SAN JUAN 16

1Te ní xáhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Duha càháⁿ‑í cuèndá ná nanchòcáva iní‑ndó nǔhú‑ndó ìchi cuehé ichi duha. 2Chi vá dáñá‑gǎ‑güedé quɨ́hu‑ndo vèñúhu, te ni vǎ cúú‑gǎ quiní ndeé ñáhá‑güedě xii‑ndo. Te sáá ɨɨⁿ nduu te cahni ñaha‑güedě xii‑ndo, te xíǎⁿ cuu cahaⁿ‑güedě sá quídé‑güedě chìuⁿ Yá Ndiǒxí. 3Te ducaⁿ càda‑güedé chi ñá túú xìní‑güedé Tǎtà‑í, te ni ñà túú xìní ñáhá‑güedě xii yúhú. 4Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í núú‑ndó, chi na sàá òré te ndacu iní‑ndó nchàa tnúhu sá sà ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo nàcuáa cada ñaha‑güedě xii‑í. ’Te ñá túú ní càchí tnúhu‑í xii‑ndo nděé díhna chi ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo. 5Dico vitna sa ta cùyatni nduu núhú‑í núú ndécú Tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. Te ni ɨ̀ɨⁿ nchohó ñá túú xìcáⁿ tnúhú‑ndó nǔù‑í nǔu ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑í. 6Chi mee‑ni sǎ ndɨ̀hú iní‑ndó sǎ dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑í. 7Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ vǎha‑gá sá cúú‑xí‑ndó nǔu núhú‑í, chi tendaha‑ǐ Espíritú Yǎ Ndiǒxí quixi cundecu ndɨhɨ‑ndo chìndee ñaha‑xi, chi núu vá nùhú‑í te vá quíxí Espíritú‑gá cundecu ndɨhɨ‑ndo chìndee ñaha‑xi xii‑ndo. 8Te na quìxi Espíritú‑gá te dandìxi túu‑xi iní nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha sá ñà túú quìde váha‑yu. Te dacàhu iní ñáhá‑xí sǎ ndécú ɨ̀ɨⁿ ichi váha ichi ndáá. Te Espíritú‑gá‑áⁿ cada‑xi nàcuáa cutnùní iní‑yu sá Yǎ Ndiǒxí cada ndáá‑gá cuéchi‑yu. 9Te ducaⁿ te cutnùní iní‑yu sá ndécú cuěchi‑yu, chi ñá túú sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑í. 10Te ducaⁿ te cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu cuendá ichi váha ichi ndáá, chi yúhú núhú‑í núú ndécú Tǎtà‑í, te nchòhó vá quìní ñáhá‑gǎ‑ndó. 11Te ducaⁿ te cutnùní iní‑yu sá Yǎ Ndiǒxí cada ndáá‑gá cuéchi‑yu, chi sa ní cáháⁿ‑gá sá yúcú ñǎvǎha sá táxí tnùní ñuyíú‑a quɨ́hɨ́ⁿ‑xi núú ùhú núú ndàhú. 12’Te vài‑gá tnúhu ndècu cachí tnúhu‑í xii‑ndo, dico nchòhó chi vá cúndèe iní‑ndó cùndedóho‑ndo nchàa vitna. 13Te na quìxi Espíritú Yǎ Ndiǒxí, Espíritú càháⁿ ndáá cuɨtɨ, te Espíritú‑áⁿ danèhé ñáhá‑xí nchàa tnúhu váha tnúhu ndáá. Te vá dácàhu iní ñáhá‑xí xìi‑ndo sá věxi iní méé‑xí chi dacàhu iní ñáhá‑xí nchàa sá càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te cachí tnúhu‑xi nchaa nàcuáa cada‑xi ndéé núú cuàháⁿ núú věxi‑gá. 14Te Espíritú‑gá‑áⁿ cada càhnu ñaha‑xi xii yúhú chi ndècu ndɨhɨ‑xi tnúhu‑í, te danèhé ñáhá‑xí xìi‑ndo. 15Te nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ Tátà‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í tnàhá‑í, núu xíǎⁿ càchí‑í sá Espíritú‑gá danèhé ñáhá‑xí nchàa tnúhu‑í xii‑ndo. 16’Te ɨɨⁿ ǔú‑nǎ nduu ndècu‑í te vá quìní ñáhá‑gǎ‑ndó xìi‑í, dico núú sàcú‑ni nduu te quiní ñáhá tùcu‑ndo xii‑í, te ducaⁿ chi núhú‑í núú ndécú Tǎtà‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 17Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá nǔu ní ngüíta ɨɨⁿ ǔú cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá xǐtnàha‑güedé: —¿Nása ndùu‑tu tnúhu càháⁿ‑gá sá càchí‑gá sá ɨ̀ɨⁿ úú‑nǎ nduu ndècu‑gá te vá quìní‑gá‑ó‑gǎ, dico núú sàcú‑ni nduu te quiní tucu‑o‑gǎ‑i?, chi núhú‑gá núú ndécú Tǎtá‑gǎ —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 18Te xǐtnàha tucu‑güedé: —¿Nása cuáháⁿ‑tu tnúhu‑ǎⁿ sá sàcú‑ni nduu? Te ñá tècú tnùní‑ó nǎsa ndùu tnúhu càháⁿ‑gá —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 19Te Jèsús ní cutnùní iní‑gá sá cuìní‑güedé cácáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ nása ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑gá, núu ní xáhaⁿ‑gǎ: —Cuèndá sá nǐ cachí‑í sá ɨ̀ɨⁿ úú‑nǎ nduu ndècu‑í te vá quìní ñáhá‑gǎ‑ndó xìi‑í, dico núú sàcú‑ni nduu te quiní ñáhá tùcu‑ndo xii‑í ní cachí‑í, ¿xíǎⁿ ndúcú tnǔhu núú tnáhá‑ndó‑ǎⁿ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 20Te ní xáhaⁿ tùcu‑gá: —Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchòhó ndɨ́hú víhí ìní‑ndó te ndáhyú‑ndó, dico nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha chi da cudɨ́ɨ́ ìní‑yu. Dico nchòhó ñáyiu ndáhyú chi sáá nduu te nduu dɨ́ɨ́ ìní‑ndó. 21Chi dàtná cuìní‑ndó cùu ɨɨⁿ ñadɨhɨ́ ñaha ní tnahá nduu cacu déhe‑xi vài sani iní‑aⁿ sá quídé ǔhú ñáhá‑xí. Dico na yǎha cacu déhe‑aⁿ, te ñá túú‑gǎ ndácú ìní‑aⁿ sá nǐ quide úhú ñáhá‑xí xìi‑aⁿ chi mee‑nǎ sá cúdɨ̌ɨ́ ìní‑aⁿ déhe‑aⁿ. 22Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchohó vitna chi ndɨ̀hú iní‑ndó sǎ nùhú‑í, dico quixi tucu‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo, te òré‑áⁿ te cudɨ́ɨ́ ndìsa iní‑ndó, te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá dandɨ̀hú iní ñáhá xìi‑ndo davá‑áⁿ. 23’Te dàvá‑áⁿ ñà túú‑gǎ ná nducu tnǔhu‑ndo nǔù‑í. Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ Tǎtà‑í taxi‑gá nchaa sá ná càcáⁿ‑ndó nǔú‑gǎ nǔu na quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í. 24Te ndéé vitna vátá dúcáⁿ‑gǎ cada‑ndo càcáⁿ‑ndó. Dico cácáⁿ‑ndó nǔú‑gǎ nǔu ná cuìní‑ndó te taxi‑gá cuèndá cudɨ́ɨ́ ndìsa iní‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 25Te xǎhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Mee‑ni nǐ chidáhu ndodo‑í tnúhu ní cáháⁿ‑í núú‑ndó, dico sáá nduu te vá chídǎhu‑gá‑í tnúhu cáháⁿ‑í, chi cáháⁿ ndáá‑na‑í cuèndá Tǎtà‑í. 26Te dàvá‑áⁿ cǎcáⁿ‑ndó nǔú Tǎtà‑í nǔu ná cuìní‑ndó te taxi‑gá, te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi yúhú Déhe‑gá. Te ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi sá yǔhú cácáⁿ‑í núú‑gǎ cuèndá‑ndó chi cácáⁿ méé‑nǎ‑ndó. 27Chi mee Tǎtà‑í ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo cuèndá cúú ìní ñáhá‑ndó xìi‑í, te sàndáá iní‑ndó sǎ nǔú‑gǎ ní quee‑í véxi‑í. 28Te yúhú ní quee‑í núú Tǎtà‑í véxi‑í ñuyíú‑a, te vitna dàndóo‑í ñuyíú‑a te núhú‑í núú ndécú‑gǎ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 29Te ní xáhaⁿ cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá: —Vitna chi càháⁿ ndáá‑nǎ‑n, ñá túú‑gǎ chídǎhu‑n tnǔhu càhá‑n. 30Te vitna ní xiní‑ndɨ́ sá ǐo váha cùtnuní iní‑n nchàa nacuáa cùu, te cùtnuní iní‑n nchàa nacuáa sàni iní nchaa ñáyiu. Te ñá túú xìni ñuhu‑xi nágá nducu tnǔhu‑yu núú‑n chi nchaa sa ní dátǔu‑n nǔǔ‑yu. Te xíǎⁿ nǔu sàndáá iní‑ndɨ́ sá nǔú Yǎ Ndiǒxí ní quee‑n věxi‑n —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 31Te ní xáhaⁿ Jèsús: —¿Te vitna sàndáá iní‑ndó‑ǎⁿ? 32Vitna ní sáá nduu nǐ sáá òré sá ncháá nchòhó cuténuu‑ndo càa ɨɨⁿ caa úú cuu‑ndo, te dàndóo mee ñàha‑ndo xii‑í. Dico ñá dɨ́ú mèe dii‑í quendóo chi ndècu ndɨhɨ‑í Tǎtà‑í. 33Duha càháⁿ‑í cuèndá cuu váha iní‑ndó cùndecu‑ndo, chi ñuyíú‑a cuu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo, dico ni vǎ yùhú‑ndó chi yúhú sa ní dáquéé tɨ̌hù‑í nchaa sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\