SAN JUAN 14

1Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te ñá túú nǎ cani iní‑ndó. Quɨ̀ndáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí, te quɨndáá iní‑ndó yǔhú. 2Chi núú ndécú Tǎtà‑í ío nùne núú cúndècu‑o, chi núu ñáhá ñá te sa cachí tnúhu‑í xii‑ndo ni cùu. Te vitna na nùhú‑í te cada túha‑í núú cúndècu‑ndo. 3Te dǎtnùní quixi tucu‑í te candeca ñaha‑ǐ xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ cuèndá ɨɨⁿ‑ni xìchi cundecu‑o. 4Te sa nàha‑ndo ndéé quɨ́hɨ́ⁿ‑í te sa xìní‑ndó ìchi —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 5Te ní xáhaⁿ tě Mǎxí xii‑gá: —Mèstrú, ñá túú xìní‑ndɨ́ ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑n te da ichi‑ná quiní‑ndɨ́ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 6Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Yúhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ ichi te càháⁿ‑í tnúhu ndáá, te yúhú cada‑í te naníhí tàhú‑ndó. Te ɨɨⁿ dìi díí‑ni yúhú cada‑í te sáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cundecu‑ndo te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í. 7Te núu dìcó cútnùní ndisa iní‑ndó yòo cuu‑í‑áⁿ, ducaⁿ te cutnùní iní‑ndó yòo cuu Tátà‑í ní cùu. Dico vitna dàtná sá nǐ xiní núú‑ndó Dǔtú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtà‑í cada iní‑ndó, chi ní xiní‑ndó yǔhú —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 8Te ní xáhaⁿ tě Lìpé xii‑gá: —Mèstrú, danèhé ñáhá xìi‑ndɨ́ Dútú Ndiǒxí chi na cùu váha iní‑ndɨ́ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 9Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑dé: —Lìpé, ¿te náa ñá túú xìní ñáhá‑n xìi‑í? Te sa ní cuu vài nduu ndecu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo, chi ñáyiu xìní ñáhá xìi‑í te xìní‑yu tnàhá Tǎtà‑í. ¿Te ná cuèndá yòhó càchí‑n sǎ dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo Tǎtà‑í? 10¿Náa ñá túú sàndáá iní‑ndó sǎ yǔhú ndécù‑í ndɨhɨ Tǎtà‑í? Te mee‑gǎ ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑í. Te nchaa tnúhu càháⁿ‑í núú‑ndó ñà túú càháⁿ‑í sá věxi iní méè‑í, chi Tǎtà‑í Yaá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha xii‑í chíndèe ñaha‑gá quídè‑í chìuⁿ‑gá. 11Te quɨndáá iní‑ndó sǎ yǔhú ndécù‑í ndɨhɨ Tǎtà‑í, te ducaⁿ mèe‑gá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑í. Te núu ñá túú sàndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑í‑a, te dandàcu iní‑ndó nchàa chiuⁿ ta quide‑í véxi, te quɨndáá iní ñáhá‑ndó. 12Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchàa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te cadá‑yu chìuⁿ quide‑í te càhnu‑gá chìuⁿ cadá‑yu chi yúhú núhú‑í núú ndécú Tǎtà‑í cundecu‑í nàcuáa níhí ndéé‑gǎ‑yu cundecú‑yu. 13Te nchaa sá ná càcáⁿ‑ndó te taxi‑í te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í, te nchaa cada‑í cuèndá cutnùní iní ñáyiu sá ǐo càhnu cuu Tátà‑í Dútú Ndiǒxí. 14Te yúhú cada‑í nchaa sá cuìní‑ndó càcáⁿ táhú‑ndó nǔù‑í, te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá ndìsa‑ndo xii‑í. 15’Te núu nchòhó cúú ìní ñáhá‑ndó xìi‑í te tnɨɨ‑ndo nchàa tnúhu càháⁿ‑í. 16Te yúhú cacáⁿ táhù‑í núú Tǎtà‑í sá téndàha‑gá Espíritú‑gá quixi cundecu ndɨhɨ‑ndo cànu ichi ñaha‑xi xii‑ndo nacuáa cundecu‑ndo, te chindee ñàha‑xi xii‑ndo nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 17Te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñá túú xìní‑yu Espíritú Yǎ Ndiǒxí te ni vǎ cúú cùndecu ndɨhɨ́‑yu. Dico nchòhó sa xìní‑ndó Espíritú‑gá te ndècu ndɨhɨ ñaha‑xi xii‑ndo. Te sáá ɨɨⁿ nduu te cunuu Espíritú‑gá iní‑ndó. 18Te yúhú vá dáñá nìhnu ñaha‑í xii‑ndo, chi quixi tucu‑í cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo. 19Te sácú duha‑ná nduu ndècu‑í te vá quìní ñáhá‑gǎ ñáyiu xii‑í, dico nchòhó chi quiní ñáhá‑ní‑ndó xìi‑í. Te ducaⁿ‑ni cùndecu‑ndo ichi váha chi cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 20Te dàvá‑áⁿ cutnùní iní‑ndó sǎ ndécù‑í ndɨhɨ Tǎtà‑í, te ducaⁿ nchòhó cundecu ndɨhɨ ñaha‑ni‑ndo xìi‑í. 21Te nchaa ñáyiu dàcuaha tnúhu‑í te tnɨ̀ɨ́‑yu, ñáyiu‑áⁿ quídé ndìsá‑yu sá cúú ìní ñáhǎ‑yu xii‑í. Te ducaⁿ Tǎtà‑í cúú ìní ñáhá‑gǎ xií‑yu, te ducaⁿ‑ni yǔhú cúú ìní‑í‑yu tucu, te ducaⁿ te cùtnuní iní‑yu sá ndécú ndɨ̀hɨ‑í‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 22Te ní cáháⁿ ɨɨⁿ tée nàni Judás dico ñá dɨ́ú tě Jùdás déhe té Xǐmú Iscàrioté ní cǎháⁿ, chi ɨngá té Jùdás ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, ¿nása cada‑n cuèndá cutnùní iní‑ndɨ́ sá cúndècu ndɨhɨ ñaha‑n xii‑ndɨ́, te ñáyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha vá cúndècu ndɨhɨ́‑n‑yu‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 23Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé: —Nchaa ñáyiu cùu iní ñáhá xìi‑í te tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑í, te ñáyiu‑áⁿ cúú ìní ñáhá Tǎtà‑í xií‑yu, te yúhú ndɨhɨ Tǎtà‑í ndécú‑ndɨ̌ ndɨhɨ́‑yu. 24Te nchaa ñáyiu ñá túú cùu iní ñáhá xìi‑í te ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑í. Te nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑í ní xíndèdóho‑ndo chi Tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a ní dácáhú ìní ñáhá‑gǎ xii‑í, te ñá dɨ́ú mèe‑í ní càhu iní‑í tnúhu cáháⁿ‑í. 25’Duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í núú‑ndó vìtna ndecu ndɨhɨ ñaha‑gá‑í xii‑ndo. 26Dico Yá Ndiǒxí tendaha‑gǎ Espíritú‑gá quixi‑xi cada‑xi núù‑í taxi‑xi tnúhu ndee ìní xii‑ndo, te dɨu‑xi chindee ñàha‑xi xii‑ndo te danèhé ñáhá‑xí xìi‑ndo nchaa sá cúmǎní quiní‑ndó, te dɨu‑ni‑xi dandàcu iní ñáhá‑xí xìi‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í. 27’Te yúhú chindee chìtuu ñaha‑í xii‑ndo ǐo váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo datná yúhú ío váha cùu iní‑í ndécù‑í, chi sa ta cùyatni nduu núhú‑í. Te yúhú càchí tnúhu ndáá‑í sá chíndèe ñaha‑í xii‑ndo, te vá cádà‑í dàtná quídé ñǎyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha. Te ni vǎ ndɨ̀hú iní‑ndó, te ni vǎ yùhú‑ndó. 28Te sa ní xíndèdóho‑ndo nǐ cáháⁿ‑í sá nùhú‑í, te quixi tucu‑í cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo. Te núu ndisa cùu iní ñáhá‑ndó xìi‑í ñá, te òré ní níhí‑ndó tnǔhu sá nùhú‑í núú ndécú Tǎtà‑í, te cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó ní cùu, chi ío càhnu cuu‑gá dàcúúxí yǔhú. 29Te sa ní cachí tnúhu‑í sá nùhú‑í, te na sàá òré núhú‑í núú ndécú Tǎtà‑í, te quɨndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í. 30’Te ñá túú‑gǎ vài tnúhu ndatnúhu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo chi sa véxi yucu ñǎvǎha sá táxí tnùní ñuyíú‑a, dico vá táxí tnùní ñáhá‑xí xìi yúhú. 31Te cada‑í nchaa nàcuáa ní táúchíúⁿ Tǎtà‑í cuèndá cutnùní iní nchaa ñáyiu ñuyíú‑a sá yǔhú ío cùu iní‑í‑gá. Te vitna chí ndácuɨ̌ñɨ́ ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\