SAN JUAN 17

1Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Jèsús te ní ndacoto‑gá andɨu, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí: —Táu, vitna ní sáá nduu càda cahnu ñaha‑n xii‑í cuèndá ducaⁿ càda cahnu ñaha‑í xii‑n. 2Chi mee‑n nǐ cachí‑n sǎ táxí tnùní‑í nchaa ñáyiu ñuyíú‑a, te dàcacu nihnu‑í nchaa ñáyiu ní cachí‑n nàníhí tàhú. 3Te cundecu ndɨhɨ‑ǒ‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi sàndáá iní ñáhǎ‑yu sá ɨ́ɨ́ⁿ dìi díí‑ni yòhó cúú‑n Ndiǒxí ndisa, te ducaⁿ xìní ñáhǎ‑yu xii yúhú Jesucrìstú tée ní tendaha‑n věxi ñuyíú‑a. 4’Te yúhú ní chiñuhu ñaha‑ǐ xii‑n ñùyíú‑a, te ní xínu chìuⁿ ní cachí‑n càda‑í. 5Táu, vitna na nàsáá‑í núú‑n te cada càhnu ñaha‑n xii‑í dàtná ní xóo cada càhnu ñaha‑n xii‑í ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú. 6’Te nchaa ñáyiu ní nanducu nìhnu‑n tnuú nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, ní taxi cuèndá‑n‑yu, te ní xáhaⁿ‑ǐ xií‑yu yoo cùu‑n. Te cuèndá‑n cùú‑yu, te ní taxi cuèndá‑n‑yu, te ní sándáá iní‑yu tnúhu‑n. 7Te vitna ní cutnùní iní‑yu sá ncháá tnǔhu ndècu ndɨhɨ‑í dɨu‑ni mee‑n nǐ taxi‑n. 8Te ní dánèhé‑í‑yu nchaa tnúhu sá nǐ dánèhé ñáhá‑n xìi‑í, te ní sándáá iní‑yu. Te ní cutnùní iní‑yu sá nǔú‑n nǐ quee‑í véxi‑í, te ní sándáá iní‑yu sá yòhó ní tendaha ñàha‑n xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. 9’Te yúhú càháⁿ ndàhú‑í núú‑n cuèndá nchaa ñáyiu ní taxi cuèndá‑n. Te ñá túú càháⁿ ndàhú‑í núú‑n cuèndá ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi cuèndá nchaa ñáyiu ní taxi cuèndá‑n càháⁿ‑í, chi cuèndá‑n cùú‑yu. 10Te nchaa sá cúú cuèndá‑í cúú‑xí cuèndá‑n, te nchaa sá cúú cuèndá‑n cùu‑xi cuendá‑í tnàhá‑í. Te xǐquide càhnu ñahá‑yu xii‑í. 11’Te yúhú vá cúndècu‑gá‑í ñuyíú‑a, dico mèé‑yu chi cundecu‑ní‑yu, te yúhú ndixi‑í núú ndécú‑n. Táu, yòhó ío yɨñùhu ndecu‑n, te yúhú càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ nɨ́ yùhu nɨ iní‑n còto‑n nchaa ñáyiu ní taxi cuèndá‑n, ñáyiu ní sándáá iní tnúhu‑í cuèndá sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní ìchi cuú‑yu cundecú‑yu dàtná ɨɨⁿ‑ni cùu nchoo. 12Chi òré ndécù‑í ndɨhɨ́‑yu ñuyíú‑a ní xito‑í‑yu nàcuáa cùu iní‑n, te ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu ñá túú ní xǐta nihnu, chi ɨɨⁿdìi‑ni té Jùdás ní xíta nihnu tnàhí‑dé, te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá nǐ quee ndáá‑xi nàcuáa yòdo tnuní núú tùtú‑n. 13’Te vitna sa ndixi‑í núú ndécú‑n, dico nɨni ndècu‑gá‑í ñuyíú‑a duha càháⁿ‑í cuèndá sá cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu dàtná cúdɨ̌ɨ́ ìní méè‑í. 14Te yúhú ní dánèhé‑í‑yu tnúhu‑n, dico nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha cùu úhú iní ñáhǎ‑yu xií‑yu cuèndá sá ñà túú‑gǎ ndécǔ‑yu ichi cuèhé ichi duha‑áⁿ dàtná yúhú ñá túú ndècu‑í ichi‑áⁿ. 15Te ñá túú càchí‑í sá xócàní‑n‑yu ñuyíú‑a, dico càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ dácǎcu nìhnú‑n‑yu núú yucu ñǎvǎha. 16Te yúhú ñá túú ndècu‑í ichi cuèhé ichi duha, te ducaⁿ mèé‑yu ñá túú‑gǎ ndécǔ‑yu ichi cuèhé ichi duha. 17Te ío na cùndecu yɨhɨ ñuhu‑gá‑yu núú‑n dàcuahá‑yu tnúhu‑n, chi cùu‑xi ɨɨⁿ tnúhu ndáá. 18Te dàtná ní tendaha ñàha‑n xii yúhú véxi‑í tnuú nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, ducaⁿ càda‑í tendaha‑ǐ‑yu quɨ́hɨ́ⁿ‑yu cáháⁿ‑yu tnúhu‑í tnuú nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha. 19Te yúhú ndécú yɨ̀ñuhu‑í núú‑n, te cada ñaha‑n xìi‑í nàcuáa cùu iní‑n sǎ cuèndá‑yu, te ducaⁿ te cundecu yɨñùhú‑yu núú‑n dàcuahá‑yu tnúhu‑n. 20’Te ñá dɨ́ú cuèndá mee‑ni ñǎyiu sa ní sándáá iní‑xi càháⁿ ndàhú‑í núú‑n, chi tnàhá cuèndá nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í ndéé ìdá‑gá nǔu na cùndedóho‑yu tnúhu cáháⁿ ñáyiu na tèndaha‑í. 21Te xìcáⁿ táhù‑í núú‑n sǎ ncháǎ‑yu ɨɨⁿ‑nǎ ichi na cùú‑yu, te ɨɨⁿ‑nǎ cani iní ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑o dàtná cúú nchòo ɨɨⁿ‑ni cuu‑o. Te ducaⁿ ɨ̀ɨⁿ‑ná cuu‑o ndɨ̀hɨ́‑yu cuèndá sá ná quɨ̀ndáá iní nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha sá dɨ́ú‑n nǐ tendaha ñàha‑n xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. 22Te nchaa sá vǎha ní taxi‑n ndècu ndɨhɨ‑í ní dánèhé‑í‑yu cuèndá sá ɨ́ɨ́ⁿ‑nǎ cuú‑yu cundecú‑yu dàtná ndécú nchòo. 23Te yúhú cundecu ndɨhɨ‑í‑yu, te yòhó cundecu ndɨhɨ ñaha‑n xìi yúhú cuèndá ɨɨⁿ‑nǎ cuu ndisá‑yu cundecú‑yu. Te ducaⁿ te cutnùní iní nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha sá dɨ́ú mèe‑n ní tendaha ñàha‑n xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a, te cùu iní‑n‑yu dàtná cúú ìní ñáhá‑n xìi yúhú. 24’Táu, mee‑n nǐ taxi cuèndá‑n‑yu, te cuìní‑í sá cúndècú‑yu núú cúndècu‑í cuèndá quiní‑yu sá quídé càhnu ñaha‑n xii‑í chi ducaⁿ‑ni cùu iní ñáhá‑n xìi yúhú ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú. 25Táu, yòhó ío yɨñùhu ndecu‑n. Te ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñá túú xìní ñáhǎ‑yu xii‑n, dico yúhú chi xìní ñáhà‑í xii‑n, dico ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑í sa xìní‑yu sá dɨ́ú‑n nǐ tendaha ñàha‑n xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. 26Te sa xǎhaⁿ‑ǐ xií‑yu yoo cùu‑n, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑í cuèndá cuu iní tnáhǎ‑yu dàtná cúú ìní ñáhá‑n xìi‑í, te ducaⁿ cùndecu‑í ndɨhɨ́‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\