SAN JUAN 15

1Te ní xáhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Yúhú cúù‑í dàtná yoho yàha stilé, te Tǎtà‑í cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ tée xìto yoho yaha stilé‑áⁿ. 2Te nchaa ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑í cúǔ‑yu dàtná dité nchaa yoho yàha stilé‑áⁿ. Te tée xìto yoho yaha stilé‑áⁿ xèhndé‑dé nchaa dité‑xi sá ñǎ cuìní‑gá‑xi cuuⁿ ndéhé‑xi, te ndàda ndoo‑dé nchaa dité‑xi sá cúúⁿ cuèndá cuuⁿ‑gá. 3Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchohó, chi sa ní xócuɨ̀ñɨ́ nchaa sá cuèhé sá dúhá ndècu ndɨhɨ‑ndo, chi ní sándáá iní‑ndó tnǔhu ní cáháⁿ‑í. 4Te cuu ɨɨⁿnuu‑ndo cùndecu ndɨhɨ ñaha‑ndo xii‑í, te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo. Chi núu ɨɨⁿ yutnu vǐdí ná quéndèé dité‑xi, te dité‑xi sá nǐ quendeé‑áⁿ vǎ cúúⁿ‑gǎ sávìdí‑xi chi duuⁿ duuⁿ ní xíta‑xi. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchohó chi vá ndácú‑ndó càda‑ndo chiuⁿ‑í, te núu vá cúndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo. 5’Chi yúhú cúù‑í dàtná yutnu vǐdí‑áⁿ, te nchòhó cúú‑ndó dàtná nchaa dité‑xi. Te nchaa ñáyiu cùu ɨɨⁿnuu ndɨhɨ ñaha xii‑í, te ndècu ndɨhɨ‑í‑yu, te ndàcú‑yu quìdé‑yu chìuⁿ‑í. Te núu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu ndɨhɨ ñahá‑yu xii‑í, te vá ndácǔ‑yu cadá‑yu chìuⁿ‑í. 6Te nchaa ñáyiu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu ndɨhɨ ñaha xii‑í, te yáha‑yu dàtná yǎha ɨɨⁿ dité yutnu vǐdí sá ñà túú cùuⁿ sávìdí‑xi, chi xèhndé‑güedé yìchí‑xi, te sàhmi‑güedé. 7’Cuu ɨɨⁿnuu ndɨ̀hɨ ñaha‑ndo xii‑í, te vá nácuànaa‑ndo nacuáa ní cáháⁿ‑í. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te náni cuìní‑ndó cǎcáⁿ‑ndó nǔù‑í te taxi‑í. 8Te núu nchòhó ná cádá vǎha‑ndo cùndecu‑ndo, te ío cada càhnu‑ndo Tátà‑í, te ducaⁿ cùtnuní sá ndísá cùu‑ndo cue tée ní chitnahá ñáhá xìi‑í. 9Te yúhú ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo dàtná cúú ìní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑í. Te cada‑ni‑ndo mèe‑ni sá vǎha cuèndá cudɨ́ɨ́ ìní ñáhá‑gǎ‑í xii‑ndo. 10Te núu na quɨ̀ndáá iní‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í, te ío cuu iní ñáhà‑í xii‑ndo, chi yúhú ducaⁿ ǐo sàndáá iní‑í Tǎtà‑í quídè‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ‑gá, te xíǎⁿ nǔu ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑í. 11’Duha càháⁿ‑í núú‑ndó cuèndá cudɨ́ɨ́ ndìsa iní‑ndó dàtná cúdɨ̌ɨ́ ìní méè‑í. 12Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í cuèndá sá cúú ìní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo datná cúú ìní ñáhà‑í xii‑ndo. 13Te núu ní xíhó sǎ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tée ío váha tnàhá tnúhu ndɨhɨ‑o, te xíǎⁿ cutnùní iní ñáyiu sá ǐo cùu iní‑ó‑dě. 14Te nchòhó cuu‑ndo cuè tée ío váha tnahá tnúhu ndɨhɨ‑í te núu na càda‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ‑í. 15Te vá cǔñaha‑gǎ‑í xii‑ndo sǎ cúú‑ndó cuè tée xìnu cuechi núù‑í, chi ni ɨ̀ɨⁿ tée xìnu cuechi ñá túú xìní‑dé ná quídé pàtróóⁿ‑dě. Te yúhú càchí‑í xii‑ndo sǎ cúú‑ndó cuè tée ío váha tnàhá tnúhu ndɨhɨ‑í, chi ní cachí tnúhu‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ Tǎtà‑í. 16Te ñá dɨ́ú nchòhó ní càháⁿ ñáhá‑ndó xìi yúhú, chi yúhú ní cáháⁿ ñáhà‑í xii‑ndo. Te yúhú tauchìuⁿ‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó càda‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í, chi tnúhu‑áⁿ vǎ ndɨ́hɨ́ nìhnu‑xi. Te ducaⁿ nchàa sá ná càcáⁿ‑ndó nǔú Tǎtà‑í Yǎ Ndiǒxí te taxi‑gá, te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í. 17Te yúhú càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ cúú ìní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo. 18’Te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñá cúú quìní ñáhǎ‑yu xii‑ndo, te sa nàha‑ndo sá dǐhna‑gá yúhú ní ngüíta‑yu ducaⁿ ñà cúú quìní ñáhǎ‑yu xii‑í. 19Te núu dìcó tnàhá nchòhó ndécú‑ndó ìchi cuehé ichi duha ña, te cuu iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo dàtná cúú ìní tnáhǎ‑yu ndɨ mèé‑yu ni cùu. Te yúhú ní nanducu nìhnu ñaha‑í xii‑ndo tnùú ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, núu xíǎⁿ ío cùu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo cuèndá sá ñà túú‑gǎ chítnàhá‑ndǒ‑yu. 20Te dandàcu iní‑ndó nàcuáa ní cáháⁿ‑í sá nì ɨɨⁿ tée xìnu cuechi ñá túú cùnuu‑dé dàcúúxí pàtróóⁿ‑dě. Te yúhú cúú ǔhú iní ñáhǎ‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ càda ñahá‑yu xii nchòhó. Te núu dìcó ní tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑í ñá, te dɨu‑ni ducaⁿ tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu cáháⁿ‑ndó nǔǔ‑yu ni cùu. 21Te ducaⁿ càda ñahá‑yu xii‑ndo sǎ cuèndá‑í, chi ñá xìní‑yu Tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. 22’Te váa vá cúndècu cuéchi‑yu ni cùu, te núu ñá túú yǔhú ní cǎháⁿ‑í núǔ‑yu, te vitna vá cúú tnàhí cachí‑yu sá ñà túú cuěchi‑yu. 23Chi nchaa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑í, te cùu úhú iní‑yu tnàhá Tǎtà‑í. 24Te váa ni ɨ̀ɨⁿ cuéchi‑yu vá cúndècu ni cuu, te núu dìcó ñá túú ní xìní‑yu nchaa sá nǐ quide‑í sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada. Te cuěi ní xiní‑yu dico dai cùu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑í ndɨhɨ Tǎtà‑í. 25Te duha quìdé‑yu chi dacuɨtɨ́í quèe ndáá‑xi nàcuáa yòdo tnuní núú tùtú Yǎ Ndiǒxí sá dácuàhá‑yu, chi càchí‑xi sá ñà túú nǎ cuéchi‑í te cuu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑í. 26’Te Espíritú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí sá ndécú nǔú‑gǎ tendaha‑ǐ quixi chindee ñàha‑xi xii‑ndo, te canu ichi ñaha‑xi nàcuáa cundecu‑ndo, te Espíritú‑áⁿ cǎháⁿ ndáá‑xi cuèndá cutnùní iní nchaa ñáyiu yoo cùu‑í. 27Te nchòhó tnàhá‑ndó cǎháⁿ váha‑ndo cuèndá‑í cuèndá cutnùní iní‑yu yoo cùu‑í, chi nàha‑ndo sá ndèé òré ní ngüíta‑í quídè‑í chìuⁿ Tátà‑í ní chitnahá ñáhá‑ndó xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\