani ñaha tucu‑ndo Mestrú xii‑í, te ndáá càháⁿ‑ndó. 14Te núu yúhú cúù‑í Mèstrú, te cùu tucu‑í tée cùnuu te nàquete‑í sáhá‑ndó, te dɨu‑ni ducaⁿ càda nchohó tucu naquete sáhá tnáhá‑ndó. 15Yúhú sànu ichi ñaha‑í xii‑ndo nàcuáa cada‑ndo. 16Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nì ɨɨⁿ tée xìnu cuechi ñá túú cùnuu‑dé dàcúúxí pàtróóⁿ‑dě, te ni ɨ̀ɨⁿ tée xìca chiuⁿ ñá túú cùnuu‑dé dàcúúxí těe tèndaha ñaha xii‑dé cuáháⁿ‑dé chìuⁿ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yúhú ndɨhɨ nchòhó. 17Te núu ní cutnùní iní‑ndó nàcuáa ní quide ñaha‑ǐ xii‑ndo ña, te ducaⁿ càda tnaha‑ndo te cuu váha iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo. 18’Yúhú, ñá túú càháⁿ‑í cuèndá‑ndó nchàa‑ndo, chi yúhú sa nàha‑í nàcuáa sàni iní ɨɨⁿ ɨɨⁿ nchòhó cue tée ní nanducu nìhnu‑í tnuú nchaa ñáyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha ní cachí‑í chitnahá ñáhá‑ndó xìi‑í. Chi dacuɨtɨ́í sǎ quéé ndǎá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Tée xèxi ndɨhɨ ñaha xii‑í ngóo‑dé cuu úhú iní ñáhá‑dě”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 19Te cùmání‑gǎ sáá nduu càda ñaha‑dé sá sání ìní‑dé, núu xíǎⁿ càchí tnúhu‑í xii‑ndo nàcuáa cada‑dé, chi na sàá nduu‑ǎⁿ te cutnùní iní‑ndó sǎ yǔhú cúù‑í Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a. 20Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchàa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ñáhá xìi cue tée tendaha‑ǐ cáháⁿ tnúhu‑í, te cada iní‑yu sá tnàhá yúhú ní queheⁿ cuèndá‑yu. Te nchaa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ñáhá xìi‑í, te cada iní‑yu sá tnàhá Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a ní queheⁿ cuèndá‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 21Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Jèsús te ío ní ndɨ́hú iní‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ dɨ́ú‑ní ɨ̀ɨⁿ nchohó cuáha cuèndá ñáhá‑ndó xìi‑í núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 22Te ní ngüíta cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ndéhé ɨ̀ɨⁿ ndehe ɨɨⁿ núú tnáhá‑güedě, chi ñá ní cùtnuní iní‑güedé ndědacàa‑güedé cuèndá‑güedé ní cáháⁿ‑gá. 23Te ɨɨⁿ tée‑áⁿ ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhá Jèsús, te ndècu yatni‑dé dɨ̀ñɨ‑gá cúdìni‑dé ndɨhɨ‑gá. 24Te té Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, ní quide‑dé sèñá núú těe ndècu yatni dɨñɨ‑gá‑áⁿ sá càcáⁿ tnúhú‑dě núú‑gǎ nǔu ndědacàa‑güedé cuèndá‑güedé ní cáháⁿ‑gá. 25Te tée‑ǎⁿ ní sáháⁿ ndehe yatni‑gá‑dé dɨ̀ñɨ Jesús, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, ¿ndědacàa‑ndɨ́ cuèndá‑ndɨ́ ní cáháⁿ‑n‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 26Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Na chìndóyo‑í luha pàá, te tée na cuǎha‑í te tée‑áⁿ cúú‑dě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te ní chindóyo‑gá luha pàá, te ní sáha‑gá té Jùdás déhe té Xǐmú Iscàrioté. 27Te òré ní queheⁿ‑dé pàá, te ní ngúndecu ndɨhɨ ñaha dùuⁿ‑ná yucu ñǎvǎha xii‑dé. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Sá nǐ sani iní‑n càda‑n te cada ndɨ̌hɨ‑ni‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 28Te ni ɨ̀ɨⁿ cue tée cùdini ndɨhɨ‑gá ñá ní tècú tnùní‑güedé nása ndùu tnúhu ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Jùdás. 29Te dava‑güedé ní sani iní‑güedé sá sǎ cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé sá ñúhú dǐhúⁿ, te váa ìó ɨɨⁿ sá cuááⁿ‑dě nàndɨ́hɨ‑güedé vico, àdi díhúⁿ cuǎha‑dé ñáyiu ndàhú xáhaⁿ‑gǎ ní cáháⁿ‑güedě. 30Te sa ní cundɨquɨⁿ ní queheⁿ cuèndá té Jùdás pàá caxi‑dé, te òré ní níhí‑dě pàá‑áⁿ te ní quee‑dé cuáháⁿ‑dé. 31Te sátá nǐ quee té Jùdás cuáháⁿ‑dé, te ní xáhaⁿ Jèsús xii dava‑gá‑güedé: —Vitna te quiní‑ndó ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu sá ǐo càhnu cuu yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, te òré‑áⁿ cutnùní iní‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu tucu mee Yá Ndiǒxí. 32Te núu yúhú quídé càhnu‑í Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni ducaⁿ càda cahnu ñaha‑gá xii yúhú, te ñá túú‑gǎ tɨtnɨ́ nduu te ducaⁿ càda‑gá. 33Te nchòhó cue déhe‑í na càchí tnúhu‑í sá sàcú duha‑ná nduu ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo. Te nchòhó nanducu ñàha‑ndo xii‑í dico vá ná nìhí ñáhá‑ndó dàtná ní xáhaⁿ‑ǐ xii ñáyiu isràél, te dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ‑í núú‑ndó sǎ vǎ ndácú‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó nǔú quɨ̀hɨ́ⁿ‑í. 34Te duha sànu ichi ñaha tucu‑í xii‑ndo nàcuáa cada‑ndo sǎ cúú ìní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo datná yúhú cúú ìní ñáhà‑í xii‑ndo. 35Te núu na cùu iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo ña, te ducaⁿ te cutnùní iní nchaa ñáyiu sá cúú‑ndó cuè tée ní chitnahá ñáhá xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 36Te ní xáhaⁿ tě Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, xii Jèsús: —Mèstrú, ¿ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑n‑í? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Vitna te vá ndácú‑n cànchicúⁿ ñáhá‑n quɨ̌hɨ́ⁿ núú quɨ̀hɨ́ⁿ‑í, dico na sàá nduu te dai sáá‑n nǔú cúndècu‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 37Te ní xáhaⁿ tě Pèlú xii‑gá: —Mèstrú, ¿te ná cuèndá nǔu vá ndácù‑í canchicúⁿ ñáhà‑í xii‑n quɨ̌hɨ́ⁿ vitna‑i? Chi yúhú ñá túú tnàhí yùhú‑í cuěi na cùú‑í sá cuèndá‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 38Te ní xáhaⁿ Jèsús: —¿Te ndáá sá xèhndé iní‑n sǎ cuěi na cùú‑n cuèndá‑í‑u? Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑n sǎ cùmání‑gǎ cana lǐhi, te úní xito cáháⁿ‑n sǎ ñà túú xìní ñáhá‑n xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\